dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 16 czerwca 2005 r.
TREŚĆ:
Poz.:
Nr 145
UCHWAŁY
1702
−
Nr XXII/160/05 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2005 r.
12353
1703
−
Nr XIV/153/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
12362
1704
−
Nr XXI/144/05 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy.
12374
ZARZĄDZENIA
1705
−
Nr 146/05 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
12380
1706
−
Nr 13/2005 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
12414
POROZUMIENIE
1707
−
zawarte pomiędzy Powiatem Białostockim, a Gminą Michałowo w dniu 12 maja 2005 r.
w sprawie przekazania gminie realizacji zadania z zakresu remontu poprzez poczwórne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1463B do wsi Planty od
km 0 + 010 do km 0 + 844.
1
7
0
12447
2
UCHWAŁA NR XXII/160/05 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 3 maja 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 109, art. 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)
Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o 269.065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12354 ⎯
Poz. 1702
§ 2. Zwiększyć wydatki o 448.645 zł oraz zmniejszyc wydatki o 179.580 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się:
1) dochody budżetu gminy w wysokości – 14.236.761 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 12.632.640 zł;
3) z dochodów budżetowych kwotę 2.049.034 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów
i pożyczek z lat poprzednich;
4) źródło pokrycia faktycznego deficytu budżetu gminy w wysokości – 444.913 zł stanowią
następujące przychody:
a) kredyty – 200.000 zł,
b) wolne środki – 244.913 zł.
§ 4. 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy inwestycyjne –
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 8.030 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 19.250 zł. Plan finansowy funduszu
stanowi załącznik Nr 5.
§ 6. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 6.000.000
zł, jeżeli podpisuje się umowy wieloletnie w zakresie inwestycji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Antoni Kościuch
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12355 ⎯
Poz. 1702
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/160/05
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 3 maja 2005 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R.
Wyszczególnienie źródeł dochodu
Dział
Oświata i wychowanie
801
Szkoły podstawowe
- środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin(związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł; finansowanie
programów i projektów realizowanych
ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin),
współfinansowanie programów i
projektów realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Ogółem
Rozdział
§
Zwiększyć
Zmniejszyć
127.500
-
Plan po
zmianach
-
127.500
-
-
6298
112.500
-
112.500
6339
15.000
-
15.000
141.565
-
-
141.565
-
-
141.565
-
141.565
269.065
-
-
80101
854
85415
2030
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12356 ⎯
Poz. 1702
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/160/05
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 3 maja 2005 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 R.
Wyszczególnienie wydatków
Dział
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i
sanitarna wsi
-wydatki inwestycje jednostek
budżetowych; współfinansowanie
programów i projektów
realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
- wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin
- zakup usług remontowych
- wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
- zakup materiałów i
wyposażenia
- wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
- wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych; finansowanie
programów i projektów
realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej
- wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych; współfinansowanie
programów i projektów
realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskiego
010
Rozdział
§
Zwiększyć
Zmniejszyć
Plan po
zmianach
29.280
29.280
-
-
6059
29.280
-
745.478
4270
4300
64.000
64.000
40.000
24.000
-
48.000
48.000
62.000
100.399
-
6050
-
48.000
10.687
4270
6050
-
77.780
77.780
31.780
46.000
14.220
4.000
4210
190.300
187.500
-
50.800
49.500
1.500
132.285
6050
-
13.000
20.000
6058
112.500
-
112.500
6059
75.000
-
75.000
01010
600
60016
630
63003
750
75023
801
80101
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej
- zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Przedszkola
- zakup materiałów i
wyposażenia
- zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
- zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
- nagrody o charakterze
szczególnym niezliczone do
wynagrodzeń
Ochrona zdrowia
Lecznictwo ambulatoryjne
- dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów
publicznych; współfinansowanie
programów i projektów
realizowanych ze środków z
funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z Sekcji
Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zakup materiałów i
wyposażenia
- podróże służbowe krajowe
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
- zakup materiałów i
wyposażenia
- zakup usług pozostałych
Ośrodki pomocy społecznej
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
- stypendia dla uczniów
- inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów, dróg
- zakup usług pozostałych
- wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Ogółem:
⎯ 12357 ⎯
Poz. 1702
6060
-
35.000
0
4210
1.300
-
1.300
1.300
23.250
4240
200
-
200
4300
3040
1.100
1.500
1.500
-
3.100
1.500
6229
11.000
10.000
10.000
1.000
-
10.000
4210
1.000
-
1.000
1.000
5.600
4410
1.000
2.500
1.500
2.000
1.000
2.555
-
4210
1.500
-
4.500
4300
1.000
1.000
141.565
1.000
1.000
1.000
-
4.900
1.000
8.000
-
141.565
134.487
7.078
10.000
-
134.487
7.078
-
10.000
5.000
5.000
-
24.300
36.188
448.645
179.580
-
80104
80195
851
85121
85154
852
85212
85219
4170
4300
854
85415
3240
3260
900
90015
4300
6050
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/160/05
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 3 maja 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
L.p.
1
1
2
3
4
5
6
Nazwa zadania
Okres
realizacji
2
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr
102787B Siółko – Kopczany
3
20022007
20042006
Zagospod. kompleksu turystyczno
-rekreacyjnego przy ul. Rybackiej
Rozbudowa sieci wodociągowej
w gminie Lipsk obejmująca:
budowę wodociągu we wsiach:
Starożyńce, Bartniki,
Kol.Bartniki, Kopczany,
Lichosielce, Rakowicze, Stare i
Nowe Leśne Bohatery, Wołkusz,
Lubinowo, Lipszczany wraz z
pompownią i zbiornikami w wsi
Rakowicze i budowę wodociągu
we wsiach:
Nowy Lipsk, Jasionowo, Wyżarne
i Podwołkuszne oraz przebudowę
ujęcia we wsi Krasne
Przebudowa budynku SP ZOZ w
Lipsku
Przebudowa budynku ZSS w
Lipsku
20042006
20042006
20052006
20052006
Łączne
nakłady
finansowe
4
141.043
Wydatki
poniesione do
2004 r.
5
48.083
Planowane
wydatki w
2005 r.
6
31.188
Planowane
wydatki w
2006 r.
7
36.638
Planowane
wydatki
w 2007 r.
8
25.134
Źródło finansowania
1.542.441
19.100
714.880
808.461
-
132.281
3.176
10.687
118.418
-
środki własne 256.102
budżet państwa 151.334
ZPORR
1.135.005
środki własne 132.281
5.803.347
123.087
2.845.260
2.835.000
-
środki własne
1.757.026 kredyty 200.000
ZPORR 3.846.321
30.000
-
10.000
20.000
-
środki własne 30.000
437.500
-
187.500
250.000
-
środki własne 97.500 budżet
państwa 40.000
ZPORR
9
środki własne 141.043
5
Razem:
X
8.086.612
193.446
3.799.515
4.068.517
300.000
środki własne 2.413.952 kredyty
200.000
budżet państwa 191.334
ZPORR
5.281.326
25.134
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/160/05
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 3 maja 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 R.
Lp.
1
1
2
3
4
5
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego
lokalizacja
Rok
rozp.
zak.
Wartość
zadania
2
Modernizacja oświetlenia ulicznego w
Lipsku
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie
Lipsk obejmująca: budowę wodociągu we
wsiach:
Starożyńce, Bartniki, Kol.Bartniki,
Kopczany, Lichosielce, Rakowicze, Stare i
Nowe Leśne Bohatery, Wołkusz,
Lubinowo, Lipszczany wraz z
pompownią i zbiornikami w wsi Rakowicze
i budowę wodociągu we wsiach:
Nowy Lipsk, Jasionowo, Wyżarne i
Podwołkuszne oraz przebudowę ujęcia we
wsi Krasne
Przebudowa drogi we wsi Rakowicze
Przebudowa drogi gminnej Nr 102787B
Siółko - Kopczany
Zagospodarowanie kompleksu turystycznorekreacyjnego przy ul. Rybackiej
3
20022007
20042006
2005
20042006
20042005
4
141.043
Wydatki
poniesione
do roku
ubiegłego
5
48.083
Środki
wynikające
z planów
na 2005 r.
6
31.188
Środki
własne
budżetowe
Budżet
państwa
Dotacje
bezzwrotne z
funduszy
celowych
9
-
Kredyty
i pożyczki
7
31.188
-
5.803.347
123.087
2.845.260
545.478
-
2.099.782
(ZPORR)
200.000
30.000
1.542.441
19.100
30.000
714.880
30.000
115.732
70.488
-
10.687
-
528.660
(ZPORR)
-
132.281
3.176
10.687
8
10
-
-
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w
Lipsku
Zakup zespołów komputerowych wraz z
oprogramowaniem dla UM
Zakup zespołów komputerowych wraz z
specjalistycznym oprogramowaniem dla
Biblioteki w Lipsku
Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę skrzyżowania na małe rondo i
odcinka drogi wojewódzkiej
Sporządzenie planu zagospodarowania
przestrzennego
Przebudowa zasilania i obmiarowania w
energię elektryczną w ZSS w Lipsku
Zakup agregatu prądotwórczego
Rozbudowa wodociągu Skieblewo –
Kurianka – Żabickie – Kol. Lipsk
Rozbudowa wodociągu Kurianka-Kol.
Lipsk-Nowy Rogożyn- Stary RogożynRogożynek-Dulkowszczyzna -Jaczniki
Przebudowa budynku ZSS w Lipsku
21
Budowa drogi dojazdowej Nowy Lipsk
Budowa drogi dojazdowej Jaczniki
Budowa drogi dojazdowej Wołkusz
Budowa drogi dojazdowej Murowany Lipsk
– Jaczniki
Modernizacja oświetlenia ulicznego na
wsiach
Przebudowa budynku SP ZOZ w Lipsku
22
Razem
20
2005
4.000
-
4.000
4.000
-
-
-
2005
43.388
-
43.388
43.388
-
-
-
2005
13.210
-
13.210
13.210
-
-
-
2005
25.620
-
25.620
25.620
-
-
-
2005
8.100
-
8.100
8.100
-
-
-
2005
20.000
-
20.000
20.000
-
-
-
2005
2005
15.000
25.680
-
15.000
25.680
15.000
25.680
-
-
-
2005
50.000
-
50.000
50.000
-
-
-
20052006
2005
2005
2005
2005
437.500
-
187.500
60.000
15.000
-
1.200
2.400
1.520
880
-
1.200
2.400
1.520
880
1.200
2.400
1.520
880
-
112.500
(ZPORR)
-
-
2005
5.000
-
5.000
5.000
-
-
-
2005 2006
X
30.000
-
10.000
10.000
-
-
-
8.332.610
193.446
4.045.513
1.019.083
85.488
2.740.942
200.000
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12361 ⎯
Poz. 1702
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/160/05
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 31 marca 2005 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 R.
1. Stan środków obrotowych na początek roku
11.971 zł.
2. Przychody ogółem
8.030 zł,
w tym:
1) przelew od wojew. i WIOS
§ 0690
8.000 zł;
2) kapitalizacja odsetek
§ 0920
30 zł.
3. Wydatki ogółem:
19.250 zł,
w tym:
1) sfinansowanie nagród
ogródek, posesja
w
konkursach
ekologicznych, np.
§ 3040
szkolne, najpiękniejszy
3.000 zł;
2) utrzymanie zieleni miejskiej
§ 4300
2.500 zł;
3) prowizja za prowadzenie rachunku
§ 4300
250 zł;
4) zakup koszy na śmieci
§ 4210
8.000 zł;
5) montaż koszy na śmieci
§ 4300
2.500 zł;
6) opracowanie koncepcji gospodarki wodno - ściekowej § 4300
3.000 zł.
4. Stan środków na koniec roku
751 zł.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12362 ⎯
Poz. 1702 i 1703
Objaśnienia do zmian w budżecie
Po stronie dochodów wprowadzono dotację w kwocie 141.565 zł na pokrycie kosztów
udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i
zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz dotacje na przebudowę budynku ZSS w Lipsku w
ramach programu ZPORR – 127.500 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację 141.545 zł na pomoc materialną
uczniom. Zwiększono wydatki na rozbudowę wodociągów o 29.280 zł. Zwiększono wydatki na
remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych o 64.000 zł, 12.000 zł na przebudowę zasilania
elektrycznego w ZSS w Lipsku. Na przebudowę budynku ZSS w Lipsku ze środków ZPORR
przeznacza się 187.500 zł. Kwotę 10.000 zł przeznacza się na dotację dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku, utworzonego przez Radę Miejską w Lipsku,
na przebudowę budynku Przychodni obejmującej: wymianę stolarki okiennej, instalacji
centralnego ogrzewania i przebudowę Laboratorium, które SP ZOZ Lipsk planuje zrealizować w
ramach ZPORR. Zwiększa się wydatki o 500 zł na zakup materiałów na realizację świadczeń
rodzinnych. Na oświetlenie uliczne zwiększa się wydatki o 10.000 zł, w tym 5.000 zł na
dokumentację modernizacji oświetlenia ulicznego na wsiach.
Zmniejszono wydatki o: 48.000 zł na budowę kompleksu turystyczno – rekreacyjnego, 77.780
zł na remont i przebudowę Urzędu Miejskiego oraz o 60.000 zł na inwestycjach i zakupach
inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Lipsku. Dokonano przeniesienia wydatków o 2.800 zł
w Oświacie i wychowaniu oraz po 1.000 zł w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ośrodkach
pomocy społecznej.
Zaktualizowano załączniki inwestycyjne i dotyczący Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1
7
0
3
UCHWAŁA NR XIV/153/05 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 109 i art. 124 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.
2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:
Dz. 100 rozdział 10095 § 0460
w kwocie
37.588 zł
Dz. 600 rozdział 60016 § 6291
w kwocie
629.920 zł
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12363 ⎯
Dz. 756 rozdział 75615 § 0310
w kwocie
76.000 zł
Dz. 756 rozdział 75616 § 0320
w kwocie
15.000 zł
Dz. 756 rozdział 75616 § 0340
w kwocie
5.400 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 0920
w kwocie
700 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 0920
w kwocie
100 zł
RAZEM:
-
764.708 zł
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:
Dz. 600 rozdział 60016 § 6292 w kwocie
RAZEM:
-
629.920 zł
629.920 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 010 rozdział 01009 § 2580
w kwocie
50.000 zł
Dz. 600 rozdział 60016 § 4270
w kwocie
59.670 zł
Dz. 600 rozdział 60016 § 4300
w kwocie
5.000 zł
Dz. 600 rozdział 60016 § 6050
w kwocie
23.869 zł
Dz. 700 rozdział 70005 § 4480
w kwocie 149.918 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4440
w kwocie
939 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 6050
w kwocie
1.542 zł
Dz. 900 rozdział 90015 § 4260
w kwocie
6.500 zł
Dz. 900 rozdział 90015 § 4270
w kwocie
3.700 zł
Dz. 900 rozdział 90015 § 6050
w kwocie
11.346 zł
Dz. 921 rozdział 92116 § 4440
w kwocie
83 zł
RAZEM:
-
312.567 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 600 rozdział 60016 § 6059
w kwocie
23.869 zł
Dz. 754 rozdział 75412 § 4270
w kwocie
17.972 zł
Dz. 754 rozdział 75412 § 4440
w kwocie
50 zł
Dz. 758 rozdział 75818 § 4810
w kwocie
24.346 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 6059
w kwocie
1.542 zł
Poz. 1703
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
RAZEM:
⎯ 12364 ⎯
-
Poz. 1703
67.779 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych wynosi: 11.132.519 zł.
2. Plan wydatków budżetowych wynosi: 10.688.999 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 804.920 zł.
4. Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów
długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
5. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 370.000 zł stanowią następujące
przychody:
1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu gminy,
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł,
2) planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 140.000 zł.
§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok, ustalając
przychody w kwocie 371.230 zł, rozchody w kwocie 813.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 6. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową na inwestycję pod nazwą
„Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym” z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 140.000 zł.
2. Przewiduje się spłatę pożyczki, o której mowa w ust. 1 w latach 2006 - 2009 z dochodów
własnych budżetu Gminy Bargłów Kościelny określonych w latach spłaty kredytu;
3. Upoważnia się Wójta do zawarcia umowy pożyczki i czynności z nią związanych.
§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy wraz z prognozowaną sytuacją
finansową budżetu gminy na lata 2005 - 2009 stanowiącą załącznik Nr 3.
§ 8. Ustala się plan dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 5.
§ 10. Traci moc załącznik Nr 4, 6 i 9 do uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów
Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12365 ⎯
Poz. 1703
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/153/05
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005 ROK
Lp.
I.
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY - OGÓŁEM
w tym:
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki długoterminowe
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowych
ROZCHODY – OGÓŁEM
w tym:
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych
II.
KWOTA
371.230
231.230
140.000
813.520
813.520
-
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
-
kredytem (pożyczką) długoterminowym
140.000 zł,
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- zł,
wolne środki
230.000 zł,
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
- zł,
przychody z prywatyzacji majątku
- zł.
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
- spłata kredytów i pożyczek
- pożyczki udzielone
- wykup papierów wartościowych
- zł,
- zł,
- zł.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/153/05
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU
Nazwa zadania
inwestycyjnego jego
lokalizacja
Wartość
Rok
rozpoczęcia kosztorysowa
zakończenia zadania
w tym:
Dotychczas
poniesione
wydatki (do
końca 2004 r.)
Środki
wynikające z
planów na
2005 r.
ogółem w zł
Środki
własne
budżetowe
Środki
własne fund.
cel.
Wpłaty
ludności
5
6
7
8
-
-
-
1
2
3
4
1. Wzmocnienie
konkurencyjności regionu
poprzez modernizację sieci
drogowej w Gminie Bargłów
Kośc.:
a) projekt techn., studium
wyk.
b) roboty budowlane
c) tablice informac,
pamiątkow.
d) akcja promocyjna
e) koszty nadzoru i pozost.
2003
2006
2.318.008
61.672
74.482
61.672
12.810
12.810
-
-
2.204.378
12.900
-
1.005.379
8.600
251.346
2.150
-
2.000
24.248
-
11.059
563.140
26.871
11.059
w tym:
536.269
138.409
26.871
26.871
-
526.181
4.300
-
5.788
501.579
-
1.1. droga gminna Nr
102860B Bargłów Kośc.Górskie-Kroszówka od km
4+040 do km 5+910
a) projekt techn., studium
wyk.
b) roboty budowlane
c) tablice informac,
pamiątkow.
d) koszty nadzoru i pozost.
1.2. droga gminna Nr
102872B Tajno Stare – Tajno
Środki
Środki
budżetu
Unii
państwa
Europejskiej
(wojewody)
9
10
Kredyty,
Innepożyczki GFOŚiGW
11
12
760.483
-
-
-
-
-
-
-
-
754.033
6.450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
397.860
-
-
-
-
-
-
-
-
-
526.181
4.300
131.546
1.075
-
-
-
394.635
3.225
-
-
5.788
501.579
5.788
138.956
-
-
-
362.623
-
-
I. Zadania kontynuowane
1.037.848
277.365
Podjeziorne od km 0+000 do
km 1+341,06
a) projekt techniczny
b) roboty budowlane
c) tablice informac,
pamiątkow.
d) koszty nadzoru i pozost.
1.3. droga gminna Nr 102859
Nowiny Bargłowskie – Netta
II od km 0+000 do km 3+051
a) projekt techn., studium
wyk.
b) roboty budowlane
c) tablice informac,
pamiątkow.
d) koszty nadzoru i pozost.
1.4. promocja projektu
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach
Gmina Bargłów Kościelny
2.1. projekt techniczny
2.2. roboty budowlane
3. Plan zagospodarowania
przestrz.Gminy Bargłów
Kośc.
1. Modernizacja kotłowni
Zespołu Szkół w Bargłowie
Kośc.
2. Zakup działki pod boisko
szkolne-Zespół Szkół w
Bargłowie
3. Zagospodarow.terenu
wokół Zespoł Szkół w
Bargłowie Kosc.
