Pensjonat Syty Lis Starnice - Noclegi Pokoje Hotele Pensjonaty w

Transkrypt

Pensjonat Syty Lis Starnice - Noclegi Pokoje Hotele Pensjonaty w
http://www.123polska.pl
Pensjonat Syty Lis Starnice
Pensjonat Syty Lis
Kategoria: pensjonaty
Zapraszamy na wakacje z dzieæmi do malowniczej "Doliny S³upi" na
Pomorzu
Starnice, Pomorskie, 76-248
Pensjonat Syty Lis
min. 70z³
Tel.: 59 841 55 65
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)507 679 461
Fax: 59 841 53 08
Strona www: http://www.starnice.pl/
Pensjonat Syty Lis
• Nad morzem
• W lesie
• Nad rzek±
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
http://www.123polska.pl
Zapewnij swojej rodzinie doskona³y wypoczynek i wakacje
zabieraj±c j± w ciekawe miejsce, w którym spêdz± niezapomniane
chwile.
Pensjonat Syty Lis
Swoj± ofertê kierujemy w szczególno¶ci do osób, które po intensywnym,
ca³odniowym odpoczynku nad morzem lub w jego okolicach, ceni± sobie
wypoczynek w zacisznej, zielonej okolicy, z dala od zgie³ku pla¿y i
miasta. Zabieraj±c ze sob± dzieci zapewnicie im doskona³e miejsce do
zabawy.
Dok³adamy nale¿ytych starañ, aby osoby spêdzaj±ce u nas czas czu³y
siê jak u siebie w domu. Wypoczywaj±c w naszych progach spêdzicie
czas w przytulnych, dwukondygnacyjnych apartamentach,
wyposa¿onych w wygodne drewniane ³ó¿ka. Rano obudzi nas tylko
¶piew ptaków.
Pensjonat Syty Lis
Teren pensjonatu
Wszystkie pokoje maj± ³azienkê z prysznicem i WC oraz wyposa¿one s±
w lodówkê, mikrofalówkê, toster czajnik i odbiornik TV.
Ponadto, do pañstwa dyspozycji pozostawiamy wiele kameralnych
zak±tków miêdzy innymi nad naszym zarybionym 1,5 hektarowym
zbiornikiem wodnym (dla go¶ci ³owienie jest nieodp³atne). Mo¿na tu mile
spêdzaæ czas na pikniku, grillu czy po prostu wyleguj±c siê na le¿aku.
Wêdkarze mog± popróbowaæ swoich si³ mierz±c siê z kilkuletnim
szczupakiem, który uparcie nie daje siê z³apaæ. Z³owione ryby mo¿na
od razu wrzuciæ na grilla.
Wczasowiczom, którzy ani my¶l± dotykaæ siê nawet do mikrofalówki
polecamy smaczn±, domow±, wiejsk± kuchniê.
Teren pensjonatu
Teren pensjonatu
Dbaj±c o spokojny sen naszych go¶ci osobom poruszaj±cym siê
w³asnym ¶rodkiem transportu zapewniamy bezpieczne miejsca
parkingowe na terenie posesji.
Je¿eli postanowicie odsapn±æ od zgie³ku pla¿ polecamy wycieczki
rowerowe po przepiêknych szlakach Parku Krajobrazowego \\\"Dolina
S³upi\\\", sp³ywy kajakowe, S³upi± lub Skotaw±. Oferujemy te¿ szerok±
gamê atrakcji: wêdkarstwo, grê w tenisa na korcie trawiastym, siatkówkê,
dzieci mog± popluskaæ siê w basenie. Grzybiarze znajd± tu raj na ziemi,
gdy¿ otaczaj±ce nas lasy s± z obfite w grzyby. Wieczorami mo¿na
oddaæ siê innym przyjemno¶ciom: grze w tenisa sto³owego, bilard czy
pi³karzyki.
Jeste¶ amatorem aktywnego wypoczynku? Wypo¿yczymy Ci ³ódkê,
kajaki lub rowery.
£±cz±c wypoczynek z jêzykiem angielskim zapraszamy na konwersacje
przy piwie z w³a¶cicielem pensjonatu, Simonem - rodowitym Anglikiem.
Teren pensjonatu
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 5
Cena za ca³o¶æ:
http://www.123polska.pl
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 70 - 100 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp23
Teren pensjonatu
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za apartament: 130 - 200 z³
Cena za dzieci: - dzieci do 10 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Ceny za apartament 2 kondygnacyjny (50 m2) dla 4-5 osob:
-1-2 noclegi 200 z³/apartament/doba
Zima
-3-7 noclegów 175 z³/apartament/doba
-powy¿ej 7 noclegów 150 z³/apartament/doba
Ceny za apartament dla 3 osób:
-1-2 noclegi 175 z³/apartament/doba
Zima
-3-7 noclegów 150 z³/apartament/doba
-powy¿ej 7 noclegów 130 z³/apartament/doba
Ceny za pokój 2 osobowy:
-1-2 noclegi 100 z³/pokój/doba
-3-7 noclegów 80 z³/pokój/doba
Zima
-powy¿ej 7 noclegów 70 z³/pokój/doba
Wy¿ywienie:
-¶niadanie 20 z³/os. (dla wiêkszej ilo¶ci osób 15 z³/os.)
