Załącznik nr 1 Unitarne przedsiębiorstwo Produkcyjne

Transkrypt

Załącznik nr 1 Unitarne przedsiębiorstwo Produkcyjne
Tłumaczenie z języka rosyjskiego
Załącznik nr 1
Unitarne przedsiębiorstwo Produkcyjne „Neftebitumnyj zavod”, wieś Koleina, powiat czerwieński,
obwód miński, Republika Białoruś
METRYKA JAKOŚCI
KATIONOWA EMULSJA BITUMICZNA
STB EN 13808 (EN 13808:2013)
Marka: C60B1-S
Lp.
Klasa
eksploatacyjna
Wymogi wg
TNPA
Kationowa emulsja bitumiczna
1.
Indeks rozpadu
1
DV
2
Penetracja, min
0
NR
3
4
Zawartość lepiszcza
o
Czas upływu 2 mm w temp. 40 C
6
3
Od 58 do 62
Od 15 do 70
5
Sedymentacja, filtr siatkowy 0,5 mm,
% wagi
Sedymentacja, filt siatkowy 0,5 mm
(przechowywanie 7 dni), % wagi
Przyczepność do kruszywa, %
4
≤ 0,5
STB EN 13075-1
(EN 13075-1)
STB EN 12849
(EN 12849)
STB EN 1428 (ЕN 1428)
STB EN 12846-1
(ЕN 12846-1)
STB EN 1429 (ЕN 1429)
4
≤ 0,5
STB EN 1428 (ЕN 1428)
2
≥ 75
6
7
Wymogi techniczne, jedn.miary
Wysokość
faktyczna
Metoda badania
STB EN 13614
(ЕN 13614)
Lepiszcz, uzyskanych metodą odparowania z kationowych emulsji bitumicznych (STB EN 13074-1
(ЕN 13074-1)
8
Penetracja, 0,1 mm
3
≤100
STB EN 1426 (ЕN 1426)
o
9
Temperatura mięknienia, C
6
≤ 43
STB EN 1427 (ЕN 1427)
I ETAP
Lepiszcz, uzyskanych metodą odparowania z kationowych emulsji bitumicznych (STB EN 13074-1
(ЕN 13074-1) i poddanych procesowi stabilizacji (STB EN 13074-2 (ЕN 13074-2)
o
10
Penetracja w temp. 25 C, 0,1 mm
0
NR
STB EN 1426 (ЕN 1426)
o
11
Temperatura mięknienia, C
0
NR
STB EN 1427 (ЕN 1427)
II ETAP
Lepiszcz, uzyskanych metodą odparowania z kationowych emulsji bitumicznych (STB EN 13074-1
(ЕN 13074-1) i poddanych procesowi stabilizacji (STB EN 13074-2 (ЕN 13074-2), a następnie procesowi
starzenia: przyspieszone długoterminowe starzenie w komorze starzenia pod ciśnieniem (PAV) STB EN 14769
(ЕN 14769)
o
12
Penetracja w temp. 25 C, 0,1 mm
0
NR
STB EN 1426 (ЕN 1426)
o
13
Temperatura mięknienia, C
0
NR
STB EN 1427 (ЕN 1427)
Opinia: produkt spełnia wymogi techniczne STB EN 13808 (ЕN 13808:2013)
Producent gwarantuje zgodność produktu z wymogami STB EN 13080 (EN 13808:2013) pod
warunkiem przestrzegania warunków transportu i przechowywania w terminie 7 dni od dnia
przygotowania.
Tłumaczenie z języka rosyjskiego
Załącznik nr 2
CE 1567
Unitarne przedsiębiorstwo Produkcyjne „Neftebitumnyj zavod”, wieś Koleina, powiat czerwieński,
obwód miński, Republika Białoruś
14 CPR-23-02
EN 13808:2013
Kationowa Emulsja Bitumiczna marka C60B1-S
Sfera zastosowania – gruntowanie pokryć drogowych
EMULSJA
Lepkość, czas upływu 2 mm w temp. 40 oC – EN 12846-1 od 15 do 70 s (klasa 3)
Wpływ wody na adhezję lepiszcza – EN 13614 – granit - ≥ 75 pokrycia (klasa 2)
Indeks rozpadu – EN 13075-1 – DV (klasa 1)
LEPISZCZE uzyskane metodą odparowania z kationowej emulsji bitumicznej (STB EN 13074-1 (EN
13074-1).
Konsystencja w średniej temperaturze użytkowania – EN 1426 - ≤ 100 mm-1 (klasa 3)
Konsystencja w podwyższonej temperaturze użytkowania – EN 1427 - ≥ 43 oC (klasa 6)
I ETAP DŁUGOWIECZNOŚCI
LEPISZCZE, uzyskane metodą odparowania z kationowej emulsji bitumicznej (STB EN 13074-1
(ЕN 13074-1) i poddane procesowi stabilizacji (STB EN 13074-2 (ЕN 13074-2)
Konsystencja w średniej temperaturze użytkowania – NR (klasa 0)
Konsystencja w podwyższonej temperaturze użytkowania – NR (klasa 0)
II ETAP
LEPISZCZE uzyskane metodą odparowania z kationowej emulsji bitumicznej (STB EN 13074-1
(ЕN 13074-1) i poddane procesowi stabilizacji (STB EN 13074-2 (ЕN 13074-2), a następnie procesowi
starzenia: przyspieszone długoterminowe starzenie w komorze starzenia pod ciśnieniem (PAV) STB EN 14769
(ЕN 14769)
Długowieczność konsystencji w średniej temperaturze użytkowania – NR (klasa 0)
Długowieczność konsystencji w podwyższonej temperaturze użytkowania – NR (klasa 0)
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE NDP