2005-11 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

2005-11 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. J. Kawecki
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Z. Rawicki
Członkowie:
prof. dr hab. inż. A. Biegus
prof. dr hab. inż. K. Furtak
prof. dr hab. inż. M. Król
doc. dr inż. M. Krzysztofiak
dr inż. A. B. Nowakowski
dr inż. H. Raszka
prof. dr hab. inż. J. Ziółko
Okładka: Polonia Palace Hotel w Warszawie,
zdobywca tytułu Modernizacja Roku 2004
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne –
zamówienia i przesyłki kierować pod adresem
redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00
tel. (22) 828-27-20
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji
tel. (22) 448-57-56
Druk i oprawa:
AB DRUK
ul. Główna 90, Kolonia Zawada
Tomaszów Mazowiecki
tel. (44) 734-00-22
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład do 15 000 egz.
RYNEK BUDOWLANY
PRAWO
2 Wykonywanie robót budowlanych (3) – Władysław Korzeniewski
KONFERENCJE
9 Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych – XVI Konferencja w Spale
10 Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Gliwice-Beskidy 2006
11 Miasto Przyszłości i Dziedzictwo Kulturowe – Pomorze 2005 Rewitalizacja Budowli
Miejskich
12 Ciechocinek 2005 – o ważnych sprawach
AKTUALNOŚCI
14 Nowe osiedle w Warszawie; Kontrakt o wartości 8,5 miliona euro; Light of
Tomorrow – konkurs dla architektów; Budowa nowej fabryki; Wielkopolska
Nagroda Jakości dla Rockwool Polska; RUUKKI odkrywa nowe możliwości metalu
KONKURS
16 Dom Pasywny w Polsce – zakończenie konkursu
17 Cienkowarstwowe posadzki betonowe modyfikowane polimerem
– Artykuł sponsorowany
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
20 Wpływ wypełniaczy mineralnych na właściwości betonu samozagęszczalnego
– Zdzisława Owsiak, Marcin Janaszek, Paweł Kalinkowski
25 Badanie zmian strukturalnych betonu narażonego na działanie wysokich temperatur – Robert Kowalski, Bogumiła Górska
TECHNOLOGIA - MECHANIZACJA
30 Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych – przeciski hydrauliczne
– Agata Zwierzchowska
ZARZĄDZANIE - ORGANIZACJA
37 Analiza algorytmów minimalizacji przestoju brygad roboczych przy ciągłej realizacji obiektów budowlanych – Piotr Jaśkowski, Sławomir Biruk
41 Wskazówki dotyczące wykonawstwa ceramicznych powierzchni tarasów nadziemnych – Artykuł sponsorowany
45 Technika kondensacyjna w nowoczesnych instalacjach grzewczych – Artykuł
sponsorowany
PRZEGLĄD MŁODYCH
46 Najlepsze Prace Dyplomowe 2005 – Politechnika Koszalińska • Szkolenia • Praktyki
Oferty pracy • Oferta dla bezrobotnych • Prenumerata dla studentów
PRZEGLĄD BUDOWLANY 11/2005
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: http:/www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
Korekta: Małgorzata Kozłowska
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
FORUM
NASZE SPRAWY
48 XII spotkanie organizacji inżynierów budownictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej
– Zygmunt Rawicki
49 Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną – kurs mykologiczno-budowlany
OPINIE
50 Gwarancje dla podwykonawców nie uzdrowiły rynku – Michał Kosiarski
52 Targi Architektura i Budownictwo
NASZE SPRAWY
53 Jubileusz 40-lecia Koła Seniorów Oddziału Warszawskiego PZITB
– Wacław Kotuszewski
WSPOMNIENIA
55 Inspektor bhp Zygmunt Piotrowski (1928-2005)
56 Mgr inż. arch. Stefan Monikowski (1918-1999)
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 11/2005
1

Podobne dokumenty