Ocena_ryzyk_transakcyjnych_w_eksporcie_i_ubezpieczenia

Komentarze

Transkrypt

Ocena_ryzyk_transakcyjnych_w_eksporcie_i_ubezpieczenia
Ocena ryzyk transakcyjnych
w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe
23 03 2011
Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka
Coface Poland
Oceny krajów wg Coface
• OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ czynników makroekonomicznych
danego kraju na ryzyko kredytowe poszczególnych firm
• RATING KRAJU (Country Rating) oparty jest na trzech modułach:
- perspektywie ekonomicznej, politycznej i finansowej kraju - tj. słabość otoczenia geopolitycznego,
wraŜliwość gospodarcza, ryzyko kryzysu płynności walutowej, nadmierne zadłuŜenie zewnętrzne,
wraŜliwość finansowa rządu oraz słabe strony sektora bankowego
- klimacie biznesowym
- historii płatności spółki
Te trzy moduły są łączone w celu uzyskania ratingu globalnego przyznawanego kaŜdemu ze 156
ocenianych krajów. Ratingi są monitorowane w oparciu o siedem kategorii ryzyka (w skali rosnącej):
A1
stabilna sytuacja ekonomiczna i polityczna w kraju, niewielkie ryzyko niewypłacalności
A2
pogorszona sytuacja ekonomiczna i polityczna w kraju, niewielkie ryzyko niewypłacalności
A3
pogorszona sytuacja ekonomiczna wpływająca na pogorszenie zachowań płatniczych firm (moŜliwe znaczne opóźnienia w
płatnościach), niewielkie ryzyko niewypłacalności
A4
wyŜsze ryzyko niewypłacalności, ale wciąŜ na poziomie akceptowalnym
B
niestabilna sytuacja kraju, złe zachowania płatnicze, wyŜsze ryzyko niewypłacalności
C
zła sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju, wysokie ryzyko niewypłacalności
D
bardzo zła sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju oraz bardzo wysokie ryzyko wystąpienia niewypłacalności
2011: Oceny dla gospodarek rozwiniętych
Opóźnione skutki kryzysu przedsiębiorstw
we Francji (A2) i Niemczech (A2)
Dlaczego w strefie EURO wzrosły ryzyka krajów
ZadłuŜenie zewnętrzne przedsiębiorstw
Francja
Populacja
PKB
2555439(US$million)
63,0(million)
Rating
country
Business climate
rating
Francja – dyscyplina płatnicza
poprawa wynika z lepszego zarządzania gotówką i zapasami
wsparcie rządu (fundusz wsparcia przemysłu, ubezpieczenie transakcji eksportowych)
Francja - bankructwa
Francja – poprawa sytuacji ekonomicznej
GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POPRAWĘ SYTUACJI EKONOMICZNEJ
poprawa sytuacji napędzana przez popyt wewnętrzny
wzrost wartości inwestycji w drugiej połowie 2010 roku
ograniczenie dynamiki spadku zapasów w firmach
rosnący import dóbr konsumpcyjnych bilansował wzrost eksportu
wpływ wyników w handlu zagranicznym na wzrost ekonomiczny był umiarkowany
Francja – perspektywy w roku 2011
konieczność ograniczenia deficytu budŜetowego do 6% PKB
konieczność obniŜenia zadłuŜenia publicznego do 80% PKB
Spodziewane niewielkie zahamowanie dynamiki wzrostu gospodarki
stosunkowo niewielki dochód do dyspozycji gospodarstw domowych
eksport ograniczony niewielkim popytem w strefie euro
niskie tempo przyrostu inwestycji
mała przewidywalności rozwoju sytuacji makroekonomicznej
duŜa nadwyŜka mocy produkcyjnych
wciąŜ istniejące ograniczenia w finansowaniu
Przegląd branŜ
BUDOWNICTWO
rok 2010 był okresem dalszych spadków, ale prognozy na rok 2011
są bardziej optymistyczne
stopy procentowe kredytów są niskie
rozwijane są programy pomocowe dla osób zakupujących
mieszkania po raz pierwszy
wzrost rynku moŜe być ograniczony dochodami gospodarstw domowych,
które będą rosły wolniej od cen nieruchomości
inwestycje w sektorze publicznym będą malały
TEKSTYLIA I ODZIEś
(74% stanowią inwestycje samorządowe)
branŜa zanotowała niewielki wzrost w 2010 roku ze względu na większy popyt wewnętrzny
w trudniejszej sytuacji firmy sieciowe i niezaleŜne sklepy
produkcja uległa oŜywieniu ze względu na wzrost handlu międzynarodowego
naleŜy spodziewać się stopniowego wzrostu zapasów
główne ryzyko to szybki wzrost cen surowców
Przegląd branŜ
MOTORYZACJA
od III kwartału 2010 zmniejsza się liczba rejestracji nowych samochodów
(spodziewany spadek o 8% r/r)
silna interwencja rządu w latach 2009/2010
programy dopłat do złomowania starych pojazdów, dodatki ekologiczne
subsydia dla francuskich producentów samochodów,
fundusze modernizacyjne dla producentów podzespołów
FARMACJA
wzrost o 2% w roku 2010
restrukturyzacja i akwizycje zagraniczne
w dystrybucji następuje dalszy spadek marŜ
prognozy dla branŜy są pozytywne
Coface na świecie i w Polsce
COFACE na ŚWIECIE
65 lat doświadczenia
50 mln ocenionych firm w światowej bazie Coface
135 tys. klientów
45% spośród 500 największych korporacji to
nasi klienci
6,6 tys. pracowników
111 krajów, w których obsługujemy klientów
156 krajów monitorowanych przez Coface pod
kątem oceny ryzyka (country risk rating)
COFACE w POLSCE
19 lat działalności
0,5 mln polskich firm w bazie danych
5 tys. aktywnych klientów
300 specjalistów w zakresie
informacji, windykacji,
ubezpieczeń i faktoringu
Wiedza i doświadczenie z czterech dziedzin
UBEZPIECZENIE NALEśNOŚCI
WINDYKACJA B2B
FAKTORING
INFORMACJA GOSPODARCZA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Marcin Siwa
Dyrektor Działu Oceny Ryzyka
Coface Poland
[email protected]
16