Kopia SIWZ Poprz 26 - "WSPÓLNOTA" sj

Komentarze

Transkrypt

Kopia SIWZ Poprz 26 - "WSPÓLNOTA" sj
............................................
(pieczątka zamawiającego)
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W
TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA:
wykonanie docieplenia ścian szczytowych z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26A, 26B; 75-841 Koszalin
posiadającą NIP 6692371542; REGON 331446751 oraz rachunek bankowy w PKO BP S.A. w
Koszalinie Nr 63 1020 2791 0000 7302 0065 6587
reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w osobach:
1. Bogdan Górski
2. Violetta Gawęda
3. Wiesław Sabatowicz
4. Zbigniew Lange
5. Maria Jastrzębska
Nr referencyjny sprawy 1/2006
Dokumentacja przetargowa.
Integralną część dokumentacji niniejszego przetargu, udostępniona wykonawcom, stanowi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Podstawa prawna:
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej 60.000 EURO z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami w Dz.U. Nr 79, poz.551 z dnia 07
kwietnia 2006r. opublikowana w dniu 10 maja 2006 roku).
Jeżeli w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi,
to dotyczy ona ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostanie opublikowane na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego, na stronie internetowej www.wspolnotasc.pl oraz portalu Urzędu Zamówień
Publicznych uproszczonych ogłoszeń o wszczęciu postępowania i zawarciu umowy.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień dla przedmiotu zamówienia: 45321000-3 (izolacja
cieplna)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA:
wykonanie docieplenia ścian szczytowych z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26A, 26B; 75-841 Koszalin
Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Poprzecznej 26A, 26B; 75-841 Koszalin
reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w osobach:
1. Bogdan Górski
2. Violetta Gawęda
3. Wiesław Sabatowicz
4. Zbigniew Lange
5. Maria Jastrzębska
e-mail: [email protected]
www.wspolnotasc.pl
Kod Wspólnego Słownika Zamówień dla przedmiotu
cieplna)
zamówienia: 45321000-3 (izolacja
Spis treści:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
Opis przedmiotu zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia.
Warunki dopuszczające do udziału w przetargu.
Dokumenty składające się na ofertę.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.
Wadium.
Termin związania z ofertą.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Miejsce i termin składania ofert.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczania ceny.
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
Informacja o trybie otwarcia ofert.
Odrzucenie ofert.
Unieważnienie przetargu.
Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
Pouczenie o środkach odwoławczych.
Postanowienia końcowe.
Załączniki do SIWZ.
2
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dociepleniem ścian szczytowych wraz
z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.
Poprzecznej 26A, 26B w Koszalinie polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych
prefabrykowanych warstwą styropianu o grubości 12 cm metodą lekką-mokrą i ich pomalowanie
wraz z wymianą opierzenia na murach ogniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik Nr 8 do
SIWZ);
b) kosztorys nakładczy, który po wypełnieniu przez oferenta stanowi kosztorys ofertowy
do przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ);
c) projekt docieplenia i kolorystyki elewacji (do wglądu w siedzibie Zarządcy
Wspólnoty – Zarządzanie Nieruchomościami „Wspólnota” S.C., Plac Wolności 1;
78-200 Białogard).
II. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
-
termin rozpoczęcia robót – z chwilą podpisania umowy;
termin zakończenia – 31 październik 2006r.
III. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W PRZETARGU
1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
2. Dopuszczone zostaną oferty spełniające wymogi podmiotowe stawiane wykonawcom
wynikające z art. 22 ust.1ustawy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy;
i złożą w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie ( Załącznik Nr 2 do niniejszej
SIWZ).
3. Wykonawca winien okazać się, co najmniej pięcioma wykonanymi inwestycjami
budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia
firmy jest krótszy – w tym okresie, oraz załączyć referencje inwestorów potwierdzające, że
zostały one wykonane w terminach umownych z należytą starannością (Załącznik Nr 5 do
SIWZ).
3
IV. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
W ofercie pod rygorem jej odrzucenia i wykluczenia wykonawcy z postępowania przetargowego,
winny być zamieszczone następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
Formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Oświadczenie oferenta Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Upoważnienie – Załącznik Nr 3 do SIWZ.
