Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 280815
Temat: odw-Kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok
27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815
Koszt szkolenia: 350.00 + 23% VAT
Program
- Przedstawienie problematyki oraz zmian na 2015 rok w podatkach VAT oraz CIT
I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
I. Podmiot i przedmiot opodatkowania
1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych
2. Wyłączenia,
3. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - rezydencja podatkowa,
4. podstawowe pojęcia - słownik
- pojazd samochodowy,
- komercjalizowana własność intelektualna,
5. Rok podatkowy,
II. Podmioty powiązane
1. Rodzaje powiązań,
2. Dokumentacja podatkowa, obowiązek sporządzania,
3. Stawka 50% - sankcyjna,
III. Różnice kursowe.
BDO - informacje o szkoleniu
1. Metoda bilansowa - zasady stosowania,
2. Metoda podatkowa - różnice zrealizowane.
IV. Dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych.
1. Rodzaje,
2. Moment powstania przychodu,
3. przypadki szczególne (połączenie , przejęcie).
V. Przychody podatkowe
1. Rodzaje (typy) przychodów z działalności gospodarczej,
2. Moment uznania przychodu podatkowego,
3. Przychody w walutach obcych
4. Zwolnienia przedmiotowe (art. 17).
VI. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych
VII. Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych,
VIII. Koszty uzyskania przychodów
1. Podstawowa zasada uznania kosztów za koszty uzyskania,
2. Koszty objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni,
4. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami a koszty pośrednie,
5. Obowiązek korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań,
6. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ustawy).
IX. Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
1. Podstawowe definicje i zasady kwalifikacji,
2. Wyłączenia,
3. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
4. Podstawa odpisów amortyzacyjnych,
5. Remont a modernizacja,
BDO - informacje o szkoleniu
6. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.
X. Opodatkowanie stron umowy leasingu
1. Podstawowe pojęcia,
2. Leasing tzw. operacyjny,
3. leasing tzw. finansowy - zasady kwalifikacji i rozliczania.
XI. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1. Dochód bilansowy a dochód podatkowy,
2. Odliczenia od dochodu - podstawa opodatkowania,
3. Stawki podatkowe,
4. Opodatkowanie dochodów osiąganych poza granicami kraju - dywidendy, odsetki,
5. Podatek u źródła - stawki podatkowe, certyfikat rezydencji,
6. Zagraniczna spółka kontrolowana,
XII. Pobór podatku
1. obliczenie i zapłata zaliczek miesięcznych / kwartalnych,
2. Zeznanie roczne i zapłata podatku,
3. Uproszczona zasada zapłaty zaliczek.
4. Kredyt podatkowy,
5. Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatku od wynagrodzeń.
II. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
1. ZAKRES I ZASADY OPODATKOWANIA (PODATEK NALICZONY I NALEŻNY)
- podstawowe pojęcia i definicje,
- dostawa towarów i świadczenie usług,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - prawo do stawki 0
- eksport - import towarów i usług- zasady rozliczania podatku należnego i naliczonego (art. 33a),
- likwidacja działalności.
3. OBOWIĄZEK PODATKOWY.
BDO - informacje o szkoleniu
- zasady ogólne,
- obowiązek podatkowy w transakcjach wspólnotowych,
- obowiązek podatkowy u małych podatników.
- zaliczka a podatek należny
4. MIEJSCE ŚWIADCZENIA.
- przy dostawie towarów,
- w transakcjach wspólnotowych,
- przy świadczeniu usług.
5. PODSTAWA OPODATKOWANIA I STAWKI PODATKOWE.
- rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
- zasady wymiaru i poboru podatku,
- stawki podatkowe,
- zwolnienia,
- szczególne przypadki stosowania stawki 0%..
6. ODLICZENIA I ZWROT PODATKU.
- zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu (VI Dyrektywa),
- zasady odliczania podatku naliczonego, - zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
- nieściągalne wierzytelności (ulga na złe długi).
- korekta podatku naliczonego,
- odliczanie wydatków od wydatków związanych z pojazdami (nowe zasady od 01-04-2014)
7. FAKTUROWANIE
- nowe zasady wystawiana faktur,
- rodzaje faktur,
- terminy i zasady wystawiania faktury . 8. REJESTRACJA, DEKLARACJE I I INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE.
BDO - informacje o szkoleniu
- rejestracja,
- deklaracje VAT,
- informacje podsumowujące,
- zapłata podatku.
9. PROCEDURY SZCZEGÓLNE.
- mali przedsiębiorcy,
- procedura marży,
- eksport towarów - stawka 0%,
- import towarów - procedura uproszczona,
10. KASY FISKALNE.
- obowiązek stosowania kas fiskalnych,
- zwolnienia,
- paragony fiskalne
Prowadzący
Henryk Grychtoł
doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i Biura Rachunkowego, wieloletni wykładowca
szkoleń z zakresu: prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych - dokumentacji podatkowej. Wybitny
specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia

Podobne dokumenty