nr 12 (grudzień)

Transkrypt

nr 12 (grudzień)
1
Błoński Informator Samorządowy
Egzemplarz bezpłatny • ISSN 1731
1731-2159
2159 • Nakł
Nakład 3300 egz. • MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY • NR 12• 2014 r.
Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku
życzą
Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wiśniewski
2
BBISS 12 / 2201
BI
2014
0144
01
OTWARCIE LODOWISKA W PARKU „BAJKA”
I MIKOŁAJKI W CENTRUM KULTURY
w obiektywie Marka Frejnika
BIS
Błoński Informator Samorządowy
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie materiału bez podania przyczyny.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
„Błoński Informator Samorządowy” (BIS)
Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie,
Rok XI, nr 12 (123) 2014 r.
Wydawca: Urząd Miejski,
05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06
Redakcja: Biuro Promocji, tel. 22 725 30 04 wew. 120,
e-mail: [email protected]
Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski
Współpraca fotograficzna: Marek Frejnik
Realizacja: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa,
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 724 30 21.
OKIEM BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy,
Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, którym
postanowiliście mnie Państwo ponownie
obdarzyć. To dla mnie wielki zaszczyt, ale
i ogromna odpowiedzialność. Obiecuję,
że nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, by cała gmina z każdym dniem
nie tylko piękniała, ale i stawała się miejscem coraz bardziej nowoczesnym, komfortowym i atrakcyjnym dla mieszkańców
przede wszystkim, ale i dla inwestorów,
za którymi idą nowe miejsca pracy i podatki do naszego budżetu.
Gratuluję również wszystkim nowo wybranym Radnym. Jestem przekonany,
że nasza współpraca będzie się układała
bardzo pomyślnie i wspólnie będziemy
działać na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
A skoro już wspomniałem o „Małej Oj-
czyźnie”; niezwykle pozytywnym aspektem ostatnich wyborów jest nasza gminna frekwencja. Bardzo cieszy fakt, że tak
wielu z Państwa postanowiło iść do urn,
oddać swój głos i zadecydować o naszej
wspólnej przyszłości.
Dnia 15 grudnia obyła się sesja, na
której zatwierdziliśmy budżet na rok
2015, z pewnością więcej o tym znajdzie
się w następnym numerze. Już dziś pragnę podziękować wszystkim Pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych oraz Radnym obu kadencji
za wielki wkład pracy włożony w przygotowanie uchwały budżetowej. Jestem
ogromnie wdzięczny i pełen podziwu
dla ś.p. Haliny Ziental, która do swoich
ostatnich dni pracowała niezłomnie nad
tymi wszystkimi skomplikowanymi tabelami oraz p. Bogumiły Koprowskiej, która
skarbnikiem naszej gminy została niedawno, a jednak udało jej się wszystkie
procedury przeprowadzić na czas.
Wraz z moim zastępcą Markiem Książkiem i sekretarzem Przemysławem Kubickim serdecznie dziękujemy za wszystkie zaproszenia na uroczystości wigilijne,
chwile wzruszeń i ciepłe życzenia.
Na koniec życzę wszystkim Mieszkańcom i ich Rodzinom wszystkiego
najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wiele zdrowia, pomyślności i magicznych chwil przy choince;
a w Nowym Roku samych pogodnych
dni.
Burmistrz
Zenon Reszka
Z powodu śmierci
Ś. P.
Czesława Iwanickiego
Członka Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych,
Honorowego Członka Zarządu
KS „BŁONIANKA”
Rodzinie i Bliskim
wyrazy serdecznego i głębokiego
współczucia składa
Burmistrz Błonia
Rodzinie oraz Bliskim
Ś. P.
Romana Paszkota
wyrazy serdecznego i głębokiego
współczucia
oraz słowa wsparcia w trudnych chwilach
składa
Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
Panu
Markowi Książkowi
Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Panu
Ś. P..
Józefa Ćwikły
Naczelnika Miasta i Gminy Błonie
w latach 1980 - 1990
Rodzinie i Bliskim
składamy szczere wyrazy współczucia
oraz słowa wsparcia w tych trudnych
chwilach
Burmistrz Błonia Zenon Reszka
Zastępca Burmistrza Marek Książek
Sekretarz Przemysław Kubicki
oraz
naczelnicy wydziałów i pracownicy
Urzędu Miejskiego oraz dyrektorzy
i kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Błonie
Krzysztofowi
Piechocie
oraz Jego Rodzinie
wyrazy serdecznego i głębokiego
współczucia oraz słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie
Ojca
Ś. P.
P. Edwarda Piechoty
składają
Burmistrz Błonia
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego
Zastępcy Burmistrza Błonia
oraz Jego Rodzinie
wyrazy współczucia i żalu w trudnej
i bolesnej chwili
po stracie
Taty
Ś. P.
Edwarda Książka
składają
Burmistrz Błonia,
Rada Miejska,
pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek
organizacyjnych Gminy Błonie,
sołtysi, stowarzyszenia i organizacje
społeczne z terenu Gminy Błonie,
koleżanki i koledzy z Polskiego
Stronnictwa Ludowego,
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Błońskiej
3
4
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
BIS 12 / 2014
I i II Sesja Rady Miejskiej w Błoniu kadencji 2014-2018
1 grudnia w sali widowiskowej Centrum
Kultury odbyła się I Sesja Rady Miejskiej
zwołana przez Komisarza Wyborczego
w Warszawie. Poza nowo wybranymi radnymi i burmistrzem na sali zjawili się
burmistrzowie i radni ubiegłych kadencji, honorowi obywatele Błonia, sołtysi,
dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele instytucji,
stowarzyszeń i organizacji społecznych
m.in. policji i straży pożarnych i księża
proboszczowie.
Głównym punktem programu pierwszej Sesji było ślubowanie radnych oraz
ślubowanie burmistrza, a także ukonstytuowanie się kierownictwa nowej
Rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Błoniu na kadencję 2014-2018 został
Tomasz Wiśniewski, I wiceprzewodniczącym - Grzegorz Banaszkiewicz - radny
z najdłuższym stażem - zaś II wiceprzewodniczącym - Helena Szymańska.
W porządku obrad znalazło się również
wystąpienie burmistrza, które składało
się w głównej mierze z podziękowań, ale
też z zapowiedzi najważniejszych oraz
najbliższych inwestycji rozpoczynającej
się kadencji. Burmistrz Reszka podziękował Miejskiej Komisji Wyborczej oraz
urzędnikowi wyborczemu za doskonałe
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, a przede wszystkim za sprawne liczenie głosów i szybkie ustalenie wyników - mimo awarii centralnego systemu
komputerowego.
W czasie przeznaczonym na interpelacje głos zabrał dotychczasowy przewodniczący Rady Jacek Fuglewicz, który na zakończenie swojej wypowiedzi zaoferował,
że zawsze może służyć radą i doświadczeniem swojemu następcy.
Na II sesji powołano nowe komisje
problemowe.
Komisja rewizyjna
Barbara Wielogórska – Przewodnicząca
Małgorzata
Staniak
–
Zastępca
Przewodniczącej
J. Guzik, M. Kołota, A. Janas-Malinowska,
J. Cieślak
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Środowiska
Irena Waśniewska - Przewodnicząca
D. Król, D. Drapińska, M. Staniak,
E. Podyma
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Ewa Podyma - Przewodnicząca
J. Guzik, M. Kołota, M. Górski, A. Ludwin- Właszczuk, H. Szymańska, I. Waśniewska, S. Piotrowski, J. Cieślak,
M. Staniak, M. Zalewska
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
Jarosław Uraszewski - Przewodniczący
T. Wiśniewski, I. Waśniewska, J. Cieślak,
G. Banaszkiewicz
Komisja
Ładu
Przestrzennego
i Rolnictwa
Sławomir Słowiński - Przewodniczący
D. Król, A. Ludwin-Właszczuk, M. Dunajewski, S. Czaplicki, D. Drapińska, A. Janas-Malinowska, S. Piotrowski
Komisja
Budżetu
i
Spraw
Komunalnych
Monika Zalewska - Przewodnicząca
J. Guzik, T. Wiśniewski, S. Słowiński, A. Ludwin-Właszczuk, I. Waśniewska, S. Czaplicki, M. Górski, J. Cieślak,
D. Drapińska, B. Wielogórska, J. Uraszewski, G. Banaszkiewicz, A. JanasMalinowska, M. Dunajewski
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Błonia oraz w sprawie zmiany Uchwały Rady
Miejskiej w Błoniu Nr L/403/14 z dnia
12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
Wszystkie
uchwały
Rady
Miejskiej dostępne sa w BIP – ie na stronie
www.blonie.pl
BP
Zdjęcia Marek Frejnik
Z GMINY
Skład Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018
Przewodniczący Rady:
Tomasz Wiśniewski
I Wiceprzewodniczący Rady:
Grzegorz Banaszkiewicz
II Wiceprzewodnicząca Rady:
Helena Szymańska
Radni:
Jacek Cieślak
Stanisław Czaplicki
Dorota Drapińska
Maciej Dunajewski
Maciej Górski
Janusz Guzik
Aleksandra Janas-Malinowska
Anna Ludwin-Właszczuk
Marcin Kołota
Dorota Król
Sławomir Piotrowski
Ewa Podyma
Sławomir Słowiński
Małgorzata Staniak
Jarosław Uraszewski
Irena Waśniewska
Barbara Wielogórska
Monika Zalewska
Zmiana terminów wywozów nieczystości stałych
(zmieszanych i segregowanych)
Wywozy z 25 grudnia 2014r. (pierwszy dzień świąt) odbędą się 20 grudnia
(sobota)
Kopytów, Łaźniewek, Łaźniew, Radzików,
Witki, Błonie ulice: Powstańców od nr 31
do Kopytowa, Warszawska, Rynek, Narutowicza, Kościuszki, Armii Krajowej 4, 11
listopada, Targowa, Jana Pawła, Nowa,
Sienkiewicza, Poznańska, Okrzei, Piłsudskiego (od Okrzei do Harcerskiej), Mickiewicza, Okrężna, Jaśminowa, Szkolna (od
Nowakowskiego do Mickiewicza), Brzozowa, Poniatowskiego (od Mickiewicza
do Nowakowskiego), Wspólna, Krótka,
Żeromskiego, Orzeszkowej, Słowackiego,
Piłsudskiego (od Harcerskiej do torów)
Wywozy z 26 grudnia 2014 r. (drugi dzień świąt) odbędą się 24 grudnia
(środa):
Cholewy, Bieniewo Parcela (prawa strona
w kierunku Sochaczewa)
Wywozy z 26 grudnia 2014 r. (drugi dzień świąt) odbędą się 30 grudnia
(wtorek):
Bieniewo Parcela (lewa strona szosy
w kierunku Sochaczewa), Błonie ulice:
Grażyny, Grodziska (do przejazdu), Harcerska, Kolejowa, Konopnickiej, Krasickiego, Parkowa, Przybysza
Wywozy z 1 stycznia 2015 r. odbędą
się 3 stycznia 2015r. (sobota):
Białutki, Białuty, Górna Wieś, Stary Łuszczewek, Nowy Łuszczewek, Nowa Górna,
Pass, Rochaliki, Wawrzyszew, Wola Łuszczewska, Bieniewice [ulice: Błońska (od
przejazdu do ronda), Gimnazjalna, Majowa, Makowa, Św. Jana], Stare Faszczyce
(numery za parkiem), Nowe Faszczyce
Wywozy z 6 stycznia 2015 r. odbędą
się 10 stycznia 2015r. (sobota):
Błonie ulice: Batalionów Chłopskich, Cicha, Dobrzyńskiego, Graniczna, Jasna,
Karczewskiego, Klonowa, Krzywa, Lesznowska, Modlińska (do mostu), Nadrzeczna, Niemstaka, Passowska, Piaskowa,
Wierzbowa, Zacisze, Zapomniana, Bramki (wszystkie ulice), Dębówka – część do
nr 21
Zmiana terminów wywozu nieczystości
segregowanych (kolorowe worki):
Ostatni czwartek miesiąca - 25 grudnia 2014r.odbędzie się 23 grudnia 2014r.
(wtorek)
Pierwszy czwartek miesiąca - 1 stycznia
2015r. odbędzie się 31 grudnia 2014r.
(środa)
Pierwszy wtorek miesiąca – 6 stycznia
2015r. odbędzie się 7 stycznia 2015r.
(środa)
ZUK
Zegarki marki Błonie wracają!
Po 45 latach od
zakończenia produkcji zegarków,
na rynek trafił pierwszy model
odświeżonej
marki, w całości
zaprojektowany
w Polsce, inspirowany produkowanym w latach 60.
ubiegłego wieku modelem Zodiak.
1 grudnia w Centrum Kultury w Błoniu
odbyła się uroczysta premiera pierwszego zegarka z limitowanej serii o numerze
001/500.
Nowa odsłona marki Błonie łączy nowoczesną technologię i ponadczasowe
wzornictwo nawiązujące do historycznego modelu Zodiak. Autorem projektu
jest Krzysztof Kossak a logotyp marki
odświeżył polski kaligraf Adam Romuald
Kłodecki.
„Pomysł na reaktywację marki Błonie
zrodził się z wielkiej pasji do zegarków
i zamiłowania do polskich marek. Szanujemy i doceniamy znakomitą tradycję
i styl marki Błonie. Pragniemy zachować
jej niepowatrzalny charakter dlatego projektując zegarek mieliśmy na względzie
cechy charakterystyczne dla zegarków
produkowanych w latach 60. ubiegłego
wieku. Od siebie dodajemy oryginalny
design i współczesną technologię” - mówi
Michał Dunin reprezentujący markę Błonie. „Mamy nadzieję, że nowy zegarek
Błonie sprawi wiele radości kolekcjonerom, pasjonatom oraz wszystkim, którzy cenią sobie wysokiej jakości produkty z polskim rodowodem - w tym przede
wszystkim mieszkańcom Błonia, czego
świadectwem będzie herb miasta widniejący na pasku zegarka” - dodaje Dunin.
Pierwotnie zegarki marki Błonie produkowano w latach 1959 - 69 w Zakładach
Mechaniczno-Precyzyjnych w Błoniu na
radzieckiej licencji. Powstało wiele modeli
m.in. Bałtyk, Błonie, Dukat, Lech, Zodiak
i eksportowy Blonex.
Dziś - po 11 latach od zamknięcia fabryki i 45 od zakończenia produkcji zegarków marka Błonie wraca na rynek.
W prezentacji w Centrum Kultury uczestniczyli m.in. Burmistrz Błonia Zenon
Reszka, Sekretarz Gminy Błonie Przemysław Kubicki, radni Grzegorz Banasz-
kiewicz (który kiedyś pracował w błońskiej fabryce) i Jerzy Guzik (kolekcjoner
zegraków marki Błonie - ma w swojej
kolekcji wiele unikalnych eksponatów)
a także Roman Nowoszewski - Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej
oraz Jerzy Bezpałko autor książki „Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych
MERA-BŁONIE (1953-2003)”. Premierowy zegarek z numerem 001 będzie eksponowany w specjalnej gablocie w błońskim
ratuszu.