Wypełniony kosztorys nakładczy, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Doświadczenie zawodowe – wykaz robót budowlanych związanych z izolacją budynków
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania na
załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Informacja o potencjale ekonomicznym oferenta – Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. Podpisana umowa – Załącznik Nr 7 do SIWZ.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – Załącznik Nr 9 do SIWZ.
9. Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Gminy oraz właściwym oddziale ZUS lub
KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert –
Załącznik Nr 10, 11 ;.
10. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie
nie mniejszej niż 100 000,00zł i załączą do oferty kserokopię polisy lub inny dokument
ubezpieczenia – Załącznik Nr 12;.
11. Oświadczenie, że oferent nie jest w stanie upadłości lub likwidacji – Załącznik nr 13.
Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedstawione w formie oryginałów albo
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub wykonawcę
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. poz. 645 D.U. Nr 71 z dnia 21
kwietnia 2004 roku).
Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą
być udostępniane osobom trzecim, oferent musi oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnice
Przedsiębiorstwa w rozumieniu art..... Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr
47 z 1993r. Poz. 211 z późn. zm.).
4
V. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ
1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udzielać będzie przedstawiciel Zarządcy:
Zarządzanie Nieruchomościami „Wspólnota” S.C. z siedzibą Plac Wolności 1, 78-200 Białogard
Stanisław Suczyński
2.
3.
4.
5.
- tel. /0-94/311-91-60; poniedziałek, środa, czwartek
w godz. 8.00 do godz. 15.00;
- tel. /0-94/347-00-14; wtorek, piątek w godz. 12.00 do 15.00;
e-mail: [email protected]
www.wspolnotasc.pl
SIWZ można nabyć nieodpłatnie w siedzibie Zarządcy Wspólnoty – Zarządzanie
Nieruchomościami „Wspólnota” S.C. Plac Wolności 1, 78-200 Białogard, bądź dokonać
zamówienia telefonicznie pod nr tel. /0-94/311-91-60 (SIWZ zostanie wysłana pocztą na
podany adres).
Oferent może zwrócić się w formie pisemnej bądź telefonicznej do Zarządcy o wyjaśnienie
SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnienia, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ
wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający
przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym doręczono SIWZ drogą pocztową.
Wizji lokalnej wymienionego obiektu można dokonać w godz. 900 – 1200 we wtorek lub piątek
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Oferentów w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
VI. WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Oferent będzie związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania z
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Umowa zostanie zawarta w okresie związania z ofertą w siedzibie Zarządcy Wspólnoty – Plac
Wolności 1 w Białogardzie.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.
2. Oferta powinna być czytelna napisana na maszynie, komputerze lub długopisem.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej lub wariantowej, oraz nie przewiduje
wykorzystania aukcji elektronicznej.
4. Składane dokumenty i oświadczenia powinny posiadać aktualne daty, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
5
5. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy podpisują
osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktami lub
innymi dokumentami rejestracyjnymi i wymogami ustawowymi.
6. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, wszystkie poprawki lub korekty muszą być
parafowane przez Wykonawcę.
7. Dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją,
jednakże muszą być one poświadczone przez wystawcę dokumentu, Radcę Prawnego,
Notariusza lub Wykonawcę.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której będzie zaoferowana tylko jedna ostateczna
cena. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w
złotych polskich.
9. Oferta musi być złożona w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu. Na opakowaniu
zewnętrznym należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis „Oferta na
wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku mieszkalnego z kolorystyką elewacji
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26A, 26 B w Koszalinie”
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczoną pieczęcią wykonawcy w siedzibie
Zarządcy Wspólnoty - Zarządzanie Nieruchomościami „Wspólnota” S.C., Plac Wolności
1 , 78-200 Białogard , oznaczając kopertę napisem:
Oferta na:
Wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku mieszkalnego z kolorystyką
elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26A, 26B w
Koszalinie
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2006r. o godz. 9.00.
2.1 Doręczyciel oferty winien uzyskać potwierdzenie na kopercie daty oraz czasu (godz.
i minuty) wpływu.
2.2 Zgodnie z art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może zmienić lub wycofać
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Wymaga się, aby oferta dostarczona była w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Uwaga:
W przypadku wpływu oferty po wyznaczonym terminie zostanie ona odesłana wykonawcy
bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 września 2006 roku o godz. 16.00 w biurze Zarządcy
Wspólnoty - Zarządzanie Nieruchomościami „Wspólnota” S.C. w Koszalinie przy ul. Lutyków
4-6 ; I piętro.
6
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w druku kosztorys
nakładczy, który po wypełnieniu przez Oferenta stanowić będzie kosztorys ofertowy wg
następujących zasad:
a) wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami,
b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie
robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty
pośrednie i zysk,
c) wykonawca musi opracować kosztorys ofertowy wg podstaw wyceny podanych w
przedmiarze robót określonych przez zamawiającego w kosztorysie nakładczym,
d) wszystkie wartości określone w kosztorysie oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone
do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ostateczną cenę stanowi suma wartości brutto w kosztorysie ofertowym. Cena ta będzie brana
pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie
będą podlegały zmianom.
XII.KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT
1. Kryteria
oferowana cena brutto
waga 100%;
2. Dokonywanie oceny:
Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium ceny, Zamawiający posłuży się wzorem
matematycznym:
Ilość punktów = ( najniższa cena brutto wśród złożonych ofert nieodrzuconych / cena
oferty brutto badanej nieodrzuconej) x 100 pkt
3. Oczywiste omyłki
3.1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) omyłki rachunkowe w obliczeniach ceny zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień
publicznych
niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
3.2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
XIII. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT
1. Oferty, które wpłyną na wskazany adres w wyznaczonym terminie, zostaną otwarte
komisyjnie.
2. Otwarcie kopert odbędzie się jawnie w obecności oferentów.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
7
4. Przed rozpoczęciem otwierania kopert z ofertami, obecni oferenci zobowiązani są do
potwierdzenia swojego uczestnictwa w liście obecności podając imię i nazwisko, nazwę
przedsiębiorstwa, stanowisko i podpis.
5. W czasie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz ceny
ofert. Informacje te zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania
przetargowego.
6. Wykonawcom nieobecnym informacje wyżej wymienione dostarcza się na ich pisemny
wniosek.
7. Po zakończeniu otwierania ofert i podaniu do wiadomości informacji zgodnie z pkt. 5,
Przewodniczący zamyka część jawną posiedzenia komisji.
8. Dalsze niejawne posiedzenie komisji odbywa się bez udziału oferentów.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy wykonawcy
ze wskazaniem firmy i siedziby oraz ceny, za jaką będzie wykonane powyższe zadanie.
XIV. ODRZUCENIE OFERT
Oferta podlega odrzuceniu, jeśli:
a. jest niezgodna z ustawą,
b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.
88, lub błędy w obliczeniu ceny,
g. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XV. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
2. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się również w przypadku, jeżeli:
a) nie złożona została żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
b) zajdą pozostałe okoliczności wyszczególnione w art. 93 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z późniejszymi zmianami.
XVI. FORMALNOŚCI DO SPEŁNIENIA PRZED ZAWARCIEM UMOWY
.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich
oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały
odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybiera spośród pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
8
XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, składania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Są zawarte w Załączniku Nr 7 do niniejszej specyfikacji – wzór umowy.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa
zamówień publicznych- „Środki ochrony prawnej" określające zasady wnoszenia protestów,
odwołań
i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów
kończące postępowanie odwoławcze - art. 179 do 198. Prawa zamówień publicznych z
późniejszymi zmianami. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie
artykułu 193 Prawa zamówień publicznych.
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Materiały przetargowe są nieodpłatne.
2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XXI. Załączniki do SIWZ
1. Załącznik Nr 1
Formularz ofertowy.
2. Załącznik Nr 2
Oświadczenie Oferenta wynikające z art. 22 i art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Załącznik Nr 3
Upoważnienie.
4. Załącznik Nr 4
Kosztorys nakładczy – ofertowy.
5. Załącznik Nr 5
Doświadczenie zawodowe -Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5
lat.
6. Załącznik Nr 6
Informacja o potencjale ekonomicznym oferenta.
7. Załącznik Nr 7
Umowa.
8. Załącznik Nr 8
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
ZAMAWIAJĄCY
…………………………………………………………………………………..
9
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY.
.....................................................
............................................................
pieczęć adresowa wykonawcy
data sporządzenia oferty
W odpowiedzi na ogłoszony przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Poprzecznej
26A, 26B w Koszalinie przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na:
wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku
mieszkalnego z
kolorystyką elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.
Poprzecznej 26A, 26B w Koszalinie
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie
z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków przedmiotowego
zamówienia oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte
w dokumentacji przetargowej, jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.
1. Nazwisko i imię lub firma (nazwa) oraz adres Oferenta:
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę
REGON - ................................................
NIP - .................................................................
2. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanego kosztorysu ofertowego,
specyfikacją wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową z kolorystyką elewacji za:
1) CENĘ NETTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA: ...........................................................................zł
(słownie:..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................zł);
VAT - ................. % co stanowi ................................... zł (słownie: .............................................
................................................................................................................................................... zł)
2) CENĘ BRUTTO CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA (z podatkiem VAT): ...................................zł
(słownie :.........................................................................................................................................
1
................................................................................................................................................... zł)
3. Termin płatności: 14 dni licząc od daty złożenia faktury przez Wykonawcę.
4. Oświadczamy, że zamówienie będzie zrealizowane w wymaganym terminie:
4.1.rozpoczęcie – z chwilą podpisania umowy;
4.1.zakończenie do 31 października 2006r.
5. Udzielamy gwarancji na wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia na okres 4 lat.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że
zdobyliśmy niezbędne informacje do należytego przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią dokumentacji
przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych w niej przez Zamawiającego w miejscu i terminie przez niego
wyznaczonym.
9. Oświadczamy, że nie jesteśmy wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
10. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).
11. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – tekst jednolity z późn.
zmianami). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet
dokumentów przekażemy przed odbiorem końcowym.
12. Zamówienie zrealizujemy sami.
13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do ofert dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 271 oraz art. 305 kodeksu
karnego).
14. Oświadczamy, że załącznikami do ofert są niezbędne, aktualne i ważne dokumenty
wymienione w SIWZ od Nr 1 do Nr .........
15. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty są wraz z załącznikami ponumerowane i cała
oferta składa się z.................... stron.
...................................................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika
........................................... , dnia .......................................
miejscowość
1
Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19,
poz. 177 zmieniona ustawa z dnia 07 kwietnia 2006r. Dz. U. Nr 79, poz. 551 opublikowana
ustawa w dniu 10 maja 2006r. O zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
Przystępując do udziału w postępowaniu o dokonanie zamówienia ogłoszonym przez :
Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26a, 26B w Koszalinie na
Wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku mieszkalnego z kolorystyką elewacji
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26A, 26B w Koszalinie
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że:
1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w SIWZ działalności lub
czynności, jeżeli ustawy zakładają posiadanie takich uprawnień,
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.
1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2004r.
Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).
....................................................
.......................................................................
miejscowość, dnia
podpis upoważnionego lub
upoważnionych przedstawicieli
1
Załącznik Nr 3
......................................................
(pieczęć adresowa firmy oferenta)
Upoważnienie
Zarejestrowana nazwa firmy: ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................
Siedziba firmy: ................................................................................................................................
Adres firmy: ....................................................................................................................................
Telefony firmy: ...............................................................................................................................
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: ......................................................................................
........................................................................................................................................................
1. Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz
innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
na:
wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku
mieszkalnego z
kolorystyką elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.
Poprzecznej 26A, 26B w Koszalinie
i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2.Upoważniamy Zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzania
badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz
do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.
3. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są
aktualne i kompletne.
...............................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)
Miejsce i data: ........................................................
