Przegląd Organizacji 10/2008 – streszczenia Marek Ćwiklicki

Transkrypt

Przegląd Organizacji 10/2008 – streszczenia Marek Ćwiklicki
Przegląd Organizacji 10/2008 – streszczenia
Marek Ćwiklicki
Koewolucja metod zarządzania
W artykule przedstawiono zjawisko koewolucji metod zarządzania na przykładzie
strategicznej karty wyników (Balanced Scorecard) i mapy strategii. W zakończeniu artykułu
zaprezentowano wskazówki metodyczne badania zjawiska koewolucji.
Marian Hopej
Struktura organizacyjna jako czynnik kulturotwórczy
Na podstawie doniesień literaturowych sformułowano hipotezy dotyczące wpływu struktury
organizacyjnej na kulturę organizacyjną. Przedstawiono wyniki badań empirycznych, które
ujawniły, że struktura organizacyjna jest nieistotnym czynnikiem kulturotwórczym.
Bogusz Mikuła, Mieczysław Morawski
Talenty jako podmioty zarządzania
W artykule zaprezentowano ideę zarządzania talentami w organizacji. Przedstawiono
przesłanki koncepcji, szerokie i wąskie rozumienie zarządzania talentami oraz podstawowe
jego funkcje i zadania. Omówiono zasadnicze czynniki determinujące kształt programów
zarządzania talentami, jak: przyjęty zakres zarządzania talentami, wizja, cele i strategia
organizacji, cele postawione przed systemem zarządzania zasobami ludzkimi, fazy cyklu
życia talentu. Podkreślono, że programy zarządzania talentami powinny cechować się
innowacyjnością.
Marcin Tomaszewski
Opinie ekspertów w badaniach empirycznych
Opinie ekspertów oparte są na jakościowej ocenie faktów, intuicji oraz indywidualnym
postrzeganiu badanych zjawisk. Opinia ekspertów jest jedną z częściej używanych technik
analizy otoczenia i prognozowania. W badaniach empirycznych opinie ekspertów mogą być
wykorzystywane na kilka sposobów, począwszy do pomocy przy dokonywaniu wyboru próby
badawczej, a skończywszy na roli obiektów badanych. Publikacja przedstawia kilka
przykładów wykorzystania opinii ekspertów w badaniach empirycznych oraz etapy
postępowania w metodzie delfickiej, która wykorzystuje właśnie opinie ekspertów.
Ewa Bojar, Matylda Bojar, Korneliusz Pylak
Zarządzanie rozwojem klastra na przykładzie „Doliny Ekologicznej Żywności”
Celem artykułu jest zaprezentowanie oceny zarządzania rozwojem klastra na przykładzie
„Doliny Ekologicznej Żywności”. Artykuł przedstawia również nowe ujęcie klastra jako
narzędzia polityki rozwoju regionu, a w szczególności prowadzonej w jej zakresie polityki
klastrowej. Następnie w artykule przedstawiono fazy rozwoju klastra oraz scharakteryzowano
obszary zarządzania rozwojem klastra” Dolina Ekologicznej Żywności”. W wyniku
przeprowadzonej analizy klastra można powiedzieć, że jeśli ma on znamiona wzorcowej
inicjatywy klastrowej, to boryka się z problemami braku środków finansowych na
funkcjonowanie i pomocy ze strony władz regionu, które zajmują się tworzeniem nowych
klastrów zamiast wspierać istniejące, kluczowe dla rozwoju regionu inicjatywy.
Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm japońskich w Polsce
W artykule przedstawione zostały
wyniki badania dotyczącego niezbadanej dotąd
problematyki oczekiwań japońskich inwestorów związanych z podjęciem działalności
gospodarczej w Polsce oraz stopnia ich spełnienia. Ponadto przedstawiono oceny inwestorów
japońskich na temat czynników ograniczających możliwości rozwojowe przedsiębiorstw z ich
kapitałem w Polsce oraz stymulantów i destymulantów dalszego napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski. Prezentacja wyników badania została poprzedzona
omówieniem skali napływu kapitału z Japonii do Polski w postaci bezpośrednich inwestycji
zagranicznych.
Kesra Nermend
Klasyfikacja powiatów według świadomości ekologicznej
W
artykule
przedstawiono
zastosowanie
taksonomicznego
wektorowego
miernika
syntetycznego do klasyfikacji powiatów polskich pod względem świadomości ekologicznej.
Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie powszechnie dostępnych danych
GUS z lat 2002-2006.
Piotr Wachowiak
Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa, jako przejaw jego odpowiedzialności
Prowadzenie działalności gospodarczej w taki sposób, aby minimalizować
negatywne skutki oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne i
społeczne staje się jednym z jego kluczowych celów. Wartość firmy nie zależy tylko
od jej wyników finansowych, ale też od jej kontaktów z interesariuszami, czyli
wszystkimi grupami, na które ma bezpośredni wpływ.. Można, zatem stwierdzić, że
społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który przynosi zyski, przestrzega prawa,
postępuje etycznie i wspiera społeczeństwo. Aby przedsiębiorstwo mogło zostać
uznane za odpowiedzialne społecznie inicjatywy podejmowane przez nie powinny
mieć charakter dobrowolny. Ponadto konieczny jest ciągły dialog i monitorowanie
reakcji interesariuszy.
Krzysztof Janasz
Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
W artykule przedstawione zostały źródła i modele finansowania działalności innowacyjnej w
przedsiębiorstwie. Poziom innowacyjności w Polsce, mimo wolno rosnącego zaangażowania
różnych środków finansowych, jest w dalszym ciągu niewystarczający, za co odpowiadają
między innymi słabo rozwinięte uregulowania prawne. Najistotniejszy jednak problem
stanowi brak właściwego systemu instrumentów finansowych (systemu finansowania), który
wynika z niedostatecznego udziału kapitału prywatnego służącego finansowaniu działalności
innowacyjnej.
O
sukcesie
innowacji
decyduje
powstanie
odpowiedniego
modelu
finansowania innowacji, a także powstania specyficznego układu pomiędzy poszczególnymi
podmiotami (administracja państwa, regiony ekonomiczne, przedsiębiorstwa, powiązania
ponadnarodowe).
Mirosław Moroz
Przedsiębiorczość internetowa – transformacja biznesu w przestrzeni wirtualnej
Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju gospodarczych zastosowań internetu.
Wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących wyłącznie w internecie skłania do
zastanowienia się nad istotą przedsiębiorczości internetowej. Artykuł eksploruje następnie
różnice
i
podobieństwa
pomiędzy
przedsiębiorczością
przedsiębiorczością rozgrywającą się w przestrzeni wirtualnej.
rozumianą
tradycyjnie
a

Podobne dokumenty