BP UM
Wykorzystano materiały prasowe
Błonie Sp. z. o.o.
5
6
Z GMINY
Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów, oferujemy komercyjne konsultacje wysokiej klasy specjalistów
niedaleko od miejsca zamieszkania.
Rozszerzamy swoją działalność komercyjną o badania z dziedziny:
- USG
- Ech Serca
- Konsultacje okulistyczne
Posiadamy wysokiej klasy aparaty
do USG umożliwiające wykonywanie
większości badań diagnostycznych.
Konsultują najwyższej klasy specjaliści w swojej dziedzinie. Otrzymują
Państwo wysoko kwalifikowaną usługę
bez konieczności dojazdu do centrów
klinicznych.
BIS 12 / 2014
Poniedziałek 8:00-15:00
Wtorek 12:00-18:00
Środa 8:00-15:00
Czwartek 8:00-15:00
Piątek 12:00-15:00
PORADNIA DLA KOBIET
(Ginekologiczna)
TEL. (22) 882 513 600
Poradnia Chirurgiczna/ Dermatologiczna/ Laryngologiczna/
Neurologiczna/ Pulmonologiczna/
Alergologiczna/Kardiologiczna/
Onkologiczna
TEL. (22) 725 37 08
RTG/USG
TEL. (22) 731 90 77
REJESTRACJA KOMERCYJNA
(USG/RTG/ECHO SERCA/OKULISTA/ ENDOKRYNOLOG)
TEL. 882 513 400
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego 2015 Roku
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, radości, spokoju, ciepła rodzinnego i zdrowia.
W grudniu przyjmować będzie specjalista w dziedzinie ENDOKRYNOLOGII:
Dr n. med. MICHAŁ RABIJEWSKI
ordynator oddziału endokrynologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach promocji w cenie
konsultacji oferujemy bezpłatne badania TSH, FT3, FT4.
Koszt wizyty wynosi 190 PLN. Na pozostałe badania 30% zniżki
Prosimy o zapis telefoniczny ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
ZAPRASZA
SGP ZOZ W BŁONIU
Ul. Piłsudskiego 2/4
05-870 Błonie
Informacja i zapisy
Tel. 882 513 400
www.przychodniablonie.pl
PRZYCHODNIA LEKARSKA
W BŁONIU SGP ZOZ
ZAMIESZCZEMY DLA PAŃSTWA
AKTUALNE TELEFONY
REJESTRACJA OGÓLNA NFZ
Czynna od poniedziałku do piątku
7:15 - 18:00
Tel. (22) 725 37 08
Tel. 666 979 196
PORADNIA PEDIATRYCZNA
TEL. (22) 725 37 01
NOCNA POMOC LEKARSKA
TEL. (22) 731 90 77
REHABILITACJA MEDYCZNA
TEL. (22) 725 37 08 wew. 201
TEL. kom. 666 978 807
Czynna od poniedziałku do piątku
GALERIA BŁONIE, 05-870, ul. Powstańców 18B, 1 piętro lokal 8, 604-984-252, 22 122 18 89
Z GMINY
Dzień Seniora
W dniu 7 listopada Zarząd Koła nr 7
w Błoniu Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów zorganizował XV
edycję „Dnia Seniora”. Spotkanie odbyło
się w sali OSP, przewodnicząca Koła powitała wszystkich seniorów i zaproszonych gości. Były władze powiatu, miasta
i gminy.
Burmistrz Zenon Reszka złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Dnia
Seniora. Dzięki pomocy p. Dariusza Sitarskiego, spotkanie uświetnił występ
chóru „Śpiewający Senior” z zespołem
muzycznym pod kierownictwem p. Wojciecha Gumowskiego. Zespół zaśpiewał
piękne piosenki, które wzruszyły nas do
głębi. Występ wokalistki Justyny Binio
ze studia wokalnego p. Agnieszki Sztabnik uświetnił dalszą część artystyczną.
Na kolorowo nakrytych stołach był poczęstunek dla 150 osób. Panowała życzliwa i serdeczna atmosfera. Wdzięczni jesteśmy za tak liczne przybycie członków
Koła.
Spotkania integracyjne dają nam dużo
radości, możemy się spotkać, porozmawiać; a taniec to dla nas terapia ruchowa.
Pragniemy serdecznie podziękować
Burmistrzowi i władzom miasta za pomoc w zorganizowaniu Dnia Seniora.
Ponadto serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowywali uroczystość i smakołyki.
Przewodnicząca Koła
Maria Bobrowska
Kolejny rok w Klubie już za nami
To już 28 rok naszej działalności, rok
przez który przeszliśmy w trzeźwości
i z siłą, dzięki którym jesteśmy w miejscu
pełnym miłości, przyjaciół i zrozumienia.
To właśnie tu spotykamy się z podniesionymi głowami i dumą, która z każdym
rokiem abstynencji jest coraz większa.
To miejsce tworzą ludzie, jakich mało
– ludzie mający odwagę, żeby walczyć
z nałogiem.
W całym roku okazji do spotkań było
wiele. Jedno z najgłośniejszych i najbardziej wyczekiwanych odbyło się w Pruszkowie dzięki Mazowieckiemu Związkowi
Stowarzyszeń Abstynenckich. Właśnie
tam obchodziliśmy 50-lecie Ruchu Abstynenckiego na Mazowszu – integracja,
pyszne jedzenie i wiele atrakcji, wśród
nich występy zespołów tanecznych Brawko i Brawko Mini z Błonia oraz Tęcza
z Radzikowa, pozwoliły nam w wyjątkowy
sposób celebrować okrągły jubileusz.
My także nie zostaliśmy dłużni – już
w październiku można było nas spotkać
na boisku Liceum Ogólnokształcącego
nr 3 w Błoniu, gdzie zorganizowaliśmy
piknik rodzinny oraz turniej tenisa stołowego, w którym swoje niesamowite umie-
jętności pokazali nasi klubowicze. Choć
w kalendarzu witała nas jesień, to aura
była bardzo wakacyjna!
Oprócz zabawy był przede wszystkim
czas na trudną pracę i przezwyciężanie
trudności, które spotykaliśmy na swojej
drodze. Jak co roku, niezwykłą pomoc
otrzymaliśmy na XXIII edycji Ogólnopolskiego Wiosennego Zlotu Rodzin Abstynenckich w Tatrach, Dniach Trzeźwości, których już XXXI edycja odbyła się
w Nowym Targu, oraz dzięki udziałowi
w konferencji „Standaryzacja -profesjonalizacja - rozwój” zorganizowanej w Broku przez Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej.
Jako podsumowanie tych wszystkich
lat i wspólnie spędzonego czasu, 6 grudnia spotkaliśmy się na klubowej wigilii,
gdzie mogliśmy porozmawiać z wspaniałymi Gośćmi, którym serdecznie dziękujemy za przybycie. Dziękujemy również
wszystkim tym, którzy przez kolejny rok
wspierali nas w działaniach na rzecz
pomocy osobom uzależnionym oraz
współuzależnionym, a także tym, którzy wspólnie z nami propagowali życie
w trzeźwości. Wszyscy dziękujemy Panu
Zenonowi Reszce, burmistrzowi miasta,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wszystkim
instytucjom i organizacjom, z którymi
mieliśmy przyjemność współpracować
w mijającym roku, za zaangażowanie oraz
wiarę w sens naszego istnienia.
Był to dobry i pełen pracy rok, który zostawił w nas mnóstwo wspomnień
i dał siłę na następny – 2015. Korzystając
z okazji życzymy wszystkim zdrowych,
szczęśliwych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego
w Nowym 2015 Roku!
Kresowianka – J.J.
Informacja Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
W związku z zapytaniami kierowanymi
do nas, a dotyczącymi informacji zawartej w materiałach wyborczych p. Urszuli
Krystyny Stefaniak p.v. Kucharskiej kandydującej do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zarząd Koła Terenowego
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Błoniu poczuwa się do obowiązku podać uściślającą informację. Na plakacie
wyborczym wymienionej wyżej kandydatki zawarty był zapis o treści, cytuję: „...
Przez 15 lat Prezes Koła Diabetyków”.
Fakty wyglądają następująco:
Koło PSD w Błoniu będzie niebawem obchodzić 16. rocznicę istnienia.
Zawiązane zostało w dniu 12 stycznia
1999 r. Miało w swojej historii czterech
prezesów.
Pierwszym prezesem Koła został
ś.p. Jan Zygier, który funkcję tę pełnił
do czerwca 2004 roku. Jego rezygnacja
z piastowanej funkcji związana była z powierzeniem mu stanowiska skarbnika
w Zarządzie Województwa Mazowieckiego
PSD w Warszawie.
W okresie 2004 – 2011 prezesurę
sprawowała p. Urszula Krystyna Stefaniak p.v. Kucharska, wybrana na tę
funkcję w dniu 2 czerwca 2004 r.
Kolejnym prezesem wybrany został
p. Zbigniew Bruśnicki, któremu funkcję
tę powierzono w dniu 23 stycznia 2011 r.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Członków Koła, które odbyło się w dniu
10 lutego 2012 r., prezesurę powierzono
p. Bożenie Nadana, pełniącej tę funkcję
nadal.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze spotkania, które odbywają się w siedzibie
Koła mieszczącej się na poziomie -1
w budynku Przychodni Zdrowia w poniedziałki w godz. 11-13 oraz w piątki
w godz. 15- 17.
Zarząd Koła Terenowego PSD
w Błoniu
7
8
Z GMINY
BIS 12 / 2014
Podróże kształcą
warsztaty bibliotekarzy
w Kampinosie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie Filia w Błoniu,
każdego roku organizuje różnego rodzaju konferencje i warsztaty metodyczne
dla nauczycieli bibliotekarzy z Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. W dniu
19 listopada takie warsztaty odbyły się
w bibliotece Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi
w Kampinosie. Pani Anna Kołaczyńska ze
szkoły podstawowej oraz Alina Zalewska
z gimnazjum zorganizowały i poprowadziły warsztaty na temat tworzenia książek
za pomocą aplikacji Storybird. Jest to
technika elektroniczna, w której dzięki
gotowej grafice i motywom obrazkowym,
poprzez dopisany własnoręcznie tekst,
można tworzyć różne ciekawe historie.
Drugi temat to sztuka opowiadania Kamishibai. Jest to teatr obrazkowy. Do
wymyślonej przez siebie historyjki należy
przygotować obrazki oraz drewniany bądź
kartonowy teatrzyk w formie skrzynki.
Układamy karty chronologicznie i snujemy ciekawą opowieść, umieszczając
poszczególne karty w oknie teatrzyku.
Wysłuchaliśmy kilku takich historyjek
w wykonaniu tamtejszych miłośniczek
sztuki Kamishibai. Mieliśmy również okazję obejrzeć i wysłuchać ciekawej prezentacji na temat historii szkoły, jej pracowników oraz o osiągnięciach i sukcesach
uczniów. Na spotkaniu oprócz licznie
Nowy plac zabaw w Błoniu
W dniu 27 listopada 2014 r. została podpisana umowa nr 00213-6930UM0740804/14 pomiędzy Gminą Błonie
a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Budowa ogólnodostępnej strefy służącej rekreacji w Błoniu” realizowanego w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
Gminie Błonie zostało przyznane wsparcie w kwocie 50 000 zł.
W ramach projektu powstała ogólnodostępna i nowoczesna strefa rekreacji przy
ulicy 3-go maja. Zostały zamontowane
atrakcyjne i bezpiecznie urządzenia zabawowe takie jak: zestaw wielofunkcyjny
w formie statku, bujak w kształcie ważki,
zjazd linowy, talerz obrotowy, tunel linowy, huśtawka z siedziskiem typu bocianie
gniazdo, tablica do rysowania, mini stolik
z trzema siedziskami. Plac zabaw posiada
również ekologiczną, amortyzująca upadki nawierzchnię wykonaną ze zrębków
drewnianych zmiękczonych technologicznie i barwionych na kolor niebieski oraz
ławki do siedzenia, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem.
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju rekreacji i turystyki poprzez budowę ogólnodostępnej strefy służącej rekreacji w postaci placu zabaw w Błoniu
(dz.3/47).
WIT-FZ
przybyłych nauczycieli bibliotekarzy była
obecna Pani Anna Rybka dyrektor szkoły.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Był pyszny poczęstunek i pytania na temat pięknie urządzonej i dobrze
wyposażonej biblioteki. Na koniec każdy
z uczestników otrzymał prezent w postaci
drobnych gadżetów. Bardzo dziękujemy
za zaproszenie i gościnę.
Anna Buźniak
Komisja oceniła
wnioski do Budżetu
Obywatelskiego
Szanowni Państwo,
dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy złożyli swoje propozycje do
Budżetu Obywatelskiego 2015.
Spośród 52 propozycji, które wpłynęły w terminie do Urzędu Miejskiego
w Błoniu Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego odrzucił 16. Więcej szczegółów na stronie www.blonie.pl
Z GMINY
Nie musisz znać nut, ale możesz poznać nas
Wiem, że większość z Państwa
słyszała już o nas – chórze Ecclesia
Cantans działającym przy parafii św. Trójcy. Chciałabym jednak
przybliżyć trochę naszą śpiewającą grupę, a nuż kogoś z Was uda
się zaprosić do naszego wesołego
grona?
Krótka historia
Początki chóru sięgają 2000
roku. Założycielem oraz dyrygentem jest Sławomir Piotrowski, organista z parafii Świętej Trójcy.
Zaczęło się skromnie – od grupy,
która śpiewała proste utwory. Z czasem,
dzięki ogromnemu zaangażowaniu Sławomira Piotrowskiego, jego talentowi i charyzmie, chór zaczął podnosić poprzeczkę
– sięgaliśmy po coraz ambitniejszy repertuar. I tak poznaliśmy pieśni Bruecknera, Wacława z Szamotuł, Pegolessiego,
Mozarta, Bacha, Beethovena, Haendla,
Stuligrosza, Palestriny czy Morricone. Jesteśmy jednak także lokalnymi patriotami i śpiewamy utwory błońskich organistów Jędrychowskiego, Głowackiego czy
opracowania naszego Maestro.
Nasz dyrygent
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
dyrygent. Sławomir Piotrowski jest nie
tylko przewodnikiem po świecie muzyki,
lecz także menedżerem, akompaniatorem
i – najważniejsze – przyjacielem. Fenomenem jest fakt, że gromadzi wokół siebie
rzesze młodzieży, zajmuje się również zespołem młodzieżowym Dar Serca. Nasz
dyrygent jest człowiekiem bezgranicznie
oddanym swojej pasji – muzyce. Poświęca
wolny czas, zarażając swoją fascynacją.