1
Załącznik Nr 4
KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY
Na wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku mieszkalnego z kolorystyką elewacji
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26A, 26B w Koszalinie
Nr, podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Element robót............ściana boczna wschodnia
1 KNR 4-01 0723/01 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne
zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów, powierzchnie
uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1 m2
Krotność = 2
12 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III
r-g
Robotnicy gr.II
r-g
Robotnicy gr.I
r-g
Materiały
t
Cement portlandzki 25 z dodatkami
m3
Wapno gaszone (ciasto)
m3
Piasek do zapraw
m3
Woda
%
Materiały pomocnicze
Sprzęt
m-g
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
2 KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki – docieplenie ścian z cegły
Norma
1
0,08
0,1
0,0045
0,0036
0,022
0,005
1,5
0,03
Krotność = 2
168 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III
Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT
Płyty styropianowe gr.12cm
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 – sucha mieszanka
Dyble plastikowe „z grzybkami”
Siatka z włókna szklanego
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny
Środek transportowy
3 KNR 0-23 2612/08 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymisystem STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
Krotność = 2
30 m
Robocizna
Tynkarze gr.III
Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 – sucha mieszanka
Kątowniki AL
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny
Środek transportowy
4 KNR 0-23 2612/09 Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymisystem STOPTER – zamocowanie listwy cokołowej
1
r-g
r-g
r-g
1,4554
0,9236
0,7834
kg
m3
kg
szt
m2
kg
kg
0,2
0,1254
10,03
4,16
1,135
0,3
4
m-g
m-g
0,0298
0,0276
r-g
r-g
r-g
0,1067
0,1067
0,0066
kg
m
0,9
1,176
m-g
m-g
0,0007
0,0005
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt
Krotność = 2
11,2 m
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
Listwy cokołowe
Sprzęt
Środek transportowy
5 KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Krotność = 2
2,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
6 KNR 2-02 0506/02 Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25cm
Krotność = 2
5,6 m2
Robocizna
Blacharze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55 mm
Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
Zaprawa cementowa m. 80
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Środek transportowy
7 KNR 4-01 0722/01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych kategorii II na ścianach, loggiach, balkonach
Krotność = 2
11,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami
Wapno gaszone (ciasto)
Piasek do zapraw
Woda
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
8 KNR 2-02u2 0927/01 Podkłady pod wyprawy szlachetne na
powierzchniach ponad 5m2 w jednym miejscu ścian płaskich i
powierzchni
poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie
Krotność = 2
178,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Zaprawa tynkarska Atlas Ceremit DR 30
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny
9 KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowania
Krotność = 2
178,2 m2
Robocizna
Malarze gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Farba akrylowa fasadowa
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Środek transportowy
1
r-g
r-g
0,223
0,014
szt
m
2,58
1,05
m-g
0,0002
r-g
0,3
r-g
r-g
0,9843
0,9594
kg
kg
m3
%
5,55
0,029
0,001
1,5
m-g
0,0069
r-g
r-g
r-g
0,19
0,04
0,04
t
m3
m3
m3
%
0,0012
0,0009
0,0047
0,0033
1,5
m-g
0,01
r-g
r-g
0,67
0,05
kg
%
4
1,5
m-g
0,06
r-g
r-g
0,1449
0,0311
dm3
%
0,347
1,5
m-g
0,0004
10 KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
15m
Krotność = 2
179,2 m2
Robocizna
Monterzy gr.II
Robotnicy gr.I
Materiały
Płyty pomostowe robocze
Płyty pomostowe komunikacyjne długie
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
Haki do muru
Drut stalowy miękki 3mm
Materiały pomocnicze
Sprzęt
Rusztowanie rurowe
r-g
r-g
0,4068
0,1719
m2
m2
m2
m3
m3
m3
kg
kg
%
0,015
0,0004
0,0002
2E-5
0,00018
2E-5
0,012
0,009
1,5
m-g
0,164
..............................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy lub
upoważnionego przedstawiciela)
1
Załącznik Nr 5
.......................................
(pieczęć adresowa firmy Oferenta)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz wykonanych robót ogólnobudowlanych w zakresie robót dociepleniowych budynków w
ciągu ostatnich pięciu lat ( od 01 stycznia 2001r.) odpowiadających swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym – izolacyjnym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania.
l.p.
Nazwa i miejsce
wykonania
Wartość
Rozpoczęcie
Zakończenie
Zamawiający (nazwa,
adres, telefon)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oferent jest obowiązany załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z
należytą starannością (referencje).
....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
firmy lub upoważnionego przedstawiciela)
Miejscowość, data ................................................