4. Dofinansowanie zakupu
samochodu dla OSP
5. Wdrożenie elektronicznych
usług dla ludności w
województwie podlaskim
12.810
479.198
4.300
-
12.810
479.198
4.300
12.810
119.800
1.075
-
-
-
359.398
3.225
-
-
5.271
1.251.289
34.801
5.271
-
5.271
-
-
-
-
-
-
-
34.801
34.801
-
-
-
-
-
-
-
-
1.198.999
4.300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.189
2.000
1.347.819
28.228
1.319.591
197.939
-
-
131.959
989.693
-
-
28.228
1.319.591
135.114
28.228
68.114
1.319.591
67.000
197.939
67.000
-
-
131.959
-
989.693
-
-
-
2005
200.000
-
-
-
-
-
140.000
25.000
2005
18.746
-
18.746
18.746
-
-
-
-
-
-
2005
111.458
-
111.458
31.458
-
-
-
80.000
-
-
2005
50.000
-
50.000
50.000
-
-
-
-
-
-
2005
19.811
-
19.811
19.811
-
-
-
-
-
-
2004
2005
2004
2005
II. Zadania noworozpoczynane
200.000
35.000
6. Sprzęt komputerowy dla
UG
7. Dokumentacja techniczna
oświetlenia ulic i dróg na
terenie Gminy Bargłów
Kościelny
2005
2.829
-
2.829
2.829
-
-
-
-
-
-
2005
11.346
-
11.346
11.346
-
-
-
-
-
-
8. Dotacja na przebudowę
drogi powiatowej Nr 1210B
Popowo-Rumiejki
2005
285.667
-
285.667
285.667
-
-
-
-
-
-
x
4.500.798
158.014
3.124.296
997.161
-
-
131.959
1.830.176
140.000
25.000
RAZEM:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12369 ⎯
Poz. 1703
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/153/05
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
Lp.
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
2
Stan długu na 31 grudnia 2004 roku
Emisja papierów wartościowych
Zaciągnięte kredyty
Zaciągnięte pożyczki
Przyjęte depozyty
w tym: depozyty zbywalne
Zobowiązania wymagalne:
a) z tytułu poręczeń i gwarancji
b) jednostek budżetowych
w tym z tytułu:
- dostawy towarów i usług
Kwota w zł
3
1.359.920
1.359.920
-
- składek na ubezp.społ. i Fundusz Pracy
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
4.
IV.
V.
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Planowane zwiększenie długu w 2005 roku
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.
a) jednostek budżetowych
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
Wartość długu ogółem (I+II)
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.
Kwoty spłaconych rat kredytów
Kwoty spłaconych rat pożyczek
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I+II-III)
Planowane dochody na 2005 r.
% (IV:V)
140.000
140.000
1.499.920
813.520
813.520
686.400
11.132.519
6,17
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12370 ⎯
Poz. 1703
PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
NA LATA 2005 - 2009
1. Zadłużenie gminy na dzień */ 31 grudnia 2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek:
1.1. Cel kredytu: modernizacja dróg i remonty szkół
nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Suwałkach
- kwota kredytu: 600.000 zł,
- kwota odsetek 86.976 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31 grudnia 2004 r.: 150.000 zł,
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31 grudnia 2004 r.: 45.439 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie zawartą umową):
Okres spłaty
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
Ogółem
kwota kredytu
150.000
150.000
150.000
150.000
600.000
odsetki
razem
37.719
27.069
16.419
5.769
86.976
187.719
177.069
166.419
155.769
686.976
1.2. Cel kredytu: finansowanie inwestycji drogowych
nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym
- kwota kredytu: 130.000 zł,
- kwota odsetek: 22.621 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31 grudnia 2004 r.: ---------- zł,
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31 grudnia 2004 r.: 2.879 zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie zawartą umową):
Okres spłaty
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
Ogółem
kwota kredytu
33.600
33.600
33.600
29.200
130.000
odsetki
razem
9.987
7.099
4.211
1.324
22.621
43.587
40.699
37.811
30.524
152.621
1.3. Cel kredytu: Budowa drogi gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie –
Kroszówka od km 0+086 do km 4+040; kredyt pomostowy (Program SAPARD)
nazwa banku: PKO BP SA Suwałki
- kwota kredytu: 629.920 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12371 ⎯
Poz. 1703
- kwota odsetek: 7.166 zł,
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31 grudnia 2004 r.: ---------- zł,
- kwota spłaconych odsetek na dzień 31 grudnia 2004 r.: ……….. zł,
- pozostaje do spłaty (zgodnie zawartą umową):
Okres spłaty
2005 r.
Ogółem
kwota kredytu
629.920
629.920
odsetki
7.166
7.166
razem
637.086
637.086
*Należy wyszczególnić każdy zaciągnięty kredyt – pożyczkę
2. Udzielono poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia: ---------- kwota udzielonego poręczenia ogółem: --------------------- potencjalne zobowiązania wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec:
2002 r. ..............................................*/
2003 r.
..............................................
2004 r.
.............................................
*/Kwota poręczenia pomniejszona o dokonane spłaty poręczenia kredytu przez podmiot,
któremu udzielono poręczenia.
3. Wnioskowane kredyty i pożyczki:
3.1. Cel pożyczki: Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym
- nazwa banku: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku,
- przewidywany termin wykorzystania: III kwartał 2005 r.,
- kwota pożyczki: 140.000 zł,
- kwota odsetek:
12.848 zł,
- przewidywany okres spłaty w latach 2005 - 2009, w tym:
Okres spłaty
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
Ogółem:
kwota pożyczki
35.000
35.000
35.000
35.000
140.000
odsetki
razem
1.412
4.959
3.559
2.159
759
12.848
1.412
39.959
38.559
37.159
35.759
152.848
4. Prognoza budżetu i spłaty zobowiązań (w zł).
Lp.
A
B
C
D
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
2009
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
w tym:
-wydatki bieżące
-wydatki inwestycyjne
Wynik finansowy
(A-B) / + -/
Kredyty i pożyczki
1.1/spłata zaciągniętego kredytu
w PKO BP SA, w tym:
- spłata rat kredytu
- spłata odsetek
11.132.519
10.688.999
10.562.411
10.343.811
10.665.964
10.447.364
10.985.943
10.771.743
11.215.521
11.180.521
7.564.703
3.124.296
+443.520
7.092.501
3.251.310
+218.600
7.582.533
2.864.831
+218.600
7.823.997
2.947.746
+214.200
8.161.053
3.019.468
+35.000
869.804
187.719
257.727
177.069
242.789
166.419
223.452
155.769
35.759
-
150.000
37.719
150.000
27.069
150.000
16.419
150.000
5.769
-
1.2/spłata zaciągniętego kredytu
w B.S. Bargłów Kośc., w tym:
- spłata rat kredytu
- spłata odsetek
43.587
40.699
37.811
30.524
-
33.600
9.987
33.600
7.099
33.600
4.211
29.200
1.324
-
1.3./spłata zaciągniętego kredytu
w PKO BP SA, w tym:
- spłata rat kredytu
- spłata odsetek
637.086
-
-
-
-
629.920
7.166
-
-
-
-
1.412
39.959
38.559
37.159
35.759
1.412
35.000
4.959
35.000
3.559
35.000
2.159
35.000
759
869.804
7,81
257.727
2,44
242.789
2,28
223.452
2,03
35.759
0,32
3.1./ spłata wnioskowanej
pożyczki, w tym:
- spłata rat pożyczki
- spłata odsetek
E
F
G
Kwota udzielonych poręczeń
Razem D + E
(F:A)%
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12373 ⎯
Poz. 1703
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/153/05
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
Lp.
Dział
Rozdział
§
Nazwa jednostki
Zakres zadań do realizacji
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1.
010
01009
2580
Gminna Spółka Wodna
- bieżące utrzymanie urządzeń wodnych
RAZEM:
50.000
50.000
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/153/05
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK
Dochody:
Zwiększono dochody budżetowe:
- w dziale 100 – „Górnictwo i kopalnictwo”, rozdziale 10095 § 0460 o kwotę 37.588 zł z
tytułu wpływów za opłatę eksploatacyjną (eksploatacja żwirowni),
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale
75615 § 0310 o kwotę 76.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
rozdziale 75616 § 0320 o kwotę 15.000 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
oraz § 0340 o kwotę 5.400 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 700 zł z tytułu
odsetek od środków na rachunku bieżącym szkół,
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 100 zł z tytułu
odsetek od środków na rachunku bieżącym GOPS.
Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych w dziale 600 – „Transport i łączność”,
rozdziale 60016 z § 6292 na § 6291 (środki z Programu SAPARD na dofinansowanie dróg
wybudowanych w 2004 roku).
WYDATKI:
Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 24.346 zł, o którą zwiększono wydatki
w dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 § 6050 o kwotę
11.346 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic i dróg na
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12374 ⎯
Poz. 1703 i 1704
terenie Gminy Bargłów Kościelny oraz wydatki w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale
60016 § 4270 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
Zwiększono wydatki budżetowe:
- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01009 § 2580 o kwotę 50.000 zł z
przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń
wodnych,
- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 § 4480 o kwotę 149.918 zł
z tytułu podatku od nieruchomości stanowiacych własność Gminy Bargłów Kościelny,
- w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 46.670 zł z
przeznaczeniem na remonty dróg gminnych (razem § 4270 zwiększono o kwotę 59.670
zł) oraz § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- w dziale 750- „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 § 4440 o kwotę 939 zł z
przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 § 4260 o
kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie uliczne; § 4270 o kwotę
3.700 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego,
- w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 § 4440 o
kwotę 83 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
Dokonano przesunięcia wydatków budżetowych w dziale 600 – „Transport i łączność”,
rozdziale 60016 z § 6059 na § 6050 w kwocie 23.869 zł oraz w dziale 801 – „Oświata i
wychowanie”, rozdziale 80101 z § 6059 na § 6050 w kwocie 1.542 zł.
Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany do budżetu Gminy Bargłów Kościelny powodują
wzrost deficytu z 260.000 zł do 370.000 zł, tj. o 110.000 zł. Wzrost ten zostanie pokryty wolnymi
środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
1
7
0
4
UCHWAŁA NR XXI/144/05 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
z dnia 5 maja 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12375 ⎯
Poz. 1704
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wprowadza się zmianę w zał. Nr 3 i Nr 4, do uchwały Nr XX/137/05 Rady Gminy
Turośń Kościelna z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Załącznikiem do
uchwały jest nowy załącznik Nr 2 i Nr 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Tadeusz Wenclik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/144/05
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 5 maja 2005 r.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
-
78.000 zł,
w tym:
dz. 710 - Działalność usługowa,
rozdział 71004 § 0490 -
30.000 zł.
Plany zagospodarowania przestrzennego
dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej,
rozdział 75616 § 0310 - 48.000 zł
podatek od nieruchomości
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
-
78.000 zł,
w tym:
dz.600- Transport i łączność,
rozdział
60016 § 4270 - 48.000 zł,
drogi gminne
dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie uliczne
rozdział
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
90015 § 6050 - 30.000 zł.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12376 ⎯
1. Plan dochodów budżetowych
-
12.296.653 zł.
2. Plan wydatków budżetowych
-
13.394.598 zł.
Poz. 1704
3. Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 1.097.945 zł, stanowi zaciągnięty
kredyt w Banku Ochrony Środowiska - 370.402 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka
długoterminowa – 835.850 zł oraz uchwalone dochody w kwocie 108.307 zł na spłatę kredytów i
pożyczek.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy.
Zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dokonano w związku ze zmianą
spowodowaną modernizacją operatu ewidencji gruntów w Niewodnicy Kościelnej / użytki rolne
sklasyfikowane kl. V i VI / przekwalifikowane zostały na tereny mieszkaniowe za które jest
naliczany podatek od nieruchomości - 48.000 zł. Zwiększenia dochodów dokonano z tytułu opłat
od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – renta planistyczna - 30.000 zł. Zwiększenia wydatków
dokonano na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 30.000 zł oraz oznakowanie ulic,
równanie dróg gminnych i naprawa mostków oraz remont przystanków autobusowych na terenie
gminy - 48.000 zł.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/144/05
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 5 maja 2005 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ
W 2005 R.
Środki
W tym:
Dotychczas
wynikające
Rok
Nazwa zadania
Pozostałe
Wartość
poniesione
Inne środki
z planów
Środki z
Środki
Dotacje
inwestycyjnego i jego Rozpocz. kosztorysowa wydatki
środki w roku
(np.:
na 2005 r. Środki własnych Wpłaty
z
bezzwrotne Kredyty i
(do końca inwestycyjnym
lokalizacja
zadania
Zakończ.
ogółem w własne funduszy ludności budżetu z funduszy pożyczki partycypacje
ub. r.)
innych
zł
celowych
państwa celowych
jednostek)
Budowa kanalizacji na
21.717.583
575.008
2.290.130 63.524
280.000 229.007 1.717.599
terenie gminy ogółem
1. Zalesiany,
6.920.956
18.000
1.682.565 52.390
200.000 168.250 1.261.925
Markowszczyzna,
ZPORR
Niewolnica Kościelna
2. Niecki,
2004
6.937.680
20.655
Markowszczyzna,
2008
Gołcze Barszczówka
3.681.895
19.050
3. Borowskie Gziki,
Borowskie Michały,
Borowskie Skórki,
Borowskie Wypychy,
Piećk
4. Dobrowoda, Baciuty
3.559.487
507.303
Etap Niecki
Wykup gruntów pod
Zbiornik „małej
retencji”
2004
2005
2000
2007
617.565
2.000.000
10.000
607.565
11.134
71.664
80.000
80.000
80.000
60.757
455.674
ZPORR
Termomodernizacja
budynków :szkoła
2003
Czaczki Małe.,Turośń
2005
Kość.,OśrodekZdrowia
budynek Urzędu i
montaż windy w
Ośrodku Zdrowia
2000Rozb.szkoły w Turośni
2005
Kościelnej
Budowa świetlicy
W Zawadach
2004
2006
1.368.540
33.250
784.202
413.800
-
1.385.009
593.057
791.952
Modernizacja
hydroforni Pomigacze
i rozbudowa sieci
wodoc. na terenie
gminy
20052007
-
79.195
118.793
ZPORR
593.964
15.000
245.000
90.000
104.000
-
Budowa świetlicy w
Trypuciach
370.402
-
-
-
75.000
SPO
-
705.127
50.000
50.000
2000
-
-
-
-
ZPORR
1.401.440
135.850
2006
2.504.238
24.000
2003
2007
1.580.518
23.540
400.000
-
400.000
2005
Budowa drogi gminnej 2007
Baciuty-Trypucie
1.620.600
-
300.000
-
300.000
2005
65.000
-
65.000
Przebudowa drogi
gminnej TrypucieZawady
Rozbudowa
oświetlenia ulicznego
na terenie gminy
Ogółem:
33.191.615
1.414.519
1.652.282
-
114992
65.000
6.503.566 921.109
-
-
280.000
308.202
3.788.003
1.206.252
-
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12379 ⎯
Poz. 1704
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/144/05
Rady Gminy w Turośń Kościelna
z dnia 5 maja 2005 r.
PLAN
Lp.
I.
II.
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2005R.
Wyszczególnienie
Kwota
Przychody - ogółem
w tym:
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. środki z SAPARD-u za rok 2004
1.753.152
325.693
370.402
835.850
221.207
Rozchody - ogółem
w tym
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych
5. spłata pożyczki krótkoterminowej
655.207
119.000
315.000
221.207
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu / niedoboru / budżetowego
- pożyczką długoterminową
-
835.850 zł,
- kredytem długoterminowym
-
370.402 zł.
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :
- spłata kredytów i pożyczek
-
108.307 zł.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12380 ⎯
1
7
0
Poz. 1705
5
ZARZĄDZENIE NR 146/05 WÓJTA GMINY SZEPIETOWO
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.
1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Wójt Gminy zarządza, co
następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r., zgodnie z załącznikiem
Nr 1 według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 10.491.312 zł, wykonanie - 10.305.231 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 11.119.158 zł, wykonanie - 10.819.942 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej
zleconych gminie:
1) plan dochodów po zmianach - 684.737 zł, wykonanie - 641.861 zł;
2) plan wydatków po zmianach - 632.258 zł, wykonanie - 589.382 zł;
3) zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
1) plan dochodów po zmianach - 8.562 zł, wykonanie - 8.562 zł;
2) plan wydatków po zmianach - 8.562 zł, wykonanie - 8.562 zł;
3) zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2005 r.
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Stanisław Roch Wyszyński
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12381 ⎯
Poz. 1705
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 146/05
Wójta Gminy Szepietowo
z dnia 14 marca 2005 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO ZA 2004 ROK
I. Budżet Gminy Szepietowo na 2004 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu
30 marca 2004 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XIII/92/04 i wynosił:
- po stronie dochodów 9.917.944 zł,
- po stronie wydatków 10.209.120 zł,
jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie: 317.134 zł, wskazano kredyt na
termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach, a nadwyżkę dochodów w kwocie
25.958 zł przeznaczono na spłatę przypadających w 2004 r. rat pożyczki zaciągniętej w roku
poprzednim.
Rada Gminy w ciągu roku 2004 dokonała zmian w budżecie pięciokrotnie zwiększając go
łącznie o 321.734 zł dochody i o 658.404 zł wydatki. Wójt Gminy dokonał łącznie pięciu zmian
budżetu, które dotyczyły w dwóch przypadkach tylko przeniesień między rozdziałami i
paragrafami i trzy razy zwiększał budżet łącznie o 251.634 zł, w związku z otrzymaniem dotacji
celowych i dokonywał przeniesień w ramach przyznanych uprawnień. W rezultacie dokonanych
zmian budżet gminy na koniec roku 2004 wyniósł:
- po stronie dochodów - 10.491.312 zł,
- po stronie wydatków – 11.119.158 zł.
Niedobór budżetu w kwocie 674.236 zł planowano pokryć:
- kredytem w kwocie 317.134 zł, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we
wsi Wojny Krupy,
- pożyczką z WFOŚ i GW w Białymstoku - 100.000 zł, na zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo,
- kredytem w kwocie 257.102 zł, na termomodernizację budynku komunalnego przy ul.
Lipowej 1 w Szepietowie.
Nadwyżkę dochodów w kwocie 46.390 zł przeznaczono się na spłatę przypadających w
2004 r. rat pożyczki i kredytów.
W 2004 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w kwocie 632.258 zł, z czego
wydatkowano 589.382 zł, co stanowi 93%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań
administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosiły 8.562 zł, wykonanie 8.562
zł. Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania dotyczące porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12382 ⎯
Poz. 1705
STRUKTURA DOCHODÓW
1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 7.254.297 zł, tj.
70,4 % całości dochodów w 2004 r.
1) subwencje –5.751.141 zł - 55,8 %:
a) oświatowa - 3.944.538 zł, w tym 29.663 zł z 1 % rezerwy części subwencji oświatowej na:
28.463 zł remonty placówek oświatowych mających na celu usunięcie zagrożeń dla
zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników, 1.200 zł na dofinansowanie kosztów
adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne,
b) wyrównawcza - 1.544.833 zł,
c) równoważąca - 97.503 zł,
d) rekompensująca - 131.344 zł,
e) środki na uzupełnienie dochodów gminy - 32.923 zł;
2) dotacje - 1.392.963 zł - 13,5 %
a) na zadania zlecone - 641.861zł, w tym:
- opieka społeczna - 492.570 zł,
- administracja publiczna - 84.000 zł,
- gospodarka komunalna - 52.479 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - 12.812 zł;
b) zadania własne - 144.304 zł, w tym:
- w oświacie: 1.050 zł na sfinansowanie sesji egzaminacyjnych związanych z awansami
zawodowymi nauczycieli oraz 1.679 zł na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów,
- w opiece społecznej: 79.521 zł na świadczenia społeczne i 50.161 zł na utrzymanie
GOPS, dożywianie uczniów - 11.893 zł,
c) ze Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu melioracji - 7.562 zł,
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo - 100.000
zł,
e) ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego, na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa - 400.000 zł,
f) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do
gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Szymbory Andrzejowięta 20.000 zł,
g) z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, na remont Szkoły Podstawowej w Wojnach
Krupach - 79.236 zł.
3) środki pozabudżetowe: 110.193 zł - 1,1 %:
a) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ze środków programu
SAPARD, na remont boiska sportowego w Szepietowie - 41.374 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12383 ⎯
Poz. 1705
b) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier
architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie (montaż dźwigu dla
niepełnosprawnych) - 34.562 zł,
c) z Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Kassel, na remont
cmentarza z I wojny światowej w Stawierejach Podleśnych 6.712 zł (równowartość 1.500
Euro),
d) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- 10.000 zł na zakup kosiarki samojezdnej służącej do utrzymania terenów zieleni i boiska
sportowego przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szepietowie,
- 17.545 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP
Szepietowo.
2. Dochody własne 3.050.934 zł, tj. 29,6 % całości dochodów w 2004 r.
1) podatki - 2.694.838 zł - 26,2 %, w tym:
a) rolny - 445.791 zł,
b) od nieruchomości - 920.350 zł,
c) leśny - 53.864 zł,
d) od środków transportowych - 226.325 zł,
e) od czynności cywilno - prawnych - 69.823 zł,
f) od spadków i darowizn - 1.915 zł,
g) od posiadania psów - 95 zł,
h) z opłaty targowej - 7.758 zł,
i) z opłaty skarbowej - 26.188 zł,
j) dochodowy od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej - 9.897 zł,
k) udziały w PIT i CIT - 885.176 zł,
l) odsetki - 9.727 zł,
m) dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych
zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych - 67.929 zł,
2) wpływy od ludności na inwestycje – 51.267 zł, - 0,5 %;
3) wpływy z mienia komunalnego – 125.327 zł, - 1,2 %;
4) odsetki od lokat i rachunków bankowych - 63.371 zł - 0,6 %;
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 56.671 zł - 0,5 %;
6) nadwyżka środków obrotowych z zakładu budżetowego - 9.890 zł - 0,1 %;
7) inne opłaty lokalne - 49.570 zł - 0,5 %.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12384 ⎯
Poz. 1705
Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela
Wyszczególnienie
kwota
Struktura (%)
10.305.231 zł
100,0
subwencje
5.751.141 zł
55,8
dotacje i środki pozabudżetowe
1.502.886 zł
14,6
dochody podatkowe
2.694.838 zł
26,2
0 zł
0
356.366 zł
3,4
Dochody ogółem
w tym:
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki Szeptel)
pozostałe dochody
Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią
subwencje - 55,8 %, następnie dochody podatkowe - 26,2 %, dotacje oraz środki pozabudżetowe 14,6 %. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości
1.406.616 zł.
Na plan dochodów 10.491.312 zł - wykonanie wyniosło 10.305.231 zł, co stanowi 98,23 %.
Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
STRUKTURA WYDATKÓW
1) wynagrodzenia i pochodne - 4.343.170 zł – 40,1 %, w tym:
a) oświata - 3.316.192 zł,
b) administracja - 854.316 zł, łącznie z robotami publicznymi i prowizją sołtysów za inkaso
podatków,
c) opieka społeczna - 172.662 zł,
2) dotacje dla jednostek organizacyjnych –244.200 zł - 2,3 %, w tym:GOK Szepietowo 244.200 zł;
3) dotacje dla innych jednostek - 127.000 zł - 1,2 %, w tym:
a) jednostki OSP - 97.500 zł
b) Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo - 27.000 zł,
c) Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dąbrówka Kościelna - 1.000 zł,
d) Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo - 1.000 zł,
e) Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie - 500 zł.
4) wydatki inwestycyjne - 2.943.127 zł - 27,2 %;
5) pozostałe wydatki – 3.162.445 zł - 29,2 %.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12385 ⎯
Poz. 1705
Realizacja planu wydatków ogółem za 2004 rok:
Plan 11.119.158 zł - wykonanie 10.819.942, co stanowi 97,31 %. Realizację wydatków w
układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Na koniec 2004 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 514.711 zł, w stosunku do
planowanego 627.846 zł.
Finansowy majątek trwały na koniec 2004 roku to 181.331 szt. akcji spółki
telekomunikacyjnej „Szeptel” oraz udział w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej w wysokości
1.000 zł.
II. Dochody
Rolnictwo i łowiectwo - dział 010
Plan dochodów zakładał wpłaty od ludności na budowę kanalizacji w kwocie 24.000 zł,
wpłynęło 25.985 zł. Ponadto plan w tym dziale stanowiła dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego w
wysokości 400.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa,
którą zrealizowano w 100 %.
Leśnictwo - dział 020
Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.500 zł
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 6.048 zł (łącznie za
2003 r. i 2004 r.).
Transport i łączność - dział 600
W transporcie i łączności zaplanowano udział mieszkańców wsi w budowie dróg gminnych w
wysokości 21.000, otrzymano 25.282 zł, 20.000 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi
Szymbory Andrzejowięta.
Ogółem w transporcie dochody planowano w kwocie 41.000 zł, zrealizowano 45.282 zł, co
stanowi 110,4 %.
Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
Plan dochodów wynosił 103.706 zł, realizacja 102,440 zł, czyli 98,8 %. Są to dochody z:
- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego - 10.760 zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 50.479 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego (w tym sprzedaż ratalna) - 35.693 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych - 1.000 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12386 ⎯
Poz. 1705
- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych - 1.926 zł,
- wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 2.582 zł.
Działalność usługowa – dział 710
W tym dziale plan stanowiła kwota 6.916 zł jako dotacja z Ludowego Niemieckiego Związku
Opieki nad Grobami Wojennymi w Kassel, na remont cmentarza z I wojny światowej w
Stawierejach Podleśnych, wpłynęło 6.712 zł (równowartość 1.500 Euro przeliczana na dzień
przekazywania poszczególnych transzy dotacji).
Administracja publiczna – dział 750
Plan dochodów w administracji wyniósł 94.362 zł wykonanie 94.047 zł - 99,7 %. Na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 84.000 zł. Na zadania
powierzone przez Starostę Powiatowego, z zakresu melioracji otrzymano 7.562 zł. Z tytułu
różnych opłat i dochodów planowano łącznie 2.000 zł uzyskano 1.033 zł, 1.482 zł wyniosły
wpływy z 5 % dochodów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- dział 751
Dotacja na prowadzenie i aktualizację list stałych wyborców plan i wykonanie 1.211 zł.
Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie 11.601 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754
Plan i wykonanie tego działu stanowią dotacje na zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla potrzeb OSP Szepietowo:
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 100.000 zł,
- z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.545 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
planowano w wysokości 20.000 zł, wykonano 9.897 zł, tj. 49 %. Dochody z podatków i opłat
lokalnych planowano w kwocie 1.704.547 zł, zrealizowano 1.804.280 zł, tj.105,9 %. Dochody z
podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 849.300 zł wykonanie wyniosło 920.350 zł,
czyli 108,4 %, dochody z podatku rolnego plan 440.000 zł, wykonanie 445.791 zł i leśnego plan
57.000 zł, wykonanie 53.863 zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 226.325 zł, czyli
100,6 % planu. Niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych, z zaplanowanych 913.948 zł wpłynęło 892.548 zł, dochody z
tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego
wpływu na ich realizację. Również niższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku
dochodowym od osób prawnych w kwocie ujemnej 7.372 zł, co oznacza nadpłatę z urzędów
skarbowych z tytułu tych dochodów przekazanych w 2004 r. Dochody z opłaty skarbowej
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12387 ⎯
Poz. 1705
planowano w wysokości 30.000 zł a wykonano 26.188 zł - 87,3 %. Z tytułu opłaty pobieranej przy
wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 60.000 zł, wykonano
56.671 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 67.929 zł z PFRON na
zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Różne rozliczenia – 758
W tym dziale planowano łącznie 5.943.744 zł, wykonano 5.813.804 zł, tj. 97,8 % Dochody z
poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 3.944.538 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.544.833 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej plan i wykonanie 131.344 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie 97.503 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy ogólnej, w tym: w związku
z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w
przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych do średnich wydatków na ten cel (w
przeliczeniu na mieszkańca w kraju) w tym samym okresie 21.236 zł i kwota 11.687 zł
wynika z wielkości przypadającej do zwrotu kwoty udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych za 3 kwartały 2004 r. w porównaniu do dochodów z
w/w tytułu, uzyskanych za okres 3 kwartałów 2003 r.,
- dochody za sprzedaży akcji Spółki Szeptel plan 132.100 zł wykonania nie było. Brak
realizacji planu dochodów z tego tytułu wynika z ciągle utrzymującej się niskiej ceny
tych walorów oraz osiągniętych innych ponadplanowych dochodów, które pozwoliły
realizować wydatki budżetu bez jakichkolwiek zagrożeń i konieczności realizacji
dochodów z akcji po niskiej cenie,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 60.503 zł, wykonanie 63.371 zł.,co
stanowi 104,7 %.
W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe figurują ujemne kwoty, łącznie 708 zł, które
są potrącone z dochodów gminy przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem, za
dokonane dodatkowe przypisy podatków na rzecz gminy Szepietowo.
Oświata i wychowanie – dział 801
W oświacie planowano dochody w kwocie 131.483 zł, uzyskano 133.182 zł, tj. 101,3 %.
Dochody te to dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku na:
- 1.050 zł, i na sfinansowanie sesji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z
awansem zawodowym nauczycieli.(wpływ w całości),
- na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół
podstawowych w roku szk. 2004/2005 - 1.679 zł.
Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 16.839 zł, za świadczone usługi
158 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 137 zł oraz z różnych dochodów 571 zł.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12388 ⎯
Poz. 1705
Dzięki staraniom pozyskano również dochody:
a) z PAOW na remont Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach 79.236 zł,
b) z PFRON na zakup i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
w Szepietowie 34.562 zł,
c) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację na zakup
kosiarki samojezdnej służącej do utrzymania terenów zieleni i boiska sportowego przy
Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Szepietowie 10.000 zł,
d) ze środków programu SAPARD na remont boiska sportowego 41.374 zł,
e) z 1 % rezerwy części subwencji oświatowej 29.663 zł z przeznaczeniem:
- 28.463 zł na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia
i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół,
- 1.200 zł na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety
profilaktyczne.
Opieka społeczna - dział 853
Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 739.259 zł, otrzymano 635.736 zł,
co stanowi 86 %. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku z przeznaczeniem na:
1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 407.224 zł i 6.462 zł na zakupy inwestycyjne związane z organizacją nowego
stanowiska pracy do realizacji zadań z tego zakresu;
2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
a) zadania zlecone - plan 89.202 zł, wpływ 50.692 zł, tj. 56,8 %,
b) zadania własne - plan 134.143 zł, wpływ 79.521 zł, tj. 59,3 %,
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne –
plan 7.000 zł, wykonanie 2.634 zł – 37,6 %;
4) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 1.181 zł, wpływ 1.181 zł, 100 %;
5) dożywianie uczniów, plan 18.909 zł, wykonanie 11.893 zł;
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) zadania zlecone - plan 30.839 zł, wpływ 100 %,
b) zadania własne - plan 50.161 zł, wpływ 100 %.
Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w
kwocie 1.225 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 366 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
Dochody tego działu to 70.687 zł – 107 % planu, dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego na oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich 52.479 zł, wpływy z opłaty
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12389 ⎯
Poz. 1705
eksploatacyjnej 6.259 zł, czyli prawie 313 %, a także wpływ nadwyżki środków obrotowych za
2003r. zakładu budżetowego i wpływy z opłaty produktowej 1.697 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury gmina otrzymała dotację celową
w wysokości 1.000 zł na realizację programu pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”, z
przeznaczeniem na zakup wydawnictw (literatura piękna, wydawnictwa encyklopedyczne,
literatura fachowa, książki dla dzieci) zadanie wykonywane było przez Bibliotekę Publiczną w
Szepietowie.
III. Wydatki
Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
Plan 1.267.380 zł wykonanie 1.261.154 zł, co stanowi 99,5 %. Powyższe środki wydatkowano
na następujące zadania:
1) składka dla Spółki Wodnej za 2004 rok - 55 zł;
2) remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 6.933 zł;
3) pozostałe usługi i materiały (ogłoszenia o przetargach na budowę kanalizacji, opłaty za usługi
weterynaryjne i obserwacje bezpańskich psów, wykonanie map obrębów geodezyjnych
gminy dla potrzeb rolnictwa) – 8.398 zł,
4) opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność
Skarbu Państwa istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa 1.840 zł;
5) odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 8.982 zł;
6) zadania inwestycyjne: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach:
Białostockiej, Spacerowej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Papieża Jana Pawła II, Sienkiewicza i
Piwnej w Szepietowie 1.234.946 zł.
Transport i łączność – dział 600
Plan ogółem 1.107.238 zł, wykonanie 1.102.977 zł, z czego:
1) na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 151.381 zł wydatkowano – 147.421 zł, co
stanowi 97,4 %, w ramach których największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg –
98.766 zł, wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych w sezonie letnim
do prac na drogach (płace i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów) – 11.952 zł;
2) zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano na kwotę - 712.660 zł;
3) przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dróg
powiatowych w wysokości 214.129 zł;
4) wykonano remont chodnika przy drodze krajowej - ulicy Mazowieckiej i Głównej w
Szepietowie, którego koszt wyniósł 28.767 zł.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12390 ⎯
Poz. 1705
Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 376.587 zł, wydatkowano
355.587 zł między innymi na:
1) nabycie działki na poszerzenie ulicy Krzywej w Szepietowie 5.000 zł, akty notarialne i
wypisy działek 1.695 zł;
2) utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia, budynku przy ul. Nowej
1 (po byłym przedszkolu) i WDK w Plewkach 48.609 zł, są to wydatki na energię i wodę –
6.618 zł, ogrzewanie, w tym opał 6.036 zł i usługa palacza 4.172 zł, zakup środków czystości i
drobnych materiałów do remontu – 2.745 zł, wywóz nieczystości 1.093 zł;
3) remont dachu budynku WDK w Plewkach i docieplenie ściany w budynku przy ul. Nowej
na łączną kwotę 10.721 zł;
4) wynagrodzenie i pochodne jednej osoby zatrudnionej na 3/4 etatu - obsługa budynku
Ośrodka Zdrowia wydatkowano15.201 zł;
5) termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie 300.283 zł.
Działalność usługowa – dział 710
Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 32.916 zł, na rozgraniczenia, opracowania
geodezyjno - kartograficzne, wypisy, wyrysy związane z mieniem komunalnym oraz opracowania
projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonano 31.477 zł, tj. 95,6 %.
Administracja publiczna – dział 750
Wykonanie wydatków w administracji wynosi 1.130.210 zł, na plan 1.182.950 zł, czyli
95,5 %. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:
1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie
127.101 zł, z czego 43.101 zł gmina finansowała z własnych środków;
2) zadania bieżące powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem
Mazowieckiem w zakresie melioracji, na kwotę 7.562 zł, całość sfinansowało Starostwo
Powiatowe;
3) utrzymanie Rady Gminy 69.422 zł. W ramach tych środków finansowano: diety 56.311 zł,
koszty podróży służbowych 4.151 zł, zakupy materiałów i usług 8.590 zł oraz szkolenia 370 zł;
4) utrzymanie Urzędu Gminy, to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich
pracowników, zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług
pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia i narady pracowników, koszty podróży służbowych.
Wyniosły 882.005 zł z tego płace i pochodne 708.092 zł – 80,3 %;
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12391 ⎯
Poz. 1705
5) koszty podróży i diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy 11.705 zł;
6) opłacono składkę członkowską dla Towarzystwa Ziemi Łomżyńskiej 1.000 zł
i 1153 zł dla Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenie sieci komputerowej w kwocie 949 zł;
7) opłaty za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego
wyniosły 12.821 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– dział 751
Planowano 12.812 zł, zrealizowano 100 %. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura
Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:
1) aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.211 zł;
2) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego –
11.601 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
Plan tego działu obejmował dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania własne
gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 98.00 zł, realizacja 97.500 zł, czyli 99,5 % w
tym:
1) 45.500 zł dla OSP w Szepietowie, w tym za wodę na cele p. poż. 1.138 zł;
2) 15.000 zł dla OSP w Dąbrowie Moczydłach;
3) 6.000 zł dla OSP w Wojnach Szubach;
4) 2.000 zł dla OSP w Moczydłach Stanisławowiętach;
5) 5.000 zł dla OSP w Dąbrówce Kościelnej;
6) 6.000 zł dla OSP w Średnicy;
7) 6.000 zł dla OSP w Wylinach Rusi;
8) 6.000 zł dla OSP w Wojnach Pogorzeli;
9) 6.000 zł dla OSP w Kamieniu.
Przekazano także dotacje dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu wykrywacza skażeń przez Powiatową Komendę Straży
Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem 2.000 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12392 ⎯
Poz. 1705
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Komendy
Straży Pożarnych w Wysokiem Mazowieckiem 20.000 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756
Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty
targowej 51.349 zł.
Obsługa długu publicznego – dział 757
Plan 29.000 zł, wykonanie 28.122 zł, czyli 97 %, są to opłacone odsetki od zaciągniętych
pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
oraz kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Różne rozliczenia – dział 758
Planowano rezerwę ogólną w kwocie 98.909 zł, którą rozdysponowano w ciągu roku na
wydatki bieżące w oświacie, w tym: wynagrodzenia i pochodne 96.763 zł, podróże służbowe
2.100 zł, w tym związane z nauczaniem indywidualnym 1.800 zł i 46 zł na zapłatę odsetek od
nieterminowo opłaconych składek za składowanie odpadów i odprowadzanie zanieczyszczeń.
Braki na wynagrodzenia w oświacie wystąpiły w związku ze wzrostem minimalnych stawek
wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela oraz w wyniku awansów
zawodowych.
Oświata i wychowanie – dział 801 łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą - dział 854
Na plan 4.204.315 zł, wykonanie 4.201.675 zł – 99,9 %.
UTRZYMANIE SZKÓŁPODSTAWOWYCH
na plan 2.344.952 zł, wykonanie 2.343.072 zł
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie - 881.703
- wynagrodzenia osobowe - 557.191,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 45.623,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 40.610,
- pochodne od wynagrodzeń - 125.278,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 29.698, w tym: węgiel
14.242, fax 620, art. biurowe 3.149, środki czystości 2.137, regały do archiwum 1.061,
oprawy i świetlówki 1.135, monitory 1.710, biurka i krzesła 1.350,
- energia elektryczna i woda - 9.474,
- usługi - 29.274, w tym: obsługa palenia 18.105, badania okresowe 750, wywóz śmieci
1.240, monitoring 1.464, szkolenia 1.500,
- podróże służbowe krajowe – 877,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.991,
- odpis na z.f.ś.s. - 41.687.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12393 ⎯
Poz. 1705
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie - 493.229
- wynagrodzenia - 312.265,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.291,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 19.869,
- pochodne od wynagrodzeń - 63.720,
- zakup materiałów - 21.080, w tym: węgiel 15.468, środki czystości 1.737, art. biurowe
1.629,
- energia elektryczna i woda - 4.007,
- remont pomieszczeń szkoły - 10.310,
- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 16.930, w
tym: obsługa palenia 11.208,
- podróże służbowe krajowe – 939,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.121,
- odpis na z.f.ś.s. - 19.679,
- odsetki od nieterminowych opłat – 18.
Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie 414.522
- wynagrodzenia - 256.191,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 20.662,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 18.054,
- pochodne od wynagrodzeń - 56.432,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 15.102, w tym: węgiel
12.528, materiały do przeprowadzenia szkolenia w ramach umowy z AR i MR 2.000,
- energia elektryczna i woda - 7.054,
- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 15.366, w
tym: obsługa palenia 9.732, przeprowadzenie szkolenia w ramach umowy z AR i MR
1.700,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.128,
- odpis na z.f.ś.s. - 17.950,
- remont instalacji elektrycznej - 3.995,
- odsetki od nieterminowej zapłaty odprawy emerytalnej – 788,
- koszty postępowania sądowego w sprawie wypłaty odprawy emerytalnej - 1.800.
Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie 261.184
- wynagrodzenia - 160.535,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13.045,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 10.354,
- pochodne od wynagrodzeń - 37.226,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czyst. - 7.790, w tym: węgiel 7.206,
- energia elektryczna i woda - 2.215,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12394 ⎯
Poz. 1705
- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 16.678, w
tym: obsługa palenia - 13.733,
- odpis na z.f.ś.s. - 12.341,
- składki na ubezpieczenia majątkowe – 590,
- remont - wykonanie i montaż barierki – 400,
- odsetki od nieterminowych opłat – 10.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie 292.434
- wynagrodzenia - 182.719,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.109,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 13.791,
- pochodne od wynagrodzeń - 41.647,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 10.000, w tym: węgiel
8.198,
- energia elektryczna i woda - 2.575,
- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 12.699, w
tym: obsługa palenia 10.073,
- podróże służbowe krajowe – 95,
- składki na ubezpieczenia majątkowe – 258,
- odpis na z.f.ś.s. - 13.541.
Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie 97.992
- wynagrodzenia - 67.222,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.945,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 5.028,
- pochodne od wynagrodzeń - 14.899,
- odpis na z.f.ś.s. - 4.898.
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie 1.264.101
- wynagrodzenia - 735.771,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 58.827,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 54.381,
- pochodne od wynagrodzeń - 167.664,
- zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, programów i ich nowelizacji,
prenumerata, opał, środki czystości - 101.395, w tym: opał 67.641, prenumerata z Dz.U.
6.085, nowelizacje programów 1.350, środki czystości 4.183, zakup ziemi na boisko
1.500, części do napraw ksero 4.402, art. biurowe 7.322, części komputerowe 2.042,
- zakup pomocy naukowych i książek - 7.545,
- energia elektryczna i woda - 24.288,
- zakup usług - 38.204, w tym: nadzór nad syst. komp. 8.760, opłata za dozór techniczny
830, naprawa sprzętu 2.880, monitoring 2.562, szkolenia 1.300, badania 1.223, wywóz
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12395 ⎯
Poz. 1705
nieczystości 1.545, konserwacja windy 1.200, oprawa dzienników 1.100, usługi bankowe
1.200, wykonanie ogrodzenia przy transformatorze 3.500,
- podróże służbowe krajowe - 7.582, w tym nauczanie indywidualne 4.354,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 3.754,
- odpis na z.f.ś.s. - 53.890,
- zakup kosiarki ciągnikowej - 10.800.
Dowożenie uczniów do szkół wykonanie 253.345
- zakup usługi - 253.345, w tym: ZWK i O - 70.418, UG Piekuty - 11.668, zwrot za
dojazdy do szkół specjalnych – 493, Usługi Transportowe H. Kietlińska - 108.689, Usługi
Transportowe J. Kaczyński - 41.502, PKS - 20.575
Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego wykonanie - 13.458
- szkolenia i dopłata do czesnego - 12.090,
- przejazdy - 1.368
Pozostała działalność wykonanie 53.769
- zapomogi zdrowotne - 5.817,
- nagrody - 18.912,
- pochodne od nagród - 3.868
- fundusz świadczeń socjalnych n-li emerytów i rencistów - 25.172.
Świetlice szkolne wykonanie 175.938
- wynagrodzenie - 122.657,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 4.658,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 9.830,
- pochodne od wynagrodzeń - 27.100,
- zakup art. biurowych, środków czystości i oleju do wymiany w kotle grzewczym - 1.478,
- opłata za wywóz nieczystości - 2.416,
- podróże służbowe krajowe /ryczałt/ - 668,
- odpis na z.f.ś.s. - 7.131.
Pozostałe wydatki bieżące w oświacie, które realizowane były przez Urząd Gminy to:
- wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku
szkolnym 2004/2005, zakupiono 23 komplety podręczników szkolnych za kwotę 1.679 zł,
- przeprowadzono sesje egzaminacyjne związane z awansami zawodowymi nauczycieli,
opłacono udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na łączną kwotę 2.346 zł,
- wykonano remont Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach, którego koszt wyniósł
459.814 zł.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12396 ⎯
Poz. 1705
Ochrona zdrowia – dział 851
Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano
77.319 zł, wydatkowano 48.880 zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opieka społeczna – dział 852
Plan 1.055.351 zł, wykonanie 945.107 zł, co stanowi 89,5 %.
Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:
- świadczenia rodzinne – 384.180, wynagrodzenie pracownika realizującego zadania z tego
zakresu 5.712 zł, ubezpieczenia społeczne 5.276 zł, usługi i materiały biurowe 5.594 zł
oraz zakup komputera i oprogramowania 6.462 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1.181 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 165.688 zł, w tym ubezpieczenie społeczne osób
pobierających zasiłki 1.359 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 2.634 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 197.337 zł, z czego 116.337 zł,
czyli 59% gmina finansowała z budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe
pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 161.674 zł, odpis na ZFSS – 3.882 zł,
pozostałe wydatki na utrzymanie – 31.781 zł,
- dożywianie dzieci – 35.415 zł,
- usługi opiekuńcze – 11.535 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 124.093 zł, w całości finansowane z budżetu.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
Na planowaną kwotę 420.777 zł wydatki wyniosły 369.246 zł, co stanowi 87,7 %. W ramach
tej kwoty finansowano:
- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie
gminy – 19.207 zł,
- utrzymanie zieleni - 10.898 zł,
- oświetlenie uliczne – 293.104 zł, w tym zużycie energii – 256.479 zł i konserwacje linii i
urządzeń energetycznych – 36.625 zł.
Wydatki inwestycyjne tego działu to:
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ulicy Piwnej w Szepietowie 29.437 zł,
- kwota 16.600 zł, którą stanowiła dotacja dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i
Oczyszczania w Szepietowie na zakup pojemników na śmieci oraz dofinansowanie
zakupów fotometru i kosiarki do ciągnika, wykorzystywanej do koszenia poboczy dróg
gminnych.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12397 ⎯
Poz. 1705
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
Plan całego działu wynosił 279.700 zł, wykonanie 262.400 zł, 93,8 %.
Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 244.200 zł dotacji, tj. 93,4 %.
Sfinansowano wykonanie opracowania pt. „Dzieje obszaru gminy Szepietowo w XV - XXw.” w
wysokości 15.000 zł. Kwotą 2.000 zł dofinansowano udział przedstawicieli mieszkańców wsi
Dąbrowa Moczydły w turnieju Aktywizacji Społeczności Wiejskiej.
Kultura fizyczna i sport – dział 926
Plan 47.000 zł, wykonanie 45.328 zł, tj. 96,4 %. Przekazano dotacje: 27.000 zł dla Klubu
Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w
Szepietowie 1.000 zł i 1.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Dąbrówce
Kościelnej na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto
odpowiednie umowy określające zadania i warunki otrzymania i rozliczenia dotacji. Utrzymanie
boiska sportowego wyniosło 16.328 zł, w tym za 10.205 zł zakupiono materiały do remontu trybun
oraz remontu w budynku na stadionie, kosze, słupki i siatkę do siatkówki i tenisa ziemnego oraz
siatkę ochronną, 1.692 zł kosztowała energia i woda, 3.473 zł utrzymanie płyty boiska i usługa
obsadzenia koszy do gry w koszykówkę i słupków do zamocowania siatek do gry w siatkówkę i
tenisa ziemnego. Wydatki na wyścig kolarski organizowany w Szepietowie wyniosły 1.158 zł.
IV. Realizacja zadań inwestycyjnych.
W 2004 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne:
Rolnictwo i łowiectwo.
Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Białostocka,
Krzywa, Spacerowa, Hubala, Leśna, Jana Pawła II, Sienkiewicza. Zakres budowy obejmował
budowę przykanalików do posesji oraz budowę przepompowni ścieków i związany z nią odcinek
kanału tłocznego oraz odtworzenie nawierzchni pasa ulic po wykonaniu kanalizacji, położono
1.572 mb kanału sanitarnego i 1.651mb kanału deszczowego, wykonano 65 szt. przyłączy. Łączny
koszt budowy wyniósł 1.127.773 zł, w tym roboty budowlane 1.122.093 zł, nadzór inwestorski i
dokumentacje 5.680 zł. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z budżetu państwa ze
środków Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 400.000 zł. Wybudowano także sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ulicy Piwnej w Szepietowie, którą gmina sfinansowała z własnych
środków w kwocie 107.173 zł.
Wpływy od ludności na budowę kanalizacji to kwota 25.985 zł.
Transport i łączność.
W tym dziale były prowadzone inwestycje na drogach gminnych:
1) Moczydły Jakubowięta - koszt całkowity tego zadania wyniósł 393.368 zł, w tym roboty
budowlane 384.257 zł, których w 2004 r. opłacono na kwotę 160.159 zł, 9.111 zł koszt nadzoru i
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12398 ⎯
Poz. 1705
dokumentacji. Wykonano 868 mb nawierzchni z masy mineralno asfaltowej. Wpływy od
mieszkańców wsi wyniosły 11.873 zł.
2) Dąbrówka Kościelna - koszt całkowity 255.185 zł, w tym roboty budowlane 249.293 zł,
których w 2004 r. opłacono 139.293 zł, 5.892 zł to koszt nadzoru inwestorskiego i dokumentacji.
Od mieszkańców wpłynęła kwota 10.109 zł. Pozostała część robót oraz nadzór inwestorski,
zostaną opłacone zgodnie z zawartymi umowami w I kwartale 2005 r;
3) Wyszonki Posele - koszt całkowity 211.539 zł, w tym: dokumentacja projektowa i nadzór
inwestorski 7.923 zł, roboty budowlane 203.616 zł, opłacono w całości. Wykonano 670 mb
nawierzchni z masy mineralno asfaltowej do wsi;
4) opłacono faktury końcowe za modernizację dróg: Włosty Olszanka na kwotę 93.121 zł,
Wojny Izdebnik na kwotę 79.048 zł;
5) dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Św. Maksymiliana Kolbe w Szepietowie
3.000 zł;
6) Wykonano studium wykonalności:
- modernizacji drogi gminnej Szepietowo Janówka 6.100 zł,
- modernizacji drogi gminnej Jabłoń Samsony 6.100 zł,
- ulic Szepietowa: Jana Pawła II, Robotniczej, Strażackiej, Willowej, Wspólnej, Św.
Maksymiliana Kolbe 6.100zł;
7) dotacja na drogi powiatowe: Dąbrowa Łazy- Dąbrowa Dołęgi 90.000 zł (płatność dot.
porozumienia z 2002 r.), Wysokie Mazowieckie – Bryki – Dąbrowa Wielka – Dmochy Wypychy
– Dmochy Bąbole 124.129 zł (odcinek od granicy gminy Wysokie Mazowieckie do granicy gminy
Czyżew).
Łączne wydatki na inwestycje w transporcie w 2004 roku wyniosły 926.789 zł.
Gospodarka mieszkaniowa.
Dokonano modernizacji budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie (budynek
po byłym ośrodku zdrowia) za 300.283 zł, polegającej na przebudowie kominów, wymianie
pokrycia dachu, wymianie stolarki okiennej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu elewacji,
wymianie pieca i instalacji centralnego ogrzewania.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla potrzeb OSP Szepietowo, na który
gmina poniosła wydatek w wysokości 217.545 zł. 100.000,-zł stanowiła dotacja z WFOŚ i GW w
Białymstoku, 100.000 zł pożyczka również z WFOŚ i GW w Białymstoku i 17.545 zł dotacja z
PFOŚ i GW w Wysokiem Mazowieckiem.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12399 ⎯
Poz. 1705
Oświata i wychowanie.
W roku 2004 poniesiono wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Szepietowie
dokonano montażu dźwigu dla niepełnosprawnych na kwotę 69.124 zł, na to zadanie uzyskano
dofinansowanie z PFRON w wysokości 34.562 zł.
Przy Publicznym Gimnazjum w Szepietowie wykonano remont boiska sportowego za kwotę
103.609 zł, przy dofinansowaniu ze środków SAPARD w wysokości 41.374 zł. Wykonano płytę
boiska do piłki nożnej, dwa boiska do gry w siatkówkę, skocznię do skoków w dal i bieżnię oraz
ogrodzenie boiska.
W Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach wymieniono 50 % stolarki okiennej, docieplono
strop i ściany zewnętrzne, wykonano elewację, remont kotłowni, wymieniono piec i instalację
centralnego ogrzewania. Łączny koszt remontu wyniósł 459.814 zł, z czego 79.236 zł pozyskano
ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Wykonano linię oświetlenia ulicznego na ulicy Piwnej w Szepietowie, której całkowity koszt
wyniósł 43.681 zł, w tym roboty budowlane 39.358 zł, których w 2004 r. opłacono 50 %, 4.811 zł
to wydatki na dokumentacje projektowe i nadzór inspektora nadzoru.
W 2004 r. wykonano również dokumentacje projektowe na:
- budowę oświetlenia ulic: Nowy Świat, Przemysłowa, Towarowa w Szepietowie za
6.100 zł,
- budowę oświetlenia ulicy Leśnej w Szepietowie za 3.660 zł.
Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 3.451.706 zł i stanowią 31,9 %
wydatków budżetu gminy ogółem. Jest to wysoki odsetek wydatków inwestycyjnych. Organizacja
całego procesu inwestycyjnego wymagała wiele pracy Wójta i pracowników urzędu, którzy proces
ten przygotowywali i obsługiwali.
Kończąc dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji budżetu gminy w 2004 roku i
proszę o udzielenie absolutorium.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12400 ⎯
Poz. 1705
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 146/06
Wójta Gminy Szepietowo
z dnia 14 marca 2005 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ZA 2004 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW.
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
750
2
3
75011
2010
4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Opieka społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
751
75101
75113
2010
2010
85212
2010
852
85212
6310
85213
2010
85214
2010
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
85216
85219
2010
2010
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Ośrodki Pomocy Społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015
2010
Oświetlenie ulic, placów i dróg
900
Razem
Plan po
%
Wykonanie
zmianach
(06:05)
5
6
7
84 000
84 000
100
84 000
84 000
100
12 812
12 812
100
1 211
11 601
535 446
1 211
11 601
492 570
100
100
92
400 762
400 762
100
6 462
6 462
100
7 000
2 634
38
89 202
50 692
57
1 181
30 839
1 181
30 839
100
100
52 479
52 479
52 479
52 479
100
100
684 737
641 861
94
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12401 ⎯
Poz. 1705
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2004 ROKU W ZAKRESIE WYDATKÓW.
DZIAŁ
Rozdział
§
Nazwa
1
750
2
3
4
Administracja publiczna
Administracja rządowa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony państwa
75011
4010
4040
4110
4120
4210
751
75101
4300
75113
Zakup usług pozostałych
Wybory do Parlamentu Europejskiego
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210
4300
4410
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Opieka społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pozostałych usług
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Razem
852
85212
3110
4010
4110
4120
4210
4300
6060
85213
4130
85214
3110
4110
85216
3110
85219
4010
Plan po
Wykonanie
zmianach
5
6
84 000
84 000
84 000
84 000
66 000
66 000
6 500
6 500
9 000
9 000
1 700
1 700
800
800
%
06:05
7
100
100
100
100
100
100
100
12 812
12 812
100
1 211
1 211
1 211
1 211
100
100
11 601
11 601
100
5 460
3 749
2 180
212
535 446
5 460
3 749
2 180
212
492 570
100
100
100
100
92
407 224
384 180
5 712
5 136
140
4 121
1 473
407 224
384 180
5 712
5 136
140
4 121
1 473
100
100
100
100
100
100
100
6 462
6 462
100
7 000
7 000
2 634
2 634
38
38
89 202
84 202
5 000
50 692
49 333
1 359
57
59
27
1 181
1 181
30 839
30 839
632 258
1 181
1 181
30 839
30 839
589 382
100
100
100
100
93
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12402 ⎯
Poz. 1705
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 146/06
Wójta Gminy Szepietowo
z dnia 14 marca 2005 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2004 ROKU W ZAKRESIE DOCHODÓW.
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
750
2
3
4
AD MINI STRA CJA PUBLI CZNA
Starostwa powiatowe
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
75020
2320
921
92116
2020
BI BLIO TEKI
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Razem
Plan po
zmianach
5
7 562
7 562
7 562
7 562
%
06:05
7
100
100
7 562
7 562
100
1 000
1 000
1 000
1 000
100
100
1 000
8 562
1 000
8 562
100
100
Wykonanie
6
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ W ROKU 2004 W ZAKRESIE WYDATKÓW.
Dział
Rozdział
§
1
750
2
3
75020
4010
4110
4120
921
92109
4
Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby
2550
Razem
Nazwa
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury
7 562
7 562
%
06:05
7
100
100
6 693
769
100
6 693
769
100
100
100
100
1 000
1 000
100
1 000
1 000
100
1 000
1 000
100
8 562
8 562
100
Plan po
zmianach
5
7 562
7 562
Wykonanie
6
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12403 ⎯
Poz. 1705
Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Szepietowo
za 2004 r.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2004 ROK – WG.
DZIAŁÓW
Dział
010
020
600
700
710
750
751
754
756
758
801
852
900
921
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Opieka społeczna
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogółem
Plan po zmianach
424 000
3 500
41 000
103 706
6 916
94 362
Wykonanie
425 985
6 048
45 282
102 440
6 712
94 047
%
12 812
12 812
100,00
117 545
117 545
100,00
2 753 495
5 943 744
183 907
739 259
2 787 527
5 813 804
185 606
635 736
101,24
97,81
100,92
86,00
66 066
1 000
70 687
1 000
106,99
100,00
10 491 312
10 305 231
98,23
100,47
172,80
110,44
98,78
97,05
99,67
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
Dział Rozdział
§
010
01010
0960
6330
020
02001
0750
600
60016
0960
2330
700
70005
0470
0490
0750
0760
0770
0840
0920
710
71035
2700
750
75011
2010
⎯ 12404 ⎯
Poz. 1705
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2004 r.