-obiadokolacja 40 z³/os.
-dzieci do lat 10 maj± 40% zni¿ki
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• Sto³ówka
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
http://www.123polska.pl
• salka TV
• sala kominkowa
• gry zrêczno¶ciowe
• grill
• miejsce na ognisko
• kort tenisowy
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• aneks kuchenny
Atrakcje turystyczne:
Na ¿yczenie organizujemy wycieczki: krajoznawcze piesze i rowerowe
miêdzy innymi do Parku Dolina S³upi, S³owiñskiego Parku Narodowego
(warto zobaczyæ ruchome wydmy), rejs po Ba³tyku, wêdkowanie, jazdê
konn±, polowanie, sp³yw kajakowy rzek± S³upi± lub Skotaw± (od Jeziora
Gowidliñskiego do uj¶cia S³upi prowadzi 125 km turystyczny szlak
kajakowy. Zachêcamy do uprawiania turystyki kajakowej poza g³ównym
szlakiem, mo¿na sp³yn±æ Bytow±, Kamienic± oraz Skotaw±. W 2006
roku na ca³ym szlaku zosta³y postawione pami±tkowe kamienie pamiêci
Papie¿a Jana Paw³a II, który kiedy¶ odby³ sp³yw S³upi±). Zim±
organizujemy kuligi i biegi na nartach.Park Krajobrazowy Dolina
S³upiJest jednym z najwiêkszych parków krajobrazowych w Polsce. Jego
powierzchnia to 37040 ha. Jest on parkiem typu dolinnego o bogatej
formie krajobrazowej jak i znacznym zró¿nicowaniem wysoko¶ciowym
terenu. Wystêpuje tu wiele rzek i jezior. A¿ 72% powierzchni zajmuj±
lasy. ¦rodowisko jest czyste i ma³o zmienione. To wszystko stwarza
doskona³e mo¿liwo¶ci do organizowania ró¿nych form wypoczynku
(jazda konna, rowerowa, spacery, sp³ywy kajakowe). Do uprawiania
turystyki pieszej zachêcaj± nas 4 szlaki turystyczne PTTK oraz 6
wyznaczonych przez park ¶cie¿ek przyrodniczych. Rowerzy¶ci znajd± tu
piêkny szlak rowerowy. Dla kajakarzy zarówno zaawansowanych jak i
pocz±tkuj±cych ciekawym sp³ywem jest sp³yw rzek± S³upia, który
http://www.123polska.pl
podzielony jest na etapy co do stopnia trudno¶ci. Lecz na wszystkich
etapach mo¿na podziwiaæ malowniczo¶æ i ró¿norodno¶æ tego szlaku.
Dodatkow± atrakcj± sp³ywu jest 5 elektrowni wodnych traktowanych
obecnie jedynie jako zabytki techniki. Elektrownie mo¿na podziwiaæ
tak¿e wybieraj±c siê na wycieczkê piesz± lub rowerow±.S³owiñski Park
NarodowyMa powierzchniê18618 ha, po³o¿ony jest na wybrze¿u
¶rodkowym pomiêdzy £eb± a Rowami. Pó³nocn± granicê parku stanowi
Ba³tyk. Ca³y park mo¿na zobaczyæ z punktu widokowego na Rowokole,
który jest najwy¿szym wniesieniem tamtejszych wzgórz morenowych
(115 m npm.). Mo¿emy te¿ tu podziwiaæ ruchome wydmy i 4
przymorskie jeziora (£ebsko, Gardno, Do³gie Wielkie i Ma³e) stanowi±ce
osobliwo¶æ na skalê europejsk±. Przez teren parku przep³ywa 7 rzek, z
których najwiêksze to £eba i £upawa.Warto te¿ odwiedziæ Kluki - ma³±
miejscowo¶æ, w której znajduje siê Skansen Wsi
S³owiñskiej.KaszubyKaszuby to kraina znajduj±ca siê na pó³nocy Polski
od Morza Ba³tyckiego na po³udnie i obejmuj± swym zasiêgiem zarówno
piaszczyste pla¿e wybrze¿a, przepiêkne lasy i malownicze jeziora.
Bogata tradycja, du¿a ró¿norodno¶æ przyrodnicza oraz ekologicznie
czysty region tworzy wspania³e miejsce na wypoczynek dla ca³ej rodziny.