18-07 parking sp3 - siwz - Bip Luboń

Transkrypt

18-07 parking sp3 - siwz - Bip Luboń
Strona 1 z 1
.....................................................
.....................................................
.....................................................
oznaczenie sprawy BMK-UM 18.2009
ZAWIADOMIENIE o MODYFIKACJI SIWZ
Dot.: zamówienia publicznego >> rozbiórka istniejącej piwnicy przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Dąbrowskiego 2A w Luboniu <<
ogłoszonego w BZP nr 259804 - 2009 z dnia 30/7/2009r.
Zamawiający:
Urząd Miasta Luboń
informuje, że na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych oraz pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, modyfikuje treść dokumentów składających się na SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:
1. Dotychczasową treść kolumny 4 na stronie 3 z 3 w Załączniku nr 1 do SIWZ: "Cena (bez VAT)", zastępuje
się treścią: "Cena z VAT".
11/08/2009
Dariusz Szmyt
Burmistrz
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty