Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie

Komentarze

Transkrypt

Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie
Chocz, dnia 08.07.2015r.
ZP-271.5.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
PPRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
„Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w
roku szkolnym 2015/2016”
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) i spełnia wymagania
określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
I.
Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Zespół Szkół w Choczu
2. Adres:
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 6
3. REGON:
000265603
4. Internet:
e-mail: [email protected]
5. Numer telefonu: ( 0 62 ) 74 15 319
faks: ( 0 62 ) 74 15 319
II.
Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 i 40 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form
w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2013 Nr 0 poz. 231)
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 poz. 1692)
III.
Opis przedmiotu zamówienia
1.
Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w roku
szkolnym 2015/2016 odbywać się będzie w ramach przewozów regularnych
specjalnych.
Realizacja usługi wyłącza prawa wykonawcy do świadczenia usług
transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń
2
uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym
1.1. Warunki dowożenia i odwożenia 7 uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie
a) dowożenie i odwożenie uczniów należy zorganizować BUSEM (z ilością miejsc
siedzących minimum 9) zapewniając bezpieczeństwo podczas wsiadania
i wysiadania z pojazdu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas
przewozu poprzez zapewnienie pełnoletniego opiekuna oraz kierowcy. Osoby
wykazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać ważne
badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp,
b) zajęcia w Szkole Specjalnej w Pleszewie rozpoczynają się o godz. 8:00 , a kończą
się około godz. 15:00.
c) trasa i ilość kilometrów dowożenia i odwożenia uczniów:
- Chocz - Stara Kaźmierka – Józefów - Nowy Olesiec - Stary Olesiec - Nowolipsk Brudzewek - Pleszew - (46 km) ;
- Pleszew - Chocz – Stara Każmierka - Józefów – Nowy Olesiec - Stary Olesiec –
Nowolipsk – Brudzewek (46km)
Łącznie dziennie ok. 92 km
d) podana liczba km nie uwzględnia dojazdu do przystanków początkowych i odjazdu
z przystanków końcowych danej trasy, które zapewnia we własnym zakresie
Wykonawca. Ogólna liczba km liczona zatem jest od momentu zabrania
pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich,
e) ilość dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 01.09.2015 do
22.12.2015 wynosi około 80 (2015: IX-22, X-22, XI-20, XII-16)
f) usługa będzie świadczona wg ustalonego przez Zamawiającego w porozumieniu z
Wykonawcą harmonogramu dowozów szkolnych na podstawie projektu
harmonogramu opracowanego przez Dyrektora szkoły,
W harmonogramie będzie zawarty opis tras przejazdu, a w szczególności: godzina
kursu, liczba realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz
liczba dowożonych dzieci z danej miejscowości.
Projekt harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Harmonogram zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2015 r.,
g) harmonogram podlega aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu
zajęć szkolnych, zmianie liczby przewożonych dzieci na poszczególnych trasach,
a tym samym zmniejszeniu liczby kilometrów ( do 15%), oraz godzin
3
poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma
w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów
dowozu,
h) wykaz dowożonych dzieci (zawierających imię, nazwisko, adres zamieszkania )
zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2015r.,
i) w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:
- skróceniu godzin nauki (np. święto szkoły, rekolekcje itp. uroczystości)
- odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami
świątecznymi, ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego
bezpośrednio po dniu świątecznym, ustawowo wolnym od pracy
Zamawiający dopuszcza odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów
szkolnych i wykonanie usługi jako przewóz okazjonalny.
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu
dowożenia i odwożenia dzieci do szkoły.
1.2. W ofercie należy podać cenę przewozu za 1 km w dni nauki szkolnej dla
pojazdu wykazanego przez Wykonawcę .
3. W okresie obowiązywania umowy wykaz planowanych tras dowozu
uczniów niepełnosprawnych może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub
zmniejszenia liczby uczniów dowożonych do Szkoły Specjalnej w Pleszewie z
terenu Gminy Chocz na skutek decyzji rodziców o zmianie placówki lub
z innej, niezależnej od Zamawiającego przyczyny.