Ktoś kiedyś napisał, że jeśli jest jakiś instrument, na którym Sławek nie potrafi
zagrać, to tylko dlatego, że nie trzymał
tego instrumentu w ręku. I faktycznie,
nasz przewodnik gra na instrumentach
klawiszowych, gitarze, gitarze basowej,
faktu, że wszystko było dla mnie
nowe, z chęcią i ciekawością dowiadywałam się, jak to jest śpiewać w chórze. Dzisiaj, po kilku
latach śpiewania znam większość repertuaru (chociaż nadal
zdarzają się niespodzianki!) i nie
wstydzę się głośniej zaśpiewać,
czy nawet chwilkę zafałszować
(w końcu jestem tylko człowiekiem). Ciekawostką jest również
to, że powoli, jeszcze nie perfekcyjnie, ale staram się czytać
nuty – i jestem z tego dumna.
saksofonie, tubie, skrzypcach, perkusji,
akordeonie. My, chórzyści, się na tym nie
znamy, ale dla nas Sławek jest osobą ze
słuchem absolutnym.
Sylwetka chórzysty
Każdy, bez wyjątku, obawiał się wstąpienia do chóru. Nawet jeśli ludzie wokół mówią „Ładnie śpiewasz.”, to zawsze
pojawia się niepewność: „Czy jestem
wystarczająco dobry?”. W naszym przypadku nie ma się czego obawiać! Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, uczniami, studentami, pracownikami różnych firm.
Prowadzimy normalne życie, jak setki
innych młodych ludzi. Większość z nas
nie posiada wykształcenia muzycznego,
ani nie umie czytać nut. To, co nas łączy, to miłość do śpiewania. Przyjdźcie
do nas, nie bójcie i nie wstydźcie się. Na
chórze nie ma krępujących sytuacji, jest
za to miła atmosfera i pełne zrozumienie, że „nowym” bywa ciężej. Na swoim
przykładzie wiem, że na początku trochę
jest wstyd – no bo osoba, która stoi obok
słyszy, jak śpiewam – może coś mi nie
poszło, może się wygłupiam? Śpiewa się
najpierw cichutko, uporczywie wpatrując
się w nuty. A pierwsza rozśpiewka (rozgrzewka dla strun głosowych) jest w ogóle
zjawiskiem dziwnym i abstrakcją – co ja
mam robić? Przecież nie wiem, jak śpiewać „Bella rosa” czy „Miłe oczy”. Pomimo
Zapraszamy
Chór składa się średnio z około
20 osób. Mimo to cały czas nasze szeregi
są otwarte dla nowych chórzystów. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy
lubią śpiewać i uważają, że robią to całkiem nieźle. Szczególnie gorąco zapraszamy Panów – z doświadczenia wiemy, że to
oni są bardziej niechętni –potrzebujemy
męskich głosów! Nie wstydźcie się – śpiewanie w chórze jest męskie – dowodem są
nasi Panowie: tenory i basy. Pań do wstąpienia oczywiście nie zniechęcamy – każdy sopran i alt jest na wagę złota. Chętnych zapraszamy w PIĄTKI o godzinie
19:00 do salki nad biblioteką parafialnąą (te same drzwi, co biblioteka i kancelaria, tylko potem schodkami do góry),
natomiast wszystkich zainteresowanych
naszymi występami i osiągnięciami zapraszamy do śledzenia naszego profilu na
Facebooku: www.facebook.com/chor.ecclesia oraz kanału na Youtube (użytkownik: Ecclesia Cantans).
Mam nadzieję, że udało mi się Państwa
do nas przekonać i, jeśli nie w nasze szeregi, to wstąpią Państwo w szeregi naszych fanów. Nie słyszałam jeszcze, żeby
ktoś żałował, że śpiewał w chórze, a podobno chórzyści to najszczęśliwsi ludzie
na świecie – coś w tym musi być.
Alt z Chóru Ecclesia Cantans
Andrzejki B.U.T.W. w Poniatówce
Dnia 29.11.2014 r. w Dworku Poniatówka znów zrobiło się głośno, wesoło, radośnie.
To słuchacze BUTW bawili się na tzw. Andrzejkach. Do tańca przygrywał 3-osobowy
zespół ‘’Night Miusic’’, który rozruszał nawet
najbardziej zmęczonych. Cała sala „szalała’’ w rytm dawnych przebojów. Powróciły
wspomnienia z lat młodości. Sporo osób
prosiło zespół o ulubione piosenki, a później
wszyscy śpiewali je gromkim głosem.
Pomimo że dużo było samotnych pań, to
żadna z nich się nie nudziła, gdyż panowie
stanęli na wysokości zadania i jako prawdziwi dżentelmeni nie pozwolili im siedzieć
za stołem, lecz „obtańcowywali’’ kobiety. Już
dawno nie było tak miło i sympatycznie.
Uczestnicy imprezy odśpiewali „100 lat”
i życzyli wszystkiego najlepszego dwóm
Andrzejom solenizantom z zespołu. Podziękowania, czekoladę i gromkie brawa
otrzymali również wszyscy pomagający
w zorganizowaniu balu. Wszak BUTW,
który istnieje prawie 7 lat to już prawdziwie jedna, pomagająca sobie nawzajem
rodzina. A jak śpiewali kiedyś Starsi Panowie Dwaj – „nie ma jak w rodzinie’’.
Nie byłoby tego pięknego spotkania
przy muzyce w Poniatówce, gdyby nie
życzliwość Pana Dariusza Sitarskiego
- dyrektora Centrum Kultury, który wyraził zgodę na zorganizowanie zabawy.
Wszyscy Mu za to bardzo dziękujemy.
Irena Wagner
9
10
Z GMINY / SPORT W GMINIE
BIS 12 / 2014
Pierwsza wizyta w bibliotece
W ostatnim
tygodniu października bibliotekę odwiedziły
dzieci z przedszkola „Pod Bocianem”. Dla niektórych
z nich była to pierwsza wizyta w miejscu,
gdzie można spotkać tyle ślicznych, kolorowych książek.
Tematem spotkania było zapoznanie
maluchów z biblioteką. Przedszkolaki
zwiedziły placówkę, dowiedziały się co
należy zrobić, aby stać się jej czytelnikiem oraz jak należy się w tym miejscu
zachowywać. Omawialiśmy proces powstawania książki, jej drogę od autora do
biblioteki oraz jak o nią dbać. Dzieci poznały sekrety czarodziejskiej księgi, któ-
ra na swoich kartach zostawiła dla nich
prośby, jak się o nią troszczyć. Odgadywaliśmy zagadki związane z postaciami
z bajek, układaliśmy baśniowe puzzle.
W związku z tym, że nasze spotkanie
miało miejsce niedługo przed Świętem
Niepodległości, rozmawialiśmy o godle,
fladze i hymnie. Przeczytaliśmy wierszyk Władysława Bełzy pt. „Katechizm
polskiego dziecka”. Historię powstania
stolicy przybliżyła nam legenda o Warsie
i Sawie z książki Katarzyny Karczewskiej
pt. „Najpiękniejsze baśnie polskie”. Poza
zdobytą wiedzą, przedszkolaki wyniosły
z zajęć także inną pamiątkę – kolorowankę warszawskiej Syrenki.
Takie wspaniałe spotkania z dziećmi
w bibliotece rozbudzają zainteresowania
czytelnicze, umożliwiają im bezpośredni
kontakt z książką, przybliżają literaturę
dziecięcą i jej autorów, a jednocześnie są
inspiracją do działalności plastycznej Żegnając się przedszkolaki zapewniały, że
przyjdą ponownie, tym razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć książki.
oprac. Lidia Bogusiewicz
Mistrzostwa Europy Open oraz Puchar Europy Juniorów i Kata,
Sosnowiec 30.11.2014 – wyniki juniorów
Mamy medalistów Pucharu Europy Juniorów w Karate
Kyokushin!
Patrycja Lewandowska - kat. kumite kobiet, 14-15 lat pow. 60
kg – III miejsce,
Adam Stępniak– kat. kumite mężczyzn, 14-15 lat do 55 kg –
III miejsce.
Sosnowiec w ostatni listopadowy weekend 2014 stał się stolicą europejskiego Karate Kyokushin.
Podopieczni sensei Krzysztofa Markowskiego z Bushi Team
podjęli wyzwanie i zmierzyli się z najlepszymi karatekami w swoich kategoriach. Turniej ten zgromadził ponad 300 zawodników
z Anglii, Rosji, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec,
Czech, Izraela, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Włoch i Polski.
Jesteśmy dumni!
Marta Zaręba
UKS „Melo” Błonie
Młodzicy UKS „Melo” Błonie zwyciężyli w turnieju zorganizowanym przez Grodziski Klub Koszykarski, wygrywając wszystkie swoje pojedynki i stając po raz pierwszy na najwyższym
podium, po 3 latach treningów sekcji. Radość tym większa, że
wyłącznie trenując pokonali zespoły, które uczestniczą w rozgrywkach WOZKosz woj. mazowieckiego.
Najlepszym, najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju
wybrany został MIKOŁAJ RACINOWSKI UKS „MELO” Błonie,
z kolei najlepszym strzelcem wśród zawodników Błonia został
DOMINIK HOŁDAK. Radość chłopców, nie miała końca, a swoje
emocje przekazali na żywo, komentując na antenie radia BOGORIA, które objęło patronat nad imprezą.
Koszykarze „MELO” pozostawili w grupie pokonanych zespoły
z Grodziska Mazowieckiego, Książenic oraz TRÓJKI Żyrardów,
gdzie po dwóch dogrywkach, dopiero wyłoniono zwycięzcę. Trzeba dodać, że „Trójka” Żyrardów, to uznany na parkietach Mazowsza i nie tylko klub, opierający swoje sukcesy na bazie klas
sportowych, tym większy szacunek za wygraną.
Po udanym występie na Turnieju w Łowiczu (II miejsce), przyszła wygrana w Turnieju o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego. Drużynę reprezentowali: MIKOŁAJ RACINOWSKI, DOMINIK
HOŁDAK, MICHAŁ KOWALCZYK, MATEUSZ FICYGOWSKI, MATEUSZ KRZEMIŃSKI, BARTOSZ SZYMAŃSKI, DAMIAN PAWŁOWSKI, KACPER RYDZEK, KRYSTIAN NEWCZYŃSKI, TYMON
WADECKI i JAKUB FUS.
Złote medale i okazały puchar trafiły do skromnej kolekcji,
UKS „MELO” Błonie.
UKS „MELO” Błonie
SPORT W GMINIE
Sukces Legionu w „Turnieju 4 Boisk”
We wrześniu i październiku odbył się „Turniej 4 Boisk”. Impreza składała się z czterech części, które zostały zorganizowane odpowiednio w Kampinosie, Bieniewicach, Zielonkach.
Organizatorem zabawy był ULKS Ryś Kampinos, a partnerami PWZ, Gmina Kampinos i LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. Naszą gminę reprezentowały dwa zespoły: Legion Błonie
i Bieniewiczanka.
Inauguracja „Turnieju 4 Boisk” miała miejsce 19 września
w Kampinosie. Legion Błonie trafił do grupy D, w której najpierw wygrał 3:1 z zespołem Grana Kaszana, a w kolejnym pojedynku zremisował 1:1 z Królewskimi II, czym przypieczętował
awans do fazy pucharowej. Wszystkie bramki zdobył Daniel
Szrebka. W półfinale bez najmniejszego problemu pokonaliśmy
Seroki (2:0, po golach Fusa i Szrebki). Niestety, błoński team
gładko przegrał finał z Bieniewiczanką, bo aż 0:3.
Następna runda została rozegrana w Bieniewicach. Legioniści
znaleźli się w grupie C. Już na początku fazy grupowej rywalem okazała się jedna z najsilniejszych drużyn, czyli Sparta. Po
emocjonującym meczu wygrywaliśmy 1:0, a przepiękną bramkę zdobył Szrebka. W drugim meczu grupowym błoński team
rozbił Los Cosacos 4:0 (Szrebka, Kroczyński x2, Szymański).
W półfinale przyszło zmierzyć się nam z zespołem Grana Kaszana. Niestety, na własne życzenie tylko remisujemy 1:1 (po
golu Olsztyna), a potem przegrywamy w rzutach karnych 8:9.
Na koniec „finał pocieszenia”, czyli mecz o 3. miejsce, w którym
pokonaliśmy Ark-Pol 2:0 (Szrebka, Olsztyn).
Trzecia faza odbyła się w Zielonkach. W jedynym meczu grupowym pokonaliśmy Iniemamocnych 2:0. Kluczowa okazała
się 7min., w której padły obie bramki zdobyte przez Olsztyna
i Szrebkę. W półfinale przegraliśmy 0:1 ze Spartą, która strzeliła gola w końcówce meczu po naszym „wielbłądzie” w defensywie. W meczu o 3. miejsce zmierzyliśmy się z liderem T4B,
czyli Bieniewiczanką. Już na samym początku Szrebka otworzył
wynik meczu po bezpośrednim golu z rzutu rożnego. Ten sam
zawodnik dobił rywala soczystym strzałem z dystansu w ostatnich minutach spotkania.
Ostatni etap T4B został rozegrany w Bieniewicach. O zwycięstwo w całym cyklu walczył Legion i Bieniewiczanka. Choć
iluzoryczne szanse miał jeszcze team Grana Kaszana. Część
uczestników nie została poinformowana o zmianie terminu na
wcześniejszy, dlatego na finałową rundę stawiło się raptem 7
z 13 drużyn. Zabrakło m.in. Legionu. Ostatecznie „Turniej 4
Boisk” wygrała Bieniewiczanka (34pkt). Druga lokata przypadła
zespołowi Grana Kaszana (31), a trzecią ex aequo zajął Legion
i Są Gorsi (po 25 „oczek”).
Legion wystąpił w składzie: Bartłomiej Komarnicki, Sławomir
Szymaniak, Grzegorz Adamczak, Piotr Fus, Hubert Karlicki,
Jakub Kroczyński, Jacek Olsztyn, Daniel Szrebka i Krystian
Szymański.
Serdecznie zapraszamy na stronę legionblonie.futbolowo.pl
Legion Błonie
Złote medale dla SP2 w gminnym turnieju unihokeja
Dnia 4 grudnia w sali sportowej Gimnazjum nr 2 odbył się
gminny turniej unihokeja dziewcząt i chłopców w kategorii
szkół podstawowych.
Na zawody przybyły reprezentacje: dziewcząt i chłopców z SP1
pod opieką Łukasza Kołakowskiego, SP2 dziewczęta i chłopcy
pod opieką Beaty Gospodarskiej i Karola Cielocha, z SP Bieniewice chłopcy pod opieką Bartosza Piwowarskiego. Sędzią głównym zawodów była Beata Gospodarska.
Wyniki poszczególnych spotkań:
SP2 chł: SP1 chł 1:0
SP1 chł: SPB chł 0:1
SP2 chł: SPB chł 4:0
SP2 dz: SP1 dz 4:0
Najlepszymi zawodnikami turnieju byli: Wiktoria Jabłońska
i Kacper Lewandowski z SP2.
W uroczystym wręczaniu nagród i medali wzięli udział Dorota
Berlińska dyrektor Gimnazjum nr 2 oraz Dominik Gliński z Wydziału Oświaty.
W sprawnym przebiegu zawodów pomagały uczennice SP2:
Patrycja Scencelek, Karolina Dąbrowska, Agata Chmielewska,
Paulina Głowacka.
W trakcie zawodów była również obecna i gotowa do udzielania ewentualnej pomocy medycznej pielęgniarka pani Małgorzata Larek.
Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:
I miejsce SP2
II miejsce SPB
III miejsce SP1
W kategorii dziewcząt:
I miejsce SP2
II miejsce SP1
Złote medalistki z SP2 zagrały w składzie: Klaudia Jabłońska,
Wiktoria Jabłońska, Julia Ryng, Kinga Dąbrowska, Agata Marjańska, Dominika Miluska, Anita Germel, Aleksandra Walicka,
Natalia Szymaniak, Małgorzata Wiewióra.
Gratulacje dla uczestników turnieju i ich nauczycieli. Podziękowania za udostępnienie sali sportowej na rozegranie
turnieju.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich sportowców i ich rodzin, kibiców życzenia bajkowych Świąt
w serdecznej atmosferze oraz dużo radości w nadchodzącym
Nowym Roku 2015 składa:
Beata Gospodarska
11
12
Z GMINY
BIS 12 / 2014
Uroczysta Akademia Klubu HDK - PCK ,,STRAŻAK”
Miło nam poinformować mieszkańców
o uroczystej Akademii Klubu HDK - PCK
,,STRAŻAK”, która odbyła się 6 grudnia
w Dworku PONIATÓWKA, kończyła ona
rok jubileuszu XXV- lecia Klubu HDK
i XX- lecia ZR PCK w Błoniu. Naszą akademię zaszczycili swoją obecnością: prezes
Mazowieckiego Zarządu Oddziału Okręgowego PCK prof. Jerzy Kotowicz, admirał CSLI Henryk Leopold Kalinowski - kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari,
dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP st. bryg. Dariusz Malinowski, v-ce
starosta Paweł Białecki, burmistrz Błonia
Zenon Reszka, kapelan Klubu ks. prałat
Tadeusz Jaworski, członek Kapituły Orderów w Warszawie Bernard Malinowski
oraz radni Gminy Błonie: Ewa Podyma
i Grzegorz Banaszkiewicz.
Po powitaniu gości i krwiodawców,
uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno byłego naczelnika Błonia
i współzałożyciela Klubu d-ha Józefa
Ćwikły. Merytoryczne przemówienia wygłosili: prof. Jerzy Kotowicz, następnie st.
brygad. Dariusz Malinowski, kapelan ks.
prałat Tadeusz Jaworski wraz z życzeniami świątecznymi; na zakończenie głos
zabrał burmistrz Zenon Reszka. Ostatnie słowo do zebranych skierował prezes
Włodzimierz Żabka, apelując o oddanie
krwi dla ciężko chorego prezesa OSP Zawady, który leży w szpitalu.
W dalszej części uroczystości prezes
Piotr Jakub Pniewski podsumował bieżący rok działalności Klubu i jubileusz. Poinformował, że do dnia dzisiejszego członkowie Klubu oddali ponad 1250 litrów
Naszemu Burmistrzowi,,
Nooweej Raadziee Mieejskieej,
Redakcji „BIS”
oraz moim wiernym
Czyytelnikom i Syymp
patyykom
życzenia spokojnych i uroczystych Świąt Bożego
Narodzenia,,
wygaśnięcia z tej okazji
polskiejj nienawiści,,
a także koniecznie
lepszego 2015 Roku
składa
Jerzy Oziemski
krwi pełnej. Obwieścił powstanie nowej
filii przy OSP Falenty, która jest bardzo
aktywna, sama organizuje akcje masowe na swoim terenie i skupia już wielu
członków z OSP Falenty i okolicznych jednostek. Motorem tych wszystkich działań
jest prezes powiatowy OSP w Pruszkowie
dh Jacek Gromek.
W dalszej części admirał Henryk Kalinowski udekorował odznaczeniami Międzynarodowego Korpusu Św. Łazarza
z Jerozolimy RYCERSKIM ORDEREM
Św. ŁAZARZA I klasy z gwiazdą kapitanów CLSI Korpusu Morskiego: dh. Jacka Gromka, dh Włodzimierza Henryka
Żabkę i dh Piotra Jakuba Pniewskiego.
Następnie v-ce starosta Paweł Białecki
w asyście Bernarda Malinowskiego wręczył Medale przyznane przez MON ,,Za
Zasługi dla Obronności Kraju” prezesom
Piotrowi Pniewskiemu i Włodzimierzowi
Żabce. Z kolei prezes prof. Jerzy Kotowicz
wręczył Odznaki ,,Zasłużony dla Zdrowia
Narodu” dla: Jadwigi Sobienikow, Grzegorza Banaszkiewicza, Waldemara Bartczaka, Dariusza Malinowskiego, Jacka
Wrzoska i Juliana Żentażewskiego. Odznaki Honorowe PCK: I stopnia otrzymał
Czesław Żukowski, II stopnia Kazimierz
Grzejszczak i III stopnia Jacek Gromek.
Paweł Białecki jako członek kapituły wraz
z Kanclerzem wręczyli wyróżnienie powiatu warszawskiego-zachodniego ,,Żabki Powiatowe” zasłużonym działaczom,
otrzymali je: Henryk Kalinowski, Bernard
Malinowski, Jacek Gromek, Alicja Cecerska - Żabka i Grzegorz Awsiukiewicz. Medale Pożarnicze otrzymali: srebrne Jacek
Lasocki oraz brązowe Krzysztof Lipiński,
Ewa Podyma i Jarosław Gacki; wręczył
je członek Zarządu Wojewódzkiego OSP
dh Jacek Gromek. Medalami XX-lecia ZR
PCK w Błoniu zostali uhonorowani: Emilia Kuropatwa, Dariusz Malinowski i Zarząd Wojewódzki PCK. Były też Medale
XXV-lecia Klubu HDK i Odznaki Zasłużony dla Klubu HDK, które wręczał prezes
Piotr Jakub Pniewski. Na zakończenie
odbył się uroczysty opłatek oraz wigilijny
posiłek w siedzibie Klubu.
Prezes ZR PCK
Włodzimierz Henryk Żabka
Drodzy rodzice i uczniowie Szko³y Podstawowej nr1 w B³oniu
¯yczymy Wam zdrowych, spokojnych, pe³nych mi³oœci i rodzinnego ciep³a
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia a w Nowym Roku 2015
samych szczêœliwych dni, prze¿ytych bez poœpiechu, trosk i zmartwieñ.
Dyrekcja nauczyciele i pracownicy szko³y
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Spotkanie z Robertem Tekieli
W niedzielne popołudnie, 7 grudnia,
salki katechetyczne zgromadziły wiele
osób na spotkaniu z Robertem Tekieli dziennikarzem, publicystą, animatorem
kultury niezależnej, poetą. Dziennikarz
od 20 lat zajmuje się zagrożeniami duchowymi w Kościele oraz jest konsultantem
egzorcystów polskich. Tekieli na podstawie wielu doświadczeń swoich i kilkuset
historii innych ludzi opowiadał o tym, jak
łatwo w dzisiejszym świecie stać się ofiarą współczesnej kultury, w której swoje
miejsce znaleźli guru psychomanipulacji.
Konsekwencją takich zachowań mogą być
działania człowieka, które prowadzą do
jego autodestrukcji. Sekty, grupy psychomanipulacyjne, subkultury, toksyczne
style życia powodują utratę wolności człowieka. Dziennikarz podał wiele przykładów zagrożeń, jedne z nich to zagrożenia
związane z niektórymi grami komputerowymi: symbolika okultystyczna, uzależnienie, które silnie wpływa na psychikę,
wirtualna rzeczywistość (swoją emocjonalność przeżywa się w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym). Przestrzegał
przed wiarą w przepowiednie, horoskopy,
homeopatią, hipnozą, otwieraniem się
człowieka na odmienne stany świadomości, fascynacją wampiryzmem i zabawkami z pogranicza kultury śmierci, takimi
jak lalki monster high i utożsamianiem
się z nimi podczas zabawy. Tekieli uzmysławiał, jak silny wpływ mogą mieć tego
typu przedmioty na dzieci i młodzież, które poprzez swoją labilność i niedojrzałość
mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie
duchowym. Na koniec spotkania podkreślił, że Kościół ma narzędzia do pomocy
w tej kwestii – są nimi modlitwa o uzdrowienie oraz egzorcyzmy.
O.
Żółty Dzień w Szkole Podstawowej nr 1
21 listopada to Światowy
Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pomysł utworzenia takiego dnia narodził się w Stanach Zjednoczonych w 1973r.
W Polsce zaczęto obchodzić
ten dzień od 2006 r., a w naszej szkole z inicjatywy „Klubiku Dobroci” po raz pierwszy
21 listopada 2014r.
Dzień życzliwości obchodzi
się w bardzo prosty sposób,
wystarczy się uśmiechać i być
uprzejmym dla innych. Marzeniem „Klubiku Dobroci”
jest, by dzień ten trwał przez
cały rok. Prosimy zatem przez
365 dni: uśmiechać się, mówić miłe słowa, być taktownym, kulturalnym, życzliwym,
grzecznym,
serdecznym…
prawda, że to proste?
Przygotowując się do Dnia Życzliwości
i Pozdrowień uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach „Jak być życzliwym”
prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego. Członkowie „Klubiku Dobroci” przygotowali i wręczyli laurki z życzeniami wszystkim pracownikom szkoły.
Życzenia otrzymali również burmistrz
Zenon Reszka, zastępca burmistrza Marek Książek, naczelnik Wydziału Oświa-
ty Włodzimierz Leduchowski. Specjalne
życzenia zostały wysłane do prezydenta
RP, pani premier, pani minister Oświaty
i Wychowania oraz rzecznika Praw Dziecka. Ponadto każdy mógł napisać życzenia dla koleżanki, kolegi czy nauczyciela
i zawiesić na specjalnym drzewku życzeń,
które „wyrosło” na szkolnym korytarzu.
Każda klasa przygotowała promień słońca z hasłem promującym życzliwość. Po-
wstałe w ten sposób słońce rozświetliło pochmurny
listopadowy dzień i stało
się piękną dekoracją. Kolor
żółty jest symbolem życzliwości, dlatego byliśmy
ubrani w tym dniu na żółto.
Uczniowie zaprezentowali
krótki program artystyczny
o przyjaźni i życzliwości.
Na naszej uroczystości był
obecny pan Marek Książek
oraz przedstawiciele Rady
Rodziców. Najważniejszym
punktem dnia było ogłoszenie wyników plebiscytu
na najżyczliwszego ucznia/
uczennicę. To uczniowie
wytypowali spośród siebie
najżyczliwszych. Dyplomy
NAJŻYCZLIWSZYM wręczył
wiceburmistrz, a nagrody p. Agnieszka Chażewska i p. Mariusz
Kwiatkowski.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich
czytelników „BIS-u” i prosimy uśmiechać
się dla zdrowia!
Opiekunowie „Klubiku Dobroci”
Barbara Zalech i Paulina Jabłońska
13
14
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 12 / 2014
IV Festiwal Nauki Niepoważnej
„W służbie Jej królewskiej Mości”
Dnia 30 października w Zespole Szkół
nr1 już po raz czwarty odbył się Festiwal
Nauki Niepoważnej. Motywem przewodnim był znany wszystkim agent James
Bond. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
zespołu nauczycieli i uczniów mieliśmy
okazję do doskonałej naukowej rozrywki
w najlepszym wydaniu. Od rana w Festiwalu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły, w południe zaś gościliśmy
III klasy gimnazjum z Błonia, Bieniewic,
Płochocina, Sochaczewa, Szymanowa
oraz Teresina. Poprzez dobrą zabawę wymieszaną z nauką chcieliśmy zainteresować młodzież kierunkami kształcenia
prowadzonymi w naszej szkole.
W otoczeniu agentów specjalnych
(uczniów - opiekunów grup), niezliczonych agentów 007 goście zapoznawali
się ze szkołą, przyglądali się możliwościom sztucznej inteligencji mini robota,
działaniu układu opartego na czujnikach i pneumatyce, rozwiązywali zadania
z geografii (śladami misji Bonda), historii
Anglii, wiedzy merytorycznej w języku polskim i angielskim oraz znajomości muzyki z filmów o Bondzie, savoir-vivre’u przy
stole. Chętni mogli sprawdzić się w wy-
ścigach samochodowych, zręczności
komputerowej i manualnej, zasadach
gier, spostrzegawczości w trikach, sprawności w pokonywaniu toru przeszkód,
zakładaniu stroju i sprzętu wojskowego
czy strażackiego. Odważniejsi pod okiem
żołnierzy z 37 Dywizjonu Rakietowego
Obrony Powietrznej uczyli się strzelać
z „Cyklopa” (urządzenia treningowego),
a z pomocą strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej siłowali się z urządzeniami hydraulicznymi
i sprzętem strażackim. Profesjonalny sędzia nadzorował zmagania w siłowaniu
na rękę. Wszyscy mieli okazję zapoznać
się z makietą bitwy w pobliskim Rokitnie.
Na głodnych czekała pyszna wojskowa
grochówka.
Całości towarzyszyła oprawa artystyczna. Uczniowie Wańkowicza dali wspaniały występ, który został przyjęty z dużym
zainteresowaniem a wręcz podziwem. Był
śpiew, taniec (tancerzy z Formacji Brawo
z CK), akrobacje zapaśników (zawodników LKS Mazowsze Teresin), kabaret.
Jednym słowem MEGA ZABAWA.
Na koniec, podsumowując wyniki
konkursów, nagrodziliśmy trzech naj-
lepszych agentów i trzy najlepsze klasy.
Zostały wylosowane liczne nagrody – gadżety Bonda. Posiadacza kuponu 007
zaskoczyliśmy nagrodą specjalną. Klasy
otrzymały pamiątkowe zdjęcia „Od Bonda
do Wańkowicza”. Dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie w organizację Festiwalu, udział i wspaniała zabawę. Szczególne
podziękowania kierujemy na ręce super
partnerów: Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
i Rady Rodziców. Następny Festiwal Nauki Niepoważnej już za rok! Oglądajcie
nas na YouTube w TV MAZOWSZE oraz
na profilu facebook!
OSU
Impuls do zmiany życia
Zespół Szkół im. Wańkowicza w tym roku gości 14. finał
„Szlachetnej Paczki”. Jest to projekt pomocy bezpośredniej,
w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy,
którzy działają lokalnie. W tym roku organizatorzy zaplanowali
pomóc 700 tys. osób, a Paczka będzie organizowana w ponad
570 lokalizacjach w całej Polsce. Na naszym terenie będzie to
właśnie „Wańkowicz”.
W ramach tej akcji 4 grudnia dziennikarze i wolontariusze
spotkali się z himalaistą Piotrem Ciszewskim, który w ubiegłym
roku wspiął się na szczyt Himalajów z czerwoną flagą „Szlachetnej Paczki”. W czasie spotkania himalaista dzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami z wyprawy oraz udzielał bardzo
ważnych rad, w jaki sposób pomóc sobie, by w życiu osiągać
zamierzone cele i realizować swoje marzenia. Zawsze warto jest
walczyć o impuls do zmiany życia – własnego bądź czyjegoś,
choćby poprzez angażowanie się w tego typu akcje, może to być
pomoc świąteczna na rzecz potrzebujących.
