JAK BYĆ ANIOŁEM czyli o sztuce towarzyszenia

Transkrypt

JAK BYĆ ANIOŁEM czyli o sztuce towarzyszenia
173
SPIS TREŒCI
WSTÊP ...................................................................................................... 9
UTRATA SENSU
Kryzys ¿yciowy i pragnienie œmierci ............................................... 15
ZAUFANIE
ZnaleŸæ odpowiedniego towarzysza podró¿y ................................ 31
ODERWANIE SIÊ
Pozostawiæ wszystko i wyruszyæ w drogê ...................................... 43
TOWARZYSZENIE
Byæ razem w drodze ............................................................................ 55
WYZWANIE
Mocowaæ siê ze strachem ................................................................... 67
RELACJE
Patrzeæ oczyma mi³oœci ....................................................................... 79
PRZEMIANA
Moc rytua³u ........................................................................................... 91
SAMODZIELNOή
¯yæ odpowiedzialnie ......................................................................... 105
RADOή
Œwiêtowaæ ¿ycie .................................................................................. 115
174
SPIS TREŒCI
UZDROWIENIE
Uwolniæ siê od tego, co prowadzi do choroby ............................. 125
INTEGRACJA I SPO¯YTKOWANIE W ¯YCIU
Od przygody do dnia powszedniego ............................................ 137
PO¯EGNANIE
Dobrze zakoñczyæ wspóln¹ wêdrówkê ......................................... 147
POZNANIE
Odkryæ sens przebytej drogi ............................................................ 159
Spis ilustracji ....................................................................................... 172

Podobne dokumenty