Protokół Przekazania Sprzętu

Transkrypt

Protokół Przekazania Sprzętu
Protokół Przekazania Sprzętu
Protokół Przekazania Sprzętu
Oryginał/Kopia
Operator:
WMC Systemy Informatyczne Spółka z o.o., 76-200 Krępa Słupska, ul. Tulipanowa 11 , Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS : 0000317362 ,
NIP : 839-307-72-73 Regon: 220686346 , Kapitał zakładowy: 100 000,00 pln
reprezentowany przez : Mirosław Nakonieczny, Dyrektor Generalny - Prokurent
Abonent:
Imię Nazwisko ….................................................................................................................,
PESEL …..............................................................................................................................,
seria i nr dowodu tożsamości …............................................................................................,
typ dokumentu ...................................................................................................................,
zameldowany: ....................................................................................................................,
kod pocztowy ….................................... miejscowość …...................................................... .
Adres miejsca instalacji / realizacji Usług Operatora:
(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zameldowania)
…......................................................................................................................................
kod pocztowy ….................................... miejscowość …......................................................
W skład zestawu wchodzą:

Set Top Box (STB) będący urządzeniem dekodującym sygnał pomiędzy siecią Ethernet i odbiornikiem TV,

pilot do obsługi STB,

2 baterie,

instrukcja instalacji,

kable: zasilający (modele Motorola VIP), Ethernet, SCART,

zasilacz sieciowy (z wyjątkiem STB w modelu Motorola VIP-1960).
Całość zapakowana w oryginalne opakowanie.
Typ / Model odbieranego urządzenia
Data Odbioru
Numer seryjny
MAC adres
Abonent potwierdza odbiór kompletnego i sprawnego zestawu w stanie nie zniszczonym, oraz
potwierdza poprawność powyższych danych osobowych i dotyczących odbieranego sprzętu.
Uwagi:
Podpis Abonenta
Podpis uprawnionego Przedstawiciela Operatora
WMC Systemy Informatyczne Spółka z o.o.
76-200 Krępa Słupska, ul. Tulipanowa 11 , T. +48 59 727 33 47, 727 33 48, F. +48 59 727 33 41, mobile: 667 000 444
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS : 0000317362 , NIP : 839-307-72-73 Regon: 220686346 , Kapitał zakładowy: 100 000,00 pln
Bank Zachodni WBK S.A O/Słupsk Nr konta : 65 1090 2763 0000 0001 1019 1935