1
Załącznik Nr 6
Informacja o potencjale ekonomicznym Oferenta
l.p.
Przedmiot- wartość w złotych
1.
Obroty ogółem
2.
Zysk ogółem
3.
Zobowiązania ogółem
2003r.
2004r
2005r.
Należności ogółem
4.
Jeżeli oferent jest zobowiązany sporządzić bilans należy dołączyć kopie bilansów za okres nie
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten
okres.
........................................................................................
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
firmy lub upoważnionego przedstawiciela)
Miejscowość .............................................. data ............................
1
Załącznik Nr 7
UMOWA Nr ........./2006r
z dnia ..................... 2006r
zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z
2004r Nr 19, poz.177 zmieniona ustawą z dna 07 kwietnia 2006r Dz. U. Nr 79, poz.551 zmianie
ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych
pomiędzy
Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Poprzecznej 26A, 26B w Koszalinie
posiadającą NIP 6692371542 ; REGON 331446751 i rachunek bankowy w PKO BP S.A. w
Koszalinie Nr 63 1020 2791 0000 7302 0065 6587 reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty
Mieszkaniowej w osobach:
1.
2.
3.
4.
5.
Bogdan Górski
Violetta Gawęda
Wiesław Sabatowicz
Zbigniew Lange
Maria Jastrzębska
zwaną w treści umowy „ Zamawiającym”
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................posi
adającym NIP
REGON
Działającym w oparciu o :
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, którego ogłoszenia dokonano na stronie internetowej : www.wspolnotasc.pl ,
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 2006-08-11, a także zamieszczonego w
dniu 2006-08-09 na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w
postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
1
§1
1. Przedmiotem umowy są roboty obejmujące wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku
mieszkalnego z kolorystyką elewacji Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.
Poprzecznej 26A, 26B w Koszalinie zgodnie z dokumentacją oraz SIWZ.
Dokładny zakres robót do wykonania jest określony w załączonym kosztorysie ofertowym,
który stanowi integralną część umowy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
w projekcie docieplenia i kolorystyki elewacji.
2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką
budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele
budowlane.
4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów
dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia
07 lipca 1994r- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z 2004r Nr 6, poz.41, Nr
92, poz. 881, nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959).
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać stosowne dokumenty
potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.
§2
Obowiązki stron
1.
Obowiązki Zamawiającego:
1.1.Dostarczenie 1 egzemplarza projektu docieplenia i kolorystyki elewacji w terminie do 5 dni od
daty podpisania niniejszej umowy.
1.2.Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.
1.3.Przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.
1.4.Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody.
1.5.Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 umowy.
1.6.Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego całość przedmiotu umowy.
2. Obowiązki wykonawcy:
2.1.Prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie
z projektem docieplenia i kolorystyki elewacji, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowiązującymi przepisami.
2.2. Współpraca ze służbami Zamawiającego.
2.3.Protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy wraz ze
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi.
2.4.Zgłaszanie robót do sprawdzenia i odbioru.
2.5.Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
2.6.Zapewnienie kadry i nadzoru technicznego z wymaganymi uprawnieniami.
2.7.Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac związanych z prowadzonymi
robotami budowlanymi jak również uprzątnięcie terenu budowy po zakończeniu robót i
wywiezienie gruzu z miejsca prowadzonych robót.
2
2.8.Reprezentowanie wobec lokatorów budynku interesów Zamawiającego, a w szczególności
swoją postawą i działaniem tworzyć pozytywny wizerunek Zamawiającego.
2.9.Uczestniczenie w akcjach ratunkowych związanych z katastrofą lub innym zdarzeniem
losowym mającym miejsce w budynku Zamawiającego stawiając do jego dyspozycji wszystkie
środki techniczne i organizacyjne.
2.10. Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu
powstałej szkody.
§ 3
Termin wykonania
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
1) Rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy;
2) Zakończenie: do 31 października 2006r .
2.Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 ulegnie przesunięciu w przypadku:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
c) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi
przerwy lub postoju.
§4
Odbiory
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia
objętego niniejszą umową.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty na wykonanie gotowego elementu podlegającego
zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym
po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.
3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności
odbiorowych nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 7 dnia
licząc od dnia ich rozpoczęcia.
