Więcej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Konstantynów

Komentarze

Transkrypt

Więcej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Konstantynów
ISSN 1895 - 4634
STYCZEŃ - LUTY 2012 Konstantynów Łódzki
Rok VI Numer 72/73
www.konstantynow.pl
[email protected]
2012
2014
styczeń/luty 2012 r.
W tym numerze:
Z miasta:
Budżet 2012
4
Tramwaj zostaje!
6
Rok realizacji projektów unijnych w Konstantynowie Łódzkim
8
Nowa sygnalizacja
9
Nowe centrum Konstantynowa Łódzkiego
10
Rymarovskie Domy
11
Nowy plac zabaw przy ul. Klonowej
12
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy 13
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy materialnej
13
Strażacy mają nowy sprzęt
14
Odpady - nowe zasady!
15
Wywiad:
Budżet wielu kompromisów
16
Podatki:
18
PIT 2012
Kultura:
Dzień guzika w Konstantynowie Łódzkim
21
Święto misiów w bibliotece
22
Akcja Laleczki Unicef Polska
24
Oddali krew w „Ogrodzie Sztuki”
24
Stypendia artystyczne
25
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
26
20 lat MOPS
27
Hodowcy gołębi pocztowych podsumowali sezon
27
Sport:
UKS Piątka zakończył sezon
28
Torby dla młodych piłkarzy
28
Informacja:
Konstans
Robert Bujnowicz - Przewodniczący komisji
budżetu i finansów opowiada o inwestycjach
i budżecie na 2012 rok. - str. 16
Redaktor naczelny: Kacper Demko
Z-ca redaktora naczelnego: Karolina Demko,
Opracowanie graficzne:
Kacper Demko
Adres redakcji:
Urząd Miejski
w Konstantynowie Łódzkim,
Gminne Centrum Informacji,
Konstantynów Łódzki,
plac T. Kościuszki 8,
e-mail: [email protected]
Wydawca:
Urząd Miejski
w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Zgierska 2
telefon: (42) 211 - 60 - 02
30
www.konstantynow.pl
wchodzisz i wiesz więcej o swoim mieście
Z m i a s ta...
Budżet 2012
Rada miejska uchwaliła budżet gminy
Konstantynów Łódzki na rok 2012.
22 grudnia odbyła się XV, sesja Rady
Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Głównym punktem porządku obrad
było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów
Łódzki na rok 2012. Po wysłuchaniu
pozytywnych opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz stałych komisji
rady miejskiej radni przystapili do dyskusji. Klubu Radnych KPS głosował za
jego uchwaleniem, budżet poprał również Marek Łopaciński. Przeciw zagłosowali: Włodzimierz Jędrasik i Marian
Kaczorowski (obaj Przyjazne Miasto);
wstrzymali się od głosu: Jadwiga Czekajewska, Izabela Dobrzańska-Śmigielska
(PM), Katarzyna Wybrańska (PM).
BUDŻET 2012:
1. Określa łączną kwotę planowanych
dochodów budżetu gminy w wysokości 55.253.777 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 17.969.299
zł oraz dochody bieżące w kwocie
37.284.478 zł, z tego:
1) dochody własne w wysokości
52.039.980 zł;
2) dochody na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami
w wysokości 3.181.797 zł;
3) dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 32.000 zł.
2. Określa łączną kwotę planowanych
wydatków budżetu gminy w wysokości 58.245.506 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 20.961.028
zł oraz wydatki bieżące w kwocie
37.284.478 zł, z tego:
1) wydatki własne w wysokości
55.031.709 zł;
2) wydatki na realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.181.797 zł;
3) wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 32.000 zł.
3. Określa kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.991.729 zł.
Określa, że źródłem pokrycia deficytu
będzie zaciągnięty kredyt na rynku krajowym.
4. Określa przychody budżetu w kwocie 5.560.805 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.
Określa rozchody budżetu w kwocie
2.569.076 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
5. Określa planowane wydatki
majątkowe na rok 2012 finansowane ze środków własnych
w wysokości 20.961.028 zł.
- Kurier GCI - styczeń/luty 2012
6. Określa zestawienie planowanych
kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 2.666.582 zł,
w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.252.582 zł, z tego:
- dotacje podmiotowe w wysokości
1.105.000 zł,
- dotacje przedmiotowe w wysokości
900.000 zł,
- dotacje celowe w wysokości 247.582 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w wysokości 414.000 zł.
7. Określa plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody ogółem 1.661.343 zł.
2) koszty ogółem 1.872.035 zł.
8. Ustala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 330.000
zł. oraz wydatki w kwocie 296.597
zł , na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1) Ustala wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie
34.532 zł.
9. Określa dochody i wydatki na 2012
rok wynikające z realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.
10. W budżecie tworzy rezerwy:
1) ogólną w wysokości 110.000 zł;
2) celowe w wysokości 533.187 zł
z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne w oświacie
w kwocie 174.000 zł,
- wydatki remontowe placówek w kwocie 25.000 zł,
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 105.000 zł,
- dokształcanie i doskonalenie zawodo-
Z miasta . . .
we nauczycieli w kwocie 64.134 zł,
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 103.601 zł,
- dożywianie dzieci (bułka) w kwocie
8.500 zł,
- organizację imprez, konkursów dla
dzieci i młodzieży oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych w kwocie 15.177 zł,
- organizację wypoczynku zimowego
i letniego dzieci i młodzieży w kwocie
30.000 zł,
- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 7.775 zł.
11.Upoważnia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego:
1) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących - na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach działu;
2) do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych
do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy
paragrafami w ramach grup wydatków
w rozdziale za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania kredytów i pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
12. Określa limity zobowiązań z tytułu:
1) zaciąganych kredytów na pokrycie
występującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetu w wysokości
1.025.000 zł;
2) zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 7.417.235 zł.
13. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.
14. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
Referat Finansów
Konstantynów Łódzki wysoko w rankingu!
Wysoka pozycja Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu samorządów zrównoważonego rozwoju 2011
Konstantynów Łódzki wśród 18 miast województwa łódzkiego plasuje się na miejscu piątym, w Polsce wśród 306
gmin miejskich zajmujemy pozycję 80. Przed nami są: Kutno
(32 miejsce w Polsce), Łowicz (58), Rawa Mazowiecka (64),
Zduńska Wola (72); za nami: Sieradz (110), Bełchatów (137),
Łęczyca (142), Brzeziny (155), Tomaszów Mazowiecki (159),
Pabianice (176), Zgierz (191), Ozorków (221), Głowno (224).
Zrównoważony rozwój to rozwój racjonalny, trwały, bez
szkody dla przyszłych pokoleń, z poszanowaniem środowiska
naturalnego. Krótko mówiąc – cel wszystkich gmin.
Co roku prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej dokonuje oceny wszystkich polskich samorządów. Celem zestawienia jest
wyróżnienie najlepiej rozwijających się gmin w Polsce.
Badanie oparte jest na niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i opiera się na analizie 16 wskaźników
obejmujących obszary: gospodarczy, społeczny oraz ochronę
środowiska. Brano pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne
majątkowe, wydatki na transport i łączność, udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy, udział
wydatków na transport i łączność, liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczbę pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, napływ i odpływ ludności.
Liczyła się też liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
(na 1000 mieszkańców) czy odsetek radnych z wyższym
wykształceniem. Brano pod uwagę procent ludności objętej
usługami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
Autorzy opracowali cztery rankingi: gmin miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich, a także miast na prawach powiatu.
Spośród gmin województwa łódzkiego najlepiej w kraju wypadły w poszczególnych kategoriach (w nawiasie pozycja
w rankingu krajowym):
- gminy miejskie, których w Polsce jest 306, a w naszym województwie - 18: Kutno (32 miejsce w Polsce), Łowicz (58),
Rawa Mazowiecka (64), Zduńska Wola (72), Konstantynów
Łódzki (80) [na dalszych pozycjach, za naszym miastem, plasują się: Sieradz (110), Bełchatów (137), Łęczyca (142), Brzeziny (155), Tomaszów Mazowiecki (159), Pabianice (176),
Zgierz (191), Ozorków (221), Głowno (224)];
- gminy miejsko-wiejskie, których w Polsce jest 586, a w naszym województwie - 25: Uniejów (22), Rzgów (23), Stryków
(24), Wieluń (30), Wieruszów (50), Opoczno (54), Aleksandrów Łódzki (86);
- gminy wiejskie, których w Polsce jest 1586, a w naszym województwie - 134: Kleszczów (1), Rząśnia (28), Szczerców (29),
Wolbórz (47), Nowosolna (66), Ujazd (94), Ksawerów (97);
- gminy miejskie na prawach powiatu, których w Polsce jest
65, a w naszym województwie - 3: Łódź (35), Piotrków Trybunalski (36), Skierniewice (40).
Liczba gmin - na podstawie danych z roku 2008.
Na podstawie materiału Wydziału Informacji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Źródło: www.terazpolska.pl
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - Z m i a s ta ...
Tramwaj zostaje!
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz zadeklarował, że po podjęciu przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim stosownych uchwał dotyczących porozumień międzygminnych w sprawie międzygminnej
komunikacji tramwajowej dotyczącej linii nr 9 i nr 43, jak również międzygminnej komunikacji autobusowej
dotyczącej linii nr 97, zgodnie z wolą Rady Miejskiej, podpisze porozumienie pod warunkiem uwzględnienia
w nim uzgodnionych wcześniej zapisów:
1. operatorem świadczącym usługę przewozową na trasie linii tramwajowych nr
9 i nr 43 oraz linii autobusowej nr 97
będzie MPK-Łódź Sp. z o.o., która realizuje usługę transportu zbiorowego na
rzecz miasta Łodzi,
2. wynagrodzenie ze strony gminy
Konstantynów Łódzki na rzecz miasta
Łódź za świadczone przez operatora
MPK-Łódź Sp. z o.o. usługi przewozu osób na trasach linii tramwajowych
i autobusowej przez najbliższe cztery
lata nie przekroczy poziomu wynagrodzenia wynikającego z porozumienia
komunalnego, które ma zostać zawarte
pomiędzy stronami w dniu 23 grudnia
2011 r. (wyłączając wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług GUS),
3. oświadczenie przez operatora MPKŁódź Sp. z o.o., że świadczone usługi
- Kurier GCI - styczeń/luty 2012
obejmować będą dotychczasowy zakres
(ilość kursów, długość trasy),
4. wszyscy pracownicy firmy „Tramwaje
Podmiejskie” Sp. z o.o. zostaną przejęci
przez nowego operatora MPK-Łódź Sp.
z o.o.,
5. zmiana dotychczasowego przewoźnika „Tramwaje Podmiejskie” Sp. z o.o.
na nowego operatora MPK-Łódź Sp.
z o.o. nastąpi ze względów proceduralnych z dniem 1 kwietnia 2012 r.
Przypomnijmy - w czerwcu Urząd Miasta Łodzi wypowiedział ościennym
gminom obowiązujące od początku
lat 90. umowy określające funkcjonowanie linii komunikacji podmiejskiej,
w tym tramwajów linii 43 do Lutomierska przez Konstantynów i 46 do
Ozorkowa przez Zgierz. W związku
z podpisaną wcześniej z Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym
wieloletnią umową powierzenia usług
komunikacyjnych Łódź chce, by kursy
linii podmiejskich realizowało MPK,
a nie, jak dotychczas, odrębne spółki,
w których udziałowcami są gminy położone wzdłuż tras do Ozorkowa i Lutomierska.
Choć UMŁ wciąż nie podpisał nowego
porozumienia z władzami Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska, wydaje się, że do jego zawarcia jest dużo
bliżej niż w przypadku Zgierza. - „Wolą
stron jest utrzymanie linii tramwajowych
i ich obsługa przez łódzkie MPK ” - deklaruje Bernard Cichosz, rzecznik burmistrza Konstantynowa. - „Oznacza to
praktycznie likwidację spółki Tramwa-
Z miasta . . .
je Podmiejskie” - dodaje. Jeśli umowa z Konstantynowem
zostanie zawarta, to - choć gmina Konstantynów planuje
finansowanie kursów na dotychczasowym poziomie - podróżujący do centrum Łodzi zapłacą mniej. - „Oczywistym
skutkiem nowego porozumienia będzie jeden bilet obowiązujący
w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim” - mówi Bernard Cichosz.
Dotychczas konieczne było skasowanie dwóch biletów, oddzielnie na odcinek łódzki i podmiejski. Jak poinformowała Izabela Białynin, bilet aglomeracyjny będzie ważny także
w tramwajach linii 46, jeżeli tylko połączenie znajdzie się
w przyszłorocznym rozkładzie jazdy.
Komunikacja międzygminna na dotychczasowych
warunkach, wspólny bilet od 1.04.2012.
Władze Konstantynowa Łódzkiego wynegocjowały funkcjonowanie komunikacji na dotychczasowych warunkach
przy jednoczesnym wprowadzeniu biletu wspólnego dla Łodzi, Lutomierska i naszego miasta. Porozumienia mają obowiązywać od 1 kwietnia 2012. Do tego czasu komunikacja
w Konstantynowie Łódzkim będzie funkcjonowała na zasadach dotychczasowych.
Porozumienia i list intencyjny podpisane!
23 grudnia prezydent Hanna Zdanowska i burmistrz Henryk Brzyszcz podpisali w Łodzi dwa porozumienia międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej
i autobusowej oraz list intencyjny. Gminy Łódź i Konstantynów Łódzki wynegocjowały funkcjonowanie komunikacji na
dotychczasowych warunkach przy jednoczesnym wprowadze-
niu biletu wspólnego dla Łodzi, Lutomierska i naszego miasta.
Porozumienia mają obowiazywać od 1 kwietnia 2012. Wtedy
MPK będzie woziło pasażerów. Do tego czasu komunikacja
w Konstantynowie Łódzkim będzie funkcjonowała na zasadach
dotychczasowych, przewoźnikiem pozostaje firma Tramwaje
Podmiejskie. Prezydent Hanna Zdanowska skwitowała, efekt
kilkumiesięcznych negocjacji jako znaczący krok w kierunku
powstania metropolii łódzkiej. Jedno z porozumień dotyczy
świadczenia usługi przewozu osób i rzeczy linią tramwajową lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi nr 9 (zastąpi
43BIS), wydłużoną w obszar Konstantynowa Łódzkiego,
tj. na odcinku od przystanku Łódź Smulsko do przystanku
Konstantynów Łódzki Park Miejski. Drugie - odpowiednio
linii autobusowej nr 97 (w naszym mieście kursującej na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 71 z drogą Niesięcin
do pętli Niesięcin).
Trzecie porozumienie
29 grudnia 2011 r. prezydent Hanna Zdanowska, burmistrz
Henryk Brzyszcz i wójt Tadeusz Borkowski podpisali w Łodzi porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej
komunikacji tramwajowej. Gminy Łódź, Konstantynów
Łódzki i Lutomiersk wynegocjowały funkcjonowanie komunikacji tramwajowej linii 43 na dotychczasowych warunkach
przy jednoczesnym wprowadzeniu biletu wspólnego dla Łodzi, Lutomierska i naszego miasta. Nowe porozumienie ma
obowiazywać od 1 kwietnia 2012.
Opracowanie
Kacper Demko
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - Z m i a s ta...
Rok realizacji projektów unijnych
w Konstantynowie Łódzkim
Jak można określić mijający rok pod
względem realizacji projektów unijnych? Na pewno był to pracowity rok.
Z jednej strony tempa nabrały najważniejsze projekty infrastrukturalne – wykonano największe roboty
w zakresie modernizacji terenów rekreacyjnych nad stawami (oświetlenie, ciągi piesze, drogi dojazdowe i parkingi),
rozpoczęto kolejny etap uzbrajania terenów przemysłowych. Z drugiej strony
zostały zakończone wszystkie tzw. projekty miękkie realizowane w szkołach
w zakresie zajęć dodatkowych, a także
projekt realizowany bezpośrednio przez
urząd miejski: „Mamo Tato, jesteście
gotowi na to – Konstantynowska Szkoła Rodzenia”.
W ramach nowych projektów pozyskano środki na dofinansowanie projektu
przebudowy placu Kościuszki. Prace
w tym zakresie obejmą wszystkie skwery placu, a planowane zakończenie projektu planowane jest na 2013 rok.
Co czeka nas w przyszłym 2012 roku?
Do połowy roku zakończona zostanie
inwestycja nad stawami oraz projekt
metropolitalnej sieci szerokopasmowego
dostępu do Internetu. Kontynuowane
będzie dalsze uzbrajanie terenów przemysłowych – w tym zakresie roboty oprócz
terenów położonych po południowej
stronie ul. Łódzkiej obejmą również ulicę Spółdzielczą i Niesięcin. W zakresie
modernizacji centrum miasta – zostanie wykonany szczegółowy projekt wykonawczy i jeśli czas na to pozwoli być
może rozpoczną się roboty budowlane.
W zakresie projektów miękkich zostanie
zakończony projekt dotyczący utworzonej grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5. Niestety nic nie wskazuje, iż w zakresie tego typu projektów
Wartość projektu
Plan na 2012r.
Dotacja UE
na 2012r.
„Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa 40 411 065,50 zł
Łódzkiego - Drogi” WPF
6 678 178,00 zł
4 135 912,00 zł
„Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa 12 854 040,00 zł
Łódzkiego - Gospodarka wodno-ściekowa” WPF
8 236 641,00 zł
5 930 451,00 zł
Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do
Internetu WPF
2 799 900,00 zł
1 560 494,00 zł
1 158 370,00 zł
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Konstantynowie Łódzkim WPF
2 586 706,39 zł
565 060,00 zł
298 635,00 zł
Rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego
WPF
4 310 883,82 zł
148 757,00 zł
126 443,00 zł
Projekt
- Kurier GCI - styczeń/luty 2012
Z miasta . . .
gmina będzie mogła w przyszłym roku
realizować nowe projekty, gdyż urząd
marszałkowski zakontraktował już zdecydowaną większość środków i nie ma
przewidzianych konkursów w interesujących gminę działaniach. Przykładem
może być popularna szkoła rodzenia,
w przypadku której wiele osób dopytywało się o kolejną edycję. Brak realizacji
kolejnej edycji nie wynika z braku środków w gminie – takie projekty są finansowane w 100% z środków unijnych,
a z faktu braku konkursu w odpowiednim działaniu.
Przemysław Krygier
Referat Pozyskiwania Funduszy
Nowa
sygnalizacja
Bezpieczniej na skrzyżowaniu ulic
Aleksandrowskiej i Niesięcin. 16 grudnia 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przekazała
w Konstantynowie Łódzkim do użytku
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 71 (ul. Aleksandrowska) z drogą powiatową (ul. Niesięcin).
„Dzięki naszej inicjatywie zainstalowano
sygnalizację świetlną, która poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu.” - powiedział
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
Henryk Brzyszcz.
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - ad
Z Wy
m i awsita...
Nowe centrum Konstantynowa Łódzkiego
Do końca grudnia 2013 roku nastąpić
powinna rewitalizacja pl. Kościuszki
w Konstantynowie Łódzkim. Na wszystkich czterech skwerach dokonana będzie
przebudowa chodników, wymienione zostaną ławki oraz zamontowane zostanie
nowe oświetlenie parkowe, kosze na śmieci. Każdy ze skwerów nabierze innego
wyglądu.
1/ W centralnej części skweru przy urzędzie miejskim znajdą się 2 fontanny,
a Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej zostanie przesunięty na północ.
2/ Na skwerze północno-wschodnim
przy kościele Narodzenia NMP zostanie utrzymany dotychczasowy charak-
ter zagospodarowania.
3/ Centralny plac, na którym znajduje
się pomnik Tadeusza Kościuszki zostanie powiększony dzięki przesunięciu
pomnika na południe. Dzięki temu powstanie miejsce na organizację atrakcyjnych przedsięwzięć (np. lodowiska).
4/ Na skwerze południowo-wschodnim
przy Banku Gospodarki Żywnościowej
i SKOK-u i powstanie plac zabaw dla
dzieci, a także swoje miejsce znajdzie tu
zabytkowy wóz tramwajowy.
Uwaga: rysunek 3 to wizualizacja od
północy, pozostałe trzy - w przybliżeniu
od południa.
