Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Transkrypt

Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Gdańsk, .2012E
Gdańsk, dnia 17.06.2014 r.
Sekcja Zamówień Publicznych
tel/fax 58 344-44-40
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 11/E/P/2014
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków do Apteki Szpitalnej ( KOD CPV: 90.52.40.00.06) Pomorskiego
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214
Gdańsk
Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu 16.06.2014 r. zwrócił się do Zamawiającego (w trybie art.
38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013.907 ze zm..) z o
udzielenie wyjaśnienia w następującej kwestii:
1. Pytanie Wykonawcy - Pakiet nr 5, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, poz. 1 produkt leczniczy o nazwie handlowej Ornithine
100mg/1ml; 5ml x 10 amp, który jest równoważny do leku Hepa Merz 5g/10ml inj x 10?
Zgoda Zamawiającego umożliwi Wykonawcom złożenie oferty w zakresie powyższego pakietu.
Odpowiedź Zamawiającego
Produkt leczniczy – Onithini asparatas 0,1 g/1ml; 10 amp.a 5 ml. - został wyszczególniony przez
Zamawiającego w Pakiecie Nr 6.
W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmian w Pakiecie Nr 5 zaproponowanych przez
Wykonawcę.
Informujemy, że jeden z Wykonawców w dniu 17.06.2014 r. zwrócił się do Zamawiającego (w trybie art.
38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013.907 ze zm..) z
prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
2. Pytanie Wykonawcy
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią
przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać
drażetki, kapsułki, tabletki powlekanej, tabletki dojelitowej oraz ampułkę za fiolkę, fiolkę za ampułkostrzykawkę i odwrotnie?
Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z pkt. VII.11. SIWZ- Zamawiający dopuszcza zamiany tabletek na: tabletki powlekane, drażetki,
kapsułki i odwrotnie, pod warunkiem zachowania miejsca podania, wchłaniania i uwalniania substancji czynnej.
Zgodnie z pkt. VII. 12. SIWZ - Zamawiający dopuszcza zamianę postaci leku ampułki na fiolki i odwrotnie.
Zgodnie z pkt. VII.13.SIWZ -Zamawiający nie dopuszcza zamiany (formy) postaci leku - z ampułkostrzykawki
na ampułki lub fiolki.
Zgodnie z pkt. VII.14.SIWZ - Zamawiający dopuszcza zmianę postaci leku ampułki na ampułkostrzykawki,
wstrzykiwacze.
3. Pytanie Wykonawcy
Czy w przypadku jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak
produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek
podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest
tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy
wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.