ZASADY AKCJI „ZBIERAMY PODPISY” („Zasady”) §1 OPIS Spółka

Transkrypt

ZASADY AKCJI „ZBIERAMY PODPISY” („Zasady”) §1 OPIS Spółka
ZASADY AKCJI „ZBIERAMY PODPISY” („Zasady”) §1 OPIS Spółka Wykop sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Zakręt 8, 60-­‐351 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280651, dla której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań -­‐ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 779-­‐230-­‐88-­‐51, REGON 300556633, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”) organizuje akcję zbierania głosów osób, które są przeciwne zawarciu przez Rzeczpospolitą Polską umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki (dalej zwanej „Akcją”). §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie i ukończyła 13 lat oraz, która poda swoje dane osobowe na formularzu znajdującym się na stronie głównej Akcji (dalej zwanym „Uczestnikiem”). Każdy Uczestnik może podać swoje dane osobowe wyłącznie jeden raz. §3 WARUNKI TECHNICZNE W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Akcji jest wymagane użycie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. §4 ZASADY KORZYSTANIA Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Akcji zgodnie z ich przeznaczeniem, Zasadami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Uczestnik korzysta z usług nieodpłatnie. Na żądanie Uczestnika, Organizator poinformuje Uczestnika o postępach i zakończeniu Akcji. §5 REKLAMACJE Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą niewykonywania, czy też nienależytego wykonania usług świadczonych przez Organizatora w ramach Akcji pisemnie na adres Organizatora. §6 DANE OSOBOWE Administratorem danych osobowych jest Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator może zmienić Zasady w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia zmienionych Zasad, poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Zasad na stronie Akcji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z uniemożliwieniem korzystania z usług świadczonych przez Organizatora w ramach Akcji. Zasady wchodzą w życie od dnia 26 stycznia 2012 roku. Strona 1 z 1