Cały obszar placu zostanie objęty siecią
Wi-Fi (dostawca tej usługi internetowej
1
2
3
4
10 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
umożliwia użytkownikom wyposażonym w przenośne urządzenia zgodne ze
standardem Wi-Fi bezprzewodowy dostęp do sieci).
Wszystkie roboty powinny zakończyć
się w grudniu 2013 r. Koszt całkowity projektu to kwota 4 310 883,82 zł,
z czego: Unia Europejska: 3 482 596,04
zł, gmina: 828 287,78 zł.
Rewitalizacja pl. Kościuszki nastąpi
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013 w ramach Działania
VI.1 „Rewitalizacja obszarów problemowych”.
Przemysław Krygier
wia d. . .
Z Wy
miasta
Budowa parku
naukowo-technologicznego
Projekt o wartości ponad 45 mln zł będzie realizowany w Konstantynowie Łódzkim.
Dobra wiadomość dla naszego miasta:
projekt: „Budowa parku naukowotechnologicznego w Konstantynowie
Łódzkim”, którego beneficjentem jest:
Eureka Technology Park Sp. z o.o.
(z siedzibą przy ul. Janickiego 20B,
60-542 Poznań) będzie realizowany
w Konstantynowie Łódzkim (ul. Łąkowa – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.). Całkowita wartość
Projektu: 45 240 630,00 zł, całkowite
wydatki kwalifikowalne Projektu: 36
291 000,00 zł, dofinansowanie na realizację Projektu ze środków RPO WŁ
w kwocie nieprzekraczającej: 21 415
319,10 zł.
Termin realizacji projektu: lipiec
2011 r. - czerwiec 2013 r.
Przedmiot i cel projektu:
Głównym celem projektu jest rozwój
innowacji, współpracy sfery nauki
i biznesu oraz transfer wiedzy i kompetencji w regionie w oparciu o budowę
parku naukowo-technologicznego Eu-
reka Technology Park w Łodzi. Jego
działalność przyczyni się do promocji
kultury innowacyjnej oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw
i instytucji sektora B+R, a tym samym
całego regionu, poprzez:
- zapewnienie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi innowacyjnemu,
- skoncentrowanie w jednym miejscu
usług okołobiznesowych,
- wsparcie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy sektorami nauki i gospodarki,
- zapewnienie kreowania, stymulowania, dyfuzji i akceleracji innowacji
w sieci powiązań (podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu).
pracę z nimi – zakłada się współpracę
z 4 podmiotami: Uniwersytet Łódzki,
Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła
Informatyki, Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania, w zakresie wykorzystania wyników prac lub
pozyskanie informacji o wynikach prac
B+R tych jednostek) zlokalizowanych
w regionie oraz wsparcie dla podmiotów MSP działających lub pragnących
podjąć działalność innowacyjną w regionie.
Źródło:
www.cop.lodzkie.pl
Przedmiotowy projekt, z założenia,
ma wpłynąć w sposób szeroki, trwały
i pozytywny na rozwój innowacyjności
w regionie oraz transfer wiedzy i technologii, stanowiąc komplementarne
działanie wobec instytucji naukowych
(projekt zakłada ścisłą i stałą współ-
Rymarovskie Domy
W Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Kolejowej powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. Rymarovskie Domy Polska
Sp. z o.o. wybuduje bloki, w których mieszkania dwu i trzypokojowe (46,8 m2 i 61,5 m2) będą oddane „pod klucz”.
Osiedle powstaje w oparciu o nowoczesną technologię.
Spółka RD Rýmařov pojawiła się na rynku budowlanym
ponad 40 lat temu. Z historią firmy wiąże się nieodłącznie przemysłowy rozwój budownictwa w systemie prefabrykacji drewna. Zrealizowali ponad 22.000 budynków,
w tym nie tylko domów jednorodzinnych lub budynków
mieszkalnych, ale także całych projektów deweloperskich.
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 11
Z m i a s ta...
Nowy plac zabaw przy ul. Klonowej
15 grudnia 2011 r. został oddany do użytku nowy plac zabaw w Konstantynowie
Łódzkim przy ul. Klonowej. Został on zrealizowany w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej przy ul.
Klonowej na terenach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych”.
Teren został nieodpłatnie przekazany
gminie przez ANR na podstawie umowy, zawartej w dniu 18.12.2009 r. Ponadto agencja zobowiązała się udzielić
gminie bezzwrotnej pomocy finansowej
w wysokości do 80 % rzeczywiście poniesionych kosztów z przeznaczeniem na
wykonanie modernizacji przejętej infrastruktury technicznej. W ramach tego
zadania w roku 2010 opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy układu drogowego oraz zakupiono
drzwi przeciwpożarowe do kotłowni.
W roku 2011 wykonano roboty budowlane związane z przebudową układu
drogowego wraz z budową chodników,
zatok parkingowych i zjazdów indywidualnych, wykonano modernizację
oczyszczalni ścieków oraz wybudowano
plac zabaw, podzielony na dwie strefy:
dla małych dzieci oraz dla młodzieży.
12 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
Do najważniejszych efektów rzeczowych zadania należy zaliczyć:
1. wykonanie przebudowy układu drogowego:
- powierzchnia ciągów jezdnych (nawierzchnia z betonu asfaltowego lub
kruszywa łamanego) – ok. 2.200 m2
- powierzchnia chodników – ok. 720 m2
- powierzchnia zatok parkingowych
– ok. 500 m2
- powierzchnia zjazdów indywidualnych
– ok. 30,00 m2
2. budowa placu zabaw:
- ogrodzona strefa dla małych dzieci,
w skład której wchodzą: huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela
krzyżowa, piaskownica, bujaczek oraz
zestaw zabawowy (domki, trapy, zjeżdżalnia)
- strefa dla młodzieży, w skład której
wchodzą: bramka do gry w piłkę nożną, tablica z koszem do koszykówki, poprzeczka do podciągania się, przyrząd
do ćwiczeń klatki piersiowej oraz ławka
3. modernizacja oczyszczalni ścieków:
Całkowita wartość zadania wyniosła
449.822,97 zł, w tym:
- dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych – 359.858,37 zł,
- środki własne gminy - 89.964,60 zł.
Aleksandra Smulik,
Referat Techniczno-Inwestycyjny
Z miasta . . .
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy
1. O refundację kosztów może ubiegać się wnioskodawca,
który łącznie spełnia następujące warunki:
- prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres
co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o refundację, z tym że do okresu prowadzenia działalności
gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia,
- nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz innych danin publicznych (tj. należności
takich jak: opłaty, podatki, itp., których obowiązek uiszczenia wynika z przepisów prawa),
- nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; nie był karany w okresie 2 lat przed dniem
złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.),
- nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE
C 244 z 01.10.2004r., str. 2); nie rozwiązał w okresie 6
miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy
z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę; spełnia warunki, ww. przepisów prawnych,
- złoży wniosek o przyznanie środków kompletny i prawidłowo wypełniony.
2. Refundacji nie przyznaje się na:
- wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji,
- wydatki dotyczące kosztów budowy i remontów, kosztów pozyskania lokalu, zakup nieruchomości oraz ziemi, opłaty administracyjne i skarbowe, spłatę zadłużeń, wydatki związane z reklamą;
wniesienie kaucji, leasing maszyn, urządzeń i pojazdów, koszty
związane z ubezpieczeniem zakupionego środka transportu,
- zakup towarów do handlu lub surowców i materiałów do
produkcji, zakupy od firmy zależnej (w której podmiot gospo-
darczy posiada udziały wynoszące co najmniej 25%)
- zakup klimatyzacji, alarmu, utworzenie stanowiska pracy
dla osoby w firmach typu agencje, salony gier oraz dla osób
wykonujących pracę nakładczą, działalność z zakresu handlu
obwoźnego i gastronomii obwoźnej, podmiotom działającym
w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TWE oraz w sektorze rybołówstwa i akwakultury, działalność związaną z wywozem, tj.
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej
lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem
działalności wywozowej; pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją
zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; pomoc na nabycie
pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; zakupy
dokonane od współmałżonka; zakupy dokonane na umowy
kupna – sprzedaży od osób w pierwszej linii pokrewieństwa.
3. Podmiot, który otrzymał refundację na zakup środka
transportu zobowiązany jest:
- we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia O.C. i A.C.
4. Na utworzone miejsce pracy w ramach refundacji nie
może zostać skierowana osoba będąca współmałżonkiem
podmiotu, a także osoba, która w ostatnim czasie była zatrudniona u wnioskodawcy.
5. Wynagrodzenie oferowane przez podmiot zatrudnionemu
bezrobotnemu nie może być niższe od kwoty 125% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu zawarcia umowy
o refundację (w 2011r. 125% minimalnego wynagrodzenia stanowi kwotę 1.732,50 zł).
6. Może nastąpić czasowe zaprzestanie przyznawania dofinansowania na określonych stanowiskach wynikające z aktualnej nadwyżki ofert pracy lub ograniczenia środków.
www.puppabianice.pl
Postępowania w sprawie
świadczeń pomocy materialnej
Z dniem 1 stycznia 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim będzie prowadził postępowania w sprawie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Konstantynów Łódzki.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2012 roku w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny należy zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sucharskiego 1/3.
Więcej informacji tel. 42 211 19 67
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 13
Z m i a s ta...
Strażacy mają nowy sprzęt
24 listopada 2011 r. został zakupiony
sprzęt ratowniczy oraz sprzęt do usuwania
skutków powodzi i zalań, dzięki podpisanej umowie pomiędzy Zarządem Powiatu
Pabianickiego, a gminą Konstantynów
Łódzki na zadanie: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do
usuwania powodzi i zalań”.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
„Konstantynów” w Konstantynowie
Łódzkim wzbogaci się o motopompę
pływającą NIAGARA oraz skokochron
14 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
„MORATEX M”. Pompa pozwala na
odprowadzenie wody z zalanych terenów.
Wydajność pompy NIAGARA wynosi
maksymalnie 1200 l/min, przy godzinowym zużyciu 1,0 l/h co czyni zakupiony
sprzęt maksymalnie wydajnym i spełniającym wymogi ochrony środowiska.
