Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wadium przetargowe

Transkrypt

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wadium przetargowe
WSZYSCY WYKONAWCY
Wrocław, 16 listopada 2012 r
NZ.3620.91.539.12.AG
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego łącza internetowego
na rzecz Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.
Działając na podstawie z art. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp Zarząd
Inwestycji Miejskich informuje, Ŝe modyfikuje treść rozdziału X SIWZ poprzez:
Zmianę terminu składania i otwarcia ofert
punkt 4. termin otwarcia ofert
- zastępuje się datą
„23.11.2012r. godz. 11:00”,
punkt 5. termin składania ofert - zastępuje się datą
„23.11.2012r. godz. 10:00”,
punkt 7. termin otwarcia ofert
„23.11.2012r. godz. 11:00”.
- zastępuje datą
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że wadium przetargowe musi obejmować cały
(nowy) okres związania ofertą oraz, że aktualność wymaganych dokumentów liczona będzie w
odniesieniu do nowo określonego terminu składania ofert.
PowyŜsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.
W załączeniu:
−
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .
Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy za pośrednictwem www.zim.wroc.pl
2. NO
3. NZ a/a
Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
tel. +48 71 36 07 332
fax +48 71 36 07 331
[email protected]
www.zim.wroc.pl