UCHWAŁA NR 39/VII/11 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR 39/VII/11 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola
UCHWAŁA NR 39/VII/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 58 ust. 1 i 6
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (tekst jedn.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się z dniem 1 września 2011 r. nazwę Przedszkola Specjalnego dla
Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową oraz dla
Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, Umiarkowanym i Znacznym
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących
i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 przez usunięcie określenia „Lekkim”
odnośnie do stopnia upośledzenia.
§ 2. Pełna nazwa przedszkola otrzymuje brzmienie „Przedszkole Specjalne dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących, dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową oraz dla Dzieci
z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku” przy ul. Literackiej 8.
§ 3. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci
Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku zostanie dostosowany do zmian wynikających
z treści niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski
Uzasadnienie
Zmieniające się przepisy prawa oświatowego idą w kierunku umoŜliwienia dzieciom
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim funkcjonowania w środowisku prawidłowo
rozwijających się równolatków, co ułatwić ma ich równomierny i harmonijny rozwój juŜ na
poziomie przedszkola. Taki kierunek polityki oświatowej znalazł teŜ odzwierciedlenie
w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
ośrodkach, zgodnie z którymi nie organizuje się przedszkoli specjalnych dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
W związku z powyŜszym konieczna jest zmiana nazwy Przedszkola Specjalnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, które w swojej nazwie zawiera
odniesienie do tej dysfunkcji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski