STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ SEKCYJNYCH

Komentarze

Transkrypt

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ SEKCYJNYCH
STRESZCZENIA
WYSTĄPIEŃ SEKCYJNYCH
S01
S01
Chemia nieorganiczna
i bionieorganiczna
59
S01
WYKŁADY SEKCYJNE
Fakty i mity na temat odkażania i analizy iperytu siarkowego
Stanisław Popiel*
S01WS01
*Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. S. Kaliskiego 2,
[email protected];
Dla iperytu zarezerwowana jest nazwa „król bojowych
środków trujących” (mimo, że od czasu, gdy otrzymał on tę
niesławną nazwę opracowano inne, nawet bardziej
toksyczne związki), ponieważ iperyt jest związkiem
trudnym do zniszczenia w wyniku zastosowania różnych
metod jego rozkładu. Powstała duża liczba prac zarówno z
zakresu metod niszczenia iperytu (odkażania) jak i
sposobów jego analizy oraz analizy markerów
świadczących o obecności tego związku w określonych
elementach środowiska.
Niestety niektórzy autorzy w dość znacznej części
publikacji, pomimo ich opublikowania w renomowanych
czasopismach, nie ustrzegli się licznych błędów
merytorycznych. Niniejsze wystąpienie będzie służyło
odkłamywaniu rzeczywistości związanej z odkażaniem i
analizą iperytu siarkowego na podstawie badań własnych.
Praca finansowana ze środków na działalność statutową Wydziału
Nowych Technologii i Chemii WAT.
Nowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w rutenowych katalizatorach metatezy projektowanie, modelowanie, synteza, analiza.
S01WS02
Bartosz Trzaskowski*, Aleksandra Pazio**, Krzysztof Woźniak**, Karol Grela**
*Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, ul. Banacha 2C, 02-097 Warszawa,
[email protected]; **Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii;
Reakcja metatezy olefin, polegająca na rekombinacji grup
przy wiązaniu C-C, jest jedną z najczęściej stosowanych
obecnie w syntezie chemicznej. Nasze badania koncentrują
się na badaniu mechanizmów tej reakcji oraz
poszukiwaniu nowych katalizatorów rutenowych w celu
uzyskania bardziej wydajnych i/lub selektywnych reakcji.
Dzięki
połączeniu
metod
syntetycznych
i
krystalograficznych z modelowaniem molekularnym udało
się m.in. wyjaśnić mechanizm reakcji inicjowanej przez
katalizator Grubbsa trzeciej generacji i analogiczny
katalizatory Greli [2,3]. Wyjaśniono także stabilność i
mechanizmy reakcji katalizowanych przez acykliczne
katalizatory Hoveydy [1].
Badania nad cyklicznymi pochodnymi katalizatora Hoveydy
wskazują na idealną zgodność pomiędzy danymi
eksperymentalnymi i teoretycznymi
[1] A. Pazio et al., Organometallics, 2015, 34, 563-570
[2] B. Trzaskowski et al., Organometallics, 2013, 32, 3625-3630
[3] K. Ż ukowska et al., Organometallics, 2013, 32, 2192-2198
Badania finansowane z NCN OPUS3 UMO-2012/05/B/ST5/00715
Nowe związki Cu(II), Ag(I) z zasadami Schiffa jako prekursory organiczno-nieorganicznych
warstw
S01WS03 Magdalena Barwiołek*, Edward Szłyk*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń,
[email protected];
Otrzymano nowe połączenia miedzi(II) i srebra (I) z
optycznie czynnymi zasadami Schiffa pochodnymi
(1R,2R)(-)-cykloheksanodiaminy lub zasady Schiffa
pochodne 2,2-pirydyloetyloaminy czy etanoloaminy.
Wyznaczono cechy strukturalne otrzymanych połączeń
metodami spektroskopowymi 1H, 13C, 15N NMR, IR,
UV-ViS oraz rentgenostrukturalnymi. Wyizolowane
kompleksy Cu(II) i Ag(I), zostały wykorzystane do
otrzymania materiałów hybrydowych metodą powlekania
obrotowego (spin coating). Morfologię oraz skład
otrzymanych warstw określono za pomocą mikroskopii
skaningowej (SEM/EDS), mikroskopii sił atomowych
(AFM) oraz optycznej.
60
Zbadano także właściwości fluorescencyjne otrzymanych
warstw.
Autorzy dziękują NCN za pomoc finansową w ramach projektu
badawczego: 2013/09/B/ST5/03509
WYKŁADY SEKCYJNE
S01
Synteza i charakterystyka kompleksów Cu(II) z symetrycznymi i asymetrycznymi zasadami
Schiffa oraz ich zastosowanie do otrzymywania warstw hybrydowych
S01WS04 Edward Szłyk*, Magdalena Barwiołek*, Robert Szczęsny*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń,
[email protected];
Zainteresowanie kompleksami metali przejściowych z
optycznie czynnymi symetrycznymi i asymetrycznymi
zasadami Schiffa wynika z ich wyjątkowych cech
strukturalnych i potencjalnych nowych aplikacji. Związki
te znajdują zastosowanie w katalizie chemicznej, wykazują
cechy fluorescencyjne, mogą być także wykorzystane jako
sensory jonów metali. Mogą być także prekursorami
warstw metalicznych lub mieszanych. Otrzymano
symetryczne i asymetryczne zasady Schiffa z
(1R,2R)(-)cykloheksanodiaminy (chxn) oraz pochodnych
benzaldehydu, które zastosowano do syntezy kompleksów
Cu(II).
Kompleksy i zasady osadzano na Si(111) lub szkle metodą
spin i dip coatingu oraz zbadano ich właściwości
fluorescencyjne. Warstwy charakteryzowano za pomocą
SEM/EDS, AFM oraz widm fluorescencji.
Autorzy dziękują NCN za pomoc finansową w ramach projektu
badawczego: 2013/09/B/ST5/03509
Zastosowanie reakcji Kinugasy w enancjoselektywnej syntezie β-laktamów
S01WS05 Karol Wołosewicz*, Michał Michalak*, Bartłomiej Furman*
*Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa, [email protected];
β-Laktamy są niezwykle istotną grupą związków ze
względu na wykazywane właściwości biologiczne - do tej
grupy należą min. antybiotyki (np.:penicyliny)1. Spośród
opracowanych metod syntezy pierścienia β-laktamowego
należy wyróżnić reakcję Kinugasy (Schemat 1)2.
Dotychczas
odnotowano
jedynie
kilka
enancjoselektywnych katalitycznych wariantów tej
reakcji. W opisanych przypadkach autorzy ograniczyli
spektrum substratów niemal wyłącznie do użycia nitronów
diarylowych i pochodnych fenyloacetylenu3.
W ramach prowadzonych badań opracowano katalityczny
enancjoselektywny wariant reakcji Kunigasy, stosując
chiralne N,P-ligandy co umożliwiło syntezę β-laktamów z
wykorzystaniem nitronów i alkinów z podstawnikami
alkilowymi.
[1] Marco-Contelles, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 18, 199
[2] Kinugasa et al., J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1972, 466
[3] Bruggink et al., Synthesis of β-Lactam Antibiotics, Chemistry,
Biocatalysis and Process Integration, 2001
Badania zostały sfinansowane ze środkó w Narodowego Centrum
Nauki - decyzja numer: DEC-2013/08/S/ST5/00569
Przekształcanie chininy i chinidyny oraz cynchoniny i cynchonidyny do pochodnych
diaminoestrowych z wykorzystaniem reakcji Mitsunobu
S01WS06 Teodozja M. Lipińska*, Paulina Drabik*, Magdalena Lasek*
*Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Nauk Ś cisłych, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce,
[email protected];
Alkaloidy grupy chininy i ich pochodne stanowią
uprzywilejowaną grupę chiralnych organokatalizatorów w
wielu typach syntez asymetrycznych [1]. Szczególnie
ważne są 9-amino-9(deoksy)-9-epipochodne, otrzymane po
raz pierwszy w 1995 r [2], ponieważ uzyskane z nich
amidy, uretany i tiouretany naśladują działanie enzymów
[3]. W realizowanm projekcie wykorzystujemy tzw teniny,
pochodne aminokwasowe, otrzymane przez utlenianie
rozszczepiające łańcucha winylowego, przekształcane do
aminoestrów i następnie poddawane procesowi wymiany
grupy hydroksylowej na aminową poprzez azydki (reakcja
Mitsunobu z inwersją) i ich redukcję.
Otrzymane diaminoestry mogą być organokatalizatorami
lub ligandami, ale ich struktura może być poddana łatwo
dalszej modyfikacji.
[1] P. Melchiore, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 9748-9770
[2] H. Brunner et al., Tetrahedron: Asymmetry, 1995, 6, 1699-1706
[3] C.E. Song, Cinchona Alkaloids in Synthesis and Catalysis, 2009
61
S01
WYKŁADY SEKCYJNE
S01WS07
Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających
nikiel.
S01WS08
Radosław Dębek*, Monika Motak*, Maria Elena Galvez**, Patrick da Costa**, Dominik Wierzbicki*
*Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, aleje Adama Mickiewicza 30, 30-059
Kraków, [email protected]; **Sorbonne Universites, UPMC Paris 6;
Celem pracy było badanie właściwości zasadowych
materiałów hydrotalkitowych zawierających w warstwach
brucytowych nikiel, magnez i glin o różnych stosunkach
molowych Ni /Mg2+. Wyjściowe hydrotalkity otrzymano
metodą współstrącania przy stałym pH, a następnie
poddano kalcynacji w temperaturze 550°C. Mieszane
nano-tlenki otrzymane w wyniku termicznego rozpadu
hydrotalkitu scharakteryzowano metodami XRD oraz
niskotemperaturowej sorpcji azotu. Właściwości zasadowe
badano przy użyciu metody termoprogramowanej
desorpcji dwutlenku węgla (CO2-TPD).
2+
Wyniki pomiarów zasadowości wykazały obecność na
powierzchni mieszanych tlenków trzech typów centrów
zasadowych (słabych, średniej mocy oraz silnych). Ilość oraz
moc centrów zasadowych była ściśle związane z zawartością
niklu w badanych materiałach.
Projekt strategiczny Grant NCBR SP/J/1/166183/12 zadanie 15
NIEORGANICZNE NANOLUMINOFORY DOMIESZKOWANE JONAMI LANTANOWCÓW I ICH
WIELOFUNKCYJNE UKŁADY HYBRYDOWE: OD SYNTEZY DO ZASTOSOWAŃ
S01WS09 Stefan Lis*, Marcin Runowski*, Tomasz Grzyb*, Agata Szczeszak*, Szymon Goderski*, Mohammad Zarad*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89 b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Jony
lantanowców,
Ln(III),
charakteryzują
się
specyficznymi właściwościami fotofizycznymi [1].
Nanokrystaliczne nieorganiczne matryce (np. fluorki,
tlenofluorki,
borany,
wanadany
i
fosforany)
domieszkowane Ln(III), zsyntetyzowano z użyciem różnej
strategii syntezy i scharakteryzowano ich właściwości
luminescencyjne, strukturę, homogeniczność ziarna,
morfologię [2-3] i cytotoksyczność [3].
adano
nanostrukturalne
układy
o właściwościach
up-konweryjnych,
dwui
wielofunkcyjne
[3],
sfunkcjonalizowane powierzchniowo nanocząstki typu
rdzeń
powłoka [3] oraz układy hybrydowe, w
tym nanoluminofory wykazujące zjawiska plazmoniczne
zachodzące na powierzchni nanocząstek złota. Badane
materiały wykazują pożądane nanorozmiary, efektywną
emisję oraz dużą stabilność fotofizyczną.
[1] S. Lis, Journal of Alloys and Compounds, 2002, 341, 45-50
[2] T. Grzyb et al., Inorganic Chemistry, 2011, 50, 8112-8120
[3] M. Runowski et al., Langmuir, 2014, 341, 9533-9543
Narodowe Centru Nauki, Grant Nr DEC-2012/06/M/ST5/00325
62
WYKŁADY SEKCYJNE
S01
Tioeterowe pochodne fulerenu C60 - synteza oraz samoorganizacja na powierzchni złota.
Piotr Piotrowski*, Joanna Pawłowska*, Jan Pawłowski*, Renata Bilewicz*, Andrzej Kaim*
S01WS10
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 00-927 Warszawa,
[email protected];
Niezwykła struktura i właściwości elektronowe fulerenu
C60, w tym możliwość odwracalnego przyłączenia aż do
6-ściu elektronów, sprawiły, że fulereny i ich pochodne są
atrakcyjnym
obiektem
badań
naukowych
z
perspektywicznymi zastosowaniami m.in. w fotowoltaice
oraz
elektrokatalizie.
W
przedstawionej
pracy,
zsyntetyzowano szereg nowych tioeterowych pochodnych
fulerenu C60 korzystając z metody Prato. Dzięki obecności
w stukturze sulfidowego atomu siarki, związki te zdolne są
do chemisorpcji na powierzchni złota i wytworzenia
struktur o charakterze samoorganizujących się
monowarstw.
Otrzymane produkty scharakteryzowano za pomocą
spektrometrii mas (ESI-MS), spektroskopii rezonansu
magnetycznego 1H NMR, mikroskopii sił atomowych (AFM)
oraz rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS).
Praca została sfinansowana ze środkó w grantu NCN Preludium
2012/07/N/ST5/01966
Modułowe podejście do projektowania i syntezy nowych magnetykó w molekularnych
S01WS11 Robert Podgajny*, Szymon Chorąży*, Wojciech Nogaś*, Barbara Sieklucka*
*Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, ul. Ingardena 3, 30-060 Krakó w, [email protected];
Podejście modułowe opiera się na rozpoznaniu
powtarzalnych
form
wielordzeniowych
i
ich
wielopoziomowej funkcjonalizacji. Realizacja celu może
nastąpić na drodze dołączania dodatkowych ligandów lub
kompleksów,
jak
również
poprzez
tworzenie
wielometalicznych szkieletów koordynacyjnych o składzie
determinującym strukturę krystaliczną oraz właściwości
fizykochemiczne (np. magnetyczne) materiału. Proponuje
się
przegląd:
(a)
najciekawszych
kompleksów
wielordzeniowych z metaloligandami [M(CN)8]n- (M=W,
Mo, Re) (b) korelacji magneto-strukturalnych w
uzyskanych seriach połączeń i (c) wskazanie układów
wielofunkcyjnych.
[1] M. Castellano et al., Acc. Chem. Res., 2015, 48, 510–520
[2] D. Pinkowicz et al., Inorg. Chem. Front., 2015, 2, 10-27
[3] M. Shatruk et al., Progr. Inorg. Chem. (Ed.: K. D. Karlin), John
Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2009, 56, 155–334
NCN: UMO-2011/01/B/ST5/00716 (OPUS 1);
UMO-2014/14/E/ST5/00357 (SONATA BIS 4). MPD Uniwersytet
Jagielloński
63
S01
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S01KS01
Badanie mechanizmu reakcji oscylacyjnej H2O2 - NaSCN - NaOH - CuSO4. Konstrukcja prostych
modeli i poszukiwanie tzw. "minimalnego oscylatora".
Mikołaj Jędrusiak*, Albin Wiśniewski, Marek Orlik*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093, Warszawa,
[email protected];
Reakcje oscylacyjne są procesami o efektownym
przebiegu, lecz zwykle o bardzo skomplikowanym
mechanizmie. W badanym przez nas procesie uczestniczy
26 indywiduów chemicznych zaangażowanych w 30
etapów reakcyjnych [1]. Naszym celem było
skonstruowanie uproszczonego modelu kinetyki tej
reakcji, który pozostawałby w dużym stopniu zgodny z
doświadczeniem.
Zaproponowaliśmy
model
uwzględniający 9 form pośrednich, który udało się z
powodzeniem zastosować do wyjaśnienia zjawiska
powstawania fal termochemicznych w tym układzie [2].
S01KS02
W niniejszym komunikacie zaprezentowano nowe struktury
krystalograficzne kompleksów cynku i kadmu z ligandem
tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym oraz wyniki
badań kompleksu kadmu za pomocą 113Cd NMR.
[1] L. M. Berreau, Eur. J. Inorg. Chem., 2006, 273-283
[2] O. Iranzo et al., Chem. Eur. J, 2009, 15, 3761-3772
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS
Nr 2013/09/B/ST5/03479
WYGODNE FUNKCJONALIZOWANIE KLATEK BORANOWYCH POPRZEZ ZWITTERJONY
IODONIOWE
Piotr Kaszyński*, Bryan Ringstrand**
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Tamka 12, 91-403 Łódź , [email protected];
**Uniwersytet Vanderbilta, Wydział Chemii
Klastery boranowe, w tym aniony 1–5, zyskują coraz
większe znaczenie w racjonalnym projektowaniu nowych
materiałów [1]. Kluczowym aspektem wykorzystania
klasterów jest możliwość wprowadzania ich do
rozbudowanych struktur molekularnych. Istniejące metody
syntetyczne są nieadekwatne do wykorzystania niektórych
klasterów w celu otrzymania nowej generacji materiałów
ciekłokrystalicznych [1,2]. W tym kontekście, opracowano
nową metodę aktywacji wiązania B-H w anionach
polegającą na aryloiodoniowaniu klasteru, a następnie
zastąpieniu grupy ArI nukleofilem [3].
64
[1] A. Wiśniewski et al., J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 11155-11166
[2] Y. Luo et al., J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 4541-4548
Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe kompleksów cynku i kadmu z ligandem
tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym
Agnieszka Jabłońska*, Łukasz Ponikiewski*, Johanes Bender**, Wolfgang Frey***, Dietrich Gudat**, Anna
Dołęga*
*Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Nieorganicznej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected]; **Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Chemii Nieorganicznej;
***Uniwersytet w Stuttgarcie, Instytut Chemii Organicznej;
Modelowe kompleksy enzymów odgrywają ogromną rolę
w zrozumieniu właściwości katalitycznych jonów metali
związanych z białkami. Ze względu na ich obecność w
metaloenzymach, naukowcy do syntezy modelowych
kompleksów wykorzystują jony Cu2+, Ni2+, Co2+ czy
Cd2+[1]. Ze względu na podobne właściwości chemiczne
cynku i kadmu możliwe jest wykorzystanie Cd(II) jako
sondy w cynkowych centrach aktywnych enzymów. Po
zastąpieniu jonów Zn2+ w badanym białku jonami Cd2+,
wykorzystuje się technikę 113Cd NMR do określenia
otoczenia jonu metalu[2].
S01KS03
Dalsze prace doprowadziły do sformułowania modelu 5
zmiennych, który pozwolił wyjaśnić obserwowaną
sigmoidalną zależność wartości amplitudy oscylacji od
stężenia katalizatora. Finalnie zaproponowaliśmy układ 3
równań kinetycznych, który uważamy za "minimalny
oscylator".
W
prezentacji
przedstawione
zostaną
wyniki
funkcjonalizowania wybranych klasterów boranowych,
omówiony mechanizm reakcji, jak również podane
przykłady zastosowania tej metody do syntezy polarnych
ciekłych kryształów.
[1] N. Hosmane Ed., Boron Science: New Technologies &
Applications, 2012
[2] Ringstrand et al., Acc. Chem. Res., 2013, 46, 214-225
[3] Kaszyński et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 6576–6581
Badania finansowane przez NSF, CHEM-1214104
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S01KS04
Wytwarzanie, analiza strukturalna i morfologiczna oraz aktywność biologiczna warstw
nanorurek i nanowłó kien TiO2
Aleksandra Radtke*, Piotr Piszczek*, Adrian Topolski*, Tomasz Jędrzejewski**, Wiesław Kozak**, Beata
Sadowska***
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, [email protected];
**Uniwersytet Mikołaja Kopernika, WBiOŚ; ***Uniwersytet Łódzki, WBiOŚ
Cienkie warstwy nanorurek i nanowłókien TiO2 uzyskano
przy użyciu, odpowiednio, metody anodowego utleniania
oraz chemicznego utleniania folii tytanowej. Zbadano
strukturę i morfologię uzyskanych warstw oraz
przeanalizowano wpływ parametrów procesu syntezy na
ich finalną postać. Uzyskane warstwy zanalizowano pod
kątem biokompatybilności (testy immunologiczne) oraz
aktywności mikrobiologicznej (analiza właściwości
antybakteryjnych).
S01KS05
Sprawdzona została także aktywność fotokatalityczna
warstw
TiO2
w
procesach
fotoindukowanej
promieniowaniem z zakresu UV degradacji dwóch wzorców
zanieczyszczeń organicznych: błękitu metylenowego i
acetonu. Przeprowadzone badania dowiodły wpływu
struktury krystalicznej warstw na właściwości biologiczne i
fotokatalityczne.
Autorzy dziękują za sfinansowanie staży naukowych STSM , w
ramach Cost Actions: Namabio i NEWGEN
Nowa naryngeninowa zasada Schiffa i jej właściwoś ci biologiczne
Katarzyna Brodowska*, Elżbieta Łodyga-Chruścińska*, Agnieszka Brodowska*
*Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź,
[email protected];
Flawanony należą do związków flawonoidowych
występujących w świecie roślin. Związki te nie były dotąd
szeroko badane pod względem swoich właściwości
biologicznych, w tym przeciwnowotworowych. Spośród
nich naryngenina wykazuje działanie antymutagenne,
przejawiające się ochroną przed uszkodzeniem DNA.
Powyższe argumenty skłaniają do stosowania flawanonów
oraz związków posiadających wielofunkcyjne centra
donorowe, w tym grupę aminową (np. tiosemikarbazydy)
jako substratów w reakcji otrzymywania zasad Schiffa.
Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie
naryngeninowej zasady Schiffa.
S01KS06
S01
Otrzymany związek został poddany analizie pod względem
właściwości
antyoksydacyjnych
i
przeciwdrobnoustrojowych.
Ponadto
zbadano
m.in.
oddziaływania z DNA.
SYNTEZA I STRUKTURA KRYSTALICZNA DISILOKSANU-1,3-DITIOLU I JEGO SOLI
Z 4-dimetyloaminopirydyną
Anna Ciborska*, Katarzyna Kazimierczuk*, Anna Dołęga*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemiczny, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, [email protected];
Celem prowadzonych badań jest synteza oraz zbadanie
struktury i wybranych właściwości spektroskopowych
nowych
pochodnych
funkcjonalizowanych
organoksysilanotioli,
organoksysilanów
oraz
organoksysilanoli
[1].
Otrzymane
związki
wykorzystywane
będą
do
konstruowania
jednordzeniowych i wielordzeniowych kompleksów metali
przejściowych [2]. Podstawową reakcją stosowaną w
syntezie jest reakcja alkoholizy/fenolizy SiS2.
Prezentujemy
wyniki
badań
strukturalnych
disiloksano-1,3-ditiolu 1 [3] oraz jego soli z
4-dimetyloaminopirydyną (DMAP) 2 (rys.1).
Związek 1 otrzymano w wyniku fenolizy/hydrolizy
disiarczku krzemu katalizowanej DMAP.
[1] A. Ciborska et al., Eur. J. Inorg. Chem. , 2015
[2] A. Dołęga et al., Dalton Trans., 2014, 43, 12766-12775
[3] A. Dołęga et al., Inorg. Chem., 2012, 51, 836-843
Badania finansowane przez NCN projekt OPUS nr
2013/09/B/ST5/03479
65
S01
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S01KS07
„Selektywne zmywanie warstw srebrnych z podłóż miedzianych, brązowych i mosiężnych”
Konrad Kitka*, Wojciech Hyk*, Zbigniew Stojek*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093, [email protected];
Przedmiotem pracy jest metoda przygotowania kąpieli
pozwalającej selektywnie „zmywać” warstwy srebra z
podłóż
miedzianych.
Zasadniczym
komponentem
wchodzącym w skład kąpieli jest nadsiarczan sodu
powszechnie używany jako środek wytrawiający obwody
elektroniczne. Dodanie do roztworu nadsiarczanu
alkalizowanego amoniakiem optymalnej ilości stałego
NaOH umożliwia zainicjowanie sekwencyjnego zmywania
kolejnych warstw Ag prowadząc do otrzymania
błyszczącej miedzianej powierzchni wytrawianego
elementu. Kąpiel złożona z Na₂S₂O₈, NaOH i NH₃ pozwala
„zmywać” warstwy srebrne także z elementów
wykonanych z brązu czy mosiądzu z dużą wydajnością.
S01KS08
Formation of POPC/POPE lipid bilayers on polyelectrolyte films. Influence of supporting
cushion materials and deposition conditions.
Magdalena Włodek*, Marta Kolasiń ska-Sojka*, Piotr Warszyń ski*
*Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków,
[email protected];
Supported lipid bilayers are promising systems for various
biomimetic applications such as biosensors and drug
delivery carries.In our studies, we have investigated the
formation of SLB on polyelectrolyte multilayers as a
function of pH and addition of NaCl in buffer solution and
the type of the underlying cushion.The vesicles used
consisted of mixtures of POPC and POPE lipids in
phosphate buffer with or without NaCl addition. The
polyelectrolyte multilayers were formed by using LBL
method on solid substrates. The modified solid surfaces
were characterized with ellipsometry and AFM.
S01KS09
The results suggest, that pathway of adsorption and
deposition of vesicles depended on pH and addition of NaCl
in buffer solution. The kinetics and quality of SLB formation
depended on the properties of cushion.
The work presented was financed by the National Science Centre,
Contract No. DEC-2011/01/DST5/04913.
Zjawisko konwersji energii w górę w nanomateriałach opartych o fluroki domieszkowane
jonami Yb3+,Er3+ oraz Mn2+
Agata Szczeszak*, Tomasz Grzyb*, Stefan Lis*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Nieorganiczne
nanoluminofory
zawierające
jony
lantanowców są jednymi z najbardziej obiecujących
materiałów, mogących znaleźć zastosowanie w
bioobrazowaniu oraz terapii fotodynamicznej [1].
Szczególne
zainteresowanie
obejmuje nanocząstki
wykazujące
widzialną
emisję
wzbudzaną
promieniowaniem z zakresu podczerwieni, tzw.
upkonwersję. Matryce fluorkowe charakteryzuje niska
energia
fononów,
co
w
efekcie
obniża
prawdopodobieństwo bezpromienistej relaksacji. Dlatego
otrzymano nanoluminofory oparte o CaF2 domieszkowane
jonami Yb3+, Er3+ i Mn2+.
66
zajemne proporcje reagentów nie mogą ulec zmianie w
zakresie większym niż 5% ilości początkowych. Duże
zmiany w składzie niwelują możliwość efektywnego
roztwarzania powłok srebrnych znajdujących się na
podłożach zawierających miedź.
Wprowadzenie do struktury jonów Mn2+ umożliwia
przestrojenie emisji z zielonej na tzw. jednopasmową
czerwoną luminescencję. Jest to efekt wydajnego transferu
energii pomiędzy absorpcyjnymi poziomami jonów Mn2+ i
metastabilnymi poziomami jonów Er3+ [1].
[1] G. Tian et al., Adv. Mater., 2012, 24, 1226–1231
Badania finansowane w ramach projektu NCN,
UMO-2011/03/D/ST5/05701
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S01KS10
Synergistyczna sorpcja U(VI) i fosforanów na glinie czerwonej
Ewelina Grabias*, Marek Majdan*
*Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, pl. M. Curie Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin,
[email protected];
W celu wyznaczenia stechiometrii kompleksów
uranylowo-fosforanowych
na
glinie
czerwonej,
wykorzystano znany w literaturze fakt, że jony
fosforanowe wzmacniają sorpcję U(VI). Posłużono się
znaną w chemii koordynacyjnej metodą zmian ciągłych
(metodą de Job), która polega na pomiarze zmiany stężenia
metalu i ligandu, przy zachowaniu stałej sumy ich stężeń
w roztworze wyjściowym. Przeanalizowano sorpcję U(VI) i
P(V) na glinie czerwonej, w układach jedno- i
dwuskładnikowych.
S01KS11
Podczas analizy sorpcji U(VI) i P(V) w układzie
dwuskładnikowym, przy wykorzystaniu metody zmian
ciągłych, otrzymano maksimum na krzywej zależności
stężenia w fazie stałej, od stosunku U(VI)/P(V). Maksimum
to wskazuje na przybliżoną stechiometrię tworzących się
kompleksów U(VI)-P(V)-glina czerwona.
Badania finansowane w ramach projektu pt. „Technologie
wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”
Oddziaływania cytostatycznych kompleksó w rutenu(II) i (III) z biomolekułami
Marzena Fandzloch*, Iwona Łakomska*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń,
[email protected];
Przedstawione badania związane są z poszukiwaniem
rozwiązań farmakologicznych w zwalczaniu chorób
nowotworowych.
Kierując
się
doniesieniami
literaturowymi podjęto badania dotyczące syntezy i
charakterystyki strukturalnej nowych, cytotoksycznych
kompleksów Ru(III/II): mer,cis-[RuCl3(dbtp)2(dmso)] (1),
trans-[RuCl3(dmso)2(dptp)]
(2),
cis,cis,cis-[RuCl2(dmso)2(dptp)2] (3),
cis,cis,cis-[RuCl2(dbtp)2(dmso)2] (4), gdzie dbtp to
5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyna, a dptp to
5,7-difenylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyna.
S01KS12
S01
Mechanizm odpowiedzialny za potencjał antynowotworowy
zaproponowano na podstawie oddziaływań z apotransferyną
i DNA.
[1] I. Łakomska et al., Dalton Trans., 2012, 42, 6219-6226
[2] C.G. Hartinger et al., J. Inorg. Biochem., 2006, 100, 891-904
[3] E. Alessio et al., Current Topics in Medicinal Chemistry, 2004,
4, 1525-1535
M.F. dziękuje Narodowemu Centrum Nauki za finansowanie badań
w ramach grantu ETIUDA nr 2013/08/T/ST5/00391.