Oprócz motopompy zakupiono skokochron na stelażu pneumatycznym „MORATEX M”. Jest to sprzęt uruchamiany
sprężonym powietrzem, wyposażony
we własne źródło zasilania gazem, którym jest butla z gazem o pojemności 10
dm3. Napełniony powietrzem stelaż sam
się podnosi, rozkłada się samoczynnie
w ciągu 3-50 sekund od otwarcia butli ze
sprężonym powietrzem i tworzy prostopadłościan o wymiarach 3,4x3,4x1,6 m.
Zastosowanie skokochronu w miejscach,
gdzie dostępność pojazdów ratowniczych
jest utrudniona lub niemożliwa przyczyni się do większej skuteczności akcji
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
„Konstantynów” w Konstantynowie
Łódzkim.
Tomasz Pawlaczyk
Z miasta . . .
Odpady
- nowe zasady!
1 lipca 2011 Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która zasadniczo
zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia
nowe zasady finansowania, odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oznacza to, że każdy mieszkaniec będzie płacił gminie za odbiór „wyprodukowanych
przez siebie śmieci”.
Ustawa potocznie nazywana „ustawą
śmieciową” wchodzi w życie w dniu
1 stycznia 2012 roku i nakłada na gminę
obowiązek stopniowego wprowadzanie
nowego systemu gospodarki odpadami,
najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku. Na
stronach internetowych miasta www.
bip.konstantynow.pl oraz www.konstantynow.pl, w zakładce poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi, jak
najszerzej będziemy chcieli informować
Państwa o zbliżających się zmianach.
W najbliższych miesiącach będziemy
sukcesywnie zamieszczać cenne informacje na temat wprowadzania nowego
systemu. Dodatkowe informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, z dnia
1 lipca 2011r. oraz o obowiązujących, jak
i projektowanych aktach prawnych
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie
Ministerstwa Środowiska www.mos.
gov.pl/komunalne.
Obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy
prowadzący działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy
odbierając y
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Konstantynów Łódzki są obowiązani
do uzyskania wpisu do rejestru
działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Konstantynowa
Łódzkiego.
utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r.,
poz. 2008 z późn. zm.)”.
Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile przedsiębiorca taki numer posiada
• numer identyfikacji REGON, o ile
przedsiębiorca taki numer posiada
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
1) nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres
przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia
oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza
się dowód uiszczenia opłaty skarbowej
w wysokości 50,00 zł (Uwaga - opłata
ta nie dotyczy przedsiębiorców, który
w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków
wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Burmistrz gminy Konstantynów Łódzki
utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są
kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki
wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, określone
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
UWAGA!
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
którzy w dniu wejścia w życie omawianej
ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać
działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie powyższej ustawy, czyli
do dnia 31 grudnia 2012 r.
Więcej informacji
Referat Techniczno-Inwestycyjny
tel. 42 211-11-73 wew. 144
Wincenty Kołacz
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 15
Wy w i a d
Budżet w
O budżecie na rok 2012, inwestycjach i sporcie. Rozmawiamy z przewodniczącym komisji budżetu i finansów w radzie miejskiej Robertem Bujnowiczem.
Jaki to będzie budżet?
W budżecie na rok 2012 ponad 30% wydatków,
to wydatki inwestycyjne. Zakończone zostaną
projekty unijne m.in.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Konstantynowie Łódzkim”,
„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu
do Internetu”, pierwsza część etapu rozbudowy
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Srebrnej. Będą realizowane również następne etapy
w uzbrajaniu terenów pod przemysł oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Gmina cały
czas inwestuje i to zaprocentuje.
Jakie były priorytety przy ustalaniu budżetu?
Jest to budżet wielu kompromisów. Tematem, który najczęściej się pojawiał
podczas komisji finansów była poprawa dróg publicznych. Postaramy się
sukcesywnie w poszczególnych okręgach przekształcać coraz więcej
dróg gruntowych w drogi utwardzone. Kwota na drogi publiczne
w tym budżecie wyniesie 7 mln
531 tys. zł z czego 6 mln 700
tys. zł na wydatki majątkowe,
czyli uzbrojenie dróg w ŁSSE.
Na drogi gminne przeznaczone zostanie 823 tys. zł.
Większość rady miejskiej
chciałaby poprawić infrastrukturę drogową
w naszym mieście i to
będzie
realizowane.
Główne inwestycje na
najbliższe lata to: rewitalizacja placu Kościuszki, tak aby uzyskał on nowy wymiar
estetyczny i społeczny.
W 2012 r. zostanie zrobiony projekt wykonawczy, przygotowana zostanie całość niezbędnej
dokumentacji. W latach
2013-2014 zostanie wykonana przebudowa. W 2014
16 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
Wy wia d
wielu kompromisów
roku zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Transportu rozpocznie się budowa
S-14, której zakończenie przewidziane
jest na rok 2016. Ta droga odciąży ruch
tranzytowy z głównych ulic miasta.
W 2012 roku zrobiona zostanie ulica
1 Maja ze środków starostwa pabianickiego. Obecnie trwają tam prace przy
budowie kanalizacji, ale jeszcze w tym
roku powinniśmy pojechać już po nowej nawierzchni, która zostanie tam
zrobiona. Ważna jest również budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
W mieście powstaje dodatkowych 15
km. kanalizacji. Zostanie rozdzielona
kanalizacja deszczowa od sanitarnej.
Przypominam, że w roku ubiegłym
kanalizacja została zrobiona w ulicach:
Gdańskiej, Ogrodowej, Curie-Skłodowskiej. Nasze miasto cały czas się
rozwija, powstają nowe osiedla domów
jednorodzinnych, wiele osób sprowadza
się do nas z gmin sąsiednich. Myślę tutaj
o Józefowie, osiedlu „generałów” czyli:
ul. Pułaskiego, Sawińskiego, Bema oraz
ul. Młynarskiej, jak również Żabiczki,
Bechcice, Niesięcin.
Wspomniał pan o Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jej rozbudowa przyniesie większe dochody?
Cała idea ŁSSE i jej rozbudowa przyczyni się do powstania nowych fabryk,
miejsc pracy i spowoduje większe wpływy do budżetu gminy z racji płaconych
przez te firmy podatków. Są to inwestycje, dzięki którym nasze miasto będzie
się rozwijać. Jeżeli uda się nam realizacja rozbudowy terenów przemysłowych,
ich uzbrojenie, przyciągnięcie dobrymi
warunkami firm, to pojawią się również
większe dochody dla gminy.
Dużo mówiło się o wybudowaniu
hali sportowej przy gimnazjum, kiedy ona powstanie?
Ze względu na trudności budżetowe, ta
inwestycja została odłożona na następne lata. W roku 2013 powinna wrócić
do budżetu. Nasze miasto w ostatnich
15 latach zrobiło ogromny skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o bazę sportową.
Obchodziliśmy niedawno piętnastolecie basenu, który zbudowany został
w bardzo nowoczesnej jak na tamte czasy technologii. Po sąsiedzku powstało
boisko ze sztuczną nawierzchnią, które
użytkowane jest przez piłkarzy KKS
Włókniarz. Odnowiona zostanie również nawierzchnia boiska trawiastego.
Zmomodernizowana została hala CSiR
na placu Wolności, w której mecze rozgrywają piłkarze ręczni. Bardzo dobrze
funkcjonuje miejsko-szkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5, którą można podzielić na trzy sektory, na
których równocześnie mogą odbywać
się zajęcia wychowania fizycznego. Nie
można zapomnieć o dwóch Orlikach,
jednym przy „Piątce”, a drugim przy ul.
Zgierskiej, między blokami. Obecnie
trwają prace wykończeniowe w ośrodku nad stawem, gdzie latem mieszkańcy będą mogli grać w siatkówkę oraz
w piłkę plażową na trzech boiskach
piaszczystych oraz wypoczywać w nowym otoczeniu.
Mamy bazę sportową, ale czy jest wystarczająca ilość chętnych dzieci, aby
ten sport uprawiać?
W naszym mieście bardzo dynamicznie
rozwija się sport młodzieżowy. Przez
kilka ostatnich lat kluby, działacze, trenerzy oraz władze miasta wykonały gigantyczną pracę, aby liczba dzieci chcących uprawiać sport w naszym mieście
rosła. To już przynosi efekty. Rozwinęła
się siatkówka (UKS Lider), pływanie
(UKS Piątka), coraz więcej młodzieży zapisuje się do sekcji KKS Włókniarz. UKS Lider jest w czołówce wo-
jewództwa łódzkiego. UKS Piątka jest
w czołówce polskiego pływania, w kategorii junior młodszy i junior mamy
siedmiu kadrowiczów (26 medali
z Mistrzostw Polski), w ubiegłym roku
zdobyliśmy ogółem 370 medali, 90
z zawodów ogólnopolskich, 65 z zawodów międzynarodowych. W naszym
mieście jest mnóstwo dzieciaków, które
chcą trenować: 70 dziewcząt trenuje siatkówkę, około 200 zawodników trenuje
w KKS Włókniarz, ponad 140 pływa
w UKS Piątka.
Podsumowując. Czy sport w naszym
mieście się opłaca?
Sportu młodzieżowego w naszym mieście nie można oglądać przez pryzmat
finansów i budżetu. Pod uwagę należy
wziąć jego aspekt wychowawczy i społeczny. Jest ogromne zapotrzebowanie
aby wśród dzieci zmniejszać agresję
i wychowywać je w duchu zasad fairplay. Ważny jest aspekt zdrowotny,
dodatkowo sport jest narzędziem promocyjnym. Piłkarze ręczni, nożni, ciężarowcy, siatkarki i pływacy, promują nasze
miasto w Polsce i poza jej granicami.
Jak mógłby pan podsumować swój
pierwszy rok pracy w radzie miejskiej?
Jestem nowym radnym, który cały czas
się uczy. Jako radny zdobywam coraz większe doświadczenie. Koleżanki
i koledzy radni zaufali mi i powierzyli
bardzo odpowiedzialną komisję, jestem
przewodniczącym komisji budżetu
i finansów. Staram się swoją funkcję
sprawować jak najlepiej. Do rady miejskiej weszliśmy w trudnym okresie,
w mieście realizuje się i będzie realizowanych wiele inwestycji, wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami, ale postaramy się temu sprostać.
Rozmawiał Kacper Demko
Serdecznie zapraszam na dyżur (parter Urzędu Miejskiego pok.nr 03), ul. Zgierska 2,
który odbędzie się 6.02.2012 r. w godz. 14.00-15.00
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 17
Po d a t ki
PIT 2012
Pity roczne za 2011 r. składa się po zakończeniu roku, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2012 r. Najlepszą decyzją
jest jednak szybsze rozliczenie się z fiskusem. Pozwoli to na uniknięcie kolejek na poczcie czy w Urzędzie Skarbowym
oraz będzie uprawniać do szybkiego zwrotu nadpłaconego podatku. Choć termin ostateczny, w którym zwrot powinien
nastąpić wynosi 3 miesiące od daty złożenia deklaracji podatkowej, to podatnicy rozliczający się w 2012 r. mogą liczyć
na szybsze terminy realizacji ich wniosków w tej sprawie. Szybkie rozliczenie musi iść w parze z precyzyjną znajomością
obowiązujących przepisów – znajomość licznych zmian w prawie podatkowym, które wystąpiły w rozliczeniu za 2011
rok jest niezbędna, by w zeznaniu rocznym nie wystąpiły błędy.
Ważne terminy dla rozliczeń podatkowych w 2012 r.
Rozliczenia podatkowe w 2012 roku w datach – kalendarz podatnika. Daty ważne dla pracodawcy/
przedsiębiorcy
Data
Rodzaj druku
Czego dotyczy
9.01.
PIT-12
Do 9 stycznia PIT-12 powinien trafić do pracodawcy
20.01.
PIT-16
Deklaracja o zastosowaniu karty podatkowej w 2012 r.
20.01
Oświadczenie
31.01.
PIT-4R
31.01.
PIT-8AR
31.01.
PIT-28
29.02.
PIT-16A
29.02.
PIT-11
Informacja o kwotach zaliczek na podatek w roku podatkowym
29.02.
PIT-8C
Deklaracja o przychodach rozliczanych bez pośrednictwa płatnika z innych
źródeł, kapitałach pieniężnych oraz wypłaconych stypendiach
29.02.
PIT-40A
Rozliczenie roczne za emeryta i rencistę – dokonywane przez organ rentowy
29.02.
PIT-40
29.02.
IFT-1R/IFT-3
30.04.
PIT-36
Deklaracja dla rozliczających dochody bez pośrednictwa płatnika
30.04.
PIT-36L
Deklaracja rozliczających podatek liniowo
Wybór formy ryczałtowej działalności w 2012 r.
Deklaracja o wysokości zaliczek na podatek pobranych w roku podatkowym
Deklaracja o pobranym podatku ryczałtowym
Rozliczenie roczne podatku ryczałtowego (najem prywatny itd.)
Deklaracja o składkach ubezpieczenia opłącających podatek kartą podatkową
Rozliczenie roczne sporządzane za pracownika, który złożył PIT-12
Informacja dla osób niemających w Polsce miejsca zamieszkania/ dla
faktycznego lub pośredniego odbiorcy świadczeń
Skala podatkowa
Jeżeli przychody rozlicza się według skali podatkowej, to pobiera się go od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia
Podatek wynosi
podatku w złotych
ponad
do
85 528
85 528
18 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł itd.)
Poda t k i
Ważne terminy dla rozliczeń podatkowych w 2012 r.
Rozliczenia podatkowe w 2012 roku w datach – kalendarz podatnika. Daty ważne dla pracownika
Data
9.01.
Rodzaj druku
PIT-12
Czego dotyczy
Oświadczenie o tym, że PIT składa pracodawca za pracownika
20.01.
Oświadczenie
na piśmie
31.01.
PIT-28
Rozliczenie roczne podatku ryczałtowego (najem prywatny itd.)
30.04.
PIT-37
Deklaracja dla rozliczających dochody za pośrednictwem płatnika
30.04.
PIT-36
Deklaracja dla rozliczających dochody bez pośrednictwa płatnika
30.04.
PIT-36L
Deklaracja rozliczających podatek liniowo
30.04.
PIT-38
Deklaracja rozliczających przychody z kapitałów pieniężnych
30.04.
PIT-39
Deklaracja przychodów z nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 2008 r.
Wybór formy zryczałtowanej rozliczeń najmu prywatnego na 2012 r.
Zmiany w deklaracjach
podatkowych za rok 2011
Najważniejszą zmianą w deklaracjach podatkowych PIT
za rok 2011 składanych w 2012 r. jest wpisywanie numeru
PESEL zamiast numeru NIP. Na podstawie numeru NIP
identyfikowani będą jedynie przedsiębiorcy.
Obecnie identyfikatorem podatkowym jest:
numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami
fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu.
Stąd też tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą lub
będący zarejestrowani dla celów podatku VAT na rocznych
deklaracjach podatkowych podadzą numer NIP (jest to jedna
z pierwszych pozycji deklaracji, na samej górze strony nr 1). Pozostali podadzą jedynie swój numer PESEL i nie wpisują już
podawanego dotychczas numeru NIP.
Łatwiej o ulgę internetową
Uproszczeniu ulega rozliczenie ulgi internetowej. Nie ma obecnie obowiązku udowadniania, że z sieci korzystało się w miejscu
zamieszkania. Na zmianie skorzystają podatnicy użytkujący sieci
bezprzewodowe w telefonach, sieci typu wire-less, czy użytkownicy przenośnych modemów podłączanych np. do laptopów.
Ułatwieniu podlega również system dokumentowania wydatków, uprawniających do ulg podatkowych, w szczególności nie
występuje już konieczność posiadania faktury za Internet.
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 19
Po d a t ki
Inne ulgi
W przypadku krwiodawców – wystarczające będzie zaświadczenie z PCK
o ilości oddanej nieodpłatnie krwi.
Rozszerzeniu podlega zakres korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenia
dokonają osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa z tytułu posiadania psa asystującego – do wartości 2280 zł rocznie, bez
konieczności dokumentowania tych
wydatków. Podatnik musi pamiętać
jednak, by pies posiadał certyfikat psa
asystującego. Wydatki na inne psy nie
podlegają odliczeniu.
Zmianie uległ katalog osób rozliczających się jako samotnie wychowujące dzieci.
Za 2011 r. rozliczenia takiego dokonać
mogą rodzice lub opiekunowie prawni:
którzy w roku podatkowym 2011 pozostawali panną, kawalerem, wdową,
wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem
albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów jeżeli ten rodzic lub
opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci lub którzy pozostawali w związku małżeńskim, jeżeli
ich małżonek został pozbawiony praw
rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub
opiekun w roku podatkowym samotnie
wychowuje dzieci.
Z rozliczenia nie skorzystają już samotnie wychowujący, prowadzący wspólne
gospodarstwo domowe lub wychowujący dziecko wspólnie z innym rodzicem.
W związku ze zmianą zasad ustalania
przychodu wyrażonego w walutach obcych, inaczej niż do tej pory wyglądać
20 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
będzie również rozliczenie podatników
zarobkujących za granicą lub dokonujących odliczeń składek ZUS opłacanych
poza terytorium Polski.
Drobne umowy
Ogranicza się również ilość drobnych
umów rozliczanych ryczałtem 18% przychodów. Tylko nieliczne drobne umowy
będą rozliczane za podatnika przez pracodawcę ryczałtowo, bez pomniejszania
ich o koszty uzyskania. Dotychczasowy
limit 200 zł miesięcznie został bowiem
zastąpiony limitem 200 zł pochodzącym od jednego płatnika, niezależnie
od ilości miesięcy, przez które uzyskano
wynagrodzenie do tej wartości. O ile
dotychczas w teorii można było rozliczyć tak rocznie kwotę do 1200 zł, zawierając kolejne umowy zlecenie, czy też
wydłużyć czas trwania umowy na okres
dłuższy niż miesiąc (np. dwa miesiące)
i rozliczyć takie umowy ryczałtem nawet, gdy kwota była wyższa), tak teraz
rocznie kwota ta wynosi faktycznie 200
zł z każdej umowy.
Doprecyzowaniu uległa zasada rozliczania kwot zwracanych podatnikowi, które wcześniej zostały odliczane w ramach
ulg. Jeżeli podatnik, obliczając podatek
należny, dokonał odliczeń od dochodu,
podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części),
w zeznaniu podatkowym składanym za
rok podatkowy, w którym otrzymał ten
zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
W roku 2011 nie należy już przekazywać studentom informacji na druku
PIT-8S, lecz informację o wypłaconym
stypendium znajdzie się na druku PIT8C. Zmianie ulega też katalog zwolnień
z podatku dochodowego od stypendiów.
Likwidacji uległo zwolnienie pomocy
materialnej przyznawanej na podstawie przepisów o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (teoretycznie
od 1 października 2011, biorąc pod
uwagę roczne ustalanie praw do zwolnień podatkowych – zwolnienie powinno obowiązywać do końca roku w niezmienionym zakresie lub konsekwencje
zmian nie powinny wpływać na prawo
do zwolnienia do końca roku). Zmianie uległ również limit zwolnienia stypendiów przyznawanych przez organy
samorządu terytorialnego i organizacje
pożytku publicznego – obecnie wynosi 3800 zł rocznie (a do 2011 r. 380 zł
miesięcznie).
PIT-y 2011 to kolejny rok stosowania
sieci Internet do wysłania deklaracji
rocznej bezpośrednio z komputera. Dnia
1 stycznia 2012 roku wyrzucić można
deklaracje za rok 2005. Zobowiązania
podatkowe wynikające z deklaracji PIT za
2005 r. ulegają bowiem przedawnieniu.
W 2012 r. deklarację ryczałtowe
złożyć należy do 31 stycznia 2012
r. (wtorek) a deklaracje roczne rozliczane liniowo lub według skali do
30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek).
Terminy składania zeznań nie przesuwają się (nie występują w dniach
wolnych od pracy) i wypadają w datach wskazanych ustawowo.
Źródło www.pit.pl
Kultura
Dzień guzika w Konstantynowie Łódzkim
Kilkadziesiąt guzików należących do wybitnych postaci świata kultury, nauki, sportu czy polityki znalazło się na wystawie „Ludzie i guziki”, która została otwarta 11.12.2011
w siedzibie Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Konstantynowie
Łódzkim. Wernisaż wystawy odbył się w przeddzień Światowego Dnia Guzika. Wystawie towarzyszył: mecz piłki guzikowej zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Gier
Guzikowych, recital gitarowy Adama Raczkowskiego oraz
pokaz filmu „Fabryka guzików”. Patronat honorowy nad
imprezą objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold
Stępień oraz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego – Henryk
Brzyszcz.
