Upoważniony pracownik może działać w imieniu pracodawcy

Komentarze

Transkrypt

Upoważniony pracownik może działać w imieniu pracodawcy
Upoważniony pracownik może działać w imieniu pracodawcy
Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, Dziennik Gazeta Prawna, Akademia prawa pracy 1723
Firma przeprowadza zwolnienia.
Kto powinien podpisać i wręczyć zwalnianym pracownikom dokumenty rozwiązujące umowy o pracę?
Za pracodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy (dotyczących zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych
interesów pracowników) może działać inna, wyznaczona przez niego osoba. Tak wynika z art. 31 k.p. Brak jest
specjalnej formy upoważnienia do zastępowania pracodawcy. Oznacza to, że wyznaczenie do reprezentacji innej
osoby może nastąpić w każdy sposób dostatecznie ujawniający wolę reprezentowanego. Tak wynika z wyroków
Sądu Najwyższego: z 7 grudnia 2012 r. (sygn. akt II PK 121/12, z 8 czerwca 2006 r. (sygn. akt II PK 315/05) oraz
z 20 września 2005 r. (sygn. akt II PK 412/04). Niemniej dla celów dowodowych oraz uchylenia ewentualnych
wątpliwości pożądane jest zachowanie formy pisemnej.
Dowolność w tym zakresie powoduje, że umocowanie może wynikać z umowy o pracę pracownika (np. opisu
zakresu jego obowiązków) czy też regulaminu pracy wyznaczającego osobę upoważnioną do działania w imieniu
firmy (por. wyrok SN z 27 stycznia 2012 r., sygn. akt II PK 113/11) lub z oświadczenia pracodawcy i zgody
upoważnionego.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozwiązywania stosunków pracy. Niezgodność z prawem rozwiązania
umowy o pracę wynikająca z niewłaściwej reprezentacji pracodawcy zasadniczo nie powoduje unieważniania
wypowiedzenia, lecz stanowi podstawę roszczeń pracownika z art. 45 k.p. W rezultacie pracodawca może ponieść
konsekwencje nieuprawnionych działań osób rozwiązujących bez umocowania w jego imieniu stosunki pracy z
pracownikami.

Podobne dokumenty