Zastosowanie mokrych metod chemicznego osadzania do otrzymywania cienkich warstw
tlenku cynku
Robert Szczęsny*, Edward Szłyk*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń ,
[email protected];
Właściwości fizyczne i chemiczne tlenku cynku sprawiają,
iż jest to niezwykle interesujący materiał nieorganiczny.
W ostatnich latach prowadzono wiele badań dotyczących
zastosowania
nanostuktur
ZnO
w
elektronice,
optoelektronice i medycynie [1,2].
W toku naszych badań opracowano warunki syntezy
mikro- i nanocząstek ZnO metodą strąceniową. Reakcje
prowadzono w środowisku wodnym, stosując między
innymi mocznik jako czynnik strącający. Otrzymane
proszki analizowano z wykorzystaniem dyfraktometrii
proszkowej, mikroskopii elektronowej (SEM, TEM),
spektroskopii FT-IR i UV-Vis oraz analizy termicznej.
W kolejnym etapie, pozyskane cząstki osadzano technikami
powlekania obrotowego (spin coating) i zanurzeniową (dip
coating) [3]. Określono morfologię powierzchni oraz
ciągłość i grubość warstw.
[1] M. Smirnov et al., Appl. Surf. Sci., 2010, 256, 2405–2408
[2] A. Kołodziejczak-Radzimska et al., Materials, 2014, 7, 2833-2881
[3] Hadis Morkoç et al., Zinc Oxide: Fundamentals, Materials and
Device Technology, Wiley, 2009, 256, 2405–2408
Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki w
ramach projektu 2013/09/B/ST5/03509
67
S01
KOMUNIKATY SEKCYJNE
S01KS13
Synteza, właściwości fotofizyczne oraz przeciwnowotworowe kompleksó w złota(I) z
alkynoiloarenami
Damian Plażuk*, Anna Makal**, Aleksandra Żal***, Marta Głodek*
*Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź,
[email protected]; **Uniwrsytet Warszawski, Wydział Chemii; ***Uniwersytet Łódzki, Katedra
Biofizyki Molekularnej;
The chemistry and photochemistry of organometallic gold
complexes have been intensely developed in recent two
decades. The introduction of the AuPR3 unit to pyrene
brings about a red shift of the p,p* band and intensification
of the forbidden 1LB band. Furthermore, the heavy atom
effect of gold (increase of the rate of the intersystem
crossing) enhances 3π,π*IL and 3MLCT phosphorescence.
Organogold complexes with σ-bonded ligands displaying
low-energy π,π* transitions are among the most promising
candidates for near-infrared emitting materials.
S01KS14
Otrzymane nanomateriały charakteryzują się intensywną
luminescencją pod wypływem promieniowania o dł. fali 980
nm. Ich właściwości fizykochemiczne zanalizowano
wykorzystują c dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego,
transmisyjną mikroskopię elektronową oraz pomiary
luminescencji.
Badania sfinansowane w ramach realizacji grantu Narodowego
Centrum Nauki Sonata UMO-2011-/03/D/ST5/05701
Zmiany położ enia rdzenia ftalocyjanin w nanowarstwach organicznych
Anna Szwajca*, Maciej Krzywiecki**, Henryk Koroniak*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89 b, 61-614 Poznań,
[email protected]; **Politechnika Śląska, Instytut Fizyki-Centrum Naukowo-Dydaktyczne;
Ftalocyjaniny, obok porfiryn należą do najbardziej
rozpowszechnionych trwałych układów makrocyklicznych
o szerokim spektrum właściwości fizykochemicznych,
które znajdują wykorzystanie zarówno w układach
naturalnych jak i wtórnie wytworzonych. Swoją trwałość,
związki te zawdzięczają zorganizowanej przestrzennie
części organicznej, w której wnętrzu wpasowuje się
odpowiedni jon metalu. Trwałe połączenie rdzenia z
ligandem organicznym umożliwia między innymi transfer
elektronów, kumulację światła oraz stanowi impuls do
przekształceń katalitycznych.
68
[1] L. Gao et al., Organometallics, 2009, 28, 5669
[2] W. Y. Heng et al., Organometallics, 2007, 26, 6760
Badania finansowane ze środków NCN na podstawie decyzji nr
UMO-2013/11/B/ST5/01077
Zjawisko konwersji energii w górę w nanokrystalicznych materiałach domieszkowanych
jonami lantanowców
Tomasz Grzyb*, Dominika Przybylska*, Artur Tymiński*, Stefan Lis*
*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań ,
[email protected];
Konwersja energii w górę (ang. up-conversion) powiada
nieliniowemu procesowi absorpcji dwóch lub większej
ilości fotonów, w wyniku której następuje emisja
promieniowania o energii wyższej niż zaabsorbowanego.
Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania tym
zjawiskiem, głownie ze względów na szerokie
zastosowania w medycynie i biologii. Otrzymano grupę
materiałów opartych o fluorki, tlenofluorki, fosforany i
wanadany pierwiastków ziem rzadkich, domieszkowane
parami jonów Yb3+/Ho3+; Yb3+/Er3+ i Yb3+/Tm3+.
S01KS15
On the other hand the gold-containing drugs are used as an
antireumatoid agent (eg. Auranofin). In this presentation we
will disclose the synthesis, structure, sp
W pełni uzasadnione jest zatem obecne wykorzystanie tych
układów, jako elementów składowych nanostruktur
organicznych. Prezentowane badania dotyczą wpływu jaki
wywiera otoczenie monowarstwy na ułożenie rdzenia
ftalocyjanin.
[1] Tao Nonogjan, Nature Chemistry, 2009, 2, 108-109
[2] Wang et al., J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 3639–3643
POSTERY
S01P01
Synteza i właściwości nanocząstek srebra stabilizowanych za pomocą biosurfaktantów
Barbara Mendrek*, Joanna Chojniak**, Marcin Libera*, Barbara Trzebicka*, Grażyna Płaza**
*Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, ul. M.Curie-Skłodowskiej 34, Zabrze,
[email protected]; **Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Kossutha 6, Katowice;
Nanocząstki srebra (Ag-NPs) zostały otrzymane w dwóch
układach, biologicznym i modelowym w obecności
biosurfaktantu, stabilizującego powstające nanostruktury.
Jako układ biologiczny do syntezy Ag-NPs wykorzystano
płyny po hodowli bakterii Bacillus subtilis produkujących
biosurfaktant – surfaktynę oraz enzymy działające jako
czynnik redukujący. W układzie modelowym otrzymano
Ag-NPs w reakcji azotanu srebra z kwasem
askorbinowym. Nanocząstki stabilizowano za pomocą
surfaktyny. Porównano kształty i rozmiary Ag-NPs
otrzymanych w obydwu układach.
S01P02
Zdjęcia wykonane techniką transmisyjnej mikroskopii
elektronowej pokazały, że nanocząstki w układach
biologicznych osiągają mniejsze rozmiary (4-19 nm), niż w
reakcjach modelowych (10-50 nm).
Praca współfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki, na
podstawie decyzji numer 2013/09/B/NZ9/01759
Solwoliza dimerycznych kompleksów renu(I) typu Re2(CO)6(N∩O– )2.
Marek Grzegorczyk*, Andrzej Kapturkiewicz*
*Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce,
[email protected];
Kompleksy dimeryczne jonu fac–Re(CO)3+ o wzorze
ogólnym Re2(CO)6(N∩O–)2, w silnie koordynujących
rozpuszczalnikach ulegają rozpadowi z utworzeniem form
monomerycznych – Re(CO)3(N∩O–)(solv), gdzie solv jest
cząsteczką rozpuszczalnika. Zachodzący proces solwolizy
można bezpośrednio monitorować i wyznaczyć stałą
szybkości ksolv. Wykonane badania pozwoliły określić
mechanizm reakcji rozpadu jako dysocjatywną solwolizę
będącą reakcją pierwszego rzędu względem kompleksu i
rozpuszczalnika.