Plan po
wykonanie
%
Nazwa
zmianach
Rolnictwo i łowiectwo
424 000
425 985 100,47
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
424 000
425 985 100,47
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
24 000
25 985 108,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
400 000
400 000 100,00
Leśnictwo
3 500
6 048 172,80
Gospodarka leśna
3 500
6 048 172,80
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych umów o podobnym charakterze
3 500
6 048 172,80
Transport i Łączność
41 000
45 282 110,44
Drogi publiczne gminne
41 000
45 282 110,44
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
21 000
25 282 120,39
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
20 000
20 000 100,00
Gospodarka mieszkaniowa
103 706
102 440 98,78
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
103 706
102 440 98,78
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
13 000
10 760 82,77
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 500
1 000 66,67
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych umów o podobnym charakterze
50 000
50 479 100,96
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2 600
2 582 99,31
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności
nieruchomości
6 500
5 034 77,45
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
29 106
30 659 105,34
Pozostałe odsetki
1 000
1 926 192,60
Działalność usługowa
6 916
6 712 97,05
Cmentarze
6 916
6 712 97,05
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
pozyskane z innych źródeł
6 916
6 712 97,05
Administracja publiczna
94 362
94 047 99,67
Urzędy wojewódzkie
84 800
85 482 100,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
84 000
84 000 100,00
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
75020
75023
751
75101
75113
754
75412
756
75601
75615
⎯ 12405 ⎯
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Starostwa powiatowe
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
2320 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
Urzędy gmin
0970 Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób
0350
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Podatek od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
0500 Podatek od czynności cywilno prawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Poz. 1705
800
7 562
1 482 185,25
7 562 100,00
7 562
2 000
2 000
7 562 100,00
1 003 50,15
1 003 50,15
12 812
1 211
12 812 100,00
1 211 100,00
1 211
11 601
1 211 100,00
11 601 100,00
11 601
117 545
117 545
11 601 100,00
117 545 100,00
117 545 100,00
117 545
117 545 100,00
2 753 495 2 787 527 101,24
20 000
9 922 49,61
20 000
-
9 808
114
49,04
1 704 547 1 804 280 105,85
849 300 920 350 108,37
440 000 445 791 101,32
57 000
53 864 94,50
225 000 226 325 100,59
5 000
2 234 44,68
100
95 95,00
6 500
7 758 119,35
100
20 20,00
45 000
70 111 155,80
8 618
9 803 113,75
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
2440
75618
0410
0480
0590
0690
75621
0010
0020
758
75801
2920
75802
2750
75805
2920
75807
2920
75814
0350
0360
0500
0910
0920
75820
0740
75831
2920
801
80101
0750
0830
0920
0970
2030
2033
6260
80110
6260
6292
80195
⎯ 12406 ⎯
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z różnych opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilno prawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Prywatyzacja
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych umów o podobnym charakterze
wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Gimnazja
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł
Pozostała działalność
Poz. 1705
67 929
67 929
100,00
95 000
30 000
60 000
5 000
88 149
26 188
56 671
60
5 230
92,79
87,29
94,45
933 948
885 176
913 948
892 548
20 000 7 372 5 943 744 5 813 804
104,60
94,78
97,66
36,86
97,81
3 944 538
3 944 538
32 923
32 923
131 344
131 344
1 544 833
1 544 833
60 503
3 944 538
3 944 538
32 923
32 923
131 344
131 344
1 544 833
1 544 833
62 663
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
103,57
60 503
132 100
132 100
97 503
97 503
183 907
131 483
- .........25
319
288
76
63 371
97 503
97 503
185 606
133 182
104,74
100,00
100,00
100,92
101,29
16 000
-
16 839
158
137
571
105,24
1 685
1 679
99,64
79 236
79 236
100,00
34 562
51 374
34 562
51 374
100,00
100,00
10 000
10 000
100,00
41 374
1 050
41 374
1 050
100,00
100,00
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
2030
852
85212
2010
6310
85213
2010
85214
2010
2030
85216
2010
85219
2010
2030
85228
0830
0920
85295
2030
900
90002
0400
0830
90015
2010
90017
2370
90095
0460
921
92116
2020
⎯ 12407 ⎯
Poz. 1705
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
1 050
1 050
Opieka społeczna
739 259
635 736
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
407 224
407 224
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
400 762
400 762
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
6 462
6 462
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
7 000
2 634
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
7 000
2 634
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
223 345
130 213
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
89 202
50 692
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
134 143
79 521
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
1 181
1 181
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
1 181
1 181
Ośrodki Pomocy Społecznej
81 000
81 000
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
30 839
30 839
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
50 161
50 161
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
600
1 591
Wpływy z usług
600
1 225
Pozostałe odsetki
366
Pozostała działalność
18 909
11 893
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
własnych zadań bieżących gmin
18 909
11 893
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
66 066
70 687
Gospodarka odpadami
1 697
2 059
Wpływy z opłaty produktowej
1 697
1 697
Wpływy z usług
362
Oświetlenie ulic, placów i dróg
52 479
52 479
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
52 479
52 479
Zakłady gospodarki komunalnej
9 890
9 890
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego
9 890
9 890
Pozostała działalność
2 000
6 259
Opłata eksploatacyjna
2 000
6 259
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 000
1 000
Biblioteki
1 000
1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
1 000
1 000
Ogółem:
10 491 312 10 305 231
100,00
86,00
100,00
100,00
100,00
37,63
37,63
58,30
56,83
59,28
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
265,17
204,17
62,90
62,90
106,99
121,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
312,95
312,95
100,00
100,00
100,00
98,23
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12408 ⎯
Poz. 1705
Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Szepietowo
za 2004 r.
WYKONANIE BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2004 R. – WG.
DZIAŁÓW.
Dział
Nazwa
Plan po zmianach
Wykonanie
%
010
Rolnictwo i łowiectwo
1 267 380
1 261 154
99,51
600
Transport i łączność
1 107 238
1 102 977
99,62
700
Gospodarka mieszkaniowa
376 587
355 587
94,42
710
Działalność usługowa
32 916
31 477
95,63
750
Administracja publiczna
1 182 950
1 130 210
95,54
12 812
12 812
100,00
337 545
337 045
99,85
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
51 500
51 349
99,71
757
Obsługa długu publicznego
29 000
28 122
96,97
758
Różne rozliczenia
-
-
801
Oświata i wychowanie
4 664 832
4 662 311
99,95
851
Ochrona zdrowia
77 319
48 880
63,22
852
Opieka społeczna
1 055 351
945 107
89,55
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
176 251
175 937
99,82
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
420 777
369 246
87,75
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
279 700
262 400
93,81
926
Kultura fizyczna i sport
47 000
45 328
96,44
11 119 158
10 819 942
97,31
751
754
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od
756
innych jednostek nie posiadających osobowości
Ogółem
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12409 ⎯
Poz. 1705
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2004r.
Dział Rozdział
010
01009
01010
01030
01095
600
60011
60014
60016
700
70005
710
71004
71013
71035
750
Plan po
wykonanie %
zmianach
Rolnictwo i łowiectwo
1 267 1 261 154 99,51
380
Spółki wodne
7 000
6 988 99,83
4270 Zakupy usług remontowych
6 945
6 933 99,83
4430 Różne opłaty i składki
55
55 100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 241 1 234 946 99,50
139
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 241 1 234 946 99,50
139
Izby Rolnicze
9 000
8 982 99,80
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
9 000
8 982 99,80
wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
10 241
10 238 99,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3 034
3 033 99,97
4300 Pozostałe usługi
5 367
5 365 99,96
4430 Różne opłaty i składki
1 840
1 840 100,00
Transport i łączność
1 107 1 102 977 99,62
238
Drogi publiczne krajowe
28 770
28 767 99,99
4270 Zakup usług remontowych
28 770
28 767 99,99
Drogi publiczne powiatowe
214 200 214 129 99,97
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
214 200 214 129 99,97
Drogi publiczne gminne
864 268 860 081 99,52
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
300
199 66,33
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
9 000
8 981 99,79
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
1 700
1 602 94,24
4120 Składki na Fundusz Pracy
500
487 97,40
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
18 881
18 793 99,53
4270 Zakup usług remontowych
99 000
98 766 99,76
4300 Zakup usług pozostałych
22 000
18 593 84,51
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
712 887 712 660 99,97
Gospodarka mieszkaniowa
376 587 355 587 94,42
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
376 587 355 587 94,42
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
127
127 100,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
11 651
11 501 98,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
765
765 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
2 312
2 286 98,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
17 973
8 602 47,86
4260 Zakup energii
10 000
6 618 66,18
4270 Zakup usług remontowych
10 371
10 371 100,00
4300 Zakup usług pozostałych
22 266
14 512 65,18
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
522
522 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
300 600 300 283 99,89
Działalność usługowa
32 916
31 477 95,63
Plany zagospodarowania przestrzennego
8 500
8 107 95,38
4300 Zakup usług pozostałych
8 500
8 107 95,38
Prace geodezyjne i kartograficzne
16 500
16 454 99,72
4300 Zakup usług pozostałych
16 500
16 454 99,72
Cmentarze
7 916
6 916 87,37
4270 Zakup usług remontowych
6 916
6 916 100,00
4300 Zakup usług pozostałych
1 000
Administracja publiczna
1 182 1 130 210 95,54
§
Nazwa
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
75011
75020
75022
75023
75095
751
75101
75113
754
75412
⎯ 12410 ⎯
Urzędy wojewódzkie
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Starostwa powiatowe
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup pozostałych usług
4410 Podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sadownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony państwa
4300 Zakup usług pozostałych
Wybory do Parlamentu Europejskiego
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
Poz. 1705
950
131 202
900
90 000
6 615
16 000
2 500
5 150
6 950
1 000
2 087
7 562
6 693
769
100
77 900
1 000
57 000
9 500
4 400
6 000
910 966
8 000
570 000
42 924
98 000
15 000
2 500
127 101 96,87
575 63,89
88 630 98,48
6 615 100,00
15 294 95,59
2 175 87,00
5 134 99,69
5 954 85,67
637 63,70
2 087 100,00
7 562 100,00
6 693 100,00
769 100,00
100 100,00
69 422 89,12
370 37,00
56 311 98,79
6 590 69,37
2 000 45,45
4 151 69,18
882 005 96,82
6 431 80,39
557 420 97,79
42 924 100,00
93 506 95,41
14 242 94,95
1 467 58,68
70 000
7 000
71 500
12 650
13 392
55 320
11 000
1 350
25 413
1 500
16 000
57
12 812
66 263 94,66
4 582 65,46
69 294 96,91
12 484 98,69
13 392 100,00
44 120 79,75
10 584 96,22
1 349 99,93
15 087 59,37
1 121 74,73
15 922 99,51
57 100,00
12 812 100,00
1 211
1 211 100,00
1 211
11 601
5 460
3 749
2 180
212
337 545
337 545
1 211 100,00
11 601 100,00
5 460 100,00
3 749 100,00
2 180 100,00
212 100,00
337 045 99,85
337 045 99,85
98 000
217 545
22 000
97 500 99,49
217 545 100,00
22 000 100,00
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12411 ⎯
Poz. 1705
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
756
757
758
801
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Obsługa długu publicznego
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
Różne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3240 Stypendia oraz inne fomy pomocy dla uczniów
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4580
4610
6050
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe odsetki
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80104
Przedszkola przy szkołach podstawowych
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80110
Gimnazja
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4430
4440
6050
80113
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
51 500
51 349 99,71
51 500
51 500
29 000
29 000
51 349 99,71
51 349
28 122 96,97
28 122 96,97
29 000
4 664
832
2 875
761
102 718
1 685
1 469
714
117 731
285 513
38 879
83 693
25 333
474 710
91 776
1 940
5 131
105 198
816
1 800
69 124
98 011
5 032
67 223
5 946
13 120
1 792
4 898
1 368
006
54 435
735 772
58 827
147 612
20 053
101 395
7 555
24 300
38 204
7 800
3 754
53 890
114 409
253 463
28 122 96,97
4 662 311 99,95
2 873 689 99,93
102 679 99,96
1 679 99,64
1 468 901 99,94
117 731 100,00
285 425 99,97
38 877 99,99
83 669 99,97
25 325 99,97
474 519 99,96
90 949 99,10
1 911 98,51
5 087 99,14
105 198 100,00
815 99,88
1 800 100,00
69 124 100,00
97 993 99,98
5 028 99,92
67 222 100,00
5 946 100,00
13 113 99,95
1 786 99,67
4 898 100,00
1 367 712 99,98
54 381 99,90
735 771 100,00
58 827 100,00
147 612 100,00
20 053 100,00
101 395 100,00
7 545 99,87
24 289 99,95
38 204 100,00
7 582 97,21
3 754 100,00
53 890 100,00
114 409 100,00
253 345 99,95
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12412 ⎯
4300 Zakupy usług pozostałych
Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego
4300 Zakupy usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
80195
Pozostała działalność
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4300 Zakupy usług pozostałych
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ochrona zdrowia
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Opieka społeczna
80146
851
852
85212
85213
85214
85215
85216
85219
85228
85295
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup pozostałych usług
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne
3110 Świadczenia społeczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
3110 Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
3020 Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup pozostałych usług
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4300 Zakup pozostałych usług
Pozostała działalność
Poz. 1705
253 463
13 460
12 090
1 370
56 131
5 817
18 912
3 405
475
2 350
25 172
77 319
77 319
253 345 99,95
13 458 99,99
12 090 100,00
1 368 99,85
56 114 99,97
5 817 100,00
18 912 100,00
3 404 99,97
463 97,47
2 346 99,83
25 172 100,00
48 880 63,22
48 880 63,22
500
3 000
35 000
37 819
1 000
1 055
351
500 100,00
2 800 93,33
34 868 99,62
10 638 28,13
74 7,40
945 107 89,55
407 224
384 180
5 712
5 136
140
4 121
1 473
6 462
407 224 100,00
384 180 100,00
5 712 100,00
5 136 100,00
140 100,00
4 121 100,00
1 473 100,00
6 462 100,00
7 000
7 000
258 820
2 634 37,63
2 634 37,63
165 688 64,02
253 820
5 000
125 000
125 000
1 181
1 181
200 925
842
125 835
9 994
24 853
3 400
6 700
16 000
3 646
240
3 882
5 533
15 201
2 292
309
12 600
40 000
164 329 64,74
1 359 27,18
124 093 99,27
124 093 99,27
1 181 100,00
1 181 100,00
197 337 98,21
841 99,88
123 566 98,20
9 994 100,00
24 036 96,71
3 237 95,21
6 699 99,99
15 664 97,90
3 646 100,00
240 100,00
3 882 100,00
5 532 99,98
11 535 75,88
1 700 74,17
235 76,05
9 600 76,19
35 415 88,54
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
854
85401
900
90002
90003
90004
90015
90017
921
92105
92109
926
92601
92605
⎯ 12413 ⎯
3110 Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup pozostałych usług
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4300 Zakup pozostałych usług
Oczyszczanie miast i wsi
4300 Zakup pozostałych usług
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup pozostałych usług
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakłady gospodarki komunalnej
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup pozostałych usług
Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup pozostałych usług
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych
Ogółem:
Poz. 1705
40 000
176 251
176 251
4 660
122 883
9 830
23 867
3 303
1 492
2 417
668
7 131
420 777
16 697
155
22
16 520
22 000
22 000
13 000
2 000
11 000
352 480
260 000
42 480
50 000
16 600
35 415 88,54
175 937 99,82
175 937 99,82
4 658 99,96
122 656 99,82
9 830 100,00
23 852 99,94
3 248 98,33
1 478 99,06
2 416 99,96
668 100,00
7 131 100,00
369 246 87,75
11 119 66,59
155 100,00
22 100,00
10 942 66,23
8 088 36,76
8 088 36,76
10 898 83,83
1 061 53,05
9 837 89,43
322 541 91,51
256 479 98,65
36 625 86,22
29 437 58,87
16 600 100,00
16 600
279 700
18 200
2 000
16 200
261 500
261 500
47 000
18 000
10 800
2 000
200
5 000
29 000
29 000
16 600 100,00
262 400 93,81
18 200 100,00
2 000 100,00
16 200 100,00
244 200 93,38
244 200 93,38
45 328 96,44
16 328 90,71
10 703 99,10
1 692 84,60
200 100,00
3 733 74,66
29 000 100,00
29 000 100,00
11 119 158
10 819 942
97,31
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12414 ⎯
1
7
0
Poz. 1706
6
ZARZĄDZENIE NR 13/2005 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz.1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr
123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005. Nr 14, poz. 114) Wójt Gminy
zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi
- wykonanie dochodów wynosi
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi
- wykonanie wydatków wynosi
-
8.577.753 zł,
8.461.949 zł,
9.613.673 zł,
9.279.024 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z częścią objaśniającą.
2. Sprawozdanie za 2004 rok z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia
niniejszego zarządzenia:
1. Radzie Gminy Bargłów Kościelny.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12415 ⎯
Poz. 1706
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 13/2005
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 21 marca 2005 r.
DOCHODY ZA ROK 2004 W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
Dział
Rozdział
§
010
01010
0690
01095
0840
020
02001
0750
100
10095
0460
600
60016
6292
700
70005
750
75011
Nazwa działu
Nazwa rozdziału
Nazwa paragrafu
Plan
Wykonanie
%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
9.496
7.846
82,62
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
9.000
7.350
81,67
Wpływy z różnych opłat
9.000
7.350
81,67
Pozostała działalność
496
496
100,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł.
majątkowych
496
496
100,00
LEŚNICTWO
2.600
2.596
99,85
Gospodarka leśna
2.600
2.596
99,85
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.
samorz. terytorial. oraz innych umów o
podob. charakt.
2.600
2.596
99,85
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
17.835
27.894
156,40
Pozostała działalność
17.835
27.894
156,40
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
17.835
27.894
156,40
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
538.489
538.489
100,00
Drogi publiczne gminne
538.489
538.489
100,00
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, sam.
województw, pozyskane z innych źródeł.
538.489
538.489
100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
54.590
54.740
100,27
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
54.590
54.740
100,27
2.500
2.490
99,60
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkow.
i użytkow. wieczyste nieruchomości
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.
samorz. terytorial. oraz innych umów o
podob. charakt.
11.000
11.160
101,45
0770
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości
41.090
41.090
100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
56.800
56.929
100,23
Urzędy wojewódzkie
56.800
56.929
100,23
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12416 ⎯
2010
Dotacje celowe na zadania zlecone
2360
Poz. 1706
56.000
56.000
100,00
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu adm. rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
800
929
116,13
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
6.515
6.515
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państw., kontroli i ochrony prawa
932
932
100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone
932
932
100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego
5.583
5.583
100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone
5.583
5.583
100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
52.000
52.000
100,00
Ochotnicze straże pożarne
52.000
52.000
100,00
6260
Dotacje otrzymane z fund.celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwest.
jednostek sektora finansów publ.
50.000
50.000
100,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
2.000
2.000
100,00
1.673.587
1.573.749
94,03
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
2.000
626
31,30
Podatek od działalności gosp. os. fiz.
opłacany w formie karty podatkowej
2.000
626
31,30
1.251.072
1.176.231
94,02
751
75101
2010
75113
2010
754
75412
756
DOCHODY OD OSÓB PRAW-NYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOW.
PRAWNEJ
75601
0350
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i
darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
0310
Podatek od nieruchomości
567.314
541.282
95,41
0320
Podatek rolny
557.718
507.194
90,94
0330
Podatek leśny
39.285
40.463
103,00
0340
Podatek od środków transportowych
44.955
44.105
98,11
0360
Podatek od spadków i darowizn
6.000
3.563
59,38
0370
Podatek od posiadania psów
100
0
-
0430
Wpływy z opłaty targowej
500
530
106,00
0450
Wpływy z opłaty administracyjnej za
100
0
-
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12417 ⎯
Poz. 1706
czynności urzędowe
0500
Podatek od czynności cywilnopraw.
31.000
36.323
117,17
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
4.100
2.771
67,59
Wpływy z opłaty skarbowej
94.010
76.079
80,93
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
36.000
24.957
69,33
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
56.000
49.182
87,83
0690
Wpływy z różnych opłat
2.000
1.940
97,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
10
0
-
Wpływy z różnych rozliczeń
4.300
2.752
64,00
0690
Wpływy z różnych opłat
4.000
2.698
67,45
0970
Wpływy z różnych dochodów
300
54
18,00
Udziały gmin w podatkach stano-wiących
dochód budżetu państwa
322.205
318.061
98,71
0010
Podatek dochodowy od osób fizycz.
318.605
311.145
97,66
0020
Podatek dochodowy od osób prawn.
3.600
6.916
192,11
RÓŻNE ROZLICZENIA
5.374.832
5.375.225
100,01
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jedn. samorządu terytorialnego
3.223.752
3.223.752
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3.223.752
3.223.752
100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin
75.927
75.927
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
75.927
75.927
100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
2.062.653
2.062.653
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.062.653
2.062.653
100,00
12.500
12.893
103,14
75618
75619
75621
758
75801
2920
75805
2920
75807
2920
75814
Różne rozliczenia finansowe
0360
Podatek od spadków i darowizn
0
-243
-
0500
Podatek od czynności cywilnopraw.
0
-51
-
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
0
-7
-
0920
Pozostałe odsetki
12.500
13.194
105,55
OŚWIATA I WYCHOWANIE
53.606
52.854
98,60
Szkoły podstawowe
48.862
48.830
99,93
801
80101
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.
samorz. terytorial. oraz innych umów o
podob. charakterze
1.355
1.355
100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
4.647
4.615
99,31
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12418 ⎯
Poz. 1706
2033
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
24.860
24.860
100,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
18.000
18.000
100,00
Gimnazja
3.724
3.724
100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
3.724
3.724
100,00
Pozostała działalność
1.020
300
29,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
1.020
300
29,41
OPIEKA SPOŁECZNA
707.431
683.140
96,57
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społ.
433.692
417.322
96,23
2010
Dotacje celowe na zadania zlecone
427.230
410.860
96,17
6310
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
6.462
6.462
100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2.000
1.872
93,60
Dotacje celowe na zadania zlecone
2.000
1.872
93,60
161.964
154.026
95,10
80110
2700
80195
2030
852
85212
85213
2010
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
2010
Dotacje celowe na zadania zlecone
80.110
80.110
100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
81.854
73.916
90,30
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
744
742
99,73
Dotacje celowe na zadania zlecone
744
742
99,73
Ośrodki pomocy społecznej
73.000
73.000
100,00
2010
Dotacje celowe na zadania zlecone
27.251
27.251
100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
45.749
45.749
100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
6.660
6.807
102,21
Wpływy z usług
6.660
6.807
102,21
Pozostała działalność
29.371
29.371
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
29.371
29.371
100,00
85216
2010
85219
85228
0830
85295
2030
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
900
90015
2010
90017
2370
90020
0400
921
92116
2020
RAZEM:
⎯ 12419 ⎯
Poz. 1706
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
28.972
28.972
100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
24.384
24.384
100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone
24.384
24.384
100,00
Zakłady gospodarki komunalnej
4.068
4.068
100,00
Wpływy do budżetu nadwyżki środków
obrotowych zakładu budż.
4.068
4.068
100,00
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
520
520
100,00
Wpływy z opłaty produktowej
520
520
100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1.000
1.000
100,00
Biblioteki
1.000
1.000
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
1.000
1.000
100,00
8.577.753
8.461.949
98,65
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12420 ⎯
Poz. 1706
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 13/2005
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 21 marca 2005 r.
WYDATKI ZA ROK 2004 W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
Dział
Rozdział
§
010
01030
2850
600
Nazwa działu
Nazwa rozdziału
Nazwa paragrafu
9.921
90,19
Izby rolnicze
11.000
9.921
90,19
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
11.000
9.921
90,19
2.485.307
2.478.945
99,74
214.342
214.341
100,00
24.400
24.400
100,00
189.942
189.941
100,00
2.270.965
2.264.604
99,72
12.500
11.871
94,97
145.505
141.248
97,07
12.200
10.731
87,96
932.351
932.345
100,00
1.168.409
1.168.409
100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
158.472
155.842
98,34
Gospodarka gruntami i nieruchomoś.
158.472
155.842
98,34
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwest. realizowane na
podst. porozumień między jednostk. sam.
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
6052
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - wsółfinans. programów
realiz. ze śr. bezzwrotnych poch. z Unii
Europejskiej
700
70005
%
11.000
Drogi publiczne powiatowe
60016
Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014
Plan
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4.000
2.390
59,75
4300
Zakup usług pozostałych
5.800
4.938
85,14
4480
Podatek od nieruchomości
146.822
146.821
100,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budż. jednostek.
sa. teryt.
1.050
1.050
100,00
4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
800
643
80,38
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
142.596
75.465
52,92
Plany zagospodarowania przestrzennego
142.596
75.465
52,92
Wydatki inwestycyjne jednostek
142.596
75.465
52,92
710
71004
6050
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12421 ⎯
Poz. 1706
budżetowych
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.070.716
1.032.294
96,41
Urzędy wojewódzkie
56.000
56.000
100,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
46.791
46.791
100,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
8.062
8.062
100,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
1.147
1.147
100,00
Rady gmin
64.500
62.978
97,64
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycz..
54.400
53.700
98,71
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6.000
5.398
89,97
4300
Zakup usług pozostałych
4.000
3.880
97,00
4410
Podróże służbowe krajowe
100
0
-
948.831
911.936
96,11
520
223
42,88
581.222
567.801
97,69
75011
75022
75023
Urzędy gmin
3020
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
40.000
38.548
96,37
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
103.000
94.982
92,22
4120
Składki na Fundusz Pracy
14.950
14.538
97,24
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit.
Osób Niepełnosprawnych
4.900
4.463
91,08
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
64.068
61.716
96,33
4260
Zakup energii
8.300
6.228
75,04
4270
Zakup usług remontowych
1.315
932
70,87
4280
Zakup usług zdrowotnych
300
300
100,00
4300
Zakup usług pozostałych
74.000
70.113
94,75
4410
Podróże służbowe krajowe
24.400
23.905
97,97
4430
Różne opłaty i składki
4.200
4.029
95,93
4440
Odpisy na ZFŚS
13.740
13.740
100,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
13.916
10.418
74,86
1.385
1.380
99,64
75095
Pozostała działalność
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500
500
100,00
4300
Zakup usług pozostałych
885
880
99,44
6.515
6.515
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państw., kontroli i ochrony prawa
932
932
100,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
134
134
100,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
19
19
100,00
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
4300
75113
⎯ 12422 ⎯
Zakup usług pozostałych
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Poz. 1706
779
779
100,00
5.583
5.583
100,00
105
105
100,00
15
15
100,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.404
1.404
100,00
4300
Zakup usług pozostałych
3.955
3.955
100,00
4410
Podróże służbowe krajowe
104
104
100,00
433.256
418.913
96,69
Komendy wojewódzkie Policji
1.600
1.506
93,13
Zakup materiałów i wyposażenia
1.600
1.506
94,13
429.156
415.348
96,78
8.564
8.418
98,30
32.800
32.619
99,45
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75404
4210
75412
Ochotnicze straże pożarne
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.700
2.504
92,74
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6.300
6.052
96,06
4120
Składki na Fundusz Pracy
890
861
96,74
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit.
Osób Niepełnosprawnych
711
658
92,55
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
14.000
12.710
90,79
4260
Zakup energii
6.200
3.957
63,82
4270
Zakup usług remontowych
6.939
1.408
20,29
4280
Zakup usług zdrowotnych
630
630
100,00
4300
Zakup usług pozostałych
6.200
4.367
70,44
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000
809
80,90
4430
Różne opłaty i składki
7.000
5.155
73,64
4440
Odpisy na ZFŚS
2.100
2.087
99,38
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
277.928
277.919
100,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
55.194
55.194
100,00
Obrona cywilna
2.500
2.059
82,36
4300
Zakup usług pozostałych
2.000
1.802
90,10
4410
Podróże służbowe krajowe
500
257
51,40
DOCHODY OD OSÓB PRAW-NYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOW.
PRAWNEJ
25.200
24.075
95,54
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
25.200
24.075
95,54
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
23.200
23.200
100,00
75414
756
75647
4100
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12423 ⎯
Poz. 1706
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000
476
47,60
4300
Zakup usług pozostałych
1.000
399
39,90
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
82.530
78.537
95,16
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
82.530
78.537
95,16
Rozliczenia z bankami związane z obsługą
długu publicznego
82.530
78.537
95,16
RÓŻNE ROZLICZENIA
1.100
560
50,91
Różne rozliczenia finansowe
1.100
560
50,91
Zakup usług pozostałych
1.100
560
50,91
OŚWIATA I WYCHOWANIE
3.942.375
3.831.703
97,19
Szkoły podstawowe
2.470.367
2.437.273
98,66
757
75702
8010
758
75814
4300
801
80101
2590
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
publicznych szkół i innych publicznych
placówek ośw.-wychow.
187.394
187.394
100,00
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
105.733
103.533
97,92
3240
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów
4.647
4.615
99,31
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
1.200.945
1.190.300
99,11
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
91.004
90.027
98,93
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
245.039
242.558
98,99
4120
Składki na Fundusz Pracy
34.917
32.939
94,34
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
228.566
228.077
99,79
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
47.317
45.381
95,91
4260
Zakup energii
17.803
14.429
81,05
4270
Zakup usług remontowych
73.321
70.843
96,62
4273
Zakup usług remontowych
24.860
24.860
100,00
4274
Zakup usług remontowych
34.333
34.333
100,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
2.150
1.395
64,88
4300
Zakup usług pozostałych
64.830
60.940
94,00
4410
Podróże służbowe krajowe
3.450
2.169
62,87
4430
Różne opłaty i składki
5.671
5.094
89,83
4440
Odpisy na ZFŚS
78.393
78.393
100,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
14.094
14.093
100,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
5.900
5.900
100,00
211.982
191.362
90,27
38.199
38.199
100,00
80104
Przedszkola przy szkołach podstawowych
2590
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12424 ⎯
Poz. 1706
publicznych szkół i innych publicznych
placówek ośw.-wychow.
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
11.145
10.660
95,65
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
110.007
97.723
88,83
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.281
9.247
99,63
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
24.756
21.070
85,11
4120
Składki na Fundusz Pracy
3.485
2.900
83,21
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.200
1.484
67,45
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
2.954
1.657
56,09
4260
Zakup energii
970
688
70,93
4280
Zakup usług zdrowotnych
410
0
-
4300
Zakup usług pozostałych
190
0
-
4410
Podróże służbowe krajowe
240
89
37,08
4430
Różne opłaty i składki
500
0
-
4440
Odpisy na ZFŚS
7.645
7.645
100,00
878.369
861.200
98,05
46.872
44.748
95,47
541.938
534.687
98,66
80110
Gimnazja
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
44.170
42.938
97,21
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
102.550
100.193
97,70
4120
Składki na Fundusz Pracy
16.643
14.631
87,91
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
51.515
51.501
99,97
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
8.987
8.964
99,74
4260
Zakup energii
8.070
7.116
88,18
4270
Zakup usług remontowych
700
648
92,57
4280
Zakup usług zdrowotnych
600
600
100,00
4300
Zakup usług pozostałych
15.674
14.748
94,09
4410
Podróże służbowe krajowe
600
379
63,17
4430
Różne opłaty i składki
1.708
1.705
99,82
4440
Odpisy na ZFŚS
38.342
38.342
100,00
Dowożenie uczniów do szkół
337.190
306.007
90,75
Zakup usług pozostałych
337.190
306.007
90,75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
17.687
9.801
55,41
4300
Zakup usług pozostałych
12.187
5.859
48,08
4410
Podróże służbowe krajowe
5.500
3.942
71,67
26.780
26.060
97,31
80113
4300
80146
80195
Pozostała działalność
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
4300
Zakup usług pozostałych
4440
851
85154
⎯ 12425 ⎯
Poz. 1706
1.020
300
29,41
Odpisy na ZFŚS
25.760
25.760
100,00
OCHRONA ZDROWIA
60.000
48.186
80,31
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
60.000
48.186
80,31
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.000
60
3,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
1.000
9
0,90
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
19.700
14.430
73,25
4300
Zakup usług pozostałych
27.800
25.332
91,12
4410
Podróże służbowe krajowe
1.500
355
23,67
4430
Różne opłaty i składki
8.000
8.000
100,00
OPIEKA SPOŁECZNA
898.599
855.295
95,18
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społ.
433.755
417.385
96,23
3110
Świadczenia społeczne
415.335
399.009
96,07
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
5.016
5.016
100,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
864
864
100,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
182
182
100,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.353
2.353
100,00
4300
Zakup usług pozostałych
2.400
2.356
98,17
4410
Podróże służbowe krajowe
558
558
100,00
4440
Odpisy na ZFŚS
522
522
100,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
6.525
6.525
100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2.000
1.872
93,60
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2.000
1.872
93,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
189.464
181.526
95,81
Świadczenia społeczne
189.464
181.526
95,81
Dodatki mieszkaniowe
2.700
2.662
98,59
Świadczenia społeczne
2.700
2.662
98,59
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
744
742
99,73
Świadczenia społeczne
744
742
99,73
166.150
158.441
95,36
1.200
1.131
94,25
88.325
85.956
97,32
852
85212
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
Ośrodki pomocy społecznej
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.800
6.757
99,37
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
19.800
17.588
88,83
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12426 ⎯
Poz. 1706
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.850
2.053
72,04
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.600
5.578
99,61
4260
Zakup energii
800
676
84,50
4280
Zakup usług zdrowotnych
300
50
16,67
4300
Zakup usług pozostałych
10.500
10.469
99,70
4410
Podróże służbowe krajowe
7.000
5.938
84,83
4430
Różne opłaty i składki
500
500
100,00
4440
Odpisy na ZFŚS
2.800
2.205
78,75
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
19.675
19.540
99,31
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
45.015
33.898
75,30
6.166
4.764
77,26
929
0
-
85228
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4300
Zakup usług pozostałych
37.920
29.134
76,83
Pozostała działalność
58.771
58.769
100,00
3110
Świadczenia społeczne
51.405
51.403
100,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7.366
7.366
100,00
182.052
161.132
88,51
Oświetlenie ulic, placów i dróg
50.099
44.179
88,18
4260
Zakup energii
36.149
32.188
89,04
4270
Zakup usług remontowych
13.950
11.991
85,96
Zakłady gospodarki komunalnej
90.000
75.000
83,33
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego
90.000
75.000
83,33
Pozostała działalność
41.953
41.953
100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
41.953
41.953
100,00
109.143
96.877
88,76
Pozostałe zadania w zakresie kultury
600
524
87,33
Zakup materiałów i wyposażenia
600
524
87,33
108.543
96.353
88,77
65.313
58.642
89,79
85295
900
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015
90017
2650
90095
6050
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92105
4210
92116
Biblioteki
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.550
5.318
95,82
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
12.860
10.745
83,55
4120
Składki na Fundusz Pracy
1.830
1.528
83,50
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit.
Osób Niepełnosprawnych
860
809
94,07
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3.600
3.093
85,92
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12427 ⎯
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Poz. 1706
11.000
10.486
95,33
50
25
50,00
Zakup usług pozostałych
2.800
1.272
45,43
4410
Podróże służbowe krajowe
1.200
957
79,75
4440
Odpisy na ZFŚS
3.480
3.478
99,94
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
4.812
4.764
99,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
4.812
4.764
99,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.739
2.738
99,96
4300
Zakup usług pozostałych
1.150
1.150
100,00
4410
Podróże służbowe krajowe
923
876
94,91
9.613.673
9.279.024
96,52
926
92605
RAZEM:
Załącznik Nr 3
do zrządzenia Nr 13/2005
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 21 marca 2005 r.
WYDATKI ZADANIA ZLECONE W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
Dział
Rozdział
§
750
Nazwa działu
Nazwa rozdziału
Nazwa paragrafu
Plan
Wykonanie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
56.000
56.000
Urzędy wojewódzkie
56.000
56.000
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
46.791
46.791
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
8.062
8.062
Składki na Fundusz Pracy
1.147
1.147
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
6.515
6.515
Urzędy naczelnych organów władzy państw.,
kontroli i ochrony prawa
932
932
Składki na ubezpieczenia społeczne
134
134
75011
4120
751
75101
4110
4120
Składki na Fundusz Pracy
19
19
4300
Zakup usług pozostałych
779
779
5.583
5.583
105
105
15
15
75113
Wybory do Parlamentu Europejskiego
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12428 ⎯
Poz. 1706
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.404
1.404
4300
Zakup usług pozostałych
3.955
3.955
4410
Podróże służbowe krajowe
104
104
OPIEKA SPOŁECZNA
543.797
527.297
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społ.
433.692
417.322
3110
Świadczenia społeczne
415.335
399.009
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
5.016
5.016
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
864
864
4120
Składki na Fundusz Pracy
182
182
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.353
2.353
4300
Zakup usług pozostałych
2.400
2.356
4410
Podróże służbowe krajowe
558
558
4440
Odpisy na ZFŚS
522
522
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
6.462
6.462
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2.000
1.872
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2.000
1.872
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
80.110
80.110
Świadczenia społeczne
80.110
80.110
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
744
742
Świadczenia społeczne
744
742
Ośrodki pomocy społecznej
27.251
27.251
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownik.
23.000
23.000
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4.000
4.000
4120
Składki na Fundusz Pracy
251
251
606.312
589.812
852
85212
85213
4130
85214
3110
85216
3110
85319
RAZEM:
DOTACJE
ZADANIA ZLECONE W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
Dział
Rozdział
§
750
75011
2010
Nazwa działu
Nazwa rozdziału
Nazwa paragrafu
Plan
Wykonanie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
56.000
56.000
Urzędy wojewódzkie
56.000
56.000
Dotacje celowe na zadania zlecone
56.000
56.000
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
Poz. 1706
6.515
6.515
Urzędy naczelnych organów władzy państw.,
kontroli i ochrony prawa
932
932
Dotacje celowe na zadania zlecone
932
932
Wybory do Parlamentu Europejskiego
5.583
5.583
Dotacje celowe na zadania zlecone
5.583
5.583
OPIEKA SPOŁECZNA
543.797
527.297
Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. społ.
433.692
417.322
2010
Dotacje celowe na zadania zlecone
427.230
410.860
6310
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu adm. rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
6.462
6.462
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
2.000
1.872
Dotacje celowe na zadania zlecone
2.000
1.872
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
80.110
80.110
Dotacje celowe na zadania zlecone
80.110
80.110
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
744
742
Dotacje celowe na zadania zlecone
744
742
Ośrodki pomocy społecznej
27.251
27.251
Dotacje celowe na zadania zlecone
27.251
27.251
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
24.384
24.384
Oświetlenie ulic, placów i dróg
24.384
24.384
Dotacje celowe na zadania zlecone
24.384
24.384
630.696
614.196
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101
2010
75113
2010
852
85212
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010
900
90015
2010
RAZEM:
⎯ 12429 ⎯
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12430 ⎯
Poz. 1706
CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
2004 ROKU DO ZAŁĄCZNIKÓW NR 1 I 2
I. UWAGI OGÓLNE
Budżet gminy na 2004 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 26 lutego 2004 roku
uchwałą Nr VIII/100/04 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z
dnia 23 marca 2004 roku (Nr 27, poz. 529).
Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 8.562.403 zł, wydatki w kwocie 8.762.403
zł. Przyjęto, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 200.000 zł będą przychody
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy oraz prawidłowość sporządzonej
prognozy kwoty długu zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
uchwałą Nr RIO.V./2/8/04 z dnia 5 marca 2004 roku.
Na przestrzeni 2004 roku budżet był zmieniany 4 uchwałami Rady Gminy i 8
zarządzeniami Wójta Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w
uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Gminy.
Planowany budżet gminy według stanu na 31 grudzień 2004 roku po dokonanych zmianach
wynosił:
- dochody
8.577.753 zł,
- wydatki
9.613.673 zł,
- deficyt
1.035.920 zł;
w tym źródło pokrycia deficytu:
* wolne środki
276.000 zł,
* kredyty długoterminowe
759.920 zł.
Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy
zmianie – zwiększono dochody i wydatki, zwiększono deficyt budżetu Gminy.
Wykonanie budżetu na dzień 31 grudzień 2004 rok przedstawia się następująco:
- dochody
8.461.949 zł, co stanowi 98,65 % planu,
- wydatki
9.279.024 zł, co stanowi 96,52 % planu.
Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2004 roku wynosiło 750.000 zł (kredyt długoterminowy
zaciągnięty w PKO BP SA w Suwałkach w 2003 r.). Spłata rat kredytu długoterminowego
przypadających na 2004r. w kwocie 150.000 zł dokonywana była terminowo z wolnych środków,
zgodnie z postanowieniami uchwały budżetowej.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12431 ⎯
Poz. 1706
Na przestrzeni roku zadłużenie Gminy zwiększyło się i na dzień 31 grudnia 2004 roku
wyniosło 1.359.920 zł. W stosunku do dochodów wykonanych stanowiło ono 16,07 %, a więc nie
przekroczyło ustawowo określonego wskaźnika zadłużenia, tj. 60 %.
Zwiększenie zadłużenia wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego w B.S. Bargłów
Kościelny w kwocie 130.000 zł (na lata 2004-2008) na inwestycje drogowe oraz w PKO BP SA w
Suwałkach w kwocie 629.920 zł – kredyt pomostowy na współfinansowanie inwestycji
drogowych w ramach Programu SAPARD. Kredyt w kwocie 629.920 zł został pierwotnie
zaciągnięty jako kredyt krótkoterminowy na okres przekazania dla Gminy przez ARiMR środków
z Programu SAPARD, zgodnie z zawartą umową Nr 14877/734-100100/03 na budowę drogi
gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszówka od km 0+086 do km 4 + mn040.
Jednakże ARiMR nie przekazała w/w kwoty w terminie, tj. do dnia 25.10.2004 r. i w związku z
powyższym zaistniała konieczność aneksowania umowy z PKO BP SA i przedłużenia okresu
spłaty kredytu do końca lutego 2005 roku. Nieterminowe przekazanie środków spowodowało
również wzrost wydatków budżetu tytułem odsetek. ARiMR przekazała środki w dwóch ratach w
lutym 2005 roku, tj. w kwocie 157.480 zł – 8 lutego oraz w kwocie 472.440 zł – 24 lutego.
Na dzień 31 grudnia 2004r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych
zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 258.063 zł.
Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego
wynagrodzenia, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych.
II. DOCHODY BUDŻETOWE
Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2004 roku o 15.350 zł do kwoty 8.577.753 zł, został
wykonany w 98,65%, tj. w wysokości 8.461.949 zł.
Na dochody Gminy Bargłów Kościelny uzyskane w 2004 roku składają się:
1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie: 1.540.854 zł, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 6.916 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 311.145 zł,
- podatek rolny
507.194 zł,
- podatek od nieruchomości 541.282 zł,
- podatek leśny
40.463 zł,
- podatek od środków transportowych
44.105 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej 626 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 36.272 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 24.957 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 27.894 zł.
2. Dotacje
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
-
178.811 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12432 ⎯
Poz. 1706
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
614.196 zł,
- dotacje z fund. celowych (WFOŚiGW) na zakupy inwestycyjne 50.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
1.000 zł.
RAZEM DOTACJE:
-
844.007 zł.
2. Subwencje
a) na zadania oświatowe -
3.223.752 zł,
b) część wyrównawcza -
2.062.653 zł,
c) część rekompensująca (dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – rozliczenie
2003 roku) 75.927 zł.
RAZEM SUBWENCJE -
5.362.332 zł.
- środki z Programu SAPARD
- środki ARiMR na dofinansowanie zakupu sprzętu dydaktycznego
- nadwyżka środków obrotowych ZGK za 2003 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- sprzedaż mienia komunalnego
- 538.489 zł,
- 20.224 zł,
- 4.068 zł,
- 49.182 zł,
- 41.586 zł.
3. Pozostałe dochody wyniosły 714.756 zł w tym:
Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację wg źródeł pochodzenia przedstawia
poniższa tabela:
Źródło pochodzenia
dochodów budżetowych:
1.
1. Dochody własne
2003 r.
%
Rok 2004
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Kwota
w zł
Udział
%
Kwota
w zł
Udział
%
Kwota
w zł
Udział
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6:2
6:4
8.
9.
%
1.603.865
20,63 1.784.011
20,80 1.693.397
20,02
105,58
94,92
1.1. Dochody z podatków i 1.295.174
opłat
16,66 1.358.807
15,84 1.275.825
15,08
98,51
93,89
229.143
2,95
322.205
3,76
318.061
3,76
138,80
98,71
1.3. Dochody z majątku
16.659
0,21
59.041
0,69
59.187
0,70
355,29
100,25
1.4. Pozostałe dochody
własne
62.889
0,81
43.958
0,51
40.324
0,48
64,12
91,73
1.2. Udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz z podatku
dochodowego od osób
prawnych
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
2. Dotacje
3. Subwencje
4. Środki z Unii Europejskiej
5. Dochody z innych źródeł
OGÓŁEM:
630.961
4.854.169
⎯ 12433 ⎯
8,12
869.197
10,13
62,44 5.362.332
Poz. 1706
844.007
9,97
133,77
97,10
62,51 5.362.332
63,37
110,47
100,00
628.780
8,09
538.489
6,28
538.489
6,36
85,64
100,00
56.496
0,72
23.724
0,28
23.724
0,28
41,99
100,00
100,00 8.461.949
100,00
108,85
98,65
7.774.271
100,00 8.577.753
Od dnia 1 stycznia 2004 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. – Dz.U. Nr 203, poz. 1966), która wniosła
zmiany m.in. w zakresie dochodów i sposobu finansowania zadań gminy. Powyższa tabela
pozwala dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu,
jak też do faktycznego wykonania za rok 2003.
Realizację dochodów w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do
sprawozdania i w takim układzie dochody te są opisane niżej.
II. 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody tego działu zostały zrealizowane w 82,62 % planowanych dochodów. Wpływy w
kwocie 7.350 zł dotyczą opłat za podłączenie się do linii wodociągowej i kanalizacji, w kwocie
496 zł – sprzedaż przyczepy rolniczej.
II. 2. Dział 020 – LEŚNICTWO
Dochody w wysokości 2.596 zł, uzyskano z tytułu udziału w czynszu dzierżawnym za
obwody łowieckie.
II. 3. Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Dochody tego działu zostały zrealizowane w 156,40 % planowanych dochodów, tj. w
kwocie 27.894 zł i tyczyły wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
II .4. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Łącznie dochody w tym dziale wyniosły 538.489 zł i pochodzą ze środków Programu
SAPARD na budowę dróg gminnych.
W trakcie 2004 roku planowano, w ramach działu 600, wykonanie dochodów w kwocie
1.168.409 zł, zgodnie z zawartymi umowami z ARiMR, tj.na:
- budowę drogi gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszówka od km
0+086 do km 4+040 (629.920 zł),
- budowę drogi gminnej Nr 102871B Kroszówka – Brzozówka od km 0+000 do km
1+540,80 (299.904 zł),
- budowę drogi gminnej Nr 102852B Łabędnik - Popowo od km 0+000 do km 1+584
(238.585 zł).
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12434 ⎯
Poz. 1706
W związku z zaistniałym opóźnieniem w przekazaniu środków przez ARiMR, o czym
wspomniano w uwagach ogólnych, uchwałą Nr XII/135/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z
dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, zmniejszono plan
dochodów o kwotę 629.920 zł. Środki te weszły do planu dochodów na 2005 rok.
II. 5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Łącznie dochody w tym dziale wyniosły 54.740 zł, z czego kwota 2.490 zł wpłynęła z
tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 11.160 zł – z tytułu najmu i dzierżawy
lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, zaś kwota 41.090
zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – nieruchomości zabudowanej we wsi Łabętnik (GOK)
oraz we wsi Wólka Karwowska (Dom Spokojnej Starości), gruntów o łącznej powierzchni 3,36 ha
we wsi Łabętnik (0,09 ha), Brzozówka (0,65 ha), Wólka Karwowska (2,12 ha) i Bargłów
Kościelny (0,50 ha).
II. 6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC,
sprawy wojskowe) w kwocie 56.000 zł oraz 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz
budżetu państwa z tytułu pobierania opłat za dowody osobiste oraz za udostępnianie danych z
gminnych zbiorów meldunkowych – 929 zł. Udział 5 % gminy jest nowym źródłem dochodów
przewidzianym nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; nie stanowi on
istotnej pozycji w ogólnej strukturze budżetu gminy (0,01 %).
II. 7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Planowane i wykonane dochody działu w wysokości 6.515 zł dotyczą dotacji celowych na
uaktualnianie list wyborców – 932 zł oraz organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego – 5.583 zł.
II. 8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonane dochody działu w wysokości 52.000 zł dotyczą wpływów z tytułu darowizny
przekazanej przez BAT Polska S.A. na modernizację strażnicy OSP w Bargłowie Kościelnym w
kwocie 2.000 zł oraz dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 50.000 zł przeznaczonej na
zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu i likwidacji skutków awarii,
katastrof chemiczno – ekologicznych dla OSP Dreństwo i OSP Bargłów Kościelny.
II.9. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan dochodów w kwocie 1.673.587 zł, został zrealizowany w wysokości 1.573.749 zł, tj. w
94,03 %.
Wykonanie działu 756 stanowi 18,60 % ogółem zrealizowanych dochodów (w planie udział
wynosi 19,51 %).
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12435 ⎯
Poz. 1706
Największą pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości planowany w kwocie
567.314 zł, wykonany w wysokości 541.282 zł (w 95,41 %), w tym od osób fizycznych na kwotę
40.872 zł i od osób prawnych – 500.410 zł oraz podatek rolny. Planowane wpływy z podatku
rolnego w kwocie 557.718 zł zostały wykonane w wysokości 507.194 zł (w 90,94 %), w tym od
osób fizycznych na kwotę 506.228 zł i od osób prawnych – 966 zł.
Na dzień 31 grudnia 2004 roku zaległości podatkowe wyniosły 49.318 zł. Największe
zaległości podatkowe występują w podatku rolnym – 43.881 zł.
Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości
podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2004 roku
wystawiono 153 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.668 zł oraz wysłano 418 upomnień
na łączną kwotę 47.704 zł. Ściągnięto 15.514 zł z tytułu zaległych podatków i opłat. Dla 11
podatników, którzy zalegają z płatnością zobowiązań pieniężnych, dokonano wpisu hipoteki
przymusowej w księdze wieczystej jako zabezpieczenie przed przedawnieniem zaległości na
łączną kwotę 6.232 zł.
Ponadto saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2004 r. w odniesieniu do salda zaległości na
dzień 1 stycznia 2004 r. zmniejszyło się o kwotę 1.278 zł.
W 2004 roku obserwuje się spadek wpływów do budżetu z tytułu dochodów z podatków i
opłat, przy jednoczesnym wzroście odpisów dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień. W
ogólnej strukturze dochodów jest to zmniejszenie o 1,58 % w odniesieniu do 2003 roku. Odpis z
tytułu ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w 2004 roku wyniósł 127.148 zł i tyczył 168 pozycji
wymiarowych. W porównaniu do 2003 roku jest to wzrost o 34.432 zł. Ulg z tytułu nabycia
gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 33.459 zł, zaś z tytułu odbywania zasadniczej
służby wojskowej - na kwotę 903 zł. Gmina Bargłów Kościelny jest gminą rolniczą.
Obserwowana od kilku lat tendencja rozwoju gospodarstw w kierunku hodowli bydła mlecznego,
a co się z tym wiąże dostosowywaniem ich do wymogów i standardów Unii Europejskiej,
przekłada się bezpośrednio na wzrost udzielanych ulg inwestycyjnych. Od 2004 roku utracone
dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych nie są rekompensowane przez budżet państwa.
Zastosowanie umorzeń i odroczeń terminu płatności przyniosło skutek finansowy w kwocie
25.516 zł.
Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie
wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja jest prawidłowa.
Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób
fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Nowe regulacje ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego zwiększyły udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych do 6,71 % (w 2003 roku 5 %), zaś w podatku dochodowym od osób fizycznych do
wysokości 35,7205 % (w 2003 roku 27,6 %). Plan roczny został zrealizowany w 98,71 % na
kwotę 318.061 zł, z czego na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada kwota 311.145 zł,
a na podatek dochodowy od osób prawnych 6.916 zł.
W porównaniu do 2003 roku wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz od osób prawnych wzrosły o 38,80 %. Zwiększył się również udział podatku od
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12436 ⎯
Poz. 1706
osób fizycznych i od osób prawnych w ogólnej strukturze dochodów budżetowych, który w 2003
roku wyniósł 2,95 %, zaś w 2004r. – 3,76 %.
II. 10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Planowane dochody w wysokości 5.374.832 zł zostały wykonane na kwotę 5.375.225 zł, tj. w
100,01 %. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100 % realizacji),
wyrównawcza (100 % realizacji) i rekompensująca (100 % realizacji) oraz odsetki uzyskane z
oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych.
Nowa ustawa o dochodach jst wprowadziła zasadnicze zmiany w strukturze subwencji
ogólnych dla gmin. Likwidacji uległa część rekompensująca subwencji ogólnej - w 2004 roku
nastąpiło ostateczne rozliczenie subwencji rekompensującej za 2003 rok (wpłynęła kwota 75.927
zł). Wprowadzono część wyrównawczą subwencji ogólnej, która składa się z dwóch kwot –
podstawowej i uzupełniającej (plan na 2004 rok: 2.062.653 zł). W wyniku wprowadzonych zmian
zwiększył się udział subwencji w ogólnej strukturze dochodów budżetowych, który w 2003 roku
wyniósł 62,44 %, zaś w 2004 r. – 63,37 %.
Należy przy tym zauważyć, iż zwiększone wpływy z tytułu subwencji oraz wcześniej
analizowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych
wiążą się jednocześnie ze zwiększonymi zadaniami własnymi, które do 2004 roku należały do
kategorii zadań zleconych, m.in. finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina
nie jest zarządcą, finansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i
rencistami.
II.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów w wysokości 53.606 zł został wykonany w 98,60 % na kwotę 52.854 zł.
Dochody w tym dziale stanowią : dochody z najmu sali gimnastycznej i stołówki – 1.355 zł,
dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych o wartości do
100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2003/2004 – 4.615 zł oraz dotacja w kwocie 300 zł na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej (awans zawodowy nauczycieli). Uzyskano
środki z ARiMR w kwocie 20.224 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dydaktycznego oraz w
kwocie 1.500 zł z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła z Klasą”. W ramach
Programu PAOW otrzymano 24.860 zł na remont Szkoły Podstawowej w Kroszewie.
II.12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Dochody tego działu wyniosły 683.140 zł, co stanowi 96,57 % planu. Uzyskane dochody
własne w kwocie 6.807 zł dotyczą wpływów z usług opiekuńczych. Główny dochód tego działu
stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.
Z dniem 1 maja b.r. na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) zlecono gminom nowe zadania w zakresie
wypłaty świadczeń rodzinnych. Powyższe zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu
państwa.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12437 ⎯
Poz. 1706
Dotacje na zadania zlecone w kwocie 527.297 zł były przeznaczone na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz koszty obsługi w/w świadczeń - 410.860 zł,
- zakupy inwestycyjne związane z organizacją w gminie stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych
6.462 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
1.872 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze
80.110 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
742 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS
27.251 zł.
Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w wysokości 149.036 zł dotyczyły:
- zasiłków i pomocy w naturze
73.916 zł,
- wydatków związane z funkcjonowaniem GOPS 45.749 zł,
- wydatków związanych z dożywianiem uczniów oraz utworzeniem punktów wydawania
posiłków
29.371 zł.
II.13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na dochody tego działu składa się dotacja w kwocie 24.384 zł - spłata zobowiązań powstałych
w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest
zarządcą; nadwyżka środków obrotowych za 2003 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie
4.068 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 520 zł.
II. 14. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na dochody tego działu składa się kwota 1.000 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa
Kultury na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym.
III. WYDATKI BUDŻETOWE
Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 851.270 zł, do kwoty
9.613.673 zł, został wykonany w wysokości 9.279.024 zł, tj. w 96,52 %.
W 2004 r. z wydatków ogółem przypada na:
1. Wydatki inwestycyjne 2.822.102 zł, co stanowi 30,41 % całości wydatków.
2. Wydatki bieżące 6.456.922 zł, co stanowi 69,59 % całości wydatków.
W dalszej części niniejszej informacji przedstawione zostało wykonanie wydatków w
działach, rozdziałach i paragrafach. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia
załącznik Nr 2.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12438 ⎯
Poz. 1706
III. 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Planowane roczne wydatki w wysokości 11.000 zł zrealizowano w 90,19 % na kwotę 9.921 zł;
stanowi to 0,11 % wykonanych wydatków. Kwotę 9.921 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w
wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
III. 2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków 2.485.307 zł został wykonany w 99,74 % na kwotę 2.478.945 zł, co
stanowi 26,72 % całości wydatków. Na bieżące utrzymanie dróg w 2004 roku wydatkowano
kwotę 163.850 zł. Były to wydatki związane głównie z zakupem żużlu i żwiru, wynajmem
koparki, równiarki i ciągnika, odśnieżaniem dróg, remontem chodnika w Bargłowie Kościelnym
przy ulicy Tysiąclecia (16.307 zł).
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.315.095 zł. Inwestycje drogowe zostały
szczegółowo omówione w pkt IV – „Wydatki na inwestycje”.
III. 3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki tego działu wyniosły 155.842 zł i stanowią 1,68 % całości wydatków. Na wydatki
tego działu składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych,
szacunkami biegłych oraz wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości
stanowiących własność Gminy.
III. 4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan wydatków 142.596 zł został wykonany w 52,92 % na kwotę 75.465 zł, co stanowi 0,81 %
całości wydatków. Są to wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zadanie to będzie kontynuowane w 2005 roku.
III. 5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki tego działu wyniosły 1.032.294 zł i stanowią 11,13 % całości wydatków,
z tego:
- wydatki Rady Gminy
62.978 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - pozostała działalność
1.380 zł.
967.936 zł,
Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.
III. 6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki tego działu wyniosły 6.515 zł i stanowiły 0,07 % zrealizowanych wydatków.
Wydatki te całkowicie zostały pokryte dotacjami celowymi, które dotyczyły: prowadzenia i
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12439 ⎯
Poz. 1706
aktualizacji stałego rejestru wyborców – 932 zł, przeprowadzenia i organizacji wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego – 5.583 zł.
III. 7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki tego działu wyniosły 418.913 zł i stanowią 4,51 % zrealizowanych wydatków. Na
zakup paliwa przekazywanego dla policji w formie darowizny wydatkowano kwotę 1.506 zł.
Wydatki związane z zatrudnieniem, odpisem na ZFŚS i udziałem w akcjach gaśniczych wyniosły
52.541 zł, wydatki na składkę PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenia
strażaków i mienia wyniosły 7.252 zł, wydatki rzeczowe, głównie na zakup paliwa, drobny sprzęt
strażacki, części do samochodów, energia, przegląd samochodów – 22.442 zł. W 2004 roku kwotę
277.919 zł przeznaczono na modernizację strażnicy OSP w Bargłowie Kościelnym, zaś kwotę
55.194 zł na zakup sprzętu strażackiego (szersze omówienie w pkt IV – „Wydatki na
inwestycje”). Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2.059 zł (szkolenie pracownika, ćwiczenia).
III. 8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan wydatków w kwocie 25.200 zł został zrealizowany w wysokości 24.075 zł. Wykonanie
stanowi 0,26 % całości wydatków. W ramach działu wydatkowano 23.200 zł na prowizję sołtysów
za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz kwotę 875 zł na inne wydatki związane z poborem
podatków i opłat (m.in. zakup druków, opłaty komornicze i inne koszty związane z egzekucją
zaległości podatkowych).
III. 9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki tego działu wyniosły 78.537 zł i stanowią 0,85 % całości wydatków. Są to spłacone
odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Oddział Centrum w
Suwałkach oraz w B.S. Bargłów Kościelny.
III. 10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Wydatki wyniosły 560 zł i stanowią 0,01 % całości wydatków (opłaty bankowe).
III. 11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Planowane wydatki na oświatę w 2004 roku w kwocie 3.942.375 zł zostały zrealizowane w
97,19 %, tj. w kwocie 3.831.703 zł. Wydatki tego działu, pod względem wielkości, zajmują
pierwsze miejsce, a ich udział procentowy w wydatkach ogółem wynosi 41,29 %.
Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:
- utrzymanie szkół podstawowych
- utrzymanie przedszkola przy szkole podstawowej - utrzymanie gimnazjum
- dowożenie uczniów do szkół
-
2.437.273 zł,
191.362 zł,
861.200 zł,
306.007 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12440 ⎯
Poz. 1706
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
9.801 zł,
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, awans zawodowy
nauczycieli)
26.060 zł.
Wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane były w następujących rozdziałach:
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”
Wydatki w wysokości 2.437.273 z, stanowią 63,61 % wydatków działu 801.
Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe samorządowe i
dwie prowadzone przez stowarzyszenia.
Dominującą pozycją w wydatkach szkół podstawowych są wydatki związane z zatrudnieniem:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS. Stanowiły one kwotę 1.737.750 zł, czyli
71,30 % wydatków na szkoły podstawowe.
Na wykonanie ogrodzenia i zakup bramy dla SP Tajno Stare wydatkowano kwotę 19.993 zł.
W ramach bieżących remontów wykonano remont chodników i placu przy Szkole Podstawowej w
Bargłowie Kościelnym nakładem 67.161 zł, na remont dachu sali gimnastycznej SP Bargłów –
1.926 zł. W ramach Programu PAOW nakładem 59.193 zł dokonano remontu Szkoły
Podstawowej w Kroszewie (wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi
oraz wyszpachlowanie i pomalowanie ścian wewnętrznych).
Na pozostałe bieżące remonty wydatkowano kwotę 1.756 zł.
Na zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych wydatkowano 273.458 zł. Z czego
istotną pozycję wydatków stanowił zakup okien do SP Bargłów na kwotę 99.523 zł, opał dla szkół
– 87.740 zł, meble do gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz siatka na ogrodzenie SP
Kroszewo – 10.272, komputery dla SP Kroszewo zakupione przy udziale środków z ARiMR –
19.985 zł (zakupiono 5 komputerów), stoliki, krzesła i sprzęt sportowy do SP Tajno i SP
Kroszewo 13.120 zł oraz materiały biurowe, materiały do drobnych remontów wykonywanych we
własnym zakresie – 42.818 zł.
Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 84.027 zł (m.in. energia elektryczna, woda, język
angielski, ubezpieczenie). Kwotę 4.615 zł przeznaczono na zakup wyprawki szkolnej
(podręczniki szkolne) dla 57 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół
podstawowych, w roku szkolnym 2004/2005.
Stowarzyszeniom Rozwoju Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 187.394 zł z
przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej w Bargłówce i Tobyłce.
- rozdział 80104 „Przedszkola”
Na terenie Gminy Bargłów Kościelny na dzień 30 czerwca 2004 roku funkcjonowało 5
oddziałów o ogólnej liczbie dzieci 71 - 2 oddziały przy SP Bargłów Kościelny, po 1 oddziałe
przy SP Kroszewo, Łabętnik i Tajno Stare. Ponadto dwa oddziały funkcjonowały przy szkołach
prowadzonych przez stowarzyszenia. Od 1 września 2004 roku pozostały 3 oddziały samorządowe
– 2 przy SP Bargłów Kościelny i 1 przy SP Tajno Stare. W pozostałych szkołach z uwagi na małą
ilość dzieci utworzono klasy łączone.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12441 ⎯
Poz. 1706
Plan wydatków w kwocie 211.982 zł został wykonany w 90,27 %, tj. 191.362 zł.
Największy udział mają tu również wydatki związane z zatrudnieniem: wynagrodzenia,
pochodne, odpisy na ZFŚS – 77,99% na kwotę 149.245 zł. Przekazano dotację dla stowarzyszeń
na prowadzenie przedszkoli przy szkołach podstawowych w kwocie 38.199 zł (stowarzyszenie w
Bargłówce i w Tobyłce). Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 3.918 zł (pomoce naukowe, energia,
podróże służbowe).
- rozdział 80110 – „Gimnazja”
Plan wydatków w kwocie 878.369 zł wykonano w 98,05 %, co stanowi 861.200 zł. Wydatki
na gimnazjum zajmują drugie miejsce pod względem wielkości w wydatkach oświatowych z
udziałem 22,48 %.
Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS przeznaczono kwotę 775.539 zł,
z udziałem w wydatkach rozdziału 80110 – 90,05 %. Pozostałe wydatki wyniosły 85.661 zł (m.in.
opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne, język angielski, kopiarka TOSHIBA – 5.490 zł).
- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”
Plan wydatków w kwocie 337.190 zł został wykonany w wysokości 306.007 zł, tj. w
90,75 %. Na zorganizowany dowóz autobusami szkolnymi wydatkowano 285.986 zł. Na dopłaty
do biletów i zwrot kosztów dowozu uczniów na podstawie zawartych porozumień wydatkowano
20.021 zł (w okresie od 01.01. do 30.06.2004 – 51 porozumień, w okresie 1 września do 31
grudnia 2004 – 30 porozumień).
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
Są to wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w kwocie 5.859
zł oraz zwrot kosztów przejazdów nauczycieli do szkół wyższych i zakładów kształcenia – 3.942
zł.
- rozdział 80195 – „Pozostała działalność”
Plan wydatków został wykonany w 97,31 % w kwocie 26.060 zł. Są to wydatki związane z
odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 25.760. Do końca 2003 r. środki
na ten cel przekazywane były gminie w formie dotacji celowej. Od bieżącego roku wydatki te
finansowane są z subwencji oświatowej. Kwotę 300 zł przeznaczono na sfinansowanie prac
komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej (awans zawodowy nauczycieli).
III.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48.186 zł. Wydatki realizowane są
zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
III.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2004 r. wydatkowano kwotę 855.295 zł i stanowi
to 9,22 % ogółu wydatków. Ze względu na zróżnicowany charakter wydatków w poszczególnych
rozdziałach zostaną one omówione oddzielnie.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12442 ⎯
Poz. 1706
1. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych są nową kategorią zadań
zleconych gminie. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, koszty obsługi oraz zorganizowania nowego
stanowiska pracy wydatkowano kwotę 417.385 zł. Świadczenia sfinansowano dotacją celową. W
ramach tego rozdziału:
a) kwotę 6.525 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne związane z organizacją w gminie
stanowiska pracy do obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych; zakupiono jeden zestaw komputerowy wraz z drukarką,
oprogramowaniem WINDOWS, OFFICE i licencją programu do obsługi świadczeń
rodzinnych (z czego kwotę 63 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy);
b) kwotę 399.009 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz
świadczeń opiekuńczych. Na dzień 31 grudnia 2004 roku wypłacono:
- 2.534 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę
- 1.441 dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę
- 107 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę
- 62 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę
- 122.178 zł,
- 235.761 zł,
- 15.408 zł,
- 25.662 zł;
c) kwotę 7.936 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. na wynagrodzenie
wraz z pochodnymi od wynagrodzenia (1 etat) oraz pozostałe wydatki bieżące;
d) kwotę 3.915 zł przeznaczono na przygotowanie organizacyjne gminy do realizacji
świadczeń rodzinnych, w tym na wdrożenie systemów komputerowych do obsługi
świadczeń rodzinnych.
2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na składki wykorzystano kwotę 1.872 zł – 93,60 %
planu. Na dzień 31 grudnia 2004 roku składka zdrowotna odprowadzana była od 7
świadczeniobiorców. Składki były całkowicie sfinansowane dotacją celową.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – plan na 2004 rok wynosił 189.464 zł i został
zrealizowany w 95,81 %. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w
kwocie 154.026 zł i środków własnych – 27.500 zł.
4. W ramach zadań zleconych sfinansowano wypłatę zasiłków stałych, zasiłków stałych
wyrównawczych, renty socjalnej, zasiłków okresowych, macierzyńskich zasiłków okresowych i
jednorazowych.
5. Środkami własnymi pokryto wydatki na zasiłki celowe oraz pomoc z tytułu zdarzenia
losowego w wysokości 27.500 zł (zakup żywności, pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych).
6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan na 2004 rok wynosi 2.700 zł. Wykorzystano
środki finansowe w 98,59 %, co kwotowo wynosi 2.662 zł. Z tej formy pomocy korzystają cztery
rodziny.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12443 ⎯
Poz. 1706
7. Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – w 2004 roku, do dnia
30 kwietnia, wypłacono zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 572 zł oraz zasiłki rodzinne w kwocie 170
zł. Od dnia 1 maja 2004 roku zadania w tym zakresie realizowane są w ramach rozdziału 85212.
8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan na 2004 rok to 166.150 zł, z czego
wykorzystano 158.441 zł, co stanowi 95,36 %. Część wydatków, zarówno osobowych, jak i
rzeczowych, była finansowana z dotacji celowej w kwocie 73.000 zł – 46,07 %, pozostała część
85.441 zł – 53,93 % ze środków własnych. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 112.354
zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, kwotę 2.205 zł na odpis na ZFŚS, kwotę 19.540 zł na
zakupy inwestycyjne (oprogramowanie i urządzenia techniczne), kwotę 24.342 zł na pozostałe
wydatki.
9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – w 2004 roku plan wydatków został zrealizowany w
75,30%, tj. w kwocie 33.898 zł. Usługi opiekuńcze świadczone są dla 11 środowisk. Wydatki tego
rozdziału to wynagrodzenie za umowy zlecenia osób sprawujących opiekę nad osobami
samotnymi, które ze względu na wiek i choroby nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb
życiowych.
10 Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan na rok 2004 rok wynosi kwotę 58.771 zł,
który wydatkowano w 100 %. Kwotę tą przeznaczono na dożywianie 386 dzieci w szkołach przez
okres 7 miesięcy i zakup niezbędnego sprzętu na doposażenie punktów żywieniowych.
III.14. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki tego działu wyniosły 161.132 zł i stanowiły 1,74 % ogółu wydatków. Wydatki
przeznaczone były na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 32.188 zł,
konserwację urządzeń przy drogach publicznych w kwocie 11.991 zł oraz prace przy
przygotowaniu projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w Pomianach – 28.228 zł i zakup
automatu prądotwórczego – 13.725 zł. Kwotę 75.000 zł przekazano w formie dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Od 2004 roku gminy otrzymały do realizacji, jako zadanie własne, finansowanie
oświetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarządcą. Dotacje otrzymywane na ten
cel do 2003 roku uległy likwidacji. Wydatki pokrywane są z dochodów własnych.
III. 15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki wyniosły 96.877 zł, co stanowi 1,04 % ogółu wydatków. Są to wydatki na
zorganizowanie Gminnego Przeglądu Jasełek w kwocie 524 zł oraz wydatki związane z
utrzymaniem dwóch bibliotek: Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie oraz filii bibliotecznej
w Kroszewie, z czego:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń
-76.233 zł,
- zakup księgozbioru,
-10.486 zł;
z czego:
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
•
ze środków dotacji Ministra Kultury – 1.000 zł,
•
ze środków własnych budżetu gminy – 9.486 zł
⎯ 12444 ⎯
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek
Poz. 1706
-
3.478 zł,
6.156 zł.
III. 16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatki tego działu w kwocie 4.764 zł stanowią 0,05 % wydatków ogółem. Są to wydatki
związane z zakupem nagród i dojazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży.
IV. WYDATKI NA INWESTYCJE
W 2004 roku wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.822.102 zł, co stanowi
30,41 % ogółem zrealizowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne w odniesieniu do 2003 roku
wzrosły o 34,00 %. Utrzymuje się nadal tendencja wzrostowa w tym zakresie – w 2003 roku
wydatki inwestycyjne w odniesieniu do 2002 roku wzrosły o 31,03 %.
W roku 2004:
1. Zakończono budowę trzech dróg gminnych, tj.:
1.1. drogi Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszówka od km 0+086 do km 4+040
nakładem 1.178.437 zł. Łączny koszt budowy drogi (2003/2004) zamknął się kwotą 1.217.477 zł,
z czego kwotę 587.557 zł stanowiły środki budżetu gminy, kwotę 629.920 zł – bezzwrotne środki
z Funduszu SAPARD (pokryte do chwili zwrotu przez ARiMR kredytem pomostowym
zaciągniętym w PKO BP SA w Suwałkach).
1.2. drogi gminnej Nr 102871B Kroszówka – Brzozówka od km 0+000 do km 1+540,80
nakładem 464.945 zł. Łączny koszt budowy drogi (2003/2004) zamknął się kwotą 479.585 zł zł, z
czego kwotę 179.681 zł stanowiły środki budżetu gminy, kwotę 299.904 zł – bezzwrotne środki z
Funduszu SAPARD.
1.3. drogi gminnej Nr 102852B Łabętnik - Popowo od km 0+000 do km 1+584 nakładem
374.564 zł. Łączny koszt budowy drogi (2003/2004) zamknął się kwotą 386.764 zł, z czego
kwotę 148.179 zł stanowiły środki budżetu gminy, kwotę 238.585 zł – bezzwrotne środki z
Funduszu SAPARD.
2. Wykonano trzy projekty techniczne i trzy studia wykonalności na budowę dróg na łączną
kwotę 107.208 zł:
2.1. projekt techniczny na budowę drogi Bargłów Kościelny – Tajno Stare od km 0+000 do
km 6+926 - 24.400 zł,
2.2. projekt techniczny i studium wykonalności na budowę drogi gminnej Nr 102859B
Nowiny Bargłowskie – 34.801 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12445 ⎯
Poz. 1706
2.3. projekt techniczny i studium wykonalności na budowę drogi gminnej Nr 102855B
Bargłów - Żrobki – 40.656 zł,
2.4. studium wykonalności na budowę drogi Nr 102860B Górskie – Kroszówka – 7.351 zł.
3. Zakupiono motopompę NIAGARA dla OSP Tajno Stare – 5.194 zł (środki budżetu gminy).
4. Zakończono budowę ogrodzenia SP Tajno Stare nakładem 14.093 zł. Łączny koszt
wykonania ogrodzenia szkoły (2003/2004) zamknął się kwotą 31.493 zł (środki budżetu gminy).
Zakupiono także dwie bramy w łącznej kwocie 5.900 zł.
5. Na modernizację budynku OSP Bargłów Kościelny wydatkowano kwotę 277.919 zł.
6. Zakupiono kserokopiarkę oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem na
potrzeby Urzędu Gminy, obsługi świadczeń rodzinnych oraz GOPS w kwocie 36.483 zł. Wydatki
w kwocie 31.184 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy, zaś w kwocie 5.299 zł - z dotacji
celowej.
7. Wykonano część prac związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego – w 2004 roku wydatkowano 68.114 zł (mapy Bargłowa Kościelnego).
8. Wykonano Gminny Plan rozwoju Lokalnego za kwotę 7.351 zł.
9. Wykonano projekt technicz. przebudowy stacji uzdatniania wody w Pomianach – 28.228 zł
10. Zakupiono zespół prądotwórczy do hydroforni w Pomianach – wydatki budżetu gminy
13.725 zł.
11. Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy służący zapobieganiu i likwidacji skutków
awarii, katastrof chemiczno – ekologicznych dla OSP Dreństwo i OSP Bargłów Kościelny ze
środków dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 50.000 zł.
12. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Augustowie na podstawie porozumienia
w kwocie 189.941 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków związanych z
przebudową drogi powiatowej Nr 1218B Bargłó Dworny – Netta Folwark od km 0+000 do km
2 + 390.
V. ZAKŁADY BUDŻETOWE, FUNDUSZE CELOWE
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE
W Gminie Bargłów Kościelny funkcjonuje jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki
Komunalnej.
W 2004 roku ZGK osiągnął przychody w wysokości 588.214 zł (wpływy z tytułu opłat za
sprzedaż wody, wynajmu sprzętu, najmu mieszkań i lokali użytkowych, najmu sprzętu
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12446 ⎯
Poz. 1706
medycznego, usług w zakresie odbioru nieczystości stałych i płynnych; odsetki od
nieterminowych płatności).
Planowana dotacja przedmiotowa dla ZGK zgodnie z uchwałą budżetową na 2004 rok wynosi
90.000 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 75.000 zł. Wraz z wejściem w życie nowej
ustawy o podatku od towarów i usług w/w dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 7 %.
Przychód netto ZGK z tytułu otrzymanej dotacji przedmiotowej wyniósł zatem 70.093 zł.
W strukturze przychodów największą pozycją są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody –
409.057 zł, w tym hydrofornia Bargłów Kościelny – 81.474 zł, hydrofornia Pomiany – 148.333 zł,
hydrofornia Tajno Stare – 179.250 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży wody w stosunku do 2003 roku
wzrosły o 2,07 % przy niezmienionym poziomie ceny za 1 m3. Z tytułu wynajmu sprzętu (koparka
„Ostrówek”, ciągnik C-1222, równiarka Dz - 180, ciągnik C-3P) wpłynęła kwota 73.272 zł.
Przychody z najmu mieszkań i lokali użytkowych wyniosły – 29.365 zł, sprzętu medycznego –
4.918 zł. Ponadto z tytułu świadczenia usług w zakresie nieczystości stałych uzyskano kwotę
40.076 zł, dzierżawy pojemników – 4.536 zł, odbioru nieczystości płynnych – 23.235 zł oraz opłat
za oczyszczanie ścieków dowiezionych beczkowozem – 1.454 zł. Z tytułu nieterminowych
płatności pobrano kwotę 2.301 zł.
Uwagę zwraca znaczny wzrost - o 84,44 %, tj. o kwotę 18.348 zł przychodów z tytułu odbioru
nieczystości stałych w 2004 roku w stosunku do roku 2003.
Planowane koszty w wysokości 668.751 zł zostały zrealizowane w 98,43 %. Koszty związane
z zatrudnieniem wraz z pochodnymi wyniosły 287.743 zł – co stanowi 43,72 % kosztów ogółem.
Drugą, pod względem wielkości, pozycją w kosztach jest zakup materiałów i wyposażenia –
105.719 zł oraz następnie zakup energii – 99.312 zł, zakup usług pozostałych – 58.602 zł (m.in.
wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia za dozór składowiska odpadów komunalnych w
Kroszówce, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne),
różne opłaty i składki – 37.692 zł. Na bieżące naprawy sprzętu wydatkowano kwotę 41.676 zł.
Pozostałe koszty stanowiły kwotę 27.480 zł.
Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosiły 25.698 zł, z czego wymagalne –
10.783 zł, a zobowiązania (niewymagalne) – 41.229 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł 29.782 zł. Nadwyżka
środków obrotowych na koniec 2004 roku nie wystąpiła.
2. FUNDUSZE CELOWE
W roku 2004 funkcjonował jeden fundusz celowy – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW). Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW był uchwalony razem
z budżetem w dniu 27 lutego 2004 roku i raz zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XI/123/04 z dnia
26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Planowane przychody w kwocie 9.050 zł zrealizowano w wysokości 7.556 zł. Stanowiły one
wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Po uwzględnieniu nie wykorzystanych
przychodów z lat ubiegłych gmina dysponowała środkami w wysokości 30.174 zł.
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12447 ⎯
Poz. 1706 i 1707
W 2004 roku wydatkowano kwotę 7.688 zł, z czego kwotę 5.500 zł przeznaczono na
opracowanie Planu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami, zaś kwotę 2.188 zł na
zakup drzewek.
Stan środków GFOŚiGW na 31 grudnia 2004 roku stanowił kwotę 22.486 zł – do
wykorzystania w roku 2005.
1
7
0
7
POROZUMIENIE
z dnia 12 maja 2005 r.
zawarte w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Białostockiego, w imieniu którego - działają:
1) Pan Wiesław Pusz
-
2) Pan Damian Raczkowski -
Przewodniczący Zarządu;
Członek Zarządu.
a Gminą Michałowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałowo - Pana Marka Kazarko
w sprawie przekazania gminie realizacji zadania z zakresu remontu poprzez poczwórne powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1463 B do wsi Planty od km 0+010 do km 0+844.
Stosownie do przepisów art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703) strony zawierają
porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Zarząd Powiatu powierza Gminie Michałowo prowadzenie zadania polegającego na
wykonaniuremontu drogi powiatowej Nr 1463 B do wsi Planty od km 0+010 do km 0+844
poprzez poczwórnepowierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
2. Zgodnie z przepisami uchwały budżetowej Rady Gminy w Michałowie Nr XXVII/173/04 z
dnia 28 grudnia 2004 r. Wójt Gminy Michałowo zapewnia na ten cel środki finansowe w
wysokości 680 000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Strony oświadczają, że Wójt Gminy będzie pełnił funkcję Zamawiającego przy
realizacji remontu, przy czym roboty remontowe przeprowadzi wykonawca wyłoniony w trybie
ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 2. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadczane wyraża zgodę na dysponowanie pasem
drogowym w granicach objętych zakresem robót.
§ 3. 1. Koszty remontu drogi Wójt Gminy pokrywać będzie realizując przedstawione przez
wykonawcę faktury wystawione na podstawie protokołów odbioru, do których wykonawca
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 145
⎯ 12448 ⎯
Poz. 1707
każdorazowo dołączy komplet dokumentów wymaganych przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Białymstoku.
2. W razie odstąpienia od remontu drogi wszelkie z tym związane konsekwencje wobec
wykonawcy robót ponosi Gnilną Michałowo jako strona zawartej z nim umowy.
§ 4. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji przedsięwzięcia bieżące
problemy i wątpliwości z nim związane będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia
i w formie pisemnej.
§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie zostało zawarte na czas określony tj. do 31 grudnia 2005 r.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla
Urzędu Gminy Michałowo i dwa egz. dla Zarządu Powiatu.
Starosta
Wiesław Pusz
Wójt
Marek Nazarko
Wicestarosta
Damian Raczkowski
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja; Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Prawny i Nadzoru 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 7.439-375, e-mail: [email protected]
Skład, druk i rozpowszechnienie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Biuro Dyrektora Generalnego,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 7-439-552
Prenumerata płatna z góry:
kwartalna 828,00 zł
półroczna 1.656,00 zł
roczna 3.312,00 zł
Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto
KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000
Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zam. Nr
ISSN 1508-4809
Cena
zł