mała akademia teatralna

Transkrypt

mała akademia teatralna
program edukacji kulturalnej dla dzieci
z klas IV - VI
MAŁA
AKADEMIA
TEATRALNA
Proszę wyobrazić sobie 70-tkę dzieci,
które przez dwie godziny bawią się w teatr:
słuchają opowieści o historii teatru,
oglądają fragmenty sztuk przygotowane dla nich przez aktorów
a w końcu same przygotowują
w niespełna pół godziny swoje przedstawienie.
Trudno sobie wyobrazić, że to jest możliwe...
Nam też trudno było sobie to wyobrazić
i dlatego postanowiliśmy spróbować.
Stworzyliśmy projekt „Mała Akademia Teatralna”,
w którym w cyklu 4 spotkań przeżywamy
wspólnie z dziećmi wyprawę w świat teatru.
Staramy się być dla nich przewodnikami
ale i partnerami w tej przygodzie.
Staramy się przeżywać każdorazowo coś ważnego,
coś niepowtarzalnego, zupełnie poważnie
choć nasze spotkania mają charakter zabawy.
Poważna zabawa w teatr...
PROGRAM
Małej Akademii Teatralnej
spotkanie 1
spotkanie 2
teatr antycznej Grecji
teatr średniowieczny
opowieść o korzeniach teatru;
spotkanie otwiera korowód
z udziałem
wszystkich uczestników;
pogadanka o narodzinach teatru
z tańca i śpiewu;
świat bogów i bohaterów;
Dionizos i dionizja;
czym jest tragedia i komedia?
fragment „Antygony” Sofoklesa,
fragment „Chmur” Arystofanesa,
maska tragiczna i komiczna,
postać i charakter;
warsztat - uczestnicy
przygotowują kartonowe maski
Strepsjadesa i Sokratesa
oraz chór chmur,
następnie odbywa się próba
i prezentacja;
spotkanie otwiera spektakl
„Czarownica”;
od dramatu liturgicznego
do misterium;
teatr w kościele, na ulicy,
w mieście, na wsi, na targowisku
i na królewskim dworze różne rodzaje przestrzeni teatralnej.
Społeczeństwo stanowe;
trzy stany: duchowny, rycerski,
mieszczański
warsztat: uczestnicy dzieleni są na
3 grupy- 3 stany
i przygotowują proste kostiumy
z kawałków włókniny;
ćwiczenia aktorskie:
etiudy ruchowe na sposób
zachowania się osób
w poszczególnych stanach;
“DANCE MACABRE”
średniowieczny taniec śmierci:
opowieść o zarazie i śmierci,
wobec której wszyscy są równi,
o walce i nadziei;
opowieść kończy się odrodzeniem
do nowego życia
a dzieci doświadczają przeżycia
głębokich treści poprzez udział
w prostym misterium.
spotkanie 3
teatr nowożytny
spotkanie o charakterze próby
teatralnej z udziałem dzieci;
jak wyglądał teatr w renesansie
i jak rozwijał się w następnych epokach?
Komedia i tragedia w teatrze nowożytnym;
co to jest pastisz?
Jak pracuje się nad sztuką teatralną?
fragmenty „Snu nocy letniej”;
co można przygotować
zanim wprowadzi się tekst:
postać i jej zachowanie
w zależności od miejsca;
scenografia umowna w teatrze:
tu jest ogród, tu jest pałac, tu jest las
a tu jest ponure cmentarzysko;
kostium w teatrze;
wprowadzenie światła;
pantomima o Piramie i Tyzbe
w wykonaniu małych aktorów
odbywa się trzykrotnie
a każda kolejna
jest wzbogacana o nowe elementy.
spotkanie 4
teatr nowoczesny
przestrzeń teatralna;
tworzywo teatru:
postać zdarzenie akcja;
rozbicie stereotypowych
pojęć o teatrze;
teatrzyk rąk i nóg,
teatr cienia,
pantomima,
teatr animacji formy plastycznej;
przygotowywanie przez dzieci
elementarnych etiud
w oparciu
o tworzenie postaci i zdarzeń;
dzieci są przygotowane
do samodzielnej pracy
nad małymi spektaklami
spotkanie kończy się festiwalem
złożonym z przygotowanych etiud.
MAŁA AKADEMIA TEATRALNA W WARSZAWIE
Zapraszamy na spotkania z Akademią Wyobraźni w Warszawie.
Pierwsze spotkanie: Starożytność
Termin: 5 lub 6 listopada 2009, godz. 9.00
Miejsce: Dom Kultury „Świt”, ul. Wysockiego 11
Koszt udziału w projekcie:
Każde dziecko płaci kwotę 15 zł za każde spotkanie
Grupa powinna liczyć około 70 osób
(może zawierać dzieci z kilku szkół)
Bilet grupowy kosztuje 900 zł za spotkanie
(liczebność grupy nie może jednak przekraczać 75 osób)
Udział nauczycieli i opiekunów dzieci jest bezpłatny
organizacja:
Anna Kobiela
tel.kom. 0 667 553 578
e-mail: [email protected]
Dodatkowe informacje: www.annakobiela.eu
Projekt realizują:
Paweł Pawlik - reżyser teatru dzieci i młodzieży (dyplom z wyróżnieniem PWST we Wrocławiu w 1999 r.)
oraz kulturoznawca (Uniwersytet Wrocławski) i pedagog artystyczny (Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu);
Jako reżyser specjalizuje się w edukacji teatralnej dzieci i młodzieży; wielokrotnie prowadził warsztaty dla nauczycieli
a jego etiudy były prezentowane jako przykład pracy edukacyjnej z młodzieżą, której narzędziem jest teatr;
wielokrotnie prowadził międzynarodowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (w Niemczech, Francji, Portugalii,
Hiszpanii, Bośni i na Ukrainie) oraz w wielu ośrodkach kultury w całej Polsce;
J e s t z a ł o ż y c i e l e m i k i e r o w n i k i e m S t u d i a Te a t r a l n e g o “ A k a d e m i i W y o b r a ź n i ” . ;
Studenci Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu
oraz
Adepci Studia Teatralnego “Akademii Wyobraźni”

Podobne dokumenty