Regulamin konkursu dla głosujących na najlepsze materiały

Transkrypt

Regulamin konkursu dla głosujących na najlepsze materiały
Konkurs jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regulamin konkursu dla głosujących na najlepsze
materiały prasowe i telewizyjne
opublikowane na stronie www.informatorobywatelski.org
w ramach projektu
„Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność”
§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja ARTeria.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Kooperatywność, komunikatywność i kreatywność”,
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3. Reprezentantem Organizatora na potrzeby realizacji niniejszego konkursu jest Komisja konkursowa
w składzie:
•
Koordynator projektu;
•
Redaktor naczelny portalu www.informatorobywatelski.org;
•
Prezes Fundacji ARTeria.
§2
UCZESTNICY
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy głosujący na materiały dziennikarskie opublikowane na stronie
www.informatorobywatelski.org w dwóch formach:
a) poprzez specjalny formularz konkursowy dostępny na stronie internetowej www.informatorobywatelski.org
w okresie od 1 czerwca 2013 r. godz. 8.00 do 16 czerwca 2013 r. godz. 16.00, z zastrzeżeniem iż głosować mogą
tylko pod warunkiem podania w formularzu do głosowania swoich aktualnych danych kontaktowych (adres
mailowy, imię, nazwisko i telefon). Każdy może zagłosować na wiele materiałów z zastrzeżeniem, iż z jednego
adresu mailowego będzie można oddać jeden głos na dany materiał w danym dniu głosowania.
b) poprzez głosowanie w trakcie ostatniej debaty zorganizowanej w terminie od dnia 17 czerwca do dnia 30
czerwca 2013 r., z zastrzeżeniem iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podanie na otrzymanej karcie do
głosowania swoich aktualnych danych kontaktowych (adres mailowy, imię, nazwisko i telefon). Każdy uczestnik
ostatniej debaty może zagłosować na wiele materiałów, ale na dany materiał nie więcej niż raz.
2. W przypadku głosowania poprzez portal www.informatorobywatelski.org Organizator zastrzega sobie prawo do
usuwania głosów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały oddane niezgodnie z niniejszym
regulaminem.
3. Dane podane przy rejestracji konta na portalu oraz na kartach do glosowania zostaną wykorzystane podczas
losowania nagród wśród osób biorących udział w głosowaniu.
§3
PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców nagród spośród osób biorących udział w głosowaniu
na najlepszy materiał prasowy i telewizyjny spośród materiałów dziennikarskich opublikowanych na stronie
internetowej www.informatorobywatelski.org w okresie od 1 października 2012 r. do 31 maja 2013 roku. Zostaną
one przyznane losowo wybranym trzem uczestnikom glosowania głosujący zgodnie z §2 pkt.1.
2. Podstawowym celem konkursu jest poszerzenie przestrzeni i poprawa mechanizmów aktywnej debaty
publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji śląskiej (Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Bytom i inne)
oraz aktywizacja mieszkańców regionu w sprawach publicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą
edukacją obywatelską i medialną, a także poprzez działalność informacyjną o charakterze niezależnych mediów
obywatelskich.
§4
NAGRODY
1. Głównymi nagrodami w konkursie są trzy tablety o wartości ok. 950 zł. brutto każdy.
2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator wpłaci za laureatów nagród
podatek dochodowy z tytułu wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości nagrody, który zostanie uiszczony
do właściwego dla danego laureata Urzędu Skarbowego.
§5
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
1. Zwycięzcami konkursu zostaną wybrane losowo osoby, które wezmą udział w głosowaniu w formach zgodnie
z § 2 pkt.1.
2. Losowanie odbędzie się na podstawie wydruków adresów mailowych osób zarejestrowanych na portalu oraz
kart do glosowania wydanych w trakcie ostatniej debaty zorganizowanej w terminie od dnia 17 czerwca do dnia
30 czerwca 2013 r.
3. Losowanie odbędzie sie podczas ostatniej debaty zorganizowanej w terminie od dnia 17 czerwca do dnia 30
czerwca 2013 r.
4. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone przez Komisję konkursową o której mowa w § 1 pkt. 3 i są ostateczne.
§6
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi terminie od dnia 17 czerwca do dnia 30 czerwca 2013 r. w trakcie
ostatniej debaty zorganizowanej w ramach projektu. Ponadto informacje o wyniku głosowania jak również
o
zwycięzcach
konkursu
umieszczone
zostaną
w
późniejszym
terminie
na
stronie
projektu
www.informatorobywatelski.org.
2. Organizator powiadomi laureatów o miejscu i terminie odbioru nagród.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Konkursu lub
zmianę innych danych osobistych, uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, który wziął udział w konkursie
i związany z tym przepadek nagrody.
4. Uczestnik nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba że Organizator Konkursu
wyrazi na to pisemną zgodę.
5. Jeżeli uczestnik nie odbierze nagrody w terminie do 30 czerwca 2013 r. nagroda zostanie przekazana przez
Organizatora na cele społeczne.
§7
DANE OSOBOWE
1. Fundacja ARTeria jako realizator projektu oraz organizator konkursu zapewnia, iż dane osobowe osób
fizycznych biorących udział w konkursie będą przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926, z późn. zm.) oraz że dane te zbierane i przetwarzane będą
tylko do celów związanych z realizacją projektu oraz organizacją konkursu.
2.
Uczestnik
głosowania
wyraża
zgodę
na
przetwarzanie danych
osobowych
w celach
związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu oraz na informowanie go o wszystkich kwestiach związanych
z konkursem.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do Komisji konkursowej o której mowa w § 1 pkt. 3.
2.
Uczestnik może zgłosić reklamację co do przebiegu konkursu w ciągu 14 dni od jego zakończenia na piśmie
w siedzibie Organizatora. Komisja konkursowa dokonuje rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
3.
Decyzja Komisji konkursowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4.
Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej projektu: www.informatorobywatelski.org
5.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
w szczególności w przypadku zauważenia istotnych wad prawnych regulaminu lub wad uniemożliwiających
przeprowadzenie konkursu w sposób prawidłowy. Ewentualne zmiany Regulaminu będą niezwłocznie ogłaszane
na stronie internetowej Organizatora.
7.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty