zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące

Komentarze

Transkrypt

zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące
OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDAWNICTWA TAXPRESS
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.517
Fax. (22)5177707, (22)3102707, tel.(22)3102800,(22)5177800
www.taxpress.com.pl
ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ DOTYCZĄCE
PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SZKOLENIE:
TERMIN: 22 MARCA 2016 R. (SPOTKANIE 10.00 – 15.00)
MIEJSCE: SANDOMIERZ, HOTEL „MAŁY RZYM”, UL. OKRZEI 9, SALA KONFERENCYJNA
PROWADZĄCY:
GRZEGORZ KASPRZAK  główny specjalista w Wydziale Podatków i Opłat w UMK, doświadczony szkoleniowiec, specjalista w
zakresie podatków i opłat lokalnych, postępowania podatkowego oraz innych zagadnień prawno-podatkowych, radca prawny.
Program jest skierowany do skarbników, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących
się poborem podatków i opłat lokalnych
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w Ordynacji podatkowej oraz innych mających wpływ na postępowanie
w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rewolucyjne wręcz zmiany nastąpiły
w przypadku pełnomocnictw oraz prowadzenia postępowania z udziałem pełnomocników. Zmiany dotyczą także
kwestii zaliczania wpłat, wydawania postanowień w kwestii zaliczania wpłat czy postępowania z nadpłatami.
Większość tych zmian wejdzie w życie od początku nowego roku. Szkolenie będzie uwzględniało praktyczne aspekty
i ewentualne zagrożenia związane z wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych.
PROGRAM SZKOLENIA:
I. Nowe zasady prowadzenia czynności sprawdzających
 jakie działania należy podjąć w przypadku niezłożenia przez zobowiązanego deklaracji,
 czy w razie niezłożenia deklaracji można w ramach czynności sprawdzających nałożyć karę
porządkową,
 jak wydać postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowej,
 w jakich sytuacjach organ podatkowy może sam dokonać korekty złożonej deklaracji,
 czy w przypadku korekty deklaracji trzeba składać pisemne wyjaśnienia,
 czy podpisanie deklaracji przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa innego niż do sprawy
podatkowej?
II. Nowe zasady prowadzenia postępowania podatkowego
 jak postąpić w przypadku niewskazania we wniosku identyfikatora podatkowego,
 jak prowadzić postępowanie w przypadku pełnomocników,
 czy trzeba zawsze doręczać pisma pełnomocnikom elektronicznie,
 omówienie wzoru pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego, do podpisywania deklaracji,
 jak doręczyć pismo pełnomocnikowi w sposób inny niż elektronicznie,
 kiedy doręczenie jest skuteczne,
 czy można doręczyć pismo na adres skrytki pocztowej,
 czy przed wydaniem decyzji można odstąpić od zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się
w sprawie zebranego materiału dowodowego, w jakich przypadkach,
 w jakich sytuacjach nie trzeba wydać postanowienia o zarachowaniu wpłaty,
 kto może dokonać wpłaty skutecznie wygaszającej zobowiązanie,
 jak postąpić w przypadku wpłaty podmiotu nieuprawnionego,
 w jakich sytuacjach nie trzeba wydać postanowienia o zarachowaniu wpłaty,
OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDAWNICTWA TAXPRESS
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.517
Fax. (22)5177707, (22)3102707, tel.(22)3102800,(22)5177800









1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
www.taxpress.com.pl
jak zarachować wpłatę (koszty upomnienia),
kiedy naliczamy odsetki od zaległości w obniżonej wysokości (50%),
wydawanie decyzji stwierdzającej nadpłatę – jaki jest zakres postępowania,
jak zaliczyć nadpłatę na poczet innych należności,
na jakiej podstawie można zwrócić się do innych organów o udostępnienie informacji potrzebnych
do postępowania,
czy zobowiązany może fotografować akta,
czy zobowiązany może żądać wydania kopii z akt sprawy– czy organ ma prawo żądać opłaty za
wydanie kopii, w jakiej kwocie,
jak ustalić spadkobierców po zmarłym (wzór wniosku do sądu powszechnego),
komu doręczać decyzje w przypadku zmarłego?
WYKAZ WZORÓW,
KTÓRE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY SZKOLENIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:
Nowy wzór wezwania do złożenia wyjaśnień w toku czynności sprawdzających.
Wzór wezwania do złożenia deklaracji.
Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w związku z niezłożeniem wyjaśnień w ramach czynności
sprawdzających.
Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych (brak pełnomocnictwa, brak identyfikatora).
Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.
Wezwanie o przedłożenie dokumentów w toku postępowania.
Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w związku z brakiem przedłożenia dokumentów w toku
postępowania.
Wzór decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty.
Postanowienie w sprawie kosztów postępowania.
Wzór wystąpienia do innego organu władzy publicznej o udostępnienie informacji.
Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
Wzory opublikowane przez Ministerstwo Finansów:
 wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej,
 wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
 wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji
składanej w formie pisemnej,
 wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji
składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 wzór pełnomocnictwa szczególnego,
 wzór pełnomocnictwa do doręczeń,
 wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa, szczególnego,
 wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń.
OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDAWNICTWA TAXPRESS
04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok.517
Fax. (22)5177707, (22)3102707, tel.(22)3102800,(22)5177800
www.taxpress.com.pl
UWAGA!!! JEDYNIE U NAS PYTANIA MOŻNA ZGŁASZAĆ TAKŻE WCZEŚNIEJ, PRZYNAJMNIEJ
5 DNI PRZED SZKOLENIEM NA ADRES MAILOWY – [email protected]
KOSZT: 389 zł* (bez obiadu: 374 zł*)
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, przerwę kawową, obiad)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 350 zł*, (bez obiadu: 335 zł*)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Prawa Finansów Publicznych” oraz „Przeglądu Podatków Lokalnych …”: 331 zł*,
(bez obiadu: 316 zł* )
(* Cena dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%)
K AR T A ZG Ł O S ZE N IA UC ZE S T N I C T W A W S ZK O L E NI U
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia.
Data zgłoszenia: .......................................................................................... Zgłoszenia prosimy przesyłać:
Nazwa instytucji: ........................................................................................ faxem: (22)310-27-07, (22)517-77-07,
 na adres firmy:
....................................................................................................................... Ośrodek Szkoleniowy
Adres: ......................................................................................................... Wydawnictwa TAXPRESS
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
....................................................................................................................... 04-028 Warszawa
Telefon: (.......).......................................Fax ............................................... E-mail: [email protected]
E-mail * .......................................................................................................
LP.
1.
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU: IS
22 MARCA 2016 R. w SANDOMIERZU – ORDYNACJA PODATKOWA
IMIĘ I NAZWISKO
(DRUKOWANYMI LITERAMI)
STANOWISKO
OPŁATA ZA
1 OSOBĘ
2.
3.
RAZEM:
........................................
Kierownik Jednostki
Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami.
........................................
Kierownik Jednostki
PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!!
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od
zaległych wpłat.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail.
Prosimy o wystawienie faktur(y) VAT. Nasz NIP: .................................................................................