Zamawiający po wybraniu najkorzystniejszej oferty przed jak i po podpisaniem
umowy może żądać od wybranego Wykonawcy okazania aktualnych
dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny
potwierdzający stan techniczny pojazdu) oraz dokumentów potwierdzających
posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenie pojazdu do licencji, zgodnie
z ustawą o transporcie drogowym.
Nazwy i kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień :
(CPV: 60.10.00.00-9) – Usługi w zakresie transportu drogowego
(CPV: 60.13.00.00-8) – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
Osób
4
IV. Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. Termin wykonania zamówienia:
Od 01 września 2015 r. do 22 grudnia 2015 r. (rok szkolny 2015/2016)
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1.
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ), zwanej
w skrócie Pzp spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencje
na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, umożliwiającą
wykonywanie zamówienia.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i licencji,
o których mowa w pkt VII.2 i VII.3
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności,
jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata) świadczyli przez
okres co najmniej jednego roku szkolnego usługi przewozu uczniów do Szkoły
Specjalnej.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i wykazu, o których
mowa w pkt VII.2 i VII.4
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz potwierdzający
posiadanie co najmniej jednego BUSA (z ilością miejsc siedzących minimum 9)
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia i wykazu,
5
o których mowa w pkt VII.2 i VII.5
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- minimum 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu
samochodowego – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
- minimum 1 osobę pełnoletnia, która będzie sprawowała opiekę nad
uczniami podczas dowożenia i odwożenia.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie
spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia i wykazu
o których mowa w pkt VII.2 i VII.6
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia,
na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2
2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega
wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust.1 Pzp.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia,
na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w pkt VII.7 – VII.9
VII.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
A.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 pkt 1-4, należy przedłożyć
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi (Załącznik nr 1)
do niniejszej specyfikacji
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2)
3. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
(kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4. Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
6
okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu , daty wykonania i podmiotów ,
na rzecz których usługi zostały wykonane, (Załącznik nr 3), oraz załączeniem
dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
5. Wykaz pojazdów oferowanych do realizacji zamówienia – minimum
jeden BUS (z ilością miejsc siedzących minimum 9) który odpowiada warunkom
technicznym wymaganym przepisami ruchu drogowego z ich opisem ( rok
produkcji, marka, ilość miejsc) (Załącznik nr 4)
6. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia:
- minimum 1 osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu
samochodowego – jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień (osoba ta musi posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie
w zakresie przepisów bhp)
- minimum 1 osoba pełnoletnia, która będzie sprawowały opiekę nad uczniami
podczas dowożenia i odwożenia (osoba ta musi posiadać ważne badania lekarskie
oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp) (Załącznik nr 5)
B.
W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1
ustawy, należy przedłożyć:
7. Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Załącznik nr 6)
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
9. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej według wzoru stanowiącego ( Załącznik nr 7 ) do SIWZ.
10. W formie oryginału pisemne zobowiązanie lub inne oświadczenie podmiotów, które
oddają do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
11.W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty
wymienione w pkt VII. 2, VII. 7 – VII. 9 SIWZ składa oddzielnie każdy
7
z podmiotów.
C.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
12. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:
w odniesieniu do pkt VII. 8 SIWZ dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
-
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt VII.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie
aukcji elektronicznej.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę stanowią:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 )
- dokumenty wymagane w pkt. VII SIWZ
-. wypełniony i podpisany projekt umowy (Załącznik nr 8)
- oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom
( Załącznik nr 9)
8
2. Wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę zgodną z wymogami niniejszej
specyfikacji.
3. W oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik
nr 2), należy poprzez podkreślenie słowa „będziemy” lub „nie będziemy”, określić
się co do wykorzystania zasobów innych podmiotów w realizacji zamówienia.
Jeżeli Wykonawca podkreśli wyraz „będziemy”:
– do oferty dołącza dokumenty, o których mowa w pkt VII.10 SIWZ.
