2011 odp.

Transkrypt

2011 odp.
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI
DRUGOKLASISTY
„Na podwórku”
KLUCZ ODPOWIEDZI
I SCHEMAT PUNKTOWANIA
Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych
Numer zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Odpowiedź
C
B
A
C
A
B
C
A
C
A
B
B
Punktacja zadań zamkniętych: za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. Jeśli uczeń w zadaniach zamkniętych
zaznacza odpowiedzi niezgodnie z instrukcją (np. zamalowuje kratki), ale wybiera prawidłowe odpowiedzi, należy przyznawać punkty. Jeżeli w którymś zadaniu zamkniętym uczeń zaznaczy więcej niż jedną odpowiedź, to nie otrzyma punktu za to zadanie (nawet jeśli jedna z odpowiedzi była poprawna).
Schemat punktowania zadań otwartych
Numer
zadania
Kryterium punktowania
Liczba
punktów
13.
Uzupełnienie pierwszymi literami imion trojga dzieci występujących
w tekście.
Uczeń uzupełnia pierwszymi literami imiona dzieci, o których jest mowa
w tekście „Na podwórku”.
Uczeń otrzymuje punkt za każde imię uzupełnione właściwą, wielką literą.
0–3
14.
Ułożenie i zapisanie dwóch zdań z rozsypanek wyrazowych.
Uczeń układa i zapisuje dwa zdania z podanych rozsypanek wyrazowych:
1. Malarz pomalował drabinki żółtą farbą.
Lub: Malarz żółtą farbą pomalował drabinki.
2. Stolarz naprawił drewniane ławki i huśtawkę.
Lub: Stolarz naprawił huśtawkę i drewniane ławki.
0–2
Uwagi ogólne:
Uczeń otrzymuje punkt za każde zdanie, w którym zapisze wyrazy we właściwej
kolejności, bez względu na to, czy zapis jest poprawny pod względem ortograficznym
i interpunkcyjnym.
15.
I. Ustalenie sposobu obliczenia łącznej długości desek użytych
do naprawy.
Uczeń ustala i zapisuje sposób rozwiązania zadania: 4 x 2 m =
lub 2 m + 2 m + 2 m + 2 m =
0–1
II. Poprawne obliczenie łącznej długości desek.
Uczeń oblicza i zapisuje wynik działania podanego w kryterium I. Wynik
wynosi 8 m.
0–1
Sprawdzian opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Sprawdzian Kompetencji Drugoklasisty
z OPERONEM
Numer
zadania
Kryterium punktowania
Liczba
punktów
III. Sformułowanie i zapisanie odpowiedzi w formie zdania.
Uczeń formułuje i zapisuje zdanie będące odpowiedzią na pytanie.
0–1
Uwagi ogólne:
1. Jeżeli uczeń zapisze tylko odpowiedź, to nie otrzymuje punktów za zadanie.
2. Jeżeli uczeń błędnie obliczy łączną długość desek, ale poda tę liczbę
w odpowiedzi, to otrzymuje punkt za odpowiedź.
3. Jeżeli uczeń błędnie obliczy łączną długość desek, a w odpowiedzi poda właściwą
liczbę, to nie otrzymuje punktu za odpowiedź.
4. Jeżeli uczeń nie napisze odpowiedzi w formie zdania, to nie otrzymuje punktu
za kryterium III.
5. Brak mian w zapisie działania nie wpływa na punktację.
6. W pracach uczniów, u których rozpoznano ryzyko specyficznych trudności
w uczeniu się czytania i pisania, dopuszcza się błędy powstałe przy przepisywaniu
liczb, np. przestawienie cyfr (np. 6 z 9, 7 z 1), opuszczenie cyfry.
16.
I. Ustalenie sposobu obliczenia liczby punktów zdobytych przez Rafała.
Uczeń ustala i zapisuje sposób obliczenia liczby punktów zdobytych
przez Rafała: 35 – 13 =
0–1
II. Obliczenie liczby punktów.
Uczeń oblicza liczbę punktów zdobytych przez Rafała.
