Pobierz

Transkrypt

Pobierz
Działdowo, dnia 06.02.2012 r.
GKW.271.4.2012
WYJAŚNIENIA
dot. zapytań w sprawie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SZANOWNI PAŃSTWO
W nawiązaniu do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ”ZORGANIZOWANIE I ZARZĄDZANIE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA
(SPP) NA TERENIE MIASTA DZIAŁDOWO” (postępowanie Nr GKW.271.4.2012 z dnia 02.02.2012 r.)
oraz wykonując dyspozycję art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, iż w dniu 03.02.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo
z pytaniami dot. wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przekazuję treść pytań
zadanych przez Wykonawcę oraz wyjaśnienia Zamawiającego dot. przedmiotowego postępowania.
1.
Pytanie Wykonawcy dot. SIWZ przetargu nieograniczonego GKW271.4.2012:
Czy zamawiający dopuszcza wyposażenie SPP w parkometry używane?
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza wyposażenia SPP w parkometry używane. Wszystkie parkometry powinny być
fabrycznie nowe oraz spełniać minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne parkometru przedstawione
szczegółowo w SIWZ.
2.
Pytanie Wykonawcy dot. SIWZ przetargu nieograniczonego GKW271.4.2012:
W punkcie 3 podpkt. 1) c) Rozdziału XVIII SIWZ znajduje się zapis obligujący sposób budowy
parkometru dostarczanego przez Wykonawcę tj. - postumentu, w którym znajduje się skarbiec.

części technicznej zawierającej podzespoły elektroniczne i mechaniczne. Prosimy o rzeczowe
uzasadnienie wymogu zastosowania powyższej budowy parkometru wpisanej w SIWZ.
Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby parkometr posiadał zwartą obudowę z podziałem
na 3
osobne komory osobnymi drzwiami odpowiednio dla elektroniki, części kasowej oraz układu
zasilania, przy czym komora z elektroniką (część górna) oraz część kasowa (poniżej komory
z elektroniką) są chronione oddzielnymi zamkami odpornymi na włamania, zabezpieczonymi
dodatkowo klapkami. Takie rozwiązanie zapewnia ograniczony dostęp do części kasowej osób
niepowołanych, a także jest bardzo wygodne dla obsługi serwisowej.
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby zamówienie było realizowane przy użyciu parkometru zbudowanego w sposób
wskazany w pytaniu Wykonawcy, jeżeli spełnia on pozostałe minimalne wymagania technicznoeksploatacyjne określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza
również budowę parkometru wskazaną w SIWZ w rozdziale XVIII Opis przedmiotu zamówienia - zakres
prac wchodzących w skład zamówienia ust. 3 pkt 1 lit. „c”.
3.
Pytanie Wykonawcy dot. SIWZ przetargu nieograniczonego GKW271.4.2012:
W punkcie 3 podpkt. 1) d) Rozdziału XVIII SIWZ znajduje się zapis mówiący o materiale z którego
ma być wykonana obudowa parkometru tj. blacha nierdzewna.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy parkometru ze stopu aluminium dodatkowo
anodowanego, grubego, niezwykle odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz w zupełności
odpornego na korozję, gdyż jest to rozwiązanie zdecydowanie trwalsze na przestrzeni wielu lat
użytkowania oraz praktyczniejsze?
Dodatkowo wymóg użycia „blachy nierdzewnej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, pomalowanej
farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych”, nie znajduje żadnego uzasadnienia poza
tym, iż wyklucza z postępowania połowę producentów parkometrów.
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby zamówienie było realizowane przy użyciu parkometru zbudowanego
z materiału wskazanego w pytaniu Wykonawcy, jeżeli spełnia on pozostałe minimalne wymagania
techniczno-eksploatacyjne określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający
dopuszcza również budowę parkometru wskazaną w SIWZ w rozdziale XVIII Opis przedmiotu zamówienia
- zakres prac wchodzących w skład zamówienia ust. 3 pkt 1 lit. „d”.
4.
Pytanie Wykonawcy dot. SIWZ przetargu nieograniczonego GKW271.4.2012:
Czy Zamawiający dopuszcza, aby drzwi skarbca wyposażone były w zamek 4-ryglowy przy czym
skarbiec wraz z zamkiem powinien spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa wymagane od tego typu
urządzeń.
Wymóg wyposażenia drzwi skarbca w zamek min. 6-ryglowy może prowadzić do wykluczenia z
postępowania większości producentów parkometrów.
Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby zamówienie było realizowane przy użyciu parkometru wyposażonego w zamek
4-ryglowy tak jak wskazane jest to w pytaniu Wykonawcy, jeżeli spełnia on pozostałe minimalne
wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz
/-/

Podobne dokumenty