Słubice, 2 października 2007r. BZP-PG-341

Transkrypt

Słubice, 2 października 2007r. BZP-PG-341
Słubice, 2 października 2007r.
BZP-PG-341-88/07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi – ul
Krótka od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego w stronę ulicy Narutowicza (skrzyżowanie ulic
Narutowicza z Niepodległości i Krótką w Słubicach).
I.
Nazwa i adres Zamawiającego.
Gmina Słubice
69-100 SŁUBICE
ul. Akademicka 1
Regon: 210966792
NIP:
598-00-05-172
e-mail:
[email protected]
tel.:
095 737 2000 wew. 227 lub 216;
fax:
095 758 28 80
II. Określenie trybu zamówienia.
Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000
EUR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2006/164/1163 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia.
www.slubice.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi – ul
Krótka od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego w stronę ulicy Narutowicza (skrzyżowanie ulic
Narutowicza z Niepodległości i Krótką w Słubicach)
Opracowanie obejmuje:
a) wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem
b) przesunięcie przebiegu drogi od ulicy Krzywoustego do skrzyżowania z ulicą
Narutowicza – wyprostowanie osi drogi ulic Niepodległości i Krótkiej (przewiduje się
możliwość przełożenia lub zabezpieczenia sieci gazowej zlokalizowanej w pasie zieleni
przeznaczonym pod część nowej jezdni)
c) wykonanie zatoczek parkingowych od strony zabudowań mieszkalnych przy ul Krótkiej
d) wykonanie chodnika od strony zabudowań mieszkalnych i z drugiej strony drogi
e) przesunięcie oświetlenia z drugiej strony drogi w związku z przesunięciem osi
modernizowanej drogi
f) modernizacja skrzyżowania ul Krótka, Narutowicza i Niepodległości w związku z
przesunięciem osi drogi – należy uwzględnić możliwość uzyskania dodatkowego pasa
ruchu dla prawoskrętu z ul Niepodległości
g) zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Krótkiej, Narutowicza i
Niepodległości
h) zaprojektowanie małej architektury: ławki, kosze na odpady i inne.
i) Uwzględnienie nasadzeń z zieleni niskiej i wysokiej
BZP-PG-341-88/07
Strona: 1/3
j)
Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji dla tego typu dokumentacji oraz
warunków technicznych przyłączenia (kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, gaz,
itp.)
k) Wykonanie projektu małej zmiany organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe
oraz inne elementy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego
l) Uzyskanie pozwolenia na budowę
m) Projektant musi przedłożyć w terminie do 5 tygodni od daty podpisania umowy
koncepcję zagospodarowania ww. terenu
Dokumentację należy wykonać w ilościach:
− Projekt budowlano- wykonaczy – 5 egz.
− Kosztorys inwestorski – 2 egz.
− Kosztorys ofertowy – 2 egz.
− Przedmiar robót – 2 egz.
− Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem – 2 egz.
Projekt techniczny i specyfikacje techniczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U nr 202 poz. 2072). Kosztorys inwestorski
należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
(Dz.U.04.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym.
Wymagana jest wersja elektroniczna w zakresie całego opracowania. Projekt wykonawczy
oraz specyfikację techniczną należy dostarczyć w formacie tekstowym zgodnym z MS Office
(rtf, doc, xls). Mapy, rysunki techniczne, przekroje i rozwiązania szczegółowe należy
dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie programu w którym zostały utworzone
(wektorowo) oraz wyeksportowane do formatu rastrowego (JPEG). Rozdzielczość i skala
eksportu do formatu rastrowego powinna być zgodna ze skalą rysunków - z tym że stopień
kompresji nie może powodować zamazywania szczegółów obrazu. Kosztorysy powinny być
przekazane w formacie w jakim były tworzone oraz w formacie ATH.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia – 31 marca 2008r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz z
ofertą przedłożą następujące oświadczenia oraz dokumenty:
1. Oświadczenia, które należy złożyć do oferty:
•
Oświadczenie Nr 1 (zgodnie z art.22 Pzp) – posiadamy uprawnienia do wykonania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
•
Oświadczenie Nr 2 (zgodnie z art.22 Pzp) – posiadamy niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
•
Oświadczenie Nr 3 (zgodnie z art.22 Pzp) - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
BZP-PG-341-88/07
Strona: 2/3
•
Oświadczenie Nr 4 (zgodnie z art.22 Pzp) - nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Dokumenty, które należy złożyć do oferty:
• Dokument nr 1 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
•
Dokument nr 2 – stwierdzający, że osoby które będą wykonywać zamówienie
posiadają wymagane uprawienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich
uprawnień. Zamawiający wymaga następujących danych o projektantach uprawnienia do projektowania w zakresie objętym zamówieniem, przynależność do
Izby Samorządu Zawodowego oraz ważne zaświadczenie.
Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie kryterium „spełnia/ nie
spełnia” odnośnie do złożonych dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.
VIII.Informację na temat wadium.
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
X. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul
Akademicka 1, w sekretariacie Burmistrza (I piętro, pokój 118) do dnia 26 października
2007r. do godziny 11:00
XI. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
XIII.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz adresem
strony internetowej na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
XIV.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
ZATWIERDZAM
Słubice dnia ……................. 2007r.
BZP-PG-341-88/07
Strona: 3/3