Eksponaty pochodzą z Muzeum Guzików w Łowiczu.
Muzeum powstało w 1997 roku. Posiada kolekcję liczącą
ok. 3 tys. eksponatów, której trzon stanowią guziki należące do historycznych i współczesnych, wybitnych postaci świata kultury, nauki, sportu czy polityki. Muzeum
przykłada dużą wagę do dokumentacji, która potwierdza
autentyczność eksponatów, które pozyskiwane są jedynie
w drodze darowizn i znalezisk. Muzeum Guzików to
prawdopodobnie najmniejsze muzeum w Polsce, a może
i w Europie. Statutową siedzibą muzeum jest XIX wieczna
waliza z wulkanizowanej fibry, niegdyś własność łowickiego kupca Bolesława Modesta Majewskiego (1902-1980).
Jego żona Czesława ze Srzednickich Majewska (1905-1967)
do 1943 r. prowadziła dobrze zaopatrzony sklep pasmanteryjny przy ul. Zduńskiej w Łowiczu. Istnienie sklepu
i pozostałe po nim drobiazgi, stały się dla ich wnuka Jacka Rutkowskiego i prawnuczki Karoliny Wandy inspiracją do stworzenia Muzeum Guzików. „Wszystko zaczęło
się od osobliwej spinki do koszuli, która należała niegdyś do
Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego (1885-1939).
Wykonany z kości słoniowej drobiazg pochodzący z epoki
Ludwika XV, zasługuje na dokładne opisanie, kryje bowiem
w sobie tajemnicę. Z zewnątrz widać chińską parę ubraną
w tradycyjne stroje, po odkręceniu górnej części spinki natrafiamy na przedstawioną z najdrobniejszymi szczegółami scenę erotyczną. W 1997 r. eksponat przekazał do zbiorów muzeum, za pośrednictwem Jana Klimkowskiego, prof. Maciej
Witkiewicz, stryjeczny prawnuk artysty” – mówi Jacek Rutkowski. Zdaniem dyrektor łowickiego Muzeum Guzików
Karoliny Wandy Rutkowskiej - „Guziki mimo przypisanej
im prozaicznej funkcji, znakomicie pozwalają zaobserwować
przemijanie czasu”.
Na wystawie w Konstantynowie Łódzkim pokazane zostały m.in. guziki należące do Heleny Modrzejewskiej, Stani-
sława Ignacego Witkiewicza, Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Sławomira Mrożka, Stanisława
Lema, Tadeusza Różewicza czy Wisławy
Szymborskiej. Zobaczyć będzie można
także guziki m.in. Jerzego Waldorffa, Marka Edelmana, Lecha Wałęsy, Jana Karskiego, Gustawa Holoubka, Zbigniewa Religi,
czy Adama Hanuszkiewicza. Na wystawie nie zabrakło guzików wojskowych,
a wśród nich będą unikalnych pamiątek
po generałach: Władysławie Sikorskim,
Władysławie Andersie, Tadeuszu Kutrzebie, a także guzik od munduru, w którym
30 lat temu gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Zobaczyć można było też
guziki należące do polskich podróżników:
Arkadego Fiedlera, Beaty Pawlikowskiej,
Marka Kamińskiego i Jaśka Meli.
Wielkości Muzeum Guzików nie należy
dopatrywać się w ilości eksponatów czy
ich wartości materialnej. Kolekcja posiada
charakter symboliczny, gromadzi to co nieuchwytne, bezcenne - pamięć o ludziach,
wydarzeniach, a pretekstem do tego są
właśnie guziki. „Dlaczego stare guziki? Ich
zasługi dla ludzkości są olbrzymie. Można
nawet mówić o ich znaczeniu strategicznym.
W alkowach i na polach bitew pośrednio
miały wpływ na kształt obecnego świata. Ich
ranga jako przedmiotu zabytkowego jest niedoceniana. Guzik będąc strażnikiem intymności, nośnikiem symboli narodowych, bywa
nieraz jedynym istniejącym świadkiem historii, jedyną pamiątką po człowieku, któremu
wiernie służył” – mówi Jacek Rutkowski.
Patronem guzikarzy jest św. Mikołaj
z Mirry, którego dzień obchodzony jest 6
grudnia. Dzień Guzika obchodzony jest co
roku 12 grudnia, bowiem - jak wyjaśniają
twórcy łowickiego muzeum - w handlu miarą guzików jest tuzin, czyli dwanaście sztuk,
a wielokrotność tuzina to gros (12x12 czyli
144 sztuki).
Karolina Demko
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 21
Ku l t u ra
Święto misiów w bibliotece
25 listopada swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona
przytulanka – pluszowy miś. Światowy
Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony w 2002 roku w setną rocznicę
powstania maskotki.
Wizerunek maskotki został wykreowany
22 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
na początku XX wieku. W 1902 roku,
podczas jednego z polowań prezydenta
Stanów Zjednoczonych Teodora „Teddy” Roosevelta, jego towarzysz łowów
postrzelił młodego niedźwiadka. Gdy
przyprowadził zwierzątko do prezydenta, ten widząc przerażenie malca kazał
go uwolnić. Epizod ten przedstawił na
rysunku Clifford Berryman. Jego grafika ukazała się w gazecie „The Washington Post” i dla sklepikarza z Brooklynu,
Morrisa Mitchoma, imigranta z Rosji
stała się inspiracją do produkcji pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy, za
specjalnym pozwoleniem prezydenta.
1906 r. fabryka Michtona Ideal wypuś-
Kultura
ciła na rynek pierwsze pluszowe misie pod nazwą Teddy Bear.
W ciągu kilku lat Mitchom stał się potentatem i właścicielem firmy „Ideal”, jednej z najbardziej znanych firm produkujących pluszowe misie. Dziś nazwa teddy bear w języku
angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.
Można też spotkać inną wersję historii powstania tej sympatycznej maskotki. Historia misia związana jest z osobą
Margarete Steiff. Steiff - niemiecka inwalidka sparaliżowana wskutek choroby Heinego-Medina, szyła różne pluszowe
zabawki-zwierzątka. Jej siostrzeniec Richard Steiff w roku
1880 wpadł na pomysł, aby ulepszyć ich konstrukcję i założyć firmę produkującą takie zabawki w wirtemberskiej miejscowości Giengen an der Brenz, 10 km od granicy bawarskiej. Pluszowe zwierzątka wystawiono na targach w Lipsku
w 1903. Zainteresowały one Amerykanów i 3000 egzemplarzy wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych. Tam zdobyły dużą popularność i wkrótce podobne misie zaczęły wytwarzać inne firmy zabawkarskie. Firma Steiffa nadal istnieje i
nadal zajmuje się produkcją pluszowych zabawek. Miś stał się
bohaterem utworów dla dzieci, z których najbardziej znanym
jest Kubuś Puchatek (ang. Winnie the Pooh) stworzony w
1926 r. przez brytyjskiego pisarza Alana Alexandra Milne’a.
Innym niedźwiedzim bohaterem książek dla dzieci jest miś
Paddington. W Polsce popularne były dobranocki przedstawiające misia, np. Miś Uszatek czy Colargol.
Podczas dnia pluszowego misia organizowane są konkursy
i festyny, gdzie nagrodami są oczywiście pluszowe misie. Tego
dnia przedszkola, szkoły oraz biblioteki starają się połączyć
zabawę z nauką. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez
pluszowego misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych, symbolem świata beztroskiej zabawy, pierwszym i największym
przyjacielem. Światowy Dzień Pluszowego Misia w naszym
mieście obchodzony był w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla
Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim:
„Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie
Łódzkim wszystkie misie w towarzystwie przedszkolaków uroczyście obchodziły swoje święto. Dzieci przyniosły do biblioteki
swoje ulubione misie. Były prezenty dla solenizantów, zabawy,
zagadki i oczywiście małe, słodkie co nieco dla gości. Rozmawialiśmy o różnych znanych i mniej znanych misiach z książek.
Głównym bohaterem naszej imprezy był Miś Uszatek. Dzieci
poznały bliżej misia z oklapniętym uszkiem oraz jego przyjaciół
i wesołe przygody. Na zakończenie naszej imprezy misie zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy w „Stary niedźwiedź mocno śpi.”
Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa książek o misiach,
z której każdy wybrał książeczkę do wypożyczenia. Dzieci
obiecały misiom, że namalują ich podobizny i przyniosą do biblioteki na Wystawę Misiowych Portretów. W imieniu misiów
zapraszamy wszystkie dzieci do częstych odwiedzin w bibliotece. Czekają tu na was wszystkie misie książkowe i te pluszowe”
- Jadwiga Michalska
Przegląd Spektakli
Profilaktycznych Żyj Zdrowo
Karolina Demko
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 23
Ku l t u ra
Akcja laleczek Unicef-Polska
„Wszystkie kolory świata”
6 grudnia 2011 r. w Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie
Łódzkim odbyła się licytacja laleczek wykonanych przez
chętnych uczniów - wolontariuszy, którzy postanowili pomóc chorym dzieciom z Sierra Leone w Afryce. Ogólnopolska akcja UNICEF „Wszystkie kolory świata” spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem szkół z całej Polski do, której
przystąpili również gimnazjaliści z Konstantynowa Łódzkiego. Celem akcji było w pierwszym etapie wykonanie laleczek
o różnorodnej narodowości w strojach tradycyjnych. Drugi
etap, to zorganizowanie aukcji i pozyskanie tym sposobem
pieniędzy na zakup szczepionej dla chorych afrykańskich
dzieci. Ambasadorem akcji „Wszystkie kolory świata” jest piosenkarka Majka Jeżowska, a szkoła która zbierze największą
sumę pieniędzy, będzie gościć ją w swoich progach i wysłucha w jej wykonaniu koncertu na żywo. Cena wywoławcza
za jedna lalkę to 10 zł. Do szkolnej aukcji w „Małej Galerii”
przystąpili reprezentanci poszczególnych klas kupując wybrane laleczki za różnorodne ceny. Największym powodzeniem
cieszyły się: „Zbynio” i „Jambo” oraz „Marynarz Lolek”. Klasa IA zakupiła 2 lalki za łączna kwotę około 150 zł i to jest
Oddali krew
w „Ogrodzie Sztuki”
9 grudnia br. Klub Honorowych Dawców Krwi im. Jana Grzelczaka w Konstantynowie Łódzkim zorganizował
drugą w tym roku akcję „Krew oddajesz, młodym się stajesz”.
Chętnych do oddania krwi nie brakowało. Kolejna akcja opdczas Dni Konstantynowa 2012. Już teraz wszystkich
zachęcamy.
24 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
najwyższa cena z licytacji, natomiast III F wylicytowała, aż
3 lalki w nieco mniejszej kwocie. Łączna zebrana suma to
880 zł świadcząca o ogromnej wrażliwości i zainteresowaniu
losem dzieci z biednych krajów. Wielkie serca mogą czynić
cuda. Takie serca okazali również przystępując do aukcji, za
co bardzo serdecznie dziękujemy. Burmistrz Miasta Henryk
Brzyszcz, który zakupił lalkę „Krakowiankę” w wykonaniu
Anity Matusiak. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzej Cieślik - lalkę „Michasię”, której autorem był Michał.
Dyrektor Barbara Zawadzka wylicytowała lalkę „ Marynarz
Lola” autorstwa Roksany Żak. Wylicytowane laleczki otrzymają swoje metryczki z datą urodzenia, imieniem oraz danymi darczyńcy, a pieniążki przesłane do Unicef – Polska
w Warszawie staną się cennym wkładem w całość przedsięwzięcia. Ponadto każda lalka (fotografia) weźmie również
udział w konkursie na najpiękniejszy tradycyjny kostium
w głosowaniu internetowym na, które zapraszamy już dziś.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom. Lista wolontariuszy i klas biorących udział w akcji i aukcji zostanie podana na stronie www.gimkonst.pl.
Kultura
Stypendia artystyczne
21 grudnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim odbyło
się spotkanie sekretarza miasta Andrzeja
Błaszczyka z uczniami, którzy otrzymali
stypendia artystyczne. Stypendia za twórczość samorząd gminy przyznał następującym uczniom: Marta Adamczyk, Angelika Kołodziej, Piotr Krakowski, Magda
Wielgus, Oskar Wybrański.
Osiągnięcia nagrodzonych:
Marta Adamczyk
• Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie
Fotograficznym „Polskie Ogrody”
• Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Jan Paweł II – Człowiek
Modlitwy”
• Wyróżnienie w Konkursie Florystycznym „Kolory Polski”
Angelika Kołodziej
• I Nagroda w XIII Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi
Ci z pomocą” - Warszawa 2011
• Nagroda w IV Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa „Cztery pory roku Wiosna” – Warszawa 2011
• Grand Prix w XVI Miejskim Bibliotecznym Konkursie Plastycznym „Nasz
Świat za 100 lat”
Piotr Krakowski
• Nominacja do Wystawy w Ogólno-
polskim Konkursie Fotograficznym
„Twarze”
• Wyróżnienie, Nagroda Dyrektora
w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Polskie Ogrody”
• Wyróżnienie w Konkursie Florystycznym „Kolory Polski”
• Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie
Fotograficznym Internetowym Martyny Wojciechowskiej
Magda Wielgus
• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Polskie Ogrody”
• Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Bezpieczny
Wypoczynek”
• I Nagroda Grand Prix w Miejskim
Konkursie Fotograficznym „Konstantynów Moje Miasto”
Oskar Wybrański
• Wyróżnienie w XIII Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej
„Dziecko i Pies”
• Nagroda w II Ogólnopolskim Konkursie „Papież – Jan Paweł II Przyjacielem Sportu i Olimpizmu” – Lublin 2011
• I Nagroda w Eliminacjach Miejskich
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Powódź, pożar, dniem czy nocą
– straż przychodzi Ci z pomocą” - Konstantynów Łódzki 2011
Słodycze i zabawki dla
Publicznego Domu
Dziecka w Porszerwicach
10 grudnia 2011 r. na terenie wszystkich
konstantynowskich sklepów „Biedronka”
odbyła się charytatywna zbiórka słodyczy
i zabawek na rzecz dzieci z Publicznego
Domu Dziecka w Porszewicach im. Aleksandra Kamińskiego, organizowana przez
harcerzy z Hufca ZHP Konstantynów.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem konstantynowian i w czasie
9 godzin trwania (od 9:00 do 16:00)
harcerzom udało się zebrać ogromne
ilości darów. Było to między innymi:
473 tabliczki czekolady, 97 czekoladowych Mikołajków, 132 paczki ciastek,
czy 517 batoników i wafelków, a także
wiele innych słodyczy. Wśród ofiarowanych rzeczy znalazły się także pluszowe zabawki, klocki i gry planszowe. 12
grudnia wszystkie dary zostały przekazane na ręce zastępcy dyrektora Domu
Dziecka w Porszewicach, który przyjął
je w imieniu dzieci od delegacji Hufca
ZHP Konstantynów. Wszystkim konstantynowianom serdecznie dziękujemy
za okazane serce.
pwd. Konrad Fiszer HR
rzecznik prasowy Hufca ZHP
Konstantynów Łódzki
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 25
Ku l t u ra
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała po raz dwudziesty. Tradycyjnie
w drugą niedzielę stycznia (8.01.2011)
w Konstantynowie Łódzkim kilkudziesięciu wolontariuszy zbierało pieniądze na
na zakup najnowocześniejszych urządzeń
dla ratowania życia wcześniaków oraz
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą. Konstantynów Łódzki zebrał
34 180,19 zł.
Do tej pory WOŚP zbierała pieniądze
między innymi dla: kardiochirurgii
dziecięcej, ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych,
ratowanie życia dzieci z chorobami nerek, ratowanie życia dzieci z wadami
wrodzonymi. Tegoroczny przebiegał
pod hasłem: „Gramy z pompą! Zdrowa
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą.”
W Konstantynowie 20. finał rozpoczął
się sztafetami pływackimi na dystansie
20 km na basenie Centrum Sportu i Rekreacji pod szyldem „100 basenów płynie z pompą.” Równocześnie w Szkole
Podstawowej nr 5 odbywały się rodzinne zabawy sportowo-rekreacyjne zgodnie
26 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
z hasłem - „W zdrowym ciele, zdrowy duch.”
W Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała przedstawieniem teatralnym „Królewna Śmieszka” przygotowanym przez uczniów
Przedszkola nr 1. Odbyły się także:
przedstawienia teatralne, pokazy pierwszej pomocy przygotowane przez drużyna WOPR przy CSiR, pokazy taneczne w wykonaniu zespołów tanecznych
MOK oraz ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. W ogrodzie MOK-u
wszyscy chętni mogli podziwiać miasto
z wysięgnika wozu strażackiego.
Tradycyjnie odbyły się koncerty zespołów, zagrali między innymi:
Voltage - zespół powstał w listopadzie
2009 roku, w XXXIV LO w Łodzi,
przechodząc szereg poważnych zmian.
Od początku roku 2010 zespół pracował nad nowym materiałem by w lutym
2011 nagrać demo promujące. Obecnie
organizuje koncerty i pracuje nad nowym albumem, który powinien ukazać
się na początku roku 2012. W zespole
grają: Piotr „Goszczu” Goszczyński gitara solowa/wokal, Adrian „Adi” Stawiany - gitara rytmiczna, Piotr „Shill”
Pęczkowski – bass, Michał „Wojtek”
Wojciechowski – perkusja, Adam ‘’Jankes’’ Jankowski – klawisze.
City Bum Bum - zespół powstał w 2004
roku z inicjatywy Wojtka Pęczka, założyciela pierwszej w Polsce szkoły perkusji
zachodnioafrykańskiej o tej samej nazwie. Grupa wykonuje tradycyjną muzykę Afryki Zachodniej, która jest nierozerwalnie związana z tańcem i śpiewem.
Główne inspiracje zespołu to repertuar
tradycyjnych rytmów ludu Malinke z regionu Hamana w Gwinei oraz muzyka
baletowa i choreografie z Conakry.
NiFe - jest zespołem z Konstantynowa
Łódzkiego, który od ponad dziesięciu
lat gra podczas różnych imprez miejskich. W zespole grają: Gabriel Uciński
(wokal i gitara), Kacper Demko (bas),
Andrzej Kowieski (klawisze), Franciszek Rogala (perkusja).
The Washing Machine - Pochodząca z okolic Łodzi grupa zdobywa coraz większe uznanie na polskim rynku
muzycznym. Od 2007 roku koncertują
regularnie. Długo wyczekiwana płyta
zespołu, zatytułowana „Into the Sun”,
ukazała się w listopadzie 2011.
Finał w Konstantynowie to także aukcja gadżetów przygotowana przez konstantynowski sztab WOŚP – Miejską
Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie
Łódzkim.
Opracowała
Karolina Demko
Kultura
20 lat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie
Łódzkim zorganizował 28 listopada 2011 r. konferencję „20
lat animacji społecznej MOPS w Konstantynowie Łódzkim”
podsumowującą dwie dekady działalności MOPS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie
Łódzkim w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r. realizuje projekt ,,Siedmiomilowy krok” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Działania 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Hodowcy gołębi pocztowych podsumowali sezon
Kilkunastu członków konstantynowskiej sekcji Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych spotkało się 5 listopada 2011 r. na podsumowaniu sezonu lotowego. Wśród gości
byli burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz
i wiceprezes Okręgu Łódź PZHGP Jan Pierzchała. Krzysztof
Skoneczny, prezes sekcji krótko podsumował sezon, potem przystąpiono do wręczenia pucharów i dyplomów dla najlepszych hodowców. Mistrzem sekcji w lotach gołębi w sezonie 2011 został
Tomasz Włodarczyk, I wicemistrzem - Krzysztof Skoneczny, II
wicemistrzem - spółka Marek Lis i Marek Sobczak.
