Warszawa, 29 grudnia 2011r. dot. wynajmu biura projektu

Transkrypt

Warszawa, 29 grudnia 2011r. dot. wynajmu biura projektu
Warszawa, 29 grudnia 2011r.
dot.
wynajmu biura projektu
„Zmotywuj siebie – program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy”
W związku z realizacją projektu „Zmotywuj siebie – program aktywizacji zawodowej
bezrobotnych mieszkańców Warszawy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola
zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni biurowej na potrzeby siedziby
projektu:
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług najmu lokalu biurowego, który będzie
wykorzystywany na potrzeby projektu „Zmotywuj siebie – program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
2. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2012 – 31.12.2012.
3. Lokal biurowy, o którym mowa powyżej, znajdować się będzie w odległości nie większej
niż 20km od
siedziby Zamawiającego, tj. w Warszawie, Al. Solidarności 90.
Zamawiający podjął decyzję o ograniczeniu przedmiotu zamówienia z uwagi na
następujące szczególne okoliczności:
3.1.usytuowanie biura projektu w bliskiej odległości od siedziby Zamawiającego,
ułatwi współpracę pomiędzy osobami realizującymi projekt a pozostałymi
pracownikami Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola,
3.2.usytuowanie biura projektu w bliskiej odległości od siedziby Zamawiającego,
przyspieszy i uprości przepływ informacji i dokumentów między personelem
projektu a pracownikami Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola,
3.3.usytuowanie biura projektu w bliskiej odległości od siedziby Zamawiającego
zapewni łatwy dostęp do dokumentacji księgowej, kadrowej i innej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
dokumentacji Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wola.
4. Powierzchnia użytkowa lokalu, będącego przedmiotem niniejszego zapytania, powinna
liczyć od 15 do 20 metrów kwadratowych.
5.
Lokal musi być przystosowany do wykonywania w nim pracy biurowej,
w szczególności poprzez wyposażenie go w stosowne łącza teleinformatyczne
(sieć internetowa), ponadto budynek musi mieć zapewnioną całodobową ochronę.
6. Budynek, w którym będzie wynajęty lokal ma być w niewielkiej odległości od węzła
komunikacji miejskiej (około 5min pieszo).
7. Budynek, w którym będzie wynajęty lokal ma być dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
8. Wymagania co do wyposażenia pomieszczenia biurowego:
7.1. możliwość oznakowania lokalu tablicami informującymi o projekcie na zewnątrz
budynku oraz na drzwiach do lokalu, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
7.2. dostęp do zaplecza sanitarnego.
9. Koszty eksploatacji – woda, gaz, prąd, łącze internetowe zawarte są w czynszu i nie
podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
2. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie
z załączonym formularzem ofertowym zawierać będzie miesięczną cenę brutto za
wynajem lokalu, wg stałej stawki przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
3. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego - cena brutto 100 % .
4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i
TECHNICZNYM
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
wymogi:
1.1. posiadają tytuł prawny do nieruchomości oraz są uprawnieni do wynajmowania
lokali znajdujących się w tym budynku,
1.2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
1.4. nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.
2. Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić
oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać:
3.1. pełną nazwę Wykonawcy,
3.2. adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu oraz NIP/Regon,
3.3. wycenę zamówienia, cenę wyrażoną w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku,
3.4. numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie płatność za realizację
przedmiotu zamówienia,
3.5. cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez
Zamawiającego,
3.7. osobę do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu).
4. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć:
4.1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania),
4.2. oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
4.3. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (wystawiony nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składanie oferty),
4.4.pełnomocnictwo
pełnomocnik.
do
reprezentowania
Wykonawcy,
o
ile
ofertę
składa
5. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie
oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej, drogą pocztową lub osobiście do siedziby
Zamawiającego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest Pani Agnieszka Nowakowska, tel. 22 504 84 53, e-mail:
[email protected] bądź Pani Anna Jaworska, tel. 22 504 86 59,
mail: [email protected]
e-
2. Termin składania ofert upływa dnia 05 stycznia 2012 roku o godzinie 16.00.
3. Zamawiający w sytuacji otrzymania najkorzystniejszej oferty przekraczającej
wartościową kwotę wynikającą z budżetu projektu „Zmotywuj siebie – program
aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy”, dopuszcza negocjacje
oferty, których celem będzie doprecyzowanie jej szczegółów, w tym ustalenie ostatecznej
ceny najmu. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie
powiadomiony telefonicznie.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy Dzielnica Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, pokój 133, z dopiskiem
„Oferta cenowa dot. wynajmu biura projektu „Zmotywuj siebie – program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy”.
5. Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem
uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego
kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z
przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami POKL.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.