2005-12 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

2005-12 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne –
zamówienia i przesyłki kierować pod adresem
redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00, tel. (22) 828-27-20
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji tel. (22) 448-57-56
Druk i oprawa:
AB DRUK
ul. Główna 90, Kolonia Zawada
Tomaszów Mazowiecki
tel. (44) 734-00-22
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
16 Wykonawstwo jako czynnik trwałości ocieplenia budynków wykonywanego
metodą lekko-mokrą – Wiesław Ligęza
22 Problemy projektowania i wykonawstwa betonów lekkich z kruszyw spiekanych
– Lucyna Domagała
ZARZĄDZANIE - ORGANIZACJA
30 Wybrane metody oceny ryzyka niedotrzymania terminów realizacji budowy
– Zdzisław Milian
ZAWIERANIE UMÓW
36 Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego
– Andrzej Kosecki
NORMY
42 Rola norm projektowania w permanentnym dokształcaniu inżyniera
– Stefan Piechnik
DOMIESZKI DO BETONÓW
45 Wpływ domieszek polimerowych najnowszej generacji na właściwości
betonów na kruszywie wapiennym – Grzegorz Prokopski, Tomasz Surmacz
FORUM
0
I Z A MÓ W
P
2)
82 828
6 6 27
7 0 20
0
06
ROK
EN U ME RA
T
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 12/2005
(2
2
Nakład do 15 000 egz.
W
OŃ
PR
52 Roczny spis treści „Przegląd Budowlany” 2005
NA
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
PRAWO
2 Jakość robót budowlanych (4) – Władysław Korzeniewski
WYWIAD
6 Wywiad z dr. inż. Wojciechem Ratyńskim – Prezesem Naczelnej Organizacji
Technicznej
AKTUALNOŚCI
10 O budownictwie energooszczędnym w Brukseli
11 Choinka Noworoczna przy PKiN w Warszawie
KONFERENCJE
12 VI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa
14 Jubileusz 60-lecia Politechniki Krakowskiej – słowo wstępne dziekana Jacka
Śliwińskiego
Z
Okładka: PERI Polska Sp. z o.o.
RYNEK BUDOWLANY
ZAD
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Mieczysław Król
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Anna Halicka
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko
dr inż. Andrzej B. Nowakowski
dr inż. Henryk Raszka
prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko
prof. dr hab. inż. Adam Zybura
dr inż. Roman Gąćkowski
życzy Redakcja
Ę
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2006
wszystkim Czytelnikom, Autorom, Firmom
oraz sympatykom naszego pisma
PRZEGLĄD BUDOWLANY 12/2005
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: http:/www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
Korekta: Małgorzata Kozłowska
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
1