Poznań, dnia 28.11.2016 r. Wszyscy Wykonawcy Numer sprawy

Komentarze

Transkrypt

Poznań, dnia 28.11.2016 r. Wszyscy Wykonawcy Numer sprawy
332/06/16
ul. FREDRY 9, 61-701 POZNAŃ
TEL. 61 659-02-00 FAX 61 639-39-89 SEKRETARIAT 61 659-02-29
ORGANIZACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 61 659-02-52 BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 61 659-02-28
KONTO BANKOWE: Alior Bank S.A. Poznań 34 2490 0005 0000 4530 5405 8055
e-mail: [email protected], www.opera.poznan.pl
Poznań, dnia 28.11.2016 r.
Wszyscy Wykonawcy
Numer sprawy: 332/06/16
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej obejmującą kompleksową usługę dystrybucji oraz
sprzedaży energii elektrycznej dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek zawierający następujące
pytanie:
Pytanie nr 1.
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie sformułowania SIWZ dotyczącego
przedmiotu zamówienia.
Prosimy o jednoznaczne określenie czy przetarg dotyczy sprzedaży energii czy świadczenia usługi kompleksowej
tzn. sprzedaż+dystrybucja energii.
W pkt 5.1 SIWZ określając warunki udziału w postępowaniu wskazujecie Państwo jako niezbędny wymóg
wyłącznie koncesję w zakresie obrotu energią.
Sugeruje to, że przedmiotem zamówienia jest wyłącznie sprzedaż energii. Jednocześnie w tytule przetargu, treści
pkt 14 ust. 2 SIWZ i kolejnych, jak również w formularzu ofertowym pojawia się informacja o świadczeniu usługi
dystrybucji energii.
ODPOWIEDŹ:
Przedmiot zamówienia został jednoznacznie opisany w pkt. 3 SIWZ: „Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i
sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne tj.
Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zmian. realizowana na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5
ust. 3 ww. w planowanej ilości około 480 000 kWh dla punktów poboru: Teatru Wielkiego im. Stanisława
Moniuszki w Poznaniu przy ul. Fredry 9 oraz budynku Zaplecza Technicznego Teatru w Poznaniu ul. Polska
116 zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej
„SIWZ”.
Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
Robert Szczepański
Strona 1 z 1