ZARZĄDZENIE NR 40/2016 WÓJTA GMINY GODKOWO z dnia 16

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 40/2016 WÓJTA GMINY GODKOWO z dnia 16
ZARZĄDZENIE NR 40/2016
WÓJTA GMINY GODKOWO
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy za
pierwsze półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury
Na podstawie art. 266 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy,
zarządza, co następuje:
§ 1.
Przyjąć informację o przebiegu wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2016r.
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia oraz z załącznikami 1,2,3,6.
§ 2.
Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.
§ 3.
Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 - 2019, w tym o przebiegu przedsięwzięć.
§ 4.
PowyŜsze informacje przedłoŜyć w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego
zarządzenia Radzie Gminy Godkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Olsztynie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy
mgr inŜ. Andrzej Bondaruk