Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku „Jak u mamy

Komentarze

Transkrypt

Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku „Jak u mamy
Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Żłobku „Jak u mamy"
Grupa- żabki
Listopad 2015
Tydzień 1. Idzie Pan Listopad – poznajemy jesienną pogodę
Dzień
tygodnia
Działania edukacyjne
02.11.2015 Temat dnia: Deszczyk pada kap, kap, kap
Poniedziałek
- Edukacja muzyczna: śpiewanie piosenki
„Pada deszczyk, pada deszczyk wieje, wieje
wiatr...”- dzieci próbują śpiewać razem z n-lem
i wykonywać odpowiednie gesty podczas
śpiewania.
Cele
- rozwój słuchu muzycznego.
Dziecko potrafi naśladować gesty
wykonywane przez n-la i
zapamiętuje kolejność.
- rozwój mowy czynnej, zachęcanie
- Edukacja polonistyczna: Pogadanka z pomocą do mówienia, dziecko rozróżnia
ilustracji na temat jesiennej pogody,
deszczową pogodę od słonecznej
rozróżnianie zjawisk atmosferycznych: deszczu
i słońca.
-dziecko wykonuje polecania
nauczyciela
- Edukacja przyrodnicza: Obserwowanie
pogody i chmur na niebie podczas spaceru.
- kształcenie umiejętności liczenia
do 3 i porównywanie wielkości
-Edukacja matematyczna- liczenie kropel
zbiorów. Rozróżnianie większego
deszczu i przekładanie ich do szablonu kałuż- zbioru od mniejszego.
określanie w której kałuży jest więcej/mniej
kropel.
- Rytmika (10-15min) Wykorzystanie gazety
jako instrumentu muzycznego imitującego
zjawiska atmosferyczne:
- padający deszcz-stukanie palcami
- wiatr- machanie gazetą
-maly wiatr- dmuchanie na gazetę
- burza- szarpanie gazetą itp.
- wykorzystywanie makulatury jako
instrumentu, rozwój wyobraźni.
-Zajęcia plastyczne: Deszczowy krajobraz.
– dziecko sprawnie posługuje się
Naklejanie na kartkę wyciętego z gazety
klejem, umie robić kropki pędzlem
krajobrazu i pokrywanie go kroplami deszczu z zamoczonym w farbie
farby niebieskiej. Prezentacja prac.
03.11.2015
Wtorek
Temat dnia: Wieje, wieje wiatr, puszczamy
latawce
- Edukacja polonistyczna. Słuchanie wiersza
„Jesienny wiatr” K. Kusek. Omówienie jego
treści.
- Słuchanie fragmentu utworu Vivaldiego
„Jesień”. Dzieci otrzymują kolorowe wstążki i
w trakcie słuchania utworu machają nimi
tworząc własną improwizajcje ruchową.
- skupienie uwagi dowolnej
podczas słuchania krótszych
tekstów literackich, rozwój mowy
biernej
- rozwój koordynacji wzrokoworuchowo- słuchowej, uwrażliwienie
muzyczne
-Edukacja plastyczna: Dzieci otrzymują szablon - rozwój motoryki małej, zdolności
latawca i ozdabiają go rożnym materiałem
plastycznych
plastycznym- naklejkami, cekinami, plasteliną.
04.11.2015
środa
- „Wiatr i liście”- Zabawa ruchowa przy
piosence. Dzieci -listki poruszają się po sali a
pomiędzy nimi dziecko- wiatr szeleszczące
bibułami w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie
dziecko -wiatr się nie rusza a listki opadają i
siadają na dywanie.
- Reagowanie na zmiany w muzyce,
przestrzeganie zasad zabawy,
uczenie cierpliwości w oczekiwaniu
na swoją kolej.
- Gimnastyka (10-15 min). Ćwiczenia w
pozycji leżącej
- Podnoszenie wydolności
organizmu. Rozwój dużych grup
mięśniowych.
Temat dnia: Zimno dziś na dworze
- Wprowadzenie piosenki „Zimno dziś na
dworze” Dzieci wspólnie z n-lem śpiewają
piosenkę i dopowiadają kolejne wersy do
piosenki i wykonują w czasie jej trwania
odpowiednie gesty.
- Edukacja matematyczna: Dzieci układają
szarfy- szