wniosek najem lokalu garazu zm

Transkrypt

wniosek najem lokalu garazu zm
Poznań, dnia ......................
Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalowych
ul. Matejki 57
60-770 Poznań
WNIOSEK O NAJEM LOKALU UśYTKOWEGO / GARAśU
DO ZAGOSPODAROWANIA NA PISEMNE WNIOSKI
1.
Dane wnioskodawcy (nazwisko i imię/ nazwa podmiotu, adres i numer telefonu lub inne moŜliwości
szybkiego kontaktu):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.
Adres lokalu uŜytkowego / garaŜu:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.
Powierzchnia lokalu uŜytkowego / garaŜu:
..............................................................................................................................................................................
4.
Proponowana stawka czynszu za 1m 2 powierzchni (netto):
................... – za powierzchnię uŜytkową lokalu,
................... – za powierzchnię piwnicy przynaleŜnej do lokalu.
5.
Określenie rodzaju prowadzonej działalności – cele:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6.
Informacja o wynajmowanych lokalach od miasta.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7.
Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za wynajmowane lokale uŜytkowe od Miasta Poznania.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8.
Deklaracja wykonania koniecznego remontu na własny koszt bez moŜliwości rozliczenia poniesionych
nakładów w czasie trwania najmu jak i po jego ustaniu.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9.
Załączniki (aktualne – z ostatnich trzech miesięcy):
a. w
przypadku
osoby
fizycznej
nie
prowadzącej
działalności
gospodarczej
– kserokopie dowodu osobistego, nr PESEL, nr NIP,
b. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – kserokopie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP, REGON,
c. w przypadku przedsiębiorców – wspólników spółki cywilnej - kserokopie wpisów
do ewidencji działalności gospodarczej, umowy Spółki Cywilnej, nr NIP, REGON Spółki,
d. w przypadku osoby prawnej (wskazać organ) – kserokopie np. wypisu z Krajowego Rejestru
Sądowego, nr NIP, REGON,
e. w przypadku wniosku o najem garaŜu dodatkowo do wniosku naleŜy dołączyć kserokopię dowodu
rejestracyjnego.
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych działając na podstawie art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r.
nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) informuje, Ŝe:
- dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w postępowaniu dotyczącym najmu lokalu uŜytkowego/garaŜu,
- dane osobowe mogą być udostępniane zarządcy obiektu i miejskim jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w procedurze najmu,
- osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do zebranych danych i ich poprawiania.
Przyjąłem do wiadomości powyŜszą informację i oświadczam, Ŝe dane osobowe podaję dobrowolnie i wyraŜam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie
dotyczącym najmu lokalu uŜytkowego/garaŜu.
PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
…………………………………………..

Podobne dokumenty