wzór umowy - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Komentarze

Transkrypt

wzór umowy - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
UMOWA NR WZÓR
Umowa zawarta w dniu
pomiędzy:
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa I 1A, działającym w imieniu Województwa
Pomorskiego
reprezentowanym przez:
1)
2)
przy kontrasygnacie
a:
1)
działającym pod firmą
NIP
Regon
zwanym dalej „Wykonawca”.
1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Wykonanie badań ruchu drogowego na drogach wojewódzkich oraz opracowanie otrzymanych
wyników w celu określenia wartości wskaźników rezultatu dla zadań realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla zadań:
A) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku
Białogarda Nowa Wieś Lęborska”
-
—
odbiór końcowy był 17.05.2012r.
B) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła autostrady
Al Stanisławie” —odbiór końcowy był 12.11.2012r.
C) Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej element dojazdu do autostrady A-l Etap I
11.10.2012
D) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-l Węzeł
„Kopytkowo 11.10.2012
zwanych dalej opracowaniem”, zgodnie z ofertą która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.
Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie „Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro”.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:
a)
ze swą najlepszą wiedzą
b)
z wiedzą techniczną
c)
z obowiązującymi przepisami,
d)
z niniejszą umową.
1
1
Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania
niniejszej umowy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie osobami, które gwarantują właściwe i
dokładne wykonanie usługi.
3.
Osoby realizujące zamówienie mają zostać przeszkolone odnośnie Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy na stanowisku pomiarowym zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wykonawcę.
1.
Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza
2.
Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:
Sylwię StoIc
3.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym
uzgodnień, co do sposobu realizacji umowy.
1.
Przedmiot
umowy
zostanie
przekazany
Zamawiającemu
w jego
siedzibie,
w
trzech
egzemplarzach w formie opracowania zawierającego zestawienia graficzne i tabelaryczne
otrzymanych wyników badań i pomiarów oraz w formie skróconej
-
protokołu zawierającego
otrzymane wyniki badań i pomiarów oraz jako:
a. zarchiwizowane na płytach CD ROM kompletne opracowanie w plikach o formatach
źródłowych (doc, xIs),
b. zarchiwizowane na płycie CD ROM w formacie pdf. Zarchiwizowane na płycie CD ROM
materiały muszą być tożsame z wersją pisemną.
2.
Opracowanie zostanie odebrane protokółem odbioru końcowego, podpisanym przez Wykonawcę i
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ~ 6.
1. Złożenie opracowania w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem przez
Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i
zgodności opracowania z niniejszą umową
—
termin ten rozpoczyna swój bieg w dniu złożenia
projektu w siedzibie Zamawiającego.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż opracowanie zostało wykonane niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia opracowania do czasu usunięcia zgłoszonych
zastrzeżeń (wad)
-
w takim przypadku za termin wykonania opracowania strony przyjmują termin,
w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione opracowanie.
4. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej umowy ustalą
protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian
i uzupełnień w opracowaniu.
5. Zamawiający może w terminie określonym w ust. 2 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą
o wyjaśnienia
w
zakresie
przekazanego
opracowania,
a
Wykonawca
w
terminie
nieprzekraczającym 3 dni udzieli stosownych wyjaśnień.
2
6. Do odbioru poprawionego opracowania postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 5
stosuje się odpowiednio.
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie w terminie nie później niż do
22.11.2013 r
1. Za wykonanie opracowania, o którym mowa w ~1 ust. I Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
w wysokości netto
złotych
)„
zł (słownie złotych
plus 23 % podatek VAT
) co łącznie stanowi kwotę brutto
zł, (słownie złotych
zł (słownie
)„
2. Określone w ust. I wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3.
W przypadku zmiany określonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy, o którym mowa w ust. I zostanie odpowiednio dostosowane.
1.
Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ~ 8 ust. 1 jest wystawiona
przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym odpowiednim protokółem, o którym mowa w ~ 5 ust.
2.
*10
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 58325-90-397.
2.
Zapłaty należności z tytułu wystawionej faktury będą dokonywane przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. Zamawiający
będzie dokonywał wpłat w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na
podstawie protokołu.
3.
Strony ustalają że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez
Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
~11
1.
Kary umowne:
a.
Za zwłokę w wykonaniu opracowania, o którym mowa w *1 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę
umowąw wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w ~ 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
b.
Za zwłokę w usunięciu wad opracowania Wykonawca zapłaci karę umownąw wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego określonego w ~ 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
c.
Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego określonego w ~ 8 ust. 1
d.
Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych
niż określone w ~ 12 ust. 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego określonego w ~ 8 ust. 1
2.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
3
3.
Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.
4.
W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie
innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
~12
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego regulujących
umowę o dzieło, może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni do powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
~13
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie
uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do
„opracowania”, wykonanego w ramach niniejszej umowy i Po otrzymaniu wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy określonego w ~ 1, przenosi je na Zamawiającego w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
3. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich następuje na zasadach wyłączności na czas
nieograniczony i obejmować będzie wszystkie autorskie prawa majątkowe związane z
opracowaniem na wszystkich polach eksploatacji określonych w art 50 ust. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, jak również obejmować będzie własność wszystkich
egzemplarzy. W
szczególności Zmawiającemu przysługiwać będzie prawo do:
a) wprowadzania do obrotu opracowania oraz materialnych nośników, na których je utrwalono,
b) wszelkich form publicznego udostępniania opracowania, w szczególności odtwarzania,
wystawiania i wyświetlania,
c) wprowadzanie opracowania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
d) publicznego udostępniania opracowania,
e) przeniesienia praw do opracowania na inny podmiot
f)
Wykorzystania opracowania lub jego części do wszelkich działań marketingowych przy użyciu
dowolnej techniki
~14
Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem
nieważności na piśmie, w formie aneksu do umowy.
4
~i5
W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
~16
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się
rozstrzygnąć
polubownie,
rozstrzygane
będą
przez
Sąd
właściwy
dla
siedziby
Zamawiającego.
~17
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa
wchodzi w życie z dniem jej podpisania
2. Umowa niniejsza zawiera 5 ponumerowanych i parafowanych stron.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE
1)
Oferta Wykonawcy z dnia 06.09.2012,
2)
3)
4)
CZĘŚCI UMOWY:
„
„
ZAMAWIAJĄCY
~
nIebusĄ
„.~.
„~
.
r
.
Ino-pra yrn
•„
Radca pmwny
Anna Cina-Ciskowska
WYKONAWCA