Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny (szwedzki-szwedzki)

Transkrypt

Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny (szwedzki-szwedzki)
Rekrutacja
List Motywacyjny
List Motywacyjny - Początek
szwedzki
szwedzki
Bäste herrn,
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch
zwrotów formalnych
Bästa fru,
Bästa fru,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów
formalnych
Bästa herr eller fru,
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca. Używamy zwrotu w liczbie mnogiej
Bästa herrar,
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy, bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co
przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens
mottagarens befattning),
befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Bäste John Smith,
Mniej formalny, nie jest to pierwszy kontakt
Bäste John Smith,
Strona 1
08.03.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat
annonserat om i ... den ... .
om i ... den ... .
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub magazynie
Jag skriver gällande er annons på ...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardowy wzór w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w internecie
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardowy wzór używany, gdy wyjaśniamy, gdzie znaleźliśmy ogłoszenie o pracę
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren
erfaren ... och jag passar beskrivningen.
... och jag passar beskrivningen.
Wzór przy ubieganiu się o pracę z ogłoszenia zamieszczonego w magazynie lub periodyku
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten
som ...
Standardowy wzór przy ubieganiu się o pracę
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som
...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina
ansvarsområden är ...
ansvarsområden är ...
Używane jako początkowe zdanie do przedstawienia obecnego stanowiska zawodowego
List Motywacyjny - Przyczyny
szwedzki
szwedzki
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
eftersom.....
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Używane, gdy podajemy powody, dla których ubiegamy się o konkretne stanowisko
Mina främsta styrkor är ...
Używane, by pokazać nasze główne atrybuty
Mina främsta styrkor är ...
Strona 2
08.03.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag
jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa
stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n
område/n ... .
... .
Używane, gdy piszemy o naszych słabościach, wykazując, że jesteśmy zdecydowani nad nimi pracować
Jag är övertygad om att denna position passar mig
Jag är övertygad om att denna position passar mig
eftersom ... .
eftersom ... .
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har
... har jag haft ...
jag haft ...
Używane, gdy nigdy nie pracowaliśmy w danej branży, ale posiadamy doświadczenie zdobyte na innych stanowiskach
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer
verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Używane, gdy wyjaśniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko
Under min tid som ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade
förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande
jag mitt kunnande inom följande områden ...
inom följande områden ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania
nowych umiejętności
Mitt kompetensområde är ...
Mitt kompetensområde är ...
Używane, gdy chcemy przedstawić, w jakiej dziedzinie posiadamy największe doświadczenie
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket
erfarenhet inom/av ...
erfarenhet inom/av ...
Używane, gdy chcemy się wykazać naszym doświadczeniem w konkretnej dziedzinie i zdolnością do nabywania
nowych umiejętności
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket
mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl
noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för
lämpad för tjänsten som ... .
tjänsten som ... .
Używane, gdy wyjaśniamy, że jesteśmy odpowiedni na stanowisko dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas
całej naszej kariery zawodowej.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög
standard.
standard.
Używane, gdy pokazujemy, że potrafimy pracować w wymagającym środowisku
Strona 3
08.03.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina
personliga intressen.
personliga intressen.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta
möjligheten att få bredda min kunskap genom att
möjligheten att få bredda min kunskap genom att
arbeta hos er.
arbeta hos er.
Używane, gdy piszemy o naszych osobistych zainteresowaniach związanych ze stanowiskiem
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina
erfarenheter och kvalifikationer väl överens med
erfarenheter och kvalifikationer väl överens med
tjänstens anställningskrav.
tjänstens anställningskrav.
Używane, gdy chcemy pokazać jak wartościowe jest nasze CV i w jakim stopniu to stanowisko jest dla nas
odpowiednie
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag
jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina
arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor
kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har
för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig
hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för
att inse vikten av ett nära samarbete för att möta
att möta deadlines.
deadlines.
Używane, gdy eksponujemy umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina
mina färdigheter i/gällande ... .
färdigheter i/gällande ... .
Używane, gdy eksponujemy dodatkowe umiejętności zdobyte na obecnym stanowisku pracy. Umiejętnosci te nie
muszą się ściśle wiązać z zakresem obowiązków.
List Motywacyjny - Umiejętności
szwedzki
szwedzki
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Używane, gdy piszemy o naszym ojczystym języku, jak i językach obcych, którymi się płynnie posługujemy
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na zaawansowanym poziomie
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Używane, gdy piszemy o językach obcych, którymi się posługujemy na średnim poziomie
Strona 4
08.03.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Używane, gdy wykazujemy się doświadczeniem w danej branży
Jag är en erfaren användare av ...
Jag är en erfaren användare av ...
Używane, gdy piszemy o oprogramowaniach komputerowych, którymi się posługujemy.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett
kompletterande förhållande.
kompletterande förhållande.
Używane, gdy chcemy pokazać, jak zrównoważone są nasze umiejętności
Utmärkt kommunikationsförmåga
Utmärkt kommunikationsförmåga
Umiejętność dzielenia się wiedzą i przekazywania jej kolegom w pracy
God slutledningsförmåga
God slutledningsförmåga
Umiejętność zrozumienia i wyjaśnienia rzeczy szybko i efektywnie
Logiskt tänkande
Konkretne i przemyślane pomysły
Logiskt tänkande
Analytisk förmåga
Umiejetność szczegółowej oceny
Analytisk förmåga
Bra samarbetsförmåga
Bra samarbetsförmåga
Umiejętność efektywnego zarządzania i komunikowania się z innymi pracownikami
Bra förhandlingsteknik
Umiejętność do zawierania korzystnych umów
Bra förhandlingsteknik
Bra presentationsteknik
Bra presentationsteknik
Umiejętność efektywnego przedstawiania swoich pomysłów w dużej grupie
List Motywacyjny - Zakończenie
szwedzki
szwedzki
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det
varierande arbete som en position inom ert företag
varierande arbete som en position inom ert företag
skulle innebära.
skulle innebära.
Używane w zakończeniu, aby pokazać nasze zainteresowanie pracą w firmie
Strona 5
08.03.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en
välkommen utmaning och jag ser fram emot
välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
dem/den.
Używane w zakończeniu, gdy powtarzamy po raz kolejny, że jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera
detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Używane w zakończeniu, gdy pragniemy zasugerować spotkanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Ogólna formuła używana, gdy załączamy CV/życiorys wraz z listem motywacyjnym
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser
referenser från ... .
från ... .
Ogólna formuła używana, gdy informujemy pracodawcę, że możemy mu przesłać referencje
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Używane, gdy informujemy pracodawcę oże możemy mu przesłać referencje i podajemy kontakt do referentów
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Używane, gdy informujemy, kiedy rozmowa kwalifikacyjna jest dla nas najbardziej dogodna
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min
min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att
ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen
personligen få diskutera varför jag är särskilt
få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna
lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via
tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
... .
Używane, gdy podajemy nasze dane kontaktowe i przesyłamy podziękowania za przeczytanie naszej aplikacji
Med vänlig hälsning,
Formalne, nie znamy nazwiska odbiorcy
Med vänlig hälsning,
Med vänliga hälsningar,
Med vänliga hälsningar,
Formalne, powszechnie używane, nie znamy nazwiska odbiorcy
Vördsamt,
Vördsamt,
Formalne, nie jest powszechnie używane, znamy nazwisko odbiorcy
Strona 6
08.03.2017
Rekrutacja
List Motywacyjny
Vänliga hälsningar,
Vänliga hälsningar,
Nieformalne, pomiędzy partnerami biznesowymi mówiącymi do siebie po imieniu
Strona 7
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
08.03.2017