kierownik jednostki

Transkrypt

kierownik jednostki
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BILANS
jednostki budżetowej
Miejski Zespół Szkół nr 7
ul.Powstańców Śląskich 37
38-400 Krosno
Numer identyfikacyjny REGON
180450663
AKTYWA
na dzień
Stan na początek
roku
A Aktywa trwałe
1 547 280,79
A.I Wartości
niematerialne i prawne
0,00
sporządzony
Stan na koniec
roku
1 972 140,57
0,00
1 711 691,15
A.I Fundusz jednostki
3 810 732,97
4 537 746,85
-2 514 182,94
-2 826 054,78
A.II.1 Środki trwałe
1 500 760,79
1 945 819,12
A.II.1 Zysk netto (+)
170 100,00
170 100,00
A.II.2 Strata netto (-)
1 324 335,41
1 761 468,12
6 325,38
14 251,00
A.II.1.4 Środki
transportu
0,00
0,00
A.II.1.5 Inne środki
trwałe
0,00
0,00
A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)
0,00
0,00
0,00
0,00
46 520,00
26 321,45
A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe
0,00
0,00
C.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
A.IV.1 Akcje i udziały
0,00
0,00
C.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
0,00
0,00
C.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
0,00
0,00
C.II.5 Pozostałe
zobowiązania
A.III Należności
długoterminowe
A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Aktywa obrotowe
Anita Michalska
BeSTia
(główny księgowy)
10 994,59
44 082,58
Stan na koniec
roku
1 296 519,43
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
Stan na początek
roku
A Fundusz
1 945 819,12
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
Wysłać bez pisma przewodniego
40DA457306627139
PASYWA
1 500 760,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Gmina Krosno
31-12-2015 r.
A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1.1 Grunty
Adresat:
A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-)
0,00
-2 514 182,94
0,00
-2 826 054,78
-30,60
-0,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206 145,45
239 138,70
C.I Zobowiązania
długoterminowe
0,00
0,00
C.II Zobowiązania
krótkoterminowe
206 145,45
239 138,70
8 851,32
12 201,27
10 757,00
11 018,00
59 185,45
74 239,53
127 351,68
141 679,90
0,00
0,00
0,00
0,00
A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Państwowe fundusze
celowe
C Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
C.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
C.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
2016-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
40DA457306627139
Elżbieta Wilk
(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4
B.I Zapasy
1 880,69
4 968,09
B.I.1 Materiały
1 880,69
4 968,09
B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku
0,00
0,00
B.I.3 Produkty gotowe
0,00
B.I.4 Towary
C.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
0,00
0,00
0,00
0,00
D Fundusze specjalne
55 610,50
65 393,30
0,00
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
55 610,50
65 393,30
0,00
0,00
D.2 Inne fundusze
0,00
0,00
5 692,80
30 641,60
E Rozliczenia
międzyokresowe
0,00
0,00
23,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 669,40
30 641,60
0,00
0,00
3 421,10
8 472,89
0,00
0,00
3 421,10
8 472,89
0,00
0,00
B.III.4 Inne środki
pieniężne
0,00
0,00
B.III.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.III.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności
B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
1 558 275,38
2 016 223,15
C.III Rezerwy na
zobowiązania
E.I Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma pasywów
1 558 275,38
2 016 223,15
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
Anita Michalska
BeSTia
(główny księgowy)
2016-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
40DA457306627139
Elżbieta Wilk
(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Symbol
Opis
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
Umorzenie zbiorów bibliotecznych
Anita Michalska
BeSTia
(główny księgowy)
2016-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
40DA457306627139
Wartość
20 165,75
831 637,80
380 992,40
0,00
0,00
0,00
0,00
35 311,86
Elżbieta Wilk
(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu
Anita Michalska
BeSTia
(główny księgowy)
2016-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
40DA457306627139
Elżbieta Wilk
(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4

Podobne dokumenty