Katarzyna Wójcik
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Święta tuż, tuż…
Nauczyciele Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 nawiązali w roku
2013 współpracę z Błońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Celem spotkań
jest integracja dzieci z osobami dojrzałymi, uczenie szacunku dla starszych oraz
przekazywanie wartości i tradycji. W ramach wspólnych przedsięwzięć w roku
ubiegłym przedszkolaki w partnerstwie
ze słuchaczami BUTW brały udział w zajęciach Zumby oraz w uroczystości związanej z obrzędami wielkanocnymi „Wieziemy tu Kogucika”.
Kontynuacją współpracy było zorganizowanie przedstawienia „Już niedługo
święta”; 5 grudnia słuchacze uniwersytetu wraz z dziećmi z oddziału integracyjnego „Sówki” i „Jeżyki” wprowadzili do
przedszkola radosny, przedświąteczny
nastrój. Poprzez swój występ przybliżyli
wszystkim dzieciom wartości i tradycje
Świąt Bożego Narodzenia. Aktorzy pokazali jak małe dziecko może wspólnie
z dziadkami przygotować się do świąt,
w czasie nieobecności rodziców. Było
wspólne sprzątanie, ubieranie choinki,
przygotowanie potraw wigilijnych i ko-
lędowanie. Na zakończenie przedstawienia największe poruszenie wśród dzieci
wzbudziło pojawienie się za oknami Świętego Mikołaja, bo to On jest przez dzieci
najbardziej wyczekiwanym gościem.
Dyrekcja oraz personel przedszkola
serdecznie dziękują za występ z przedszkolakami: p. Kasi, p. Zosi, p. Jadzi,
p. Halince i p. Jurkowi życząc spokojnych
i radosnych świąt.
Nauczycielki:
Liliana Włudarzewska
Marzena Dybek
Forum edukacyjne w SP2
W dniach 1 2 grudnia
2014r. w SP2 odbyło się
V Forum Edukacyjne.
Tym razem zebrani nauczyciele i rodzice uczestniczyli w dwóch wykładach: Pani Elżbiety Rakowskiej „Rola
baśni w edukacji” i Pani Joanny Andrzejewskiej z Centrum Edukacji i Doradztwa
„Sukces” „Skuteczne wydawanie poleceń
– co zrobić, by nie dać się spirali złości”
oraz w dwóch warsztatach: „Muzyko-
profilaktyka na co dzień” prowadzonych
przez Panią Romualdę Terenc-Pawliczak
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Jak
kartka mała aktywność pobudzała” w wykonaniu Pani Magdaleny Ciechańskiej
z Klanzy. Drugiego dnia Forum odbyła
się też praktyczna prezentacja ćwiczeń
służących zapobieganiu i profilaktyce wad postawy (terapeuta SP2 – Aneta
Rosłoń-Nowak) oraz turniej Super Farmera, w którym wzięli udział pojedynczy
uczniowie a także zespoły rodzinne (dzię-
kujemy Pani Bożenie Michalskiej z Firmy
Granna za nagrody!). Wspólnie doszliśmy
do wniosku, że gry planszowe to wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu, dlatego warto, aby w szkole powstał
Klub Gier Planszowych.
V Forum Edukacyjne zorganizowane zostało w ramach projektu „Zdrowa,
bezpieczna i przyjazna szkoła – 3 x TAK”
i sfinansowane z Rządowego Programu
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Aldona Cyranowicz
15
16
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 12 / 2014
Już po raz trzeci „Wańkowicz” na Rajdzie Niepodległościowym
Jak co roku nasi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w Rajdzie Niepodległościowym. To nasz trzeci raz, jak
ten czas szybko leci. Na pierwszy rajd wystawiliśmy tylko jeden patrol, na drugidwa a na trzeci analogicznie – trzy. Mamy
nadzieję, że tendencja się utrzyma i za
rok z naszej szkoły wystartują już cztery
grupy (a co za 10 lat?). Potrzeba jeszcze
więcej chęci i zapału.
Jak zawsze było super, chociaż pogoda
nas nie rozpieszczała. Na łonie przyrody
pięknej Puszczy Kampinoskiej i w atmosferze zdrowego współzawodnictwa pokonaliśmy 6 godzinną trasę z niezliczoną
ilością zadań związanych z Powstaniem
Warszawskim. Udzielaliśmy pomocy rannym, budowaliśmy bez użycia gwoździ,
wykazywaliśmy się wiedzą historyczną,
spostrzegawczością i sprytem. Twórca pytań jak zwykle zaskakiwał nas wyobraź-
nią, szukaliśmy zakochanych drzew, odgadywaliśmy stan emocjonalny szlabanu,
interpretowaliśmy otoczenie na dziesiątki
sposobów, by wpaść na właściwe rozwiązanie. Na pewno niejednemu pomógł
telefon do przyjaciela, żeby upewnić się
np.: co to są gołębiarze albo jak miał na
imię Nigeryjczyk, który walczył w powstaniu itp. Wysiłek się opłacił – przyjemne
uczucie zmęczenia oraz satysfakcji po
dotarciu do mety. Patrol o pseudonimie
„Święty Mikołaj na wakacjach” (pod przywództwem pani Luizy Wadeckiej) zdobył
drugie miejsce, co wskazuje na wzrost
formy (rok temu byli przedostatni). Grupa pani Anny Śliwy, choć najstarsza stażem, tym razem nie stanęła na podium,
pewnie ustąpili pola młodszym. Patrol
Pani Iwony Dębkowskiej zyskał miano „włóczykijów”. Młodzi, ambitni, czując prawdopodobnie niedosyt wędrówki,
nadłożyli drogi, plus minus
jakieś 5 km. Na szczęście
dotarli w całości, mało tego,
z uśmiechem na twarzy.
Po rajdzie na wszystkich
czekały gorące kiełbaski,
nagrody, koncert zespołu
z „Wańkowicza” pod opieką
niezłomnej pani Małgorzaty
Śliwińskiej a także zabawy,
tańce i gry planszowe do
białego rana. Pyszna zabawa w miłym towarzystwie,
razem 157 osób. Kolejny rekord? Chyba
tak. Chcielibyśmy podziękować Lokalnej Grupie Działania za organizację tak
wspaniałego przedsięwzięcia. Brawo. Oby
tak dalej. Nie możemy się doczekać kolejnego rajdu, kolejnych pomysłów.
Luiza Wadecka, Iwona Dębkowska,
Anna Śliwa, Marcin Kołota
V Jubileusz Punktu Wczesnej Interwencji
Punkt Wczesnej Interwencji działa
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 już piąty rok. Przez ten okres
wcielił się w systemowe działania w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych
w naszej gminie. Podopieczni punktu
płynnie przechodzą do oddziałów integracyjnych nie tylko w przedszkolu nr 3, ale
również do innych placówek przedszkolnych na terenie Błonia i gmin sąsiadujących. Każdego roku przyjmujemy około 25 dzieci z orzeczeniem o kształceniu
specjalnym, z opinią o wczesnym wspomaganiu oraz te, których rozwojem są
zaniepokojeni rodzice. Prowadzimy konsultacje wstępne, a także zaplanowaną
terapię. Od początku powstania punktu
współpracujemy z dr. Tomaszem Mazurczakiem neurologiem z Instytutu Matki
i Dziecka w Warszawie.
Bazując na naszym doświadczeniu
uważamy, że prowadzenie punktu wczesnej interwencji ma bardzo ważne znaczenie w rozwoju małych dzieci z przynajmniej kilku powodów. Jest nim m.in.
wyjątkowo duża plastyczność centralnego
układu nerwowego we wczesnym okresie
rozwoju oraz związana z tym możliwość
korekcji zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów, możliwość zahamowania
rozwoju wielu zaburzeń o postępującym
przebiegu, a czasami nawet całkowitego
zatrzymania niekorzystnych zmian, większa podatność małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne i w efekcie szybsze
postępy usprawniania.
Rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału i wiary, dlatego są bardziej zaangażowani we współpracę ze
specjalistami i we własny udział w terapii
dziecka.
Informujemy wszystkich zainteresowanych rodziców, że nabór do punktu
wczesnej interwencji odbywa się dwa
razy w roku szkolnym: w styczniu i we
wrześniu.
Dyrektor Przedszkola
Joanna Gawryszewska
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Maraton Pisania Listów Amnesty International w Gimnazjum nr 1
Amnesty International to międzynarodowa organizacja,
której celem jest zapobieganie łamaniu
praw człowieka poprzez pokojowe akcje
obywatelskie. Jedna
z takich inicjatyw dotarła do naszego miasta, a konkretnie do Gimnazjum nr 1.
Dnia 11 grudnia odbył się Maraton Pisania Listów, w których apelowaliśmy
o uwolnienie bezpodstawnie zatrzymanych więźniów. Pierwszy z nich to Raif
Badawi, skazany przez króla Arabii Saudyjskiej za utworzenie sprzecznej z poglądami władcy strony internetowej. Drugi
to ukraiński reżyser Oleg Seńcow, przetrzymywany przez rosyjskie służby.
Już od wczesnych godzin porannych
każdy chętny mógł przyjść i wspomóc
akcję swoim listem. Szlachetny cel przyciągnął tłumy. Specjalna skrzynia błyskawicznie wypełniała się zapisanymi
kartkami papieru. W tle słychać było znane na całym świecie piosenki o równości,
wolności i pokoju. Panowała wspaniała
atmosfera. Wystrój przypominał, po co
znaleźliśmy się tego dnia w szkole. Maratończycy przybywali do nas jeszcze długo
po zachodzie słońca, aby to słońce znowu
wzeszło dla niesłusznie skazanych osób.
Ludzki odruch przerodził się w międzynarodową misję, na mapie której pojawiła
się wreszcie nazwa „Błonie”.
Taki akt dobroci nic nas nie kosztuje, a może zdziałać wiele. Dziękujemy
wszystkim, którzy poświęcili swój cenny
czas, aby dołożyć cegiełkę do wspólnego
dzieła. Listy pisane od serca mają wielką
moc sprawczą. Głęboko wierzymy w to,
że bohaterowie Maratonu będą niedługo
wolni, a my będziemy cieszyć się tą wolnością razem z nimi!
Kamil Sidor
Gimnazjum nr 1
Z ostatniej chwili: łącznie napisaliśmy 1140 listów!!!
Mikołajki na Sportowo w Gimnazjum nr 2 im.M.M.Kolbego
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Błoniu
bardzo dbają o zdrowy styl życia i dlatego zamiast objadać się słodyczami z okazji „Mikołajek”, postanowili spędzić je na
sportowo.
Klasy II A, III C oraz III D wraz z wychowawcami wpadły na pomysł, aby właśnie
tego dnia wybrać się na Stadion Narodowy, gdzie niedawno zostało otworzone
lodowisko.
Trzeba przyznać że pomysł był bardzo
udany. Lodowisko jest naprawdę super
i bardzo duże. Każdy z nas czy szlifował
swoje umiejętności, czy też dopiero je
nabywał w jeździe na łyżwach, w pełni
wykorzystał ten czas. Zabawy i śmiechu
było co nie miara.
To był niezapomniany wyjazd i już
planujemy następny, a może tym razem
udamy się na narty?
G2
17
18
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 12 / 2014
Noc globalna w SP2
Czy można w krótkim czasie zwiedzić
całą Ziemię? Okazuje się, że tak.
Z 28 na 29 listopada, podczas Nocy
Globalnej uczniowie klas trzecich pod
opieką pań bibliotekarek G. Gutkowskiej
i A. Domurackiej oraz swoich wychowawczyń M. Boguckiej i M. Kalańskiej poznawali zwyczaje mieszkańców różnych krajów świata.
Impreza rozpoczęła się o godz. 18.00
rajdem po Błoniu. Na kolejnych jedenastu przystankach trasy dzieci spotkały
swoich Rodziców przebranych za przedstawicieli różnych państw i kontynentów,
którzy przekazali im zadania do wykonania. Nagrodą były sylaby hasła: „Zwiedzaj
kraje, dbaj o polskie zwyczaje”. Było ono
kluczem do odczytania z planu Błonia
informacji, gdzie znajduje się dwunasty
przystanek rajdu, a znajdował się on na
Rynku. Zanim tam przeszliśmy, posililiśmy się pizzą w restauracji Sun Caffe
(finansowaną z projektu edukacji globalnej realizowanego przez Stowarzyszenie
„O Uśmiech Ucznia”).
Z balkonu Ratusza przywitali uczniów:
Burmistrz Zenon Reszka, włoska wróżka
Befana (w tej roli Dyrektor Aldona Cyranowicz) oraz Święci Mikołajowie z całego
świata (dziękujemy Rodzicom, Dziadkom,
a także księdzu Tomaszowi!). Poprzez
ręce Pani Dyrektor dzieci wręczyły Panu
Burmistrzowi swoje propozycje zmian
w naszym mieście.
W szkole uczyliśmy się tańców z różnych stron świata (zajęcia te prowadziła
p. Marta Gontarek), rozgrywaliśmy hiszpańską bitwę na „pomidory”, otwieraliśmy „muzyczną paczkę” oraz odkrywaliśmy wróżby andrzejkowe.
Po północy zaczęliśmy przygotowywać
się do spania, co również było dla nas
niemałą atrakcją. Kiedy obudziliśmy się
w sobotni ranek, czekały na nas pyszne drożdżówki i zasłużone dyplomy nieustraszonych podróżników po świecie.
Globalna Noc zorganizowana została
w ramach projektu „3 x TAK dla Edukacji
Globalnej”.
Mariola Siedlecka
(opiekun gazety SP2)
Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które bezinteresownie włączyły się
w przygotowanie i przeprowadzenie naszej kolejnej tematycznej nocy, w tym
moim nauczycielom: Pani M. Boguckiej,
M. Kalańskiej, M. Siedleckiej, E. Ługowskiej, ks. T. Michałowskiemu oraz szczególnie Pani G. Gutkowskiej i A. Domurackiej, które były „reżyserkami” całego
wydarzenia, Rodzicom, którzy zaangażowali się w naszą zabawę oraz Panu Burmistrzowi, który zgodził się pełnić funkcję
jednego z Mikołajów. Największą nagrodą dla nas wszystkich było zadowolenie
trzecioklasistów, którzy z entuzjazmem
przyjmowali wszystkie nocne atrakcje,
a tuż po zakończeniu Globalnej Nocy pytali swoje wychowawczynie, kiedy będzie
następna. Dla takich chwil warto się angażować, nawet jeśli oznacza to nieprzespaną weekendową noc.
Dyrektor szkoły
Aldona Cyranowicz
„Bliżej Szkoły” Innowacja pedagogiczna
W roku szkolnym 2014/2015 Przedszkole nr 4 „Stokrotka” przystąpiło do realizacji kolejnej innowacji pedagogicznej,
tym razem we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka.