Wynik wynosi 22.
0–1
III. Uzupełnienie odpowiedzi.
Uczeń uzupełnia odpowiedź liczbą uzyskaną w wyniku wcześniejszego
obliczenia.
0–1
Uwagi ogólne:
1. Jeżeli uczeń nie zapisze sposobu wykonania obliczenia, to nie otrzymuje punktów
za zadanie.
2. Jeżeli uczeń prawidłowo ustali sposób obliczenia, ale nieprawidłowo obliczy
różnicę i poda uzyskaną przez siebie liczbę w odpowiedzi, to otrzymuje punkty
za kryteria I i III.
3. Jeżeli uczeń popełni błąd w obliczeniu, a w odpowiedzi poda właściwą liczbę, to
nie otrzymuje punktu za odpowiedź.
4. W pracach uczniów, u których rozpoznano ryzyko specyficznych trudności
w uczeniu się czytania i pisania, dopuszcza się błędy powstałe przy przepisywaniu
liczb, np. przestawienie cyfr (np. 6 z 9, 7 z 1), opuszczenie cyfry.
17.
Podkreślenie czterech poprawnych informacji, które trzeba podać,
zgłaszając wypadek.
Uczeń wybiera cztery poprawne informacje.
co się stało
ile osób jest poszkodowanych
gdzie doszło do wypadku
swoje imię i nazwisko
0–4
Uwaga ogólna:
Uczeń otrzymuje punkt za każdą informację podkreśloną zgodnie z kluczem.
18.
Uzupełnienie ciągu pięciu kolejnych miesięcy dwoma brakującymi nazwami.
Uczeń dopisuje nazwy miesięcy: marzec, maj.
0–2
Uwaga ogólna:
Błędy ortograficzne nie mają wpływu na punktację.
www.operon.pl
2
Sprawdzian Kompetencji Drugoklasisty
z OPERONEM
Numer
zadania
Liczba
punktów
Kryterium punktowania
19.
Uzupełnienie zdania nazwą stolicy Polski zapisaną poprawnie pod
względem ortograficznym.
Uczeń uzupełnia zdanie prawidłowo zapisanym wyrazem Warszawa.
0–1
20.
I. Układanie i zapisywanie zdań.
Uczeń układa i zapisuje cztery zdania oznajmujące, składające się
z więcej niż trzech wyrazów.
0–4
II. Realizacja tematu.
Zdania są na temat – dotyczą ulubionej zabawy.
0–4
III. Przestrzeganie podstawowych norm ortograficznych
i interpunkcyjnych.
Uczeń zapisuje wielką literę na początku zdania, w imieniu (także
zwierzęcia) i nazwisku oraz w nazwie miejscowości.
Uczeń kończy zdanie kropką.
0–1
IV. Dbałość o czytelność zapisu.
Zapis jest czytelny. Skreślenia i naniesione poprawki nie zmniejszają
jego czytelności.
0–1
Uwagi ogólne:
1. W kryterium I uczeń otrzymuje punkt za każde zdanie, które ma przynajmniej
cztery wyrazy.
2. W kryterium II uczeń otrzymuje punkt za każde zdanie, w którym realizuje temat.
3. W kryterium III dopuszcza się jeden błąd ortograficzny i jeden błąd
interpunkcyjny (np. jedno zdanie rozpoczęte małą literą lub imię jeden raz zapisane
małą literą oraz brak kropki na końcu jednego zdania).
4. W pracach uczniów, u których rozpoznano ryzyko specyficznych trudności
w uczeniu się czytania i pisania, dopuszcza się dwa błędy ortograficzne i dwa błędy
interpunkcyjne (np. dwa zdania rozpoczęte małą literą oraz dwa razy brak kropki
na końcu zdania).
Razem: 40 punktów
www.operon.pl
3