S01P03
S01
Wzrost szybkości reakcji solwolizy, w przybliżeniu jest
zgodny ze wzrostem liczby donorowej użytego
rozpuszczalnika. Najprawdopodobniej nie jest jednak to
jedyny czynnik wpływający na solwolizę kompleksów
Re2(CO)6(N∩O–)2. Celem prezentowanych badań było
bliższe wyjaśnienie mechanizmu tej reakcji.
[1] R. Czerwieniec et al., J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2001, 30,
2756-2761
[2] M. Grzegorczyk et al., Inorg. Chem. Commun., 2011, 14,
1773-1776
Study of the effect of n-Fe2O3 and n-Cr2O3 on the efficiency of wastewater treatment by model
Gram-negative and Gram-positive bacteria strains
Anna Rabajczyk*, Anna Knapczyk**, Anita Ozimina**, Wiesław Kaca**
*Katedra Ochrony i Kształtowania środowiska, UJK Kielce, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce,
[email protected]; **Zakład Mikrobiologii, UJK Kielce;
Nanoparticles of metals and their oxides are widely used in
various fields of life. After use, they end up as waste water
and are treated with a method based on activated sludge.
The aim of the study has been to build an experimental
model system for testing the influence of n-Fe2O3 and
n-Cr2O3 presence on waste water treatment. An artificial
sewage model and a defined panel of bacterial strains
acting as activated sludge (E.coli, P. mirabilis. P.
aeruginosa and B. subtilis) were used.
The obtained results indicate that particles are formed on
artificial sewage bacterial cells, which can be observed with
confocal microscopy. The presence of nanoparticles resulted
in changes to morphology of bacterial conglomerates.
Nanoparticles influenced biogen removal from artificial
sewage.
The studies were supported by grant form UJK, BS 612412.
69
S01
POSTERY
S01P04
Badania właściwości antyoksydacyjnych kompleksów iminodioctanowych jonów kobaltu(II) i
miedzi(II) z 1,10-fenantroliną i 2,2’-bipirydylem
Lech Chmurzyński*, Joanna Pranczk*, Dagmara Jacewicz*, Dariusz Wyrzykowski*, Aleksandra Tesmar*
*Uniwersytet Gdański, WydziałChemii, Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, [email protected];
Kwasy polikarboksylowe to grupa związków organicznych
szeroko wykorzystywana w chemii koordynacyjnej. Ze
względu na swoje bardzo interesujące właściwości
fizyko-chemiczne polikarboksylanowe kompleksy metali
przejściowych znajdują szerokie zastosowanie w
przemyśle oraz technologii [1,2]. Badania właściwości
antyoksydacyjnych
iminodioctanowych
związków
kompleksowych miedzi(II) i kobaltu(II) z 1,10-fenantroliną
i 2,2’-bipirydylem wykonano stosując metodę NBT (błękit
nitrotetrazoliowy) oraz technikę woltamperometrii
cyklicznej. NBT jest stosowany do spektrofotometrycznego
oznaczania anionorodnika ponadtlenkowego.
S01P05
Otrzymany w ten sposób kompleks został poddany analizie
elementarnej oraz spektroskopii w podczerwieni IR.
Zbadano także jego aktywność antyoksydacyjną,
przeciwmikrobiologiczną oraz zdolność wiązania z DNA.
Ocena mobilności jonów Cr(VI) w układach roztwór wodny - lotny popiół wę glowy przed i po
modyfikacji chemicznej
Jan Kalembkiewicz*, Eleonora Sočo*
*Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów,
[email protected];
Związki chromu(VI) należą do grupy materiałów
szczególnie niebezpiecznych stwarzających wysokie
ryzyko dla organizmów żywych. Jego obecność w
materiałach finalnych, a głównie środowiskowych jest
niepożądana [1]. Celem pracy było zbadanie procesu
adsorpcji jonów Cr(VI) za pomocą wyjściowego i
modyfikowanego chemicznie lotnego popiołu węglowego.
Analizę właściwości chemicznych modyfikowanego
lotnego popiołu wykonano za pomocą spektroskopii FT-IR.
Efektywność
adsorpcji
testowano
metodą
spektrofotometryczną
UV-VIS
z
wykorzystaniem
1,5-difenylokarbazydu.
70
[1] 1. Z. Quan-Zheng et al., J. Coord. Chem. , 2006, 59, 837-844
[2] 2. P. C. Junk et al., J. Coord. Chem., 2002, 55, 1091-1096
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki grant nr
2012/07/B/ST5/00753
Kompleks naryngeninowej pochodnej z jonami miedzi(II)
Katarzyna Brodowska*, Elżbieta Łodyga-Chruścińska*, Agnieszka Brodowska*
*Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź,
[email protected];
Zasady Schiffa są niezwykle istotnymi związkami w
dziedzinie chemii koordynacyjnej z uwagi na ich
potencjalną zdolność do tworzenia stabilnych kompleksów
z jonami metali. Metalem powszechnie stosowanym w
kompleksach zasad Schiffa z jonami metali jest miedź.
Miedź jest istotnym mikroelementem niezbędnym do
funkcjonowania naszego organizmu. Jego kompleksy
mogą być stosowane w badaniach biologicznych ze
względu na ich zdolność wiązania i dodatniego potencjału
redoks. Celem badań było przeprowadzenie reakcji
kompleksowania z wykorzystaniem naryngeninowej
zasady Schiffa.
S01P06
Wyniki uzyskane metodą NBT potwierdzono techniką
woltamperometrii
cyklicznej.
Po
zarejestrowaniu
woltamperogramu
określić
można
właściwości
przeciwutleniające danej substancji.
Stwierdzono istotny wpływ środowiska wodnego i
modyfikacji chemicznej popiołu na mobilność jonów Cr(VI)
w badanych układach.
[1] Kabata-Pendias A. et al., Biochemia pierwiastków śladowych,
PWN, Warszawa, 1999
POSTERY
S01P07
S01
Synteza kompleksów tytanowych PNPTiCl2 i PNPTiCl3 z solami litowymi difosfanów
R2PP(SiMe3)Li, gdzie R=tBu, iPr, tBu(Ph)
Aleksandra Ziółkowska*, Łukasz Ponikiewski*, Jerzy Pikies*
*Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Nieorganicznej, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, [email protected];
Fosfanylofosfidowe i fosfanylofosfinidenowe kompleksy
metali przejściowych, stanowią ważną grupę związków ze
względu na potencjalne zastosowanie jako katalizatory
przemysłu polimerowego. Kompleksy te, zawierające
metale na niższych stopniach utlenienia, są stabilizowane
za pomocą dużych objętościowo ligandów takich jak
N,N-bis[2-(diizopropylofosfino)-4-metylofenyloamina,
czyli ligand PNP [1,2].
W reakcjach tytanowych kompleksów PNPTiCl2 i PNPTiCl3
z solami litowymi difosfanów R2PP(SiMe3)Li gdzie R=tBu,
iPr, tBu(Ph) otrzymuje się kompleksy fosfanylofosfidowe i
fosfanylofosfinidenowe. Do tej pory udało się wyizolować
dwa fosfanylofosfidowe kompleksy tytanu o koordynacji
terminalnej i ‘side-on’. Otrzymany został również tytanowy
kompleks fosfanylofosfinidenowy o koordynacji typu
‘side-on’.
