Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
DZI-271-91/16
Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
I.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu próżniowego składającego się
z: pompy wstępnej, pompy turbomolekularnej ze sterownikiem, redukcji oraz głowicy
próżniowa do jonowodu akcelaratora Van de Graaffa dla Instytutu Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Fizyki
Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52).
II.
Specyfikacja techniczna dla zakupu mającego na celu wymianę w jonowodzie
akceleratora Van de Graaffa zużytego układu próżniowego:
 pompa wstępna z filtrem wyłapującym pary oleju oraz zaworem
zapowietrzającym;
 pompa tubomolekularna wraz ze sterownikiem, kablem i siatką ochronną
(łożyska ceramiczne, wydajność ok. 300 l N2/s, ciśnienie końcowe nie gorsze
niż E–10 mbar);
 kołnierz ISO CF–100, dodatkowa redukcja CF100 / KF40;
 układ pomiaru próżni (z głowicą próżniową) o zakresie co najmniej do E–9;
 całość układu zamontowana na przejezdnym, zintegrowanym stanowisku;
 oprogramowanie pozwalające na zdalny odczyt stanu pompy oraz jej pełną
kontrolę;
 poziom hałasu dla każdej pompy nie większy niż ok. 50 dB;
 odstępstwa od podanych minimalnych parametrów nie powinny przekraczać
5%;
Układ próżniowy winien być już zmontowany. Podłączenie układu do jonowodu leży
po stronie Zamawiającego.
III.
Zamawiający
wymaga
podania
SZCZEGÓŁOWEJ
SPECYFIKACJI
TECHNICZNO – CENOWEJ oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z jego
faktycznymi parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był
w stanie stwierdzić czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania
Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego
w ofercie sprzętu, charakteryzując go poprzez wskazanie na konkretny wyrób
(producent, typ, model) oraz dołączenie zdjęcia/zdjęć.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zapewnienia
dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych niż wymagane.
Termin dostawy – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy
Termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
Termin gwarancji co najmniej 12 miesięcy, z zapewnionym autoryzowanym serwisem
gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Wszelkie koszty dostawy, w tym transportu do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenie,
wniesienie, ustawienie ponosi Wykonawca.