Innowacja pedagogiczna „Bliżej szkoły”
jest innowacją o charakterze programowo
– organizacyjnym. W oparciu o program
pt. „Będę uczniem” opracowany przez
nauczycieli PP nr 4 oraz nauczycieli SP
nr 2, dzieci zyskają możliwość poznania
środowiska szkolnego, zasad tam panujących, klas, placu zabaw, nauczycieli,
mogą zdobywać wiadomości i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w nowym
środowisku, a przede wszystkim oswoić
lęk przed nieznanym, kolejnym etapem
edukacji.
Innowacja pedagogiczna „Bliżej Szkoły”
będzie realizowana w formie comiesięcznych spotkań dzieci objętych rocznym
przygotowaniem przedszkolnym ze Szkołą
Podstawową nr 2. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe z dziećmi
w formie zbliżonej do zajęć lekcyjnych.
Dzieci będą miały możliwość korzystania z sal lekcyjnych, a także zasobów
tam zgromadzonych m.in. ławek szkolnych, tablicy interaktywnej, sprzętu terapeutycznego itp. Zajęcia będą obserwowane także przez specjalistę Integracji
Sensorycznej i Bilateralnej, który przeprowadzi badania przesiewowe mające
na celu wczesne rozpoznanie deficytów
rozwojowych.
Roczne
przygotowanie
przedszkolne to okres szczególny w życiu dziecka. Jest
to czas, w którym powinno ono zdobyć wiadomości
i umiejętności gwarantujące dobry start na drodze
długiej edukacji szkolnej.
Zadaniem przedszkola jest
nie tylko wspomaganie indywidualnych
potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
rozwijanie ich potencjału twórczego, intelektualnego, wyrównywanie deficytów
rozwojowych, ale także zapoznanie dzieci
ze środowiskiem szkolnym. Istotnym elementem w tym kontekście staje się więc
współpraca ze szkołą, umożliwienie poznania środowiska szkolnego. Innowacja
pedagogiczna „Bliżej szkoły” jest odpowiedzią na wszystkie te potrzeby.
Pierwsze spotkania mamy już za sobą,
przed nami kolejne, na pewno równie
ciekawe.
Agnieszka Krogulec
Przedszkole nr 4 „Stokrotka”
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Jak wspierać rozwój mowy dzieci od urodzenia do 6 roku życia
część IV trzeci rok życia
Przełom drugiego i trzeciego roku życia
to okres stałego, szybkiego pojawiania się
w mowie poszczególnych kategorii językowych. Jako pierwsza pojawia się odmiana
rzeczownika, a w niej najczęściej używane
przypadki: mianownik (kto, co ? np. kot),
biernik (kogo, co? np. kota) i dopełniacz
(kogo, czego? np. kota). W dalszej kolejności pojawia się narzędnik (z kim, z czym?
Wiek
w latach
3
np. kotem), miejscownik (o kim, o czym?
np. kocie) i celownik (komu, czemu? np.
kotu). Pojawienie się wołacza (o! np. kocie!)
silnie uzależnione jest od wzorców, które
dziecko naśladuje.
Trzeci rok życia przynosi również zmiany
w długości wypowiadanych zdań. Dziecko
potrafi zakomunikować swoje potrzeby,
odpowiedzieć na pytania, zapytać o intere-
sujący fragment rzeczywistości. Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie
bezpieczeństwa, dzięki językowi potrafi bowiem ono porządkować otaczający je świat
i uczy się zasad obowiązujących w społeczeństwie. W tabeli zebrałam umiejętności, które przyjęto za normy rozwoju mowy
trzylatka.
Umiejętności oczekiwane rozwojowo
– stały rozwój słownictwa,
– stopniowe ustępowanie charakterystycznej miękkości spółgłosek np. zamiast siowa dziecko zaczyna mówić sowa itp.
– rozwój konstrukcji składniowej - obok zadań pojedynczych pojawiają się w mowie dziecka zdania złożone,
– poprawna wymowa wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych [ą,ę]
– brak w mowie dziecka głosek [sz, ż, cz, dż, r].
Rodzice, którzy chcieliby wspierać rozwój mowy swoich dzieci mogą wykonywać w domu kilka prostych ćwiczeń. Oto
przykłady:
- pokazując dziecku obrazek przedmiotu
(na obrazku powinny być przedstawione rzeczy, z którymi dziecko często się
styka, które widuje w swoim otoczeniu),
poproście o podanie nazwy, a następnie odwróćcie obrazek lub zasłońcie go
ręką i zapytajcie: czego nie ma?,
- czytając z dzieckiem książeczki, wskazujcie na znajdujące się na ilustracjach
przedmioty i podawajcie ich nazwy. Tak
samo nazywajcie czynności oraz cechy przedmiotów, zwłaszcza takie jak
wielkość, kolor i cechy osób (np. duży,
mały, czarny, żółty, wesoły, smutny,
zły),
- proście dziecko o podanie nazw przedmiotów, osób, czynności przedstawio-
nych na obrazkach w książeczkach. Na
początku treść pytań kierowanych do
dziecka powinna być prosta i stopniowo przechodzić w coraz bardziej złożoną, np. zaczynamy od pytania kto? lub
co to jest? co stoi na stoliku?, co trzyma w rączkach Kasia?,
- podczas czytania książeczek proście
dziecko o nadawanie imion postaciom
i konsekwentne posługiwanie się tymi
imionami. Jest to doskonałe ćwiczenie
pamięci oraz zdolności
oznaczania i kategoryzowania,
- proponujcie i bawcie się z dzieckiem
w gry językowe. Mogą one mieć formę
zagadek. Ponieważ jednak zagadki rymowane są dla trzylatków zbyt trudne,
początkowo należy układać proste zagadki nierymowane, oparte na głównych cechach definicyjnych danego
przedmiotu np. Co to jest? Ma cztery
koła, jeździ po ulicach i trąbi; Ma jedno
uszko lub dwa, pijesz w nim soczek lub
herbatkę?. Początkowo dla ułatwienia
rozwiązania, dziecko jako odpowiedź
może wybrać jeden z trzech obrazków).
- wprowadzajcie zabawy polegającą na
wypełnianiu przez dziecko poleceń
np.: schowaj misia pod poduszką, postaw kubeczek na stoliku, połóż lalę
do wózeczka, usiądź obok taty, stań
za drzwiami itp. W ten prosty sposób
uczycie dziecko rozumienia i stosowania przyimków.
Ukończone trzy lata to optymalny wiek
na rozpoczęcie wczesnej nauki czytania
metodą sylabową, ale o tym napiszę może
nieco szerzej w innym, poświęconym specjalnie temu zagadnieniu artykule.
Elżbieta Chmielecka-Wróbel
logopeda z SP1
Bal Andrzejkowy w SP 1
W dniu 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Bal Andrzejkowy,
którego pomysłodawcą i organizatorem
była Rada Rodziców. Na dwa dni przed
wigilią świętego Andrzeja zorganizowaliśmy bal dla dzieci. Pragnęliśmy wspólnie
uczcić czas magii, wróżb i wspaniałej zabawy. Niezwykły, bo dotyczył przełomu jesieni i zimy, kiedy to na ziemię powracają
duchy i odsłaniają tajemnicę przyszłości.
Tego dnia dzieci poznały zwyczaje i andrzejkową tradycję. Oddały się magii
wróżb, szalonych tańców i zabaw. Jedna z najpopularniejszych wróżb - lanie
wosku przez ucho od klucza dostarczyła wielu emocji i uruchomiła wyobraźnię dzieci, bowiem z cienia odgadywały
kształty. Na to wyjątkowe popołudnie
„ciało rodzicielskie”, czyli nasze wspania-
łe mamy i tatusiowie zamienili się w cyganki, wróżki i inne magiczne postaci. Na
stolikach przygotowane były rekwizyty do
wróżenia: monety, wiadro z wodą, serca,
koło fortuny, tajemnicze talerze, karty
z kwiatami. Na stołach zapalone lampki.
Cyganka wróżyła z kart, a wróżka przepowiadała przyszłość z liczb. Kto wie...
może przed niektórymi przyszłość naprawdę otworzyła swoje tajemnice?
Na parkiecie też o nudzie nie było
mowy, wspólne zabawy, pląsy i tradycyjne Andrzejkowe ustawianie butów. Za
sterami deski DJ-skiej Mama Czarodziejka wyczarowała kolorowe światła, lasery,
a przede wszystkim mnóstwo wspaniałej muzyki. Bawili się wszyscy: dzieciaki wraz ze swoimi nauczycielami, Pani
Dyrektor, a na koniec rodzice wyszli zza
swoich magicznych stolików i też oddali
się szaleństwu Andrzejkowego wieczoru.
Gdy ucichły dźwięki muzyki, zgasły światła, a wszyscy w cudownych nastrojach
rozeszli się do domów, pozostała ogromna
satysfakcja. Chęci przełożyliśmy na czyny i tak Bal Andrzejkowy 2014 w Szkole
Podstawowej nr 1 pod patronatem Rady
Rodziców przeszedł do historii. Kto wie może stanie się tradycją?
Z tego miejsca chciałabym podziękować
wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego balu.
Przygotowała:
Zastępca Przewodniczącego
Rady Rodziców
Agnieszka Chażewska
19
20
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 12 / 2014
Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu „Iskierka” w Bieniewicach
Do naszego przedszkola często przybywa dużo miłych gości, ale 5 grudnia
przybył ten wyjątkowy, długo oczekiwany przez dzieci – Święty Mikołaj. Niezwykły gość w pięknym stroju z długą,
białą brodą przyniósł ze sobą duży worek z prezentami. Zanim jednak rozdał
je dzieciom, przedstawił się, pytał czy są
grzeczne i poprosił, aby zaśpiewały piosenkę lub powiedziały wierszyk. Dzieci odważnie spełniły prośbę Mikołaja,
niektóre z ogromnym zaangażowaniem
i entuzjazmem. Następnie przedszkolaki
zaprosiły miłego gościa do wspólnej zabawy. Wreszcie nadszedł kulminacyjny
moment spotkania- wręczanie prezentów.
Na twarzy każdego pojawiła się ogromna
radość, dla niektórych maluchów było to
pierwsze w życiu spotkanie z legendarną
postacią. Na zakończenie uroczystości
wykonaliśmy pamiątkowe grupowe zdjęcie z Mikołajem. Było to miłe spotkanie,
ale wszystko co dobre szybko się kończy.
Przedszkolaki podziękowały za prezenty
i pożegnały Świętego Mikołaja prosząc
Go, aby wrócił w nasze strony za rok.
To urocze spotkanie odbyło się dzięki
zaangażowaniu rady rodziców naszego
przedszkola, za co należą się szczególne
podziękowania składane na ręce Przewodniczącej- mamy Franka.
Nauczycielki z „Iskierki”
W „Promyczku” nuda nam nie grozi…
Chociaż od początku roku szkolnego
nie minęło wiele czasu, przedszkolaki
z „Promyczka” nie mają ani chwili, aby
się nudzić.
Po hucznym otwarciu nowego budynku, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Błonia, dzieci, rodzice oraz
przedstawiciele innych placówek edukacyjnych, przyszedł czas na obchody „Dnia
Nauczyciela”, „Bal jesienny – Eko party”
i „Pasowanie na przedszkolaka”.
Podczas pierwszej z wymienionych uroczystości dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności artystyczne nauczycielom
i emerytowanym pracownikom naszej
placówki. Były śpiewy, tańce i moc braw,
a na koniec słodki poczęstunek.
„Bal jesienny” to doroczna impreza,
podczas której przedszkolaki poznają
skarby, jakie przynosi nam jesień – owoce, warzywa, przetwory oraz oczywiście
piękno krajobrazów. Podczas degustacji
dzieci miały okazję posmakować wszystkich darów z polskich pól i sadów, bawić się przy dźwiękach muzyki, w bogatych przebraniach przygotowanych przez
rodziców.
Ostatnia uroczystość to jedna z ważniejszych imprez dla nowoprzyjętych dzieci. Bogaty program artystyczny zachwycał każdego, kto miał okazję oglądać to
niezwykłe wydarzenie. Maluszki, a także
starsze dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola w bieżącym
roku szkolnym, zostały przyjęte w szeregi przedszkolaków poprzez symboliczne
dotknięcie złotym „promyczkiem”. Dzieci
otrzymały też pamiątkowe dyplomy oraz
maskotki.
Przed nami jeszcze w tym roku „Mikołajki” oraz „Wigilijne Spotkania z Rodzicami”. Będzie okazja do spotkań, życzeń i wielu wzruszeń w gronie rodziny
i kolegów.
Wszystkim Czytelnikom życzymy
szczęśliwych, radosnych Świąt Bożego
Narodzenia i spełnienia marzeń w Nowym Roku.
EF
Nauczycielka „Promyczka”
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Międzynarodowe Zawody Robotów – Sumo Challenge
15 listopada w łódzkiej Manufakturze odbyły się Międzynarodowe Zawody
Robotów – Sumo Challenge. Zaproszenie do turnieju otrzymało również nasze
Gimnazjum, jako szkoła wyróżniająca się
we wprowadzaniu nowego dodatkowego
przedmiotu – Mechatroniki.
Reprezentanci szkoły w składzie: Kacper Drapiński, Filip Gajda i Jakub Oleszczuk pod opieką nauczyciela informatyki
i mechatroniki Elżbiety Kostrzewskiej,
przygotowali robota, który wziął udział
w konkurencji Bear Rescue. Wysiłek ze-
społu nie poszedł na marne i misja zakończyła się sukcesem. Poziom zawodów
Sumo Challenge przeszedł najśmielsze
oczekiwania organizatorów – inżynierów
z Politechniki Łódzkiej. Dzień poprzedzający zawody reprezentacja Gimnazjum
nr 1 w Błoniu spędziła na Politechnice
Łódzkiej. Miała tam możliwość zapoznania się z Wydziałem Elektrotechniki,
Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
testowania swojego robota oraz maszyn
studentów łódzkiej uczelni. Oprócz tego
uczniowie brali udział w wykładzie na temat elektryczności i robotyki.
Międzynarodowe Zawody Robotów
Sumo Challenge odbyły się już po raz
siódmy. Mechaniczni gladiatorzy stanęli w szranki w 16 konkurencjach.
Sprawdzano podczas nich ich zwinność,
szybkość i siłę. Roboty wcieliły się w zawodników sumo próbując wypchnąć
przeciwnika poza specjalnie przygotowany ring. W kolejnych konkurencjach
naszpikowani elektroniką gracze musieli
znaleźć wyjście z labiryntu, a także stanąć – jak nasi gimnazjaliści - przed zadaniem uratowania niedźwiedzia – czyli zlokalizować w labiryncie obiekt i przenieść
go w bezpieczne miejsce. W międzyczasie
nasi uczniowie mieli możliwość zwiedzenia łódzkiego Eksperymentarium fizycznego gdzie mogli przeprowadzić samodzielnie wiele ciekawych doświadczeń.
Warto dodać, że to kolejny rok szkolny,
w którym Gimnazjum nr 1 im. H. Kołłątaja realizuje zajęcia z dodatkowego, obowiązkowego przedmiotu Mechatronika.
Realizowany on jest w oparciu o innowacyjny program nauczania, a uczniowie
podczas zajęć oceniani są przede wszystkim na podstawie wkładu pracy w realizowany temat, a nie tylko na podstawie
efektu końcowego.