4. W oświadczeniu o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom
(Załącznik nr 9) należy, poprzez podkreślenie słowa „powierzam” lub „nie
powierzam”, określić się co do ich udziału w realizacji zamówienia. W przypadku
powierzenia należy wypełnić dalszą część załącznika nr 9. Nie załączenie lub brak
wypełnienia tego załącznika (w całości lub części) oznaczać będzie, że Wykonawca
wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami.
5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Ofertę należy przygotować w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą i czytelną techniką.
7. Oferta oraz wszystkie wymagane formularze, oświadczenia i wykazy składane wraz
z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym zgodnie z przepisami prawa.
8. Oferta i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego.
9. Oferta powinna zawierać:
Nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz datę sporządzenia i podpis.
10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia,
załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisujących ofertę.
12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13. W przypadku złożenia ofert przez podmioty występujące wspólnie:
a) wymagane jest złożenie dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji
Wykonawcy,
b) jeśli wyznaczono pełnomocnika – należy załączyć oryginał lub notarialnie
poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres.
9
Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
: nazwa i adres Zamawiającego
: napisy
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie i odwożenie
uczniów do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w roku szkolnym 2015/2016”
OFERTA – NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 11:30 w dniu 15 lipca 2015r.
X.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu oferty rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Telefonicznie pod numerem ( 0 62 ) 7415319
Korespondencyjnie na adres:
Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6,
63-313 Chocz
Korespondencję do Wykonawcy Zamawiający będzie kierował na Jego adres
korespondencyjny podany na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana
na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną temu
Wykonawcy.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Alina Banaszak – Dyrektor
10
Agata Olejniczak – Starszy referent,
sekretariat Zespołu Szkół w Choczu,
tel. (0 62) 7415319 w godz. od 8:00 do 14:00
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego
w Zespole Szkół w Choczu, ul. Konopnickiej 6 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2015r do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2015r o godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiającego w Zespole Szkół w Choczu – Sekretariat.
Oferty do momentu ich otwarcia będą przechowywane i zabezpieczone
w siedzibie Zamawiającego.
Po otwarciu ofert Zamawiający dokona sprawdzenia jej zgodności z ustawą
i warunkami określonymi w SIWZ.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania kopert.
XV. Opis sposobu obliczania ceny oferty
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena będzie obowiązywała przez cały rok szkolny 2015/2016.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
11
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
ceny.
Cena - 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość pkt
na podstawie wzoru:
Cena najniższej zaproponowanej oferty
Ilość punktów
=
× 100
Cena oferty badanej
Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym
w wezwaniu. Wykonawcy nie mogą w ofertach dodatkowych zaoferować cen
wyższych niż w dotychczas złożonych ofertach.
XVII. Informacja o wszelkich formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru,
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informację o wyniku przetargu Zamawiający zamieści :
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół w Choczu
ul. Konopnickiej 6, oraz na stronie internatowej – zschocz.szkolna.net/bip/
12
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Chocz
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy Pzp.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie,
Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę
punktów.
XVIII. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany
postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) losowej przyczyny zmiany pojazdów wykazanych do świadczenia
usługi oraz zmiany wykazu osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji
zadania ,
2) zmiany osobowej listy dowożonych dzieci oraz zmiany harmonogramu
XX. Środki odwoławcze
1. Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie wnosi się zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Zamówień
Publicznych dział VI Środki ochrony prawnej, rozdział 2 Odwołania w Ustawie.
13
Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
- formularz ofertowy
- zał. nr 1
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- zał. nr 2
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
- wykaz usług
- zał. nr 3
- wykaz sprzętu
- zał. nr 4
- wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
- zał. nr 5
- oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp
- zał. nr 6
- oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
- zał. nr 7
- projekt umowy
- zał. nr 8
- oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwyk.
- zał. nr 9
Chocz, dnia 08.07.2015
Zatwierdzam
14