4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
6.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokóle usunięcia
wad.
6.2. nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
2
a)jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotowego budynku mieszkalnego, zgodnie z
jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;
b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotowego budynku mieszkalnego
zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i
odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy;
c)w przypadku niewykonania w ustalonym terminie zakresu umownego po raz drugi,
Zamawiający, ma prawo niezwłocznie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
7. Wszystkie materiały wbudowane muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 prawa
budowlanego i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polską
Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną lub normami i aprobatami europejskimi i
dokumenty te muszą być przed wbudowaniem materiału dostarczone Zamawiającemu.
§5
Wynagrodzenie
1 .Wartość robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem za całość zamówienia wynosi
brutto:
Kwota:....................................................................................zł brutto (wraz z podatkiem VAT)
Słownie:.......................................................................................................................................;
W tym podatek VAT ........................%, co stanowi kwotę....................................................zł
Słownie:.......................................................................................................................................;
Wartość netto całości zamówienia wynosi: ............................................................................zł
słownie: .....................................................................................................................................
Wynagrodzenie określone jak wyżej odpowiada zakresowi robót przedstawionych w załączonym
kosztorysie ofertowym, który stanowi integralną część przedmiotowej umowy i nie ulegnie
zmianie na czas trwania umowy.
§6
Warunki płatności:
1. Rozliczenie robot będzie odbywało się fakturami VAT.
2. Płatność Zamawiającego dla Wykonawcy przedstawia się następująco:
1) Rozliczenie robót będzie odbywało się fakturami częściowymi. Zapłata będzie następowała
w terminie : 14 - dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po podpisaniu
protokołu odbioru.
2) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w formie przelewu z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy Nr .........................................................................................................
3) Ostatecznie rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową
wystawioną na podstawie protokółu końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
2
3. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.
§7
Gwarancja i rękojmia
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady
przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego jest rozszerzona poprzez udzielenie
pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, rękojmi za przedmiot umowy:
2.1. Okres gwarancji liczy się od daty zakończenia robót i spisania końcowego protokółu
odbioru technicznego bezusterkowego i trwa: 4 lata tj. 48 m-cy licząc od daty
dokonania odbioru technicznego bezusterkowego wykonanych robót.
2.2. Rękojmia za wady wykonanych robót wynosi 3 lata.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek i wad w
ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej
umowy, w wysokości 0,1% wartości ogólnej przedmiotu zamówienia brutto za każdy
dzień zwłoki;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% ogólnej
wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
za
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 zmiana Dz. U. Nr 79, poz. 551 z dnia 07
kwietnia 2006r o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w
wyznaczonym terminie.
7. Z tytułu opóźnienia w płatności którejkolwiek z faktur Wykonawca żądać może od
Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.
2
§9
Usługi
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za korzystanie z energii elektrycznej i
wody do celów budowy.
§ 10
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych
postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 11
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit.” a”, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
d) gdy Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
a)
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w
niniejszej umowie.
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokółu odbioru robót.
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie
§ 12
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych w
zakresie realizacji przedmiotu umowy:
2
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy,
b) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,
Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej
polisy ubezpieczeniowej.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w odniesieniu do robót objętych umową:
a) ZAMAWIAJĄCY: Stanisław Suczyński;
b) WYKONAWCA: ...................................................
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia
kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 14
Wykaz załączników do umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –„ SIWZ” wraz z załącznikami.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
............................................................................
4..........................................................
5.........................................................
2
Załącznik Nr 8 do SIWZ
SPECYFKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH
ŚCIAN Z MALOWANIEM
1. Uzupełnienie ubytków tynków.
2. Wzmocnienie podłoża unigruntem.
3. Przyklejenie styropianu gr. 12 cm zgodnie z projektem.
4. Montaż siatki na powierzchni ocieplonej.
5. Dwukrotne powlekanie siatki klejem.
6. Przygotowanie powierzchni pod malowanie z zastosowaniem unigruntu.
7. Malowanie dwukrotne farbą silikatową.
8. Wymiana opierzenia na murach ogniowych.
9. Zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru.
10. Zgłoszenie zakończenia robót do odbioru końcowego.
2

Podobne dokumenty