W dniach 10-11 grudnia w Łowiczu odbyła się wystawa gołębi
pocztowych Okręgu Łódzkiego. Uczestniczyło w niej dwóch
hodowców z konstantynowskiej sekcji: Tomasz Włodarczyk
i Krzysztof Skoneczny. Gołąb Krzysztofa Skonecznego (płowy)
wygrał w kat. wyczyn. Wylatał on w ciągu dwóch lat ponad 10
500 km w konkursie, natomiast drugi z jego gołębi zajął drugie
miejsce w kat. A. Gołębie Tomasza Włodarczyka wywalczyły
drugie i trzecie miejsce w kat. B. Gołębie te będą reprezentowały Okręg Łódź na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu.
Tomasz Włodarczyk
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 27
Sport >>>
UKS Piątka
zakończył sezon
17 grudnia 2011 r. UKS Piątka zaprosił swoich zawodników
i ich rodziców na podsumowanie sezonu. Święty Mikołaj
przynisósł drobne prezenty, na stołach było wiele słodkości.
Wśród gości byli: poseł Andrzej Biernat, burmistrz Henryk
Brzyszcz oraz radni Mirosława Marszałek i Radosław Radwański. Poseł oznajmił, że przekazuje jeszcze w tym roku nagrodę 2 tys. zł dla grupy najzdolniejszych zawodników.
Stypendium dla Dawida Szwedzkiego
Dawid Szwedzki, uczeń I LO w Konstantynowie Łódzkim,
zawodnik UKS „Piątka” jest nie tylko wybitnym pływakiem,
wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski. Za bardzo dobre
wyniki w nauce otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia przynajmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe
wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre. Dawid wykazuje szczególne zamiłowanie do matematyki, i oczywiście do pływania. Jest to świetny przykład,
że można połączyć sport z nauką, i to na wysokim poziomie.
Na zdjęciach uroczystość wręczenia stypendiów, która odbyła
się w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
UKS „Piątka” Konstantynów Łódzki
Torby dla młodych piłkarzy
18 grudnia 2011 r. podczas halowego treningu (mecz mikołajkowy pomiędzy rodzicami a zawodnikami) młodzi piłkarze KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki liderujący po
28 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
I rundzie rozgrywek w klasie „GÓRSKI” (gr. B) otrzymali
torby sportowe za dobre wyniki sportowe od burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza.
Spor t
Kolejne sukcesy UKS Piątka
Pierwszy start i I miejsce
Fantastycznie spisali się najmłodsi zawodnicy Piątki Konstantynów. Podopieczni trenerów Roberta Bujnowicza i Tomasza Kotusa startowali w pierwszych oficjalnych zawodach
w swojej karierze Mistrzostwach Województwa Łódzkiego
klas drugich. W klasyfikacji drużynowej młodzi reprezentanci Konstantynowa Łódzkiego wywalczyli I miejsce wśród 14
startujących klubów i ponad 240 startujących zawodników!
Najmłodsi wywalczyli dla „Piątki” trzy medale (0-2-1). Adrianna Rozberg dwukrotnie zajęła II m. na 25m stylem dowolnym i 25m stylem grzbietowym oraz Szymon Iciachowski
zajął III m. w konkurencji 25 m stylem dowolnym. Gratulacje należą się wszystkim startującym dzieciom. W pierwszym
występie rywalizowali na 25 grzbietem i 25 dowolnym. Stuprocentowa determinacja przedstartowa, niemalże pełen profesjonalizm sprawił, że wszyscy znacznie poprawili rekordy
życiowe. Zawodnicy pokazali, że nie tylko potrafią pływać,
ale również ambitnie walczyć o jak najwyższą pozycję. Ponadto w piętnastce znaleźli się:
- Ada Rozberg II m 25 dow. i II m 25 grzb.
- Szymon Iciachowski III m 25 dow. i IV m 25 grzb.
- Bajer vel Bojer Adam IV m 25 dow. i VI m 25 grzb.
- Broda Marcelina V m 25grzb.
Puchar Sprintu na 5
Zawodnicy Piątki spisali się na piątkę na Pucharze Sprintu.
Blisko 150 pływaków biorących udział w zawodach rywalizowało o miano najlepszego sprintera w województwie. Na II mcu w kategorii open zawody ukończyła Milena Karpisz, wśród
mężczyzn trzecim zawodnikiem okazał się Dawid Szwedzki.
Bardzo cieszy, że każdy start zawodników z Konstantynowa
Łódzkiego przynosił kolejne rekordy życiowe. Dorobek me-
dalowy reprezentantów UKS „Piątka” to pięć krążków (04-1). Dawid Szwedzki wywalczył trzy srebrne medale na 50
grzbietem, 50 klasycznym i 100 zmiennym, a Milena Karpisz
srebro na 100 zmiennym i brąz na 50 dowolnym.
Liga Dzieci II miejsce
Zakończył się cykl zawodów Ligi Dzieci. W czwartej, ostatniej rundzie zawodów zawodnicy UKS Piątka Konstantynów
Łódzki zajęli bardzo wysokie II m na 12 startujących ekip z
województwa łódzkiego. Punkty zdobyli: Romanowska Patrycja, Kraska Jakub, Piotrowicz Kamil, Cierpikowski Robert, Sznej Julia, Kania Dawid, Szwarc Gabrysia, Natalia Zalewska, Szwedzki Jakub, Majewski Jan, Kuśmierczyk Piotr,
Napadłek Julia, Wieczorek Eryk. Brawa dla nich. W rywalizacji indywidualnej wśród 160 startujących nasi zawodnicy zdobyli 5 medali! W ostatniej rundzie najwyższe pozycje
zajmowali:
Romanowska Patrycja I m 100 mot. i II m 100 grzb.
Kraska Jakub I m 100 grzb. i II m 100 mot.
Piotrowicz Kamil III m 100 grzb. i IV m 100 klas.
Sznej Julia IV m 100 mot. i IV m 100 klas.
Cierpikowski Robert IV m 400 dow. i VII m 100 grzb.
Szwedzki Jakub VI m 100 grzb.
Kania Dawid VI m 50 dow. i VIII m 100 mot.
Szwarc Gabriela VI m 400 dow.
sztafeta dziewcząt VI m 4x50 zm. (Zalewska Natalia, Romanowska Patrycja, Sznej Julia, Napadłek Julia)
Zalewska Natalia VII m 400 dow. i X m 100 grzb.
Sztafeta chłopców VII m 4x50 zm. (Szwedzki Jakub,
Wieczorek Eryk, Kuśmierczyk Piotr, Majewski Jan)
Majewski Jan X m 400 dow.
styczeń/luty 2012 - Kurier GCI - 29
Z m i a s ta...
Konstans
„Konstans” to pierwsza spółdzielnia
socjalna, zarejestrowana na terenie Konstantynowa Łódzkiego.
Powstaliśmy przy wsparciu Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja - Ty My”, w ramach realizowanego projektu
„Działajmy razem” współfinansowanego z EFS. Dzięki udziałowi w projekcie, otrzymaliśmy wsparcie – finansowe
i merytoryczne – potrzebne przy starcie i rozwoju naszego przedsiębiorstwa.
Spółdzielnia otrzymała również pomoc
ze strony Konstantynowskiego Cen-
30 - Kurier GCI - styczeń/luty 2012
trum Pomocy Rodzinie, Partnerstwo
bez barier, Stowarzyszenia „Czuje Sercem”, Urzędu miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, Gminnego Centrum
Informacji.
Spółdzielnia socjalna jest formą prawną łączącą cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, a jej głównym
założeniem jest aktywizacja społeczna
i zawodowa jej członków. „Konstans”
świadczy bogaty zakres usług porządkowych i opiekuńczych, dostępnych na
terenie Konstantynowa Łódzkiego oraz
całego województwa łódzkiego. Oferu-
jemy, kompleksowe sprzątanie domów,
biur oraz innych obiektów, prace porządkowe terenów zewnętrznych i ogrodów, sprzątanie i pielęgnacja nagrobków, mycie okien. Zapewniamy również
opiekę nad osobami starszymi, osobami
niepełnosprawnymi oraz dziećmi.
„Konstans” tworzy sześć osób – pięć
kobiet i jeden mężczyzna. Część naszej
kadry ma wykształcenie wyższe – pedagogiczne, wszyscy posiadamy doświadczenie zawodowe w świadczonych przez
nas usługach.
Nasza ekipa jest elastyczna, potrafimy dostosować się do potrzeb naszego
klienta. Ceny, które oferujemy, są konkurencyjne – istnieje możliwość negocjacji. Spółdzielnie Socjalną „Konstans”
tworzą osoby odpowiedzialne, solidne,
otwarte i ciepłe.
Wiosną tego roku przy ulicy Zgierskiej
11 – gdzie znajduje się biuro „Konstans”
(w trakcie remontu) – zostanie uruchomiona ścianka wspinaczkowa. Niebawem ruszy nasza strona internetowa
– www.konstans.org. Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami lub
chcącymi wiedzieć o nas więcej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
507-837-929, 792 258 996.
Przemysław Wieczorek
Dzień guzika
Urząd Miejski w konstantynowie łódzkim
Sekretariat burmistrza
42 211-12-12
Skarbnik miasta
42 211-17-42
Rzecznik prasowy
42 211-15-52, 603-444-343
Straż Miejska
42 211-15-17, 603-058-313, 986
Referat spraw obywatelskich
42 211-12-13
Urząd Stanu Cywilnego
42 211-62-37
Referat techniczno-inwestycyjny
42 211-10-52
Referat finansów (podatki)
42 211-12-43
Referat oświaty, kultury i spraw społecznych
42 211-18-22
Kancelaria (centrala)
42 211-11-73, 42 211-19-03
Biuro rady miejskiej
42 211-15-94
Fax urzędu
42 211-11-68
Gminne Centrum Informacji
42 211-60-02
Wydział architektury i budownictwa, starostwa powiatowego
w Pabianicach, punkt przyjęć w Konstantynowie Łódzkim
Powiatowy ośrodek kartograficzno-geodezyjny (ewidencja gruntów)
punkt przyjęć w Konstantynowie Łódzkim 42 211-61-12
42 211-42-88

Podobne dokumenty

więcej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Konstantynów

więcej - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Konstantynów w styczniu br. Przedszkole nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, (ul. Daszyńskiego 3/5). Przekazał dzieciom „Baśniowe Kalendarze”. Przedszkolaki wręczały je potem swoim babciom i dziadkom, z okazji ich św...

Bardziej szczegółowo