[1] B. C. Bailey et al., Organometallics, 2005, 24, 1390-1393
[2] W. Weng et al., Organometallics, 2004, 23, 4700-4705
J. P. dziękuje Naukowemu Centrum Nauki (Grant harmonia
2012/06/MDT5/00472)
S01P08
Związki kompleksowe miedzi(II) z 4(5)‑ hydroksyetyloimidazolem
Piotr Maślewski*, Anna Dołęga*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Pierścień imidazolu pełni istotną funkcję strukturalną
N-donorowego liganda metali w wielu układach
biologicznych. Pochodzi on m.in. z łańcuchów bocznych
histydyny oraz cząsteczek aminy biogennej – histaminy
[1]. Większość metaloprotein, których aktywność
katalityczna zależy od obecności atomu miedzi, posiada w
centrum aktywnym jeden lub więcej pierścieni
imidazolowych [2].
Celem pracy było otrzymanie związków koordynacyjnych
miedzi z 4(5)‑hydroksyetyloimidazolem. Wykorzystana
pochodna imidazolu, będąca jednocześnie analogiem
histaminy, jest ligandem N- oraz O-donorowym.
S01P09
Możliwość chelatacji jonów metali skutkuje zwiększeniem
trwałości zwiazków kompleksowych [3]. W pracy
przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań w
ciele stałym i roztworze.
[1] H. Siegel et al., J. Inorg. Biochem., 2000, 78, 129-137
[2] I. Tö rö k et al., J. Inorg. Biochem., 1998, 71, 7-14
[3] B. Barszcz, Coord. Chem. Rev., 2005, 249, 2259-2276
Potenciał antyoksydacyjny i stabilność termiczna kompleksów Co(II) z sulfonową pochodną
hydroksyflawonu (ligandem moryno-5’-sulfonowym – MSA)
Jan Kalembkiewicz*, Elżbieta Pieniążek*, Maciej Dranka**, Elżbieta Woźnicka*
*Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów,
[email protected]; **Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny;
Aktywność hydroksyflawonów w wychwytywaniu
reaktywnych form tlenu (RFT) i chelatowaniu jonów
metali przejściowych opisana przez Hanasaki [1], ma
coraz większe znaczenie w prewencji chorób
cywilizacyjnych. Sulfonowe pochodne hydroksyflawonów
(moryny, kwercetyny) rozpuszczalne w wodzie [2],
stwarzają możliwość syntezy nowych związków
kompleksowych o właściwościach antyoksydacyjnych.
Krystaliczne związki kompleksowe Co(II) z ligandem
moryno-5’-sulfonowym (MSA) w postaci soli sodowej
kwasu moryno-5’-sulfonowego (NaMSA) wydzielono w
stanie stałym z roztworów wodnych.
Określono skład, strukturę i stabilność termiczną
otrzymanych związków. Badania potwierdzają zachowanie
wysokiego potenciału antyoksydacyjnego związków
kompleksowych Co(II) z ligandem MSA w porównaniu do
moryny i Troloxu.
[1] M.Kopacz, J. Anal. Chem., 2003, 58, 225-229
[2] Y.Hanasaki et al., Free Radic. Biol. Med., 1994, 16, 845-850
71
S01
POSTERY
S01P10
Implementacja kompleksów platyny(II) i palladu(II) na nanorurkach ditlenku tytanu
Aleksandra Radtke*, Adrian Topolski*, Piotr Piszczek*
*Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń , [email protected];
Jednym z możliwych zastosowań nanorurek TiO2 (TNT)
jest modyfikowanie ich powierzchni za pomocą
kompleksów metali przejściowych o właściwościach
przeciwnowotworowych. Związkami modelowymi są tu
K2PtCl4 i K2PdCl4. Pierwszy jest łatwo dostępnym źródłem
Pt(II) a drugi stanowi labilniejszy analog pierwszego.
Otrzymane powłoki TNT wytworzone na stopie tytanu
"Gr5" zostały pokryte warstwą odpowiedniego kompleksu
poprzez stopniowe odparowywanie roztworu wodnego.
Otrzymane powłoki TNT zostały scharakteryzowane m.in.
przy pomocy mikroskopii elektronowej.
S01P11
On substituent effect in [9]-acene, [9]-phenacene, and [9]-helicene structures
Sławomir Ostrowski*, Grażyna Karpińska**, Cz. Dobrowolski***
*Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa, [email protected]; **Narodowy
Instytut Leków; ***Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Narodowy Instytut Leków
Acenes, phenacenes, and helicenes are isomeric
catacondensed aromatic hydrocarbons composed of six-membered aromatic ring fused regularly in different
ways. They are interested as model compounds with
extended π-conjugated system of potential use in organic
electronic materials. The electron donor-acceptor (EDA)
properties of substituents influence the σ- and π- valence
electron system and thus affect electronic and magnetic
properties of the substituted compounds such as
conductivity or magnetic succeptibility.
S01P12
Trwałość otrzymanych powłok wystawionych na działanie
środowiska wodnego zbadana została przy pomocy
spektrofotometrii
UV-Vis.
Porównanie
trwałości
otrzymanych powłok pozwoliło określić przydatność TNT
jako nośnika leków przeciwnowotworowych.
The B3LYP/6-31G** calculations were performed for series
of [9]-acenes, [9]-phenacenes, and [9]-helicenes
monosubstituted at the middle, fifth ring, by a series of
substituents of different EDA properties. Similarities and
differences between aromaticity, charge distribution, and
change in electric and magnetic properties in the isomeric
acene, phenacene, and helicene structures upon the change
of sEDA and pEDA descriptors of the substituent effect are
discussed.
CRYSTAL STRUCTURE AND THERMAL PROPERTIES OF TETRAPENTYLAMMONIUM
BROMIDE
Agnieszka Dąbrowska*, Michał Strankowski*, Jarosław Chojnacki*
*Politechnika Gdańska, WydziałChemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
[email protected];
Structure of tetrapentylammonium bromide have been [1] J. Lieffrig et al., CrystEngComm, 2015, 17, 50-57
resolved up to now only as a part of a multicomponent [2] B. Szafrań ska et al., Z. Naturforsch, 2000, 55, 706-710
crystal [1]. We determined solid state structure of title [3] D. J. Abdallah et al., J. Phys. Chem. B, 1999, 103, 9269-9278
compound by single crystal X-ray diffraction analysis. It
crystallizes in Ccca space group and is isostructural with
(C5H11)4NI [2]. Tetrapentylammonium cations are fully
ordered with straight carbon chains that adopt a tetraradial
shape [3]. Thermal properties have been investigated by
thermogravimetric analysis (TGA) with differential
thermal analysis (DTA) curve calculated and by
differential scanning calorimetry (DSC) measurement.
72
POSTERY
S01P13
Incorporation of quantum dots into lipid bilayers supported on polyelectrolyte multilayers.
Magdalena Włodek*, Marta Kolasińska-Sojka*, Piotr Warszyński*
*Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Niezapominajek 8, 30-239 Kraków,
[email protected];
Fabrication of polyelectrolyte–lipid films with embedded
hydrophobic nanoparticles are promising systems. The
main goal of presented studies was the incorporation of
quantum dots into lipid bilayers supported on
polyelectrolyte multilayers. Polyelectrolyte cushions with
different number of layers, applied as a support for lipid
bilayer with quantum dots, were constructed by LBL
method. Deposition on vesicles with QD on PEMs was
studied in situ using QCM-D technique.
S01P14
Fluorimetric experiments were performed to confirm the
presence of fluorescent nanoparticles within liposome
structure and in the supported lipid bilayer after spreading
of the vesicles on the polyelectrolyte multilayers. We have
demonstrated that quantum dots used as model hydrophobic
nanoparticles can be successively embedded into
hydrophobic part of lipid bilayers.
The work presented was financed by the National Science Centre,
Contract No. DEC-2011/01/DST5/04913.
STUDIES of CARBOPLATIN BIOACTIVATION - hydrolysis or electron transfer mechanistic
pathways ?
Janina Kuduk-Jaworska*, Jerzy J. Jański**, Szczepan Roszak***
*Uniwersytet wrocławski, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383, [email protected];
**Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii; ***Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Fizycznej i
Teoretycznej
This work is a contituation of our study on mechanistic
aspects of pharmacological action of platinum-based drugs
[1]. We report the results of computational simulation of
carboplatin biotransformation from pro-drug into its active
shape capable to interact effectively with target
biomolecules. The structural and energy parameters were
calculated for reactions of two alternative pathways: (i)
two stage SN2 carboplatin hydrolysis, and (ii) newly
hypothesized DEA mode of transformation initiated by
electron impact on carboplatin.
S01P15
S01
Conclusions: (1) applying DFT methods allowed to state that
carboplatin transformation is not restricted to hydrolytic
pathway; (2) the concurrent reactions involving ET
processes are likely to be more favorable.
[1] J. Kuduk-Jaworska et al., J. Mol. Model., 2011, 17, 2411-2421
Acknowledgements to Ministry of Science and High Education,
Poland, Grant NCN: DEC-2013/09/B/ST4/00097
Azbest – Jak postrzegaliśmy go kiedyś, jak postrzegamy go tera.
Paulina Szymańska*, Paula Duda*
*Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5. 20-031 Lublin,
[email protected];
Azbest – grupy mineralne mające postać włókien o Jego wielkość zależy od rodzaju azbestu, wielkości włókien i
stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1. ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia.
Nazwa handlowa „azbest” odnosi się do materiałów z
grupy serpentynu i amfiboli, które są uwodnionymi
krzemianami magnezu, wapnia, sodu, żelaza i innych
pierwiastków. Niestety pomimo swych zalet jest groźny
dla zdrowia człowieka. Kiedyś jego zastosowanie było
ogromne,
teraz
zaliczamy
go
do
dziesięciu
najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Na kilka
sposobów włókna dostają się do powietrza a następnie do
naszego organizmu. Dopóki nie są uwolnione do powietrza
nie stanowią zagrożenia.
73
S01
S01P16
Interaction of Cu(II) ions with human serum amyloid A
Dorota Kędzierska*, Henryk Kozłowski*
*Faculty of Chemistry, University of Wrocław, F. Joliot-Curie 14,50-383 Wrocław, Poland,
[email protected];
Serum amyloid A (SAA) is a major constituent of
secondary amyloidosis diseases resulting from prolonged
acute inflammation, for example due to rheumatoid
arthritis. N-terminal part of this protein tends to form
amyloid fibrils when the structure of the protein is
destabilized
by
proteolytic
cleavage.
Recent
crystallographic structure of SAA revealed that the protein
is stabilized by its C-terminal part, forming multiple
specific interactions with three out of four core α -helices
of SAA [1] (Fig 1). SAA fragment of C-terminal residues
86-104 and its mutants were subject to studies of
interactions with copper ions.
Coordination of Cu(II) ions by the peptides was
characterized with potentiometric and spectroscopic
methods.
Fig. 1. Single subunit of human SAA from Protein Data
Bank structure 4IP8. Amyloid forming parts in shades of
blue, the studied C-terminal fragment in red.
We thank M. Spodzieja and S. Rodziewicz-Motowidło from
University of Gdansk, for the synthesis of the peptides
S01P17
Oznaczanie nadtlenku wodoru przy użyciu bioczujnika z katalazą i lakazą
Sylwia Dramińska*, Dominika Majdecka*, Renata Bilewicz*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Celem badań była konstrukcja biosensora czułego na
nadtlenek wodoru. Bioczujnik otrzymaliśmy przez
zmodyfikowanie elektrody z węgla szklistego i papieru
węglowego nanorurkami węglowymi i enzymami.
Pierwszym jest katalaza, której zadaniem jest generowanie
tlenu z nadtlenku wodoru. Drugim enzymem jest lakaza,
która katalizuje redukcję uzyskanego tlenu bezpośrednio
do wody. Otrzymany biosensor pozwala uniknąć
problemów w analizie nadtlenku wodoru wynikających z
jego niestabilności, bowiem produkt jego rozkładu- tlen
będzie wykrywany przez lakazę obecną na elektrodzie.
S01P18
[1] D.Majdecka et al., J. Electrochem. Soc, 2015, 162, F555-F559
[2] M.Kizling et al., Bioelectrochem., 2015, in press
Nanostrukturalne materiały wę glowe do redukcji tlenu w hybrydowym bioogniwie paliwowym
Dominika Majdecka*, Sylwia Dramińska*, Renata Bilewicz*
*Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, [email protected];
Nasze badania skupiły się na węglowych nanomateriałach
hybrydowych do redukcji tlenu. Za bazowy, przewodzący
materiał posłużył papier węglowy i włókno węglowe.
Lakaza posłużyła jako białko katalizujące reakcję redukcji
tlenu do wody, a węglowe nanomateriały unieruchomiły
enzym w formie aktywnej. Nanorurki węglowe
zastosowaliśmy w celu zwiększenia powierzchni elektrody,
poprawienia
przewodnictwa
oraz
uzyskania
bezpośredniego kontaktu elektrycznego między enzymem
a elektrodą. Zaprezentowane elektrody zostaną użyte w
biobaterii z anodą cynkową i pełnym bioogniwie jako
biokatody.
74
Wyniki przedstawione za pomocą woltamperometrii
cyklicznej i chronoamperometrii pokazują, że enzymy są
aktywne i nie hamują wzajemnie swojego działania.
Otrzymany biosensor będzie testowany w układzie
zasilanym biobaterią [1,2].
Zostanie
przedstawiona
charakterystyka
prądowo-napięciowa ogniw działających w przepływie.
Biobateria skonstruowana w oparciu o węglowe
nanometariały hybrydowe pozsłużyła jako źródło mocy dla
bioczujnika [1].
[1] D. Majdecka et al., J. Electrochem. Soc., 2015, 6, F555-F559
S01
S01P19
Widma XRD U(VI) na glinie czerwonej
Marek Majdan*, Ewelina Grabias*
*Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 20-031 Lublin,
[email protected];
Otrzymane widma XRD dla gliny z zaadsorbowanym
U(VI) jak i U(VI) i P(V), wskazują na występowanie w
części próbek pasma pochodzącego od fosforanu uranylu.
Pasmo to występujące przy 2theta=10,65°, zwiększa swoja
intensywność wraz ze wzrostem stężenia U(VI) w
stosunku do stężenia P(V), aż zanika zupełnie dla stosunku
U(VI)/P(V)>1,6 i dla gliny z zaadsorbowanym uranem bez
obecności fosforanów. Ś wiadczy to o tym, że mechanizm
strącania fosforanu uranylu, jest jednym z procesów obok
dominującego mechanizmu kompleksowania jonów U(VI)
przez jony fosforanowe.
Co więcej, kompleksy U(VI)-fosforan są silniej przyciągane
przez szkielet glinokrzemianowy gliny niż hydroksylowe
kompleksy uranu.
Badania finansowane w ramach projektu pt. „Technologie
wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”
75

Podobne dokumenty

S02 Chemia koordynacyjna i supramolekularna 77

S02 Chemia koordynacyjna i supramolekularna 77 optycznych. Istotne  znaczenie na efektywność działania chromoforu ma sposób jego połączenia  z resztą cząsteczki. Przedmiotem badań są związki, w których atomem łączącym układ antrachinonowy z fra...

Bardziej szczegółowo