ALERT PRAWNY* (prawo ubezpieczeń)

Komentarze

Transkrypt

ALERT PRAWNY* (prawo ubezpieczeń)
ALERT PRAWNY*
(prawo ubezpieczeń)
dot. rozporządzenia w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych
Szanowni Państwo,
w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (zwaną dalej: ustawą), w dniu
10 października 2014 r. opublikowany został kolejny akt wykonawczy do ww. ustawy, uwzględniający zmiany
wprowadzone do przepisów regulujących zasady dostępu do wykonywania zawodów agenta i brokera
ubezpieczeniowego, obowiązującą od dnia 10 sierpnia 2014 r. tzw. drugą transzą deregulacji dostępu do
zawodów. Opublikowane rozporządzenie dotyczy wpisów do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i wejdzie w życie w dniu 25 października 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru
agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 10 października 2014 r., poz. 1376, zwane dalej: rozporządzeniem)
określa sposób składania wniosków o wpis oraz zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
a także wykaz dokumentów, które należy dołączyć do takich wniosków.
Zmianom uległ przede wszystkim § 7 rozporządzenia, który określa katalog dokumentów, na podstawie
których zakład ubezpieczeń sporządza wniosek o wpis.
W odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego, który nie jest osobą fizyczną, podstawą wniosku jest aktualny
odpis z rejestru przedsiębiorców oraz pełnomocnictwo do dokonywania czynności agencyjnych na rzecz
zakładu ubezpieczeń. W przypadku tzw. multiagenta dodatkowo wymagany jest oryginał lub poświadczona
przez zakład ubezpieczeń kopia polisy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania działalności agencyjnej. W odniesieniu natomiast do osób fizycznych wykonujących czynności
agencyjne, agentów będących osobami fizycznymi oraz wspólników i członków zarządu spółek będących
agentami, zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy, wniosek należy sporządzić na podstawie takich samych
dokumentów jak obowiązywały dotychczas, z wyjątkiem zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Na podstawie
drugiej transzy deregulacji dostępu do zawodów obowiązek tzw. szkolenia wstępnego został bowiem
zlikwidowany.
Nowością w rozporządzeniu jest możliwość przesłania przez KNF identyfikatora i hasła umożliwiającego
dostęp do systemu teleinformatycznego KNF na wskazany przez zakład ubezpieczeń adres elektroniczny.
Dotyczy to zarówno sytuacji wydania ww. danych po raz pierwszy, jak również wydania nowego hasła
w przypadku utraty poprzedniego (§ 4 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 4 pkt 2).
Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Sejmu pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001376
***
W przypadku pytań dotyczących treści tego alertu prawnego prosimy o kontakt z mec. Piotrem Czublunem,
pod adresem email: [email protected] lub telefonicznie, pod numerem telefonu 22 826 08 58.
* Wiadomość ta nie stanowi opinii prawnej. Jej celem jest jedynie zwrócenie uwagi adresata na zmiany w prawie wynikające
z nowych, zmienionych lub uchylonych przepisów prawa lub też wydanych orzeczeń sądowych lub administracyjnych.

Podobne dokumenty