pełna treść ogłoszenia

Transkrypt

pełna treść ogłoszenia
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POŁOŻONEJ W GDAŃSKU PRZY UL. OKOPOWEJ 21/27a
Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem, stanowiąca współwłasność Województwa Pomorskiego, położona w Gdańsku przy ulicy
Okopowej 21/27a, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 288/1 o pow. 0.3449 ha, obręb 099, dla której w Sądzie Rejonowym
w Gdańsku prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00267662/0, zabudowana budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej
9076,22 m2,w którym znajduje się:
Lp.
Lokal użytkowy
Pow.
użytkowa
w m2
1
Lokal użytkowy o powierzchni 10,96 m2
na cele prowadzenia kiosku z prasą
10,96
2
Lokal użytkowy o powierzchni 28,76 m2
na cele świadczenia usług pocztowych
28,76
Wysokość
wadium
Minimalne
postąpienie
610 zł
40 zł
10 zł
1500 zł
80 zł
20 zł
Miesięczna stawka czynszu
wywoławczego brutto
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Spichrzów Południe i Stare Przedmieście w mieście Gdańsku”
(1114), zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XLIX/1463/02 z dnia 23 maja 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 44 poz. 1049
z dnia 5 lipca 2002 r.) przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie 009-33 tj. strefa usługowa: administracja publiczna, biura instytucji
i urządzenia związane z obsługą zatrudnionych i użytkowników.
Warunki przetargu:
1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony od dnia 30.11.2014 r. do dnia 31.10.2019 r.
W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu.
2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu.
Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości.
3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego.
Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy
najmu.
4. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media.
5. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie
właściwych uchwał Rady Miasta Gdańska.
6. Opłaty wnoszone w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.
7. Opłaty podlegać będą podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca
następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
o wskaźnik za rok poprzedni.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r.:
1. o godz. 10.30 dla nieruchomości o której mowa w pkt 1,
2. o godz. 10.45 dla nieruchomości o której mowa w pkt 2,
w pokoju nr 1.08, na parterze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto PeKaO S.A. nr 76 1240 6292 1111 0010 4607 0996 Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w terminie do dnia 17 listopada 2014 r. (ostateczny termin wpływu środków na konto
urzędu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne
z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium
nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż
14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie zwycięzcy przetargu.
Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Majątku Województwa,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, a-mail: [email protected], nr tel. 58 32 68 608 lub 58 32 68 640
1/1