Wychowanie do życia w rodzinie

Transkrypt

Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie do życia w rodzinie
Program nauczania dla klas V-VI
szkoły podstawowej
Wędrując ku dorosłości
Red. Teresa Król
Wydawnictwo Rubikon
Jak zapisać dziecko?
Jeżeli rodzic nie podpisze u wychowawcy klasy
rezygnacji z zajęć WDŻR, uczeń automatycznie
jest zobowiązany do uczęszczania na lekcje
wychowania do życia w rodzinie.
Cele „Wychowania do życia w rodzinie”
POZNANIE:
• Zagadnień związanych z rozwojem fizycznym,
psychicznym i społecznym człowieka.
• Dróg rozwoju emocjonalnego i uczuciowego.
• Funkcji i organizacji życia rodzinnego.
Cele „Wychowania do życia w rodzinie”
KSZTAŁCENIE:
• Refleksyjnego stosunku do siebie.
• Przekonania o konieczności kierowania swoim
rozwojem.
• Wrażliwości na potrzeby innych.
• Uwzględniania potrzeb innych ludzi i służenia
im.
Cele „Wychowania do życia w rodzinie”
WYCHOWANIE:
• Bogacenie życia wewnętrznego i potrzeb
uczuciowych.
• Wyzwolenie potrzeb wyższych, jako warunek
samorozwoju.
Metody i techniki nauczania
• Podział na grupy (dziewczęta i chłopcy) po
wcześniejszym poinformowaniu uczniów
Na lekcji:
• Praca w małych grupach (4-6 osób)
• Drama- symulacja ról
• Technika pracy w parach
• Pogadanka- rozmowa nauczyciela z uczniem
• Wykład- jednokierunkowy przekaz informacji
• Dyskusja- zbiorowe roztrząsanie problemu
Metody i techniki nauczania cd.
• Metoda „Burzy mózgów”- stosowana do
znajdowania rozwiązań
• Technika zdań niedokończonych
• Metoda sytuacyjna- analiza przypadków
• Fotoekspresja
• Metoda „Karo”
• Metoda „Śniegowej kuli”
Tematyka poruszana podczas zajęć:
RODZINA
1. Rodzina- to my!
2. Potrzeby bytowe.
3. Wspólnota duch, serca i myśli.
4. Rodzina- Akademią Dobra.
5. Wspólnie tworzymy nasze domy.
BYĆ W RODZINIE
BYĆ W RODZINIE
1.
2.
3.
4.
Czas wolny- wróg czy sprzymierzeniec?
Umiejętność świętowania.
Trudna sztuka rozmawiania.
Jak rozwiązywać konflikty?
DOJRZEWANIE
DOJRZEWANIE
1.
2.
3.
4.
5.
Człowiek- istota płciowa.
U progu dorosłości.
Okres wielkiego niepokoju.
Gra hormonów.
Mydło, szczotka i twoje zdrowie.
O SZTUCE WYBIERANIA
O SZTUCE WYBIERANIA
1.
2.
3.
4.
Wśród koleżanek i kolegów.
Mieć przyjaciela w szkolnej ławie…
Czasopisma.
Forsa… forsa….
INTYMNOŚĆ
INTYMNOŚĆ
1.
2.
3.
4.
Sfery bliskości.
Pojęcie intymności.
Szacunek dla ciała.
Obrona własnej intymności.
PRZEKAZYWANIE ŻYCIA
PRZEKAZYWANIE ŻYCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Macierzyństwo i ojcostwo.
Układ rozrodczy człowieka.
Funkcjonowanie układu płciowego.
O co pytacie?
Rozwój dziecka w łonie matki.
Przyjęcie dziecka do rodziny.
DZIĘKUJĘ

Podobne dokumenty