Elżbieta Kostrzewska
Deutsch-Wagen-Tour w Gimnazjum nr 1
Czwartego grudnia w Gimnazjum nr 1
odbył się Dzień Języka Niemieckiego zorganizowany przez klasę 1B. Uczniowie
przyrządzili tradycyjne niemieckie potrawy, takie jak blok czekoladowy, sałatka
ziemniaczana oraz ciastka Spitzbuben.
Przygotowane jedzenie cieszyło się dużą
popularnością.
Ważnym gościem tego dnia była nauczycielka języka niemieckiego z projektu Deutsch- Wagen- Tour. Poprowadziła
interesujące zajęcia językowe, w których
aktywnie uczestniczyli uczniowie klas
pierwszych a, b i c. Było to dla nich ciekawe urozmaicenie i miłe spędzenie czasu, a dzięki zajęciom mogliśmy poznać
i zapamiętać kilka nowych niemieckich
słów i później wykorzystać je na lekcjach
w szkole.
Maja Greń 1B
21
22
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 12 / 2014
Andrzejek to czas... niech magia i wróżba królują wśród nas
Dawno temu Andrzejki były świętem,
kiedy wróżyły tylko panny chcące poznać imię swojego przyszłego małżonka. Dziś bawią się wszyscy, bez względu
na wiek, płeć...Po krótkiej historii dzieci
z wszystkich trzech grup w Przedszkolu
Publicznym nr 5 w Radzikowie wspólnie
ze swoimi paniami rozpoczęły wróżenie.
W tym magicznym dniu przedszkolaki
dowiedzieć się mogły kim zostaną w przyszłości. Nie zabrakło też układania butów
do drzwi oraz przekłuwania serca, na odwrocie którego wypisane były imiona płci
przeciwnej. Następnie były wróżby dotyczące zawodów i zabawy taneczne przy
muzyce.
W przedszkolu kilka dni wcześniej odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs
muzyczny pt. „Ekologiczny przedszkolak”
przygotowany przez nauczycielkę Kingę
Andrzejewską - Kurek. Celem konkursu
było kształtowanie postawy proekologicznej przedszkolaków, zainteresowanie
pięknem świata przyrody oraz budzenie
zainteresowania muzyką. Dzieci oceniane
były przez wszystkie nauczycielki z „Kubusia Puchatka”. Dla każdego dziecka były dyplomy. Wyróżnienie dostała
najmłodsza uczestniczka 3 letnia Alicja
Szybka.
Wszystkie nauczycielki starają się dostarczać dzieciom wiele atrakcji oraz wielu przeżyć i emocji.
P5 im. Kubusia Puchatka
w Radzikowie
Kinga Andrzejewska-Kurek
Comenius w Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja
Pierwszy tydzień grudnia to dla szkolnej społeczności Gimnazjum nr 1 im.
H. Kołłątaja szczególny czas. Teraz, kiedy
przygotowujemy się mentalnie i radośnie
oczekujemy Bożego Narodzenia, mieliśmy
zaszczyt gościć uczestników projektu Comenius „Traditional Clothes in Europe”.
Przyjechały do nas delegacje aż z 9 krajów partnerskich- dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z Turcji, Niemiec, Austrii,
Norwegii, Anglii, Szwecji, Francji, Rumuni i Grecji. Łącznie gościliśmy 46 osób.
Ogromną przyjemnością były dni spędzane razem.
W ramach pobytu w Polsce grupa odwiedziła Urząd Miejski, gdzie przyjęta została serdecznie przez burmistrza Zenona
Reszkę. Dzięki uprzejmości dyrektor Aldony Cyranowicz, nasi goście mieli okazję
zobaczyć Szkołę Podstawową nr 2 oraz
poznać zasady jej funkcjonowania. Ostatniego dnia pobytu grupa comeniusowa
pojechała z wizytą do Łowicza i Nieborowa, poznawać uroki regionu, spojrzała
też na stolicę naszego kraju. Przez pięć
pełnych dni nasi nauczyciele, uczniowie
i ich rodzice starali się pokazać choć namiastkę polskiej kultury poprzez wspólne przebywanie, zwiedzanie i wymianę
doświadczeń.
Wydarzeniem, które pozostawi najtrwalszy ślad w sercach uczestników,
z pewnością jest Comenius Show- zorganizowany przez polskich uczestników
w Centrum Kultury oraz uroczysta, tradycyjnie polska kolacja wigilijna. Ucznio-
wie Gimnazjum nr 1 im. H. Kołłątaja zatańczyli tańce narodowe w przepięknych
strojach ludowych, udostępnionych przez
Dyrekcję Zespołu Tęcza z Radzikowa.
Podczas tej uroczystości wręczono także
certyfikaty pobytu uczestnikom projektu,
a na koniec spontanicznie zatańczono uczniowie Gimnazjum nr 1 i ich koledzyuczniowie ze szkół krajów partnerskich.
Radość malująca się na twarzach - nie do
opisania!
Nieskromnie należy zauważyć, że goście byli pod ogromnym wrażeniem uroczystej Wigilii w szkole. Kolacja przygotowana była w iście polskim, tradycyjnym
stylu - potrawy na nią przygotowali nauczyciele oraz uczniowie z rodzicami. Stół
wyglądał wprost przepięknie i również to
jest zasługą pracowników szkoły. Była
okazja do zaprezentowania słynnej polskiej gościnności i polskich świątecznych
zwyczajów, nie zabrakło więc cudownych
kolęd, dzielenia się opłatkiem, a także
i Mikołaja. Dumą napawa fakt tak bogatej tradycji i kultury kraju, regionu i pasja wielu osób zaangażowanych w to międzynarodowe wydarzenie. Aż łezka w oku
się kręci, że to już koniec. Zatem do zobaczenia gdzieś, kiedyś, w świecie….
Gimnazjum nr 1
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Dziesiąta edycja „Malowania bombek” w Bieniewicach
Od 10 lat bieniewiczanie oraz ich sąsiedzi zbierają pieniądze na fundusz stypendialny „Dam Radę”. Funduszem dysponuje Kapituła, a uczniowie i nauczyciele
co miesiąc nominują kandydatów do bieniewickiego stypendium. Stypendystą
„Dam Radę” może zostać uczeń, który
systematycznie poprawia oceny i zachowanie, oraz jest wytrwały i konsekwentny
w tym działaniu.
Przewrotna formuła stypendium „Dam
Radę” powoduje, że stypendia otrzymują najbardziej pracowici uczniowie, choć
nie mają oni najwyższych ocen. W Bieniewicach cenimy pracę, konsekwencję,
progresję oraz wytrwałość. Może dzięki
takiej tradycji, bieniewickie gimnazjum
wypada zwykle powyżej średniej w rankingach, a podczas czerwcowego audytu
z Kuratorium Zespół Szkół w Bieniewicach otrzymał bardzo dobre oceny, pozytywnie wyróżniając się na tle Warszawy
i województwa. Audytorki, z którymi rozmawiałem, były pod wrażeniem spójności i współpracy szkoły z organizacjami
pozarządowymi.
Podczas tegorocznej bombkowej imprezy, tradycyjnie od 10 lat organizowanej
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Witanowa i Bieniewic we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Wiejskich,
Kołem Gospodyń Wiejskich w Bieniewicach, oraz uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół w Bieniewicach i wsparciu Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” z Bramek,
padło wiele rekordów które zaskoczyły
organizatorów.
Frekwencja była ogromna. Przyszło
tak wiele rodzin, że w ciasnej sali gimnastycznej trudno było się nam pomieścić.
Organizatorzy przygotowali ponad 250
bombek, ale bardzo szybko ich zabrakło
i nawet gdy dorzucono rezerwowe zapasy, te również szybko się rozeszły. Oprócz
przygotowanych wcześniej, podarowanych na licytację okazów, w trakcie samej imprezy powstało wiele bombek, które później zlicytowano.
Uczniowie z klas IV i V zawiązali zespół,
który upiekł mnóstwo pysznych ciasteczek. Sołtyska Bieniewic, pani Grażyna
Kościńska ogłosiła finał konkursu na
najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Dwie z nich zostały podarowane do
licytacji. Bombki do licytacji podarowali
nam Paweł Nastula i Karol Okrasa. Jak
co roku, na imprezę przybyła ekipa ze
Starostwa - starosta Jan Żychliński, v-ce
starosta Paweł Białecki i przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Wójcik. Konsekwentnie, co roku zasilają oni znaczną
kwotą nasz fundusz stypendialny fundując stypendia dla wielu uczniów. Szczególne podziękowanie składamy Sewerynowi Chruścińskiemu i podopiecznym
Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.
Od dziesięciu lat zawsze przyjeżdżają na
malowanie bieniewickich bombek, przywożąc piękne okazy do licytacji. Dzięki
tej konsekwencji, pensjonariusze DPS
w Bramkach osobiście znaczną kwotą
wsparli finansowo wielu bieniewickich
stypendystów.
Wyjątkowe bombki na tegoroczną licytację podarował mieszkaniec Bieniewic
p. Marcin Kochański. Okazałe bombki
oraz wielki kunszt malarski pana Marcina sprawił, że kwoty z ich licytacji były
zawrotne, co znacząco przyczyniło się do
rekordowego wyniku tegorocznej zbiórki.
Od kilku lat prace podarowane na licytację przez uczniów naszej szkoły, systematycznie zasilają fundusz stypendialny
„Dam Radę” w znaczne kwoty. Dzięki
temu, uczniowie ZS w Bieniewicach, sami
stali się fundatorami stypendiów dla swoich koleżanek i kolegów. Magda Chłystek,
Sebastian Stańczak, Klaudia Michalak,
Paweł Krzysztofik oraz wielu innych podarowało nam w tym roku okazy bombek, które były licytowane za kwoty często przekraczające 100 PLN. Rekordowa
bombka była sprzedana za 200 PLN.
Wspierani przez wychowawców uczniowie, typują potem co miesiąc kandydatów do stypendium. Formuła stypendium
Dam Radę, połączona z 10 letnią tradycją
zbierania funduszy podczas wspólnego
malowania bombek, wytworzyła szczególne więzi sąsiedzkie i dobre relacje
z organizacjami pozarządowymi oraz administracją gminy i powiatu. Burmistrz,
starosta i inni zawsze znajdują czas na
przyjazd do nas by licytować bieniewickie
bombki zasilając fundusz stypendialny
„Dam Radę”.
Bardzo dziękuję wszystkim autorom
bombek oraz licytatorom dzielnie podbijającym ich cenę. Szczególne podziękowania
składam paniom Hannie WasilewskiejWeiss i Annie Ludwin-Właszczuk oraz
paniom woźnym i wszystkim uczniom,
i nauczycielom urządzającym tegoroczną
imprezę. Dzięki Wam, talentom plastycznym mieszkańców i szczodrości sponsorów, zebraliśmy w tym roku rekordową
kwotę 4 870,34. Do zobaczenia za rok.
Zdzisław Sobierajski
(Prezes Zarządu Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic)
23
24
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 12 / 2014
Malowanie bombek w Szkole Podstawowej nr 1
Stało się już zwyczajem, że na początku grudnia w Szkole Podstawowej nr 1
zaproszeni goście, dzieci, rodzice i nauczyciele spotykają się na corocznym
przedświątecznym malowaniu bombek
choinkowych. Tak też było i tego roku.
W piątek 5 grudnia w miłym świątecznym
nastroju każdy mógł poczuć się artystą
i stworzyć jedyną w swoim rodzaju ozdobę choinkową. Odbyła się też prowadzona przez panią dyrektor Magdalenę Rak
i pana Marcina Kołotę licytacja bombek
z autografami znanych osób świata polityki, kultury i sportu. Licytowano bombki
premier Ewy Kopacz, Agaty Młynarskiej,
Grażyny Torbickiej, Natalii Kukulskiej,
Joanny Krupy, Eweliny Flinty, Darii
Widawskiej, Grażyny Wolszczak, Ewy
Wachowicz oraz Roberta Tyszkiewicza,
Adama Sztaby, Roberta Sycza, Artura
Żmijewskiego, Piotra Galińskiego, Tomasza Szymusia i Michała Dąbrówki. Miłym
akcentem była loteria fantowa z świątecznymi upominkami.
Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim
sponsorom, rodzicom, wolontariuszom
z gimnazjum nr 1 oraz pracownikom
szkoły i innym, którzy przyczynili się do
przeprowadzenia i w jakikolwiek inny
sposób wsparli naszą akcję.
Małgorzata Majewska
Trudne głoski, trudna sprawa…
czyli słów kilka o Gminnym Recytatorskim Konkursie Logopedycznym
Dnia 28.11.2014r. w sali tanecznej
Centrum Kultury odbył się finał I Gminnego Recytatorskiego Konkursu Logopedycznego pod hasłem „Trudne głoski
trudna sprawa – z wierszami Agnieszki
Frączek to jest zabawa”. Konkurs został
zorganizowany przez nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 1 Elżbietę Chmielecką
– Wróbel i Annę Milczarek. Celem konkursu było stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania nabytych w trakcie
trwania terapii logopedycznej umiejętności językowych. Wiele konkursów docenia możliwości dzieci, które uważane
są za szczególnie zdolne. Jest jednakże
wielu uczniów, bardzo mądrych i utalentowanych, którzy borykają się z różnego
rodzaju kłopotami, choćby językowymi.
Właśnie ich chciały docenić organizatorki. Trudno bowiem zmotywować dzieci do
pracy nad samodoskonaleniem, jeśli nie
wyróżnia się ich i nie docenia wysiłku,
jaki wkładają, by pokonać niedoskonałości własnej wymowy.
Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali
dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 Magdalena Rak oraz burmistrz Błonia – Zenon
Reszka, witając wszystkich przybyłych gości, a uczestnikom życząc powodzenia.
W konkursie wzięło udział 40 uczestników, jednakże do ścisłego finału zakwalifikowało się 19 osób. Mali recytatorzy
z błońskich przedszkoli i nieco starsi ze
szkół podstawowych walczyli o laur zwy-
cięzcy i miano mistrza pięknej wymowy,
prezentując własne interpretacje wierszy
Agnieszki Frączek, która była również gościem honorowym uroczystości. Jest to
bowiem znana autorka utworów dla dzieci, językoznawca, germanistka i leksykograf, doktor habilitowany, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy
schodzący ze sceny artysta otrzymywał
gromkie brawa i pochwały. Po wysłuchaniu ostatniego uczestnika konkursu,
jury w składzie: Agnieszka Frączek, Anna
Buźniak – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu i Joanna Chojnacka –
logopeda, udało się na obrady. Moment
oczekiwania na werdykt dzieci spędziły, umilając sobie czas wspólną zabawą
i słodkim poczęstunkiem.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu
nagród, Pani Agnieszka Frączek przeprowadziła spotkanie autorskie, które
zakończyło finał Pierwszego Gminnego Recytatorskiego Konkursu Logopedycznego.
Serdecznie dziękujemy terapeutom i rodzicom, za trud włożony w przygotowanie
dzieci do konkursu. Dzieciom za piękne
interpretacje wierszyków „łamiących języki”. Wszyscy byliście wspaniali!
Szczególne podziękowania składamy
wszystkim sponsorom: Burmistrzowi Zenonowi Reszce za wsparcie finansowe
naszej inicjatywy, Dariuszowi Sitarskiemu za użyczenie sali, w której odbył się
konkurs, Lechowi Jastrzębskiemu i pra-
cownikom CK za przygotowanie sali do
występu. Dziękujemy również Wydawnictwu Literatura i Komlogo za ufundowanie
nagród konkursowych.
Laureatami Pierwszego Gminnego Recytatorskiego Konkursu Logopedycznego
zostali:
W
kategorii
dzieci
w
wieku
przedszkolnym:
I Matylda Kozłowska z P1 im. Misia
Uszatka
II Hania Worch z Przedszkola „Tygrysek”
III Weronika Nowicka z P1 im. Misia
Uszatka
W kategorii dzieci ze szkół podstawowych
klas I-III:
I Hania Gil SP1
II Adrian Firlej SP1
III Mateusz Kobierecki SP2
W kategorii uczniów szkół podstawowych
klas IV-VI:
I Dominik Rytel SP2
II Sandra Majowska SP2.
Mamy nadzieję, że pierwsza edycja
konkursu nie będzie ostatnią i dzieci
chętnie będą brały udział w organizowanych przez nas imprezach. Będziemy także mieli okazję do dalszych spotkań z pisarzami i poetami tworzącymi literaturę
z myślą o dzieciach.
Elżbieta Chmielecka-Wróbel
Anna Milczarek
Nauczycielki SP1
Z GMINY
Wesoła nowina, czyli nasze święta
Ani się obejrzeliśmy, a kończy się adwent (łac. adventus - przyjście), czterotygodniowy pokutny okres przygotowawczy do najważniejszego, po Wielkanocy,
najbardziej rodzinnego i nastrojowego
święta: Bożego Narodzenia (inna nazwa
to Gody lub po prostu Gwiazdka). W adwencie muszą się zawierać cztery niedziele. Prawdziwa data chrystusowych urodzin nie jest znana. Chrześcijanie celowo
obrali datę 25 grudnia, czyli - zgodnie
z ówcześnie używanym kalendarzem juliańskim - dzień przesilenia zimowego, by
zasymilować ją z terminem obchodzonych
z dawien dawna kultów agrarnych i solarnych, a także z wprowadzonym w Rzymie
świętem narodzin boga Słońca. Pozwoliło
to w jednym czasie, bez narażania się na
konsekwencje obchodzić chrześcijanom
swe uroczystości. Zapewne aureole nad
głowami aniołów i niektórych figur w ikonografii chrześcijańskiej nawiązują do
wcześniejszych kultów solarnych, przez
podkreślenie światłem świętości postaci. Ponadto wybór daty wynika z przekonania, że skoro poczęcie Chrystusa
(zwiastowanie) dokonało się 25 marca,
to rozwiązanie powinno przypadać na
25 grudnia. Mnich Dionizy Mniejszy na
początku VI w. ustalił, że Zbawiciel narodził się 25 grudnia 1 roku p.n.e. (rok został z całą pewnością określony błędnie,
ale to inna historia).
754 rok od założenia Rzymu jest zatem
pierwszym rokiem ery chrześcijańskiej
(n.e.). Według tej rachuby, 1 stycznia
1 roku n.e. (nie istnieje rok zerowy) miało miejsce obrzezanie Jezusa i nadanie
Mu imienia (ósmego dnia życia chłopca –
zgodnie z przepisami Halachy). I od tego
zdarzenia tak naprawdę liczymy początek
nowej ery, a nie od narodzin Chrystusa.
Chrześcijanie obrządku rzymskokatolickiego z początkiem XX w. zaprzestali
wspominania o obrzezaniu – w odróżnieniu od prawosławnych i anglikanów podkreślając, iż jest to święto ku czci Bożej
Betlejem, wnętrze bazyliki Narodzenia
Rodzicielki Maryi. A w 1983 r. w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła relikwia napletka Chrystusa, przechowywana dotąd w miasteczku Calcata nieopodal
Rzymu.
Przysłowia ludowe: „Św. Katarzyna
śmiechem, św. Andrzej grzechem.” „Święta Katarzyna klucz zgubiła, Święty Jędrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz”
nawiązują do staropolskich zwyczajów
przedświątecznych: katarzynek, kiedy
w nocy z 24/25 listopada, tj. w wigilię
św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbywały
się wróżby młodych mężczyzn dotyczące
ożenku i poszukiwania partnerki. Prawowite męskie „święto” zostało zapomniane
na rzecz obrzędów panien, spopularyzowanych pod nazwą andrzejki, kiedy to
kobietom poszukującym partnera mają
się spełniać pomyślne wróżby. Wróżono
w najróżniejszy sposób: głównie przez
losowanie, wymyślając niejednokrotnie
bardzo wyszukane sposoby ciągnięcia losów, czy też np. z cienia rzucanego przez
wosk. Adwent kończy się w wigilię Bożego
Narodzenia, do polskiej tradycji adwentowej należy msza wotywna z rozbudowaną
obrzędowością, odprawiana przed świtem, zwana roratami. Również łamanie
się opłatkiem podczas tradycyjnie postnej wieczerzy jest zwyczajem niemal nieznanym w innych krajach.
Prezenty stanowią jedną z obowiązujących na niemal całym świecie wspólną,
najradośniejszą tradycję świąteczną, ale
różny jest czas ich wręczania. W Polsce
lądują pod choinką i są rozpakowywane
tuż po wigilii, w większości innych krajów następuje to rankiem w pierwszym
dniu świąt. W Polsce grudniowe obdarowywanie się prezentami ma miejsce dwukrotnie: w dzień św. Mikołaja – 6 grudnia i w wieczór wigilijny 24 grudnia – na
gwiazdkę. Święta prawosławne częściowo
zbiegają się z tradycją Kościoła łacińskiego. Rozbieżności w dacie obchodów niektórych świąt wynikają z użycia innych
kalendarzy: juliańskiego (sprzed reformy
kalendarza tzw. stary
styl) i gregoriańskiego
(po reformie kalendarza przez papieża
Grzegorza XIII w 1582
- nowy styl), różniących się aktualnie
o 13 dni.
Inaczej i w innym
terminie
obchodzone są święta w uznawanym za najstarszy
w świecie narodowym
Kościele Ormiańskokatolickim. Tradycyjni wyznawcy obrządku ormiańskiego nie
Betlejem, Grota Narodzenia Pańskiego
ustawiają choinek, ani nie organizują wigilii. Trwające dwa dni święto rozpoczyna
się 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli.
Epifania, bo tak je nazywają, pierwszego
dnia obchodzona jest w kościele, gdzie po
uroczystej mszy domownicy spotykają się
na dużej, wspólnej kolacji, poprzedzonej
modlitwą, zaś drugi dzień świąt to u Ormian dzień modlitwy za dusze zmarłych.
Dla Ormian jest to czas wspominania
Narodzenia Pańskiego oraz wizyty Trzech
Króli. Ich imiona (Kacper, Melchior i Baltazar) były z całą pewnością ogólnie przyjęte na początku VI w. Nawiasem mówiąc,
pisane święconą kredą na drzwiach litery
C+M+B, nie są inicjałami imion królewskich. Pochodzą z łacińskiej inskrypcji:
Christus Mansionem Benedicat (Niech
Chrystus błogosławi temu domowi).
Odmiennie świętują anglikanie, u których obchody rozpoczynają się już z końcem listopada, kiedy to na ulicach pojawiają się kolędnicy. Nie obchodzi się
Wigilii, a uroczysty posiłek spożywa się
w pierwszy dzień świąt. Na stole goszczą głównie dania z indyka, a także - na
przykład - zupa żółwiowa. W drugi dzień
świąt, zwany Boxing Day, sąsiedzi i krewni obdarowują się prezentami.
Rodzina luterańska, podobnie jak
rzymskokatolicka w Polsce, okres świąteczny rozpoczyna z początkiem Adwentu. W jego trakcie bardzo uroczyście obchodzony jest dzień świętej Łucji, kiedy
na ulicach gromadzą się tłumy poprzebieranych dzieci. W dzień poprzedzający
Wigilię rodzina spotyka się na wspólnym
poczęstunku opartym na specjalnym,
moczonym w sosie, upieczonym chlebie.
Dodatkowo luteranie nie obchodzą postnej Wigilii – jedyną potrawą niemięsną
jest u nich specjalnie przyrządzona ryba.
Po uroczystej kolacji nadchodzi dla luteranów czas, kiedy mogą się podzielić prezentami, a także śpiewać i tańczyć – co
jest obce polskiej tradycji.
Niezależnie od światopoglądu, wyznania, preferencji czy statusu spróbujmy
wszyscy od tych uroczystych dni traktować innych po prostu tak, jak byśmy
chcieli być przez nich traktowani. Tylko
tyle i aż tyle.
\Marek Juliusz Kozłowski
25
26
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
BIS 12 / 2014
Świąteczny kiermasz w Centrum Kultury
Błoniacy tłumnie przybyli na nasz kiermasz, na którym znaleźć można było dosłownie wszystko: świąteczne ozdoby, bożonarodzeniowe słodkości, antyki, decoupage. Wielką popularnością cieszyły się warsztaty, podczas których robiliśmy
choinkowe ozdoby ze słomy. W naszą akcję włączyli się tradycyjnie młodzieżowi artyści – plastycy z błońskich szkół.
Partnerem tegorocznego kiermaszu był Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
BAL ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Po uroczystym otwarciu lodowiska za naszym Centrum Kultury dzieci tłumnie przybiegły do sali kinowej, gdzie w towarzystwie Mikołaja i Śnieżynek oddawały się radosnym harcom. Długa była również kolejka do zdjęcia z Mikołajem.
DZIECIĘCA „SPRZEDANA NARZECZONA”
Tym razem obejrzeliśmy muzyczną komedię Bedřicha Smetany uznanego za twórcę opery narodowej. To chlubne miano przyniosła mu „Sprzedana narzeczona”, znakomite dzieło, w którym odnajdziemy wiele czeskich wątków - libretto
sytuuje akcję na czeskiej wsi, a perypetiom miłosnym bohaterów towarzyszy muzyka o wyraźnie czeskim charakterze.
Ale „Sprzedana narzeczona” to także doskonały teatr komediowy, pełen żartobliwych nieporozumień, dwuznacznych
sytuacji i ciekawie nakreślonych postaci.
JESIEŃ RADOŚĆ NIESIE
W ostatnim tygodniu chór
„Śpiewający Senior” wystąpił
na kilku okolicznościowych
uroczystościach. Podczas listopadowego Dnia Seniora
zespół zaprezentował kilkanaście pieśni bawiąc i wzruszając wypełnioną po brzegi
salę widowiskową gościnnej
OSP.
ZAPRASZAMY DO KINA
Mów mi Vincent - Komedia, USA.
Wielka Szóstka - Animacja, Komedia, USA
Królowa Śniegu 2 - Animacja, Familijny, Rosja
Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - Fantasy, Przygodowy, USA.
Paddington - Familijny, Komedia, Francja
Noc w muzeum: Tajemnica grobowca- Familijny, Fantasy, USA.
Listy od nieznajomego- Dramat, Izrael.
Uprowadzona 3- Sensacyjny, Francja.
Exodus: Bogowie i królowie- Dramat, Hiszpania.
Wkręceni 2- Komedia, Polska.
Dzwoneczek i bestia z Nibylandii- animacja, przygodowy, USA.
Szalona miłość- Komedia rom., Austria.
27
28
BIS 12 / 2014
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
Redaguje Dariusz Sitarski
SPORTOWE LAURY I KOLCE
Gościli u nas światowej sławy sportowcy:
Katarzyna Klata - łuczniczka, brązowa
medalistka Igrzysk Olimpijskich z Atlanty; Andrzej Supron - zapaśnik, wicemistrz olimpijski z Moskwy, wielokrotny
medalista mistrzostw świata i Europy;
Marian Sypniewski - szermierz, dwukrotny medalista olimpijski we florecie oraz
wielokrotny medalista mistrzostw świata. Spotkanie prowadził Dariusz Szpakowski, znany komentator sportowy,
który zaprezentował sylwetki sportowe
gości. Wśród zaproszonych gościliśmy
również Jerzego Engela, byłego selekcjonera reprezentacji Polski i (o czym mało
kto pamięta) pracownika RKS Błonianka
w latach 1977-78.
Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że Brawko zajęło I miejsce w kategorii tańców latynoamerykańskich
juniorów, a Brawko Mini II miejsce w kategorii latin show.
Mistrzostwa Świata
Formacji Tanecznych
Liberec 2014
SUKCES BRAWKA
I BRAWKA MINI
Na przełomie października i listopada
w czeskim Liberecu odbyły się Mistrzostwa Świata Formacji Tanecznych.
Koncert Bożonarodzeniowy Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza
Alicja Majewska - w 1974 r. rozpoczęła
karierę solową - zaprezentowała się szerszej publiczności w programie złożonym
z piosenek Hanki Ordonówny „Miłość ci
wszystko wybaczy”, dzięki występowi
została zauważona przez środowisko,
a także przez Mariusza Waltera, który
zaproponował jej przygotowanie programu w stylistyce retro dla Studia 2.
Wielokrotnie nagradzana na Festiwalu w Opolu. Znalazła także uznanie
w oczach zagranicznych jurorów zdoby-
wając Grand Prix na kilku zagranicznych festiwalach.
Kocertowała w wielu krajach Europy,
Azji, a także w ośrodkach polonijnych
USA, Kanady i Australii. Wylansowała
szereg przebojów, m.in. „Jeszcze się tam
żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”, „To nie sztuka wybudować nowy dom”.
Dokonała wielu nagrań archiwalnych
dla Polskiego Radia i płytowych. Owocem współpracy z innymi artystami są
niezapomniane piosenki śpiewane w duecie (m.in. z A. Zauchą, Z. Wodeckim,
J. Połomskim, R. Rynkowskim), jak również, opracowane muzycznie przez Włodzimierza Korcza, płyty z kolędami.
Śpiewa teksty znakomitych autorów głównie Wojciecha Młynarskiego. Na stałe współpracuje z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem, autorem
muzyki większości jej piosenek. I to właśnie ten duet wprowadził nas w magiczną atmosferę Świąt.

Podobne dokumenty

nr 11 (listopad)

nr 11 (listopad) Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Włodzimierza Leduchowskiego, zastępcy naczelnika Wydziału Inwestycyjno – Technicznego – Krzysztofa Piechoty, przedstawicieli władz, dyrektorów placówek oświatow...

Bardziej szczegółowo

Błoński Informator Samorządowy

Błoński Informator Samorządowy Gminy Błonie, Paweł Kanclerz burmistrz Gminy Ożarów Maz., Andrzej Cieślak wójt Gminy Leszno, Monika Ciurzyńska wójt Gminy Kampinos i Beata Zych dyrektor PBW w Warszawie. Przy rozdawaniu nagród i dy...

Bardziej szczegółowo

nr 2 - Gmina Błonie

nr 2 - Gmina Błonie Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo