Pobranie - Port of Gdansk

Komentarze

Transkrypt

Pobranie - Port of Gdansk
IU/IH/2015/023 – Ogłoszenie – projekt przebudowy Nab. Bytomskiego na odcinku o dług. ok. 204mb w Porcie Gdańsk
Ogłoszenie
o postępowaniu nr IU/IH/2015/023
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Nab. Bytomskiego
na odcinku o dług. ok. 204mb w Porcie Gdańsk
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
www.portgdansk.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
Nab. Bytomskiego na odcinku o dług. ok. 204mb w Porcie Gdańsk oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zakres prac:
Etap I
Projekt budowlany wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami
i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi odrębnymi przepisami do złożenia wniosku
o wydanie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Etap II
Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami
i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi odrębnymi przepisami.
Przedmiar robót.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
Kosztorys inwestorski.
Karty inwentarzowe oraz instrukcje użytkowania.
Inne
dokumenty i
opracowania,
jeżeli
są
niezbędne
dla
kompletności
i poprawności dokumentacji w świetle odrębnych przepisów lub jeśli ich potrzeba wyniknie z
dokumentacji uzgodnionej z innymi służbami/instytucjami.
Etap III
Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Etap IV
Usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie
opracowanych projektów.
Za jeden nadzór autorski uważany będzie całokształt czynności Wykonawcy, jakie należy
wykonać dla zrealizowania jednego zgłoszenia Zamawiającego, niezależnie od ilości zaangażowanych osób, czasu, ilości i rodzaju niezbędnych czynności.
Zakres przedmiotu zamówienia i warunki jego wykonania określone są szczegółowo w OPZ zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ.
1
IU/IH/2015/023 – Ogłoszenie – projekt przebudowy Nab. Bytomskiego na odcinku o dług. ok. 204mb w Porcie Gdańsk
5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7.Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:
Etap I
- do 35 tygodni od daty zawarcia umowy – podpisanie protokółu odbioru zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 1.5. Umowy.
Etap II
- do 40 tygodni od daty zawarcia umowy – podpisanie protokółu odbioru zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 1.5. Umowy.
Etap III
- do 50 tygodni od daty zawarcia umowy – podpisanie protokółu odbioru zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 2.3. Umowy.
Etap IV
- Nadzór autorski przez czas wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanego projektu i czas 36-cio miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane.
(W powyższych terminach Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i obowiązków określonych w niniejszej SIWZ)
8. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie
prawnym, którzy:
8.1. Posiadają uprawnienia do wykonania działalności wchodzącej w zakres zamówienia.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z
wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.
8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:
8.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.
8.2.2. Wykaz wykonanych co najmniej dwóch usług polegających na zaprojektowaniu remontu,
budowy lub przebudowy obiektów (budowli) hydrotechnicznych, każdej o wartości nie
mniejszej niż 100 000 PLN netto (bez VAT), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane w sposób należyty. Wykaz należy złożyć zgodnie z
wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3C do SIWZ.
8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu
(oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3A do
SIWZ).
8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2
IU/IH/2015/023 – Ogłoszenie – projekt przebudowy Nab. Bytomskiego na odcinku o dług. ok. 204mb w Porcie Gdańsk
8.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (oświadczenie należy złożyć zgodnie z
wzorem zamieszczonym w Załączniku Nr 3B do SIWZ).
8.4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie określone powyżej wymagania zobowiązani są spełnić następująco:
8.5.1. Wykonawcy muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punktach 8.1.; 8.2.; 8.3. składając wspólne oświadczenie/ oświadczenia wymienione w punkcie 8.3. Oświadczenie musi być podpisane przez Pełnomocnika ustanowionego zgodnie z
postanowieniami punktu 10.12.
8.5.2. Każdy z wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wykazać nie podleganie wykluczeniu składając odrębne oświadczenia i dokumenty wymienione w podpunktach punktu 8.4.
8.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie
zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz
SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8 powyżej.
10. Informację na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną oferty, która
stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z
najniższą ceną.
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk do dnia 14.05.2015r. do godziny 12:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9A, w dniu 14.05.2015r. o godzinie 12:30.
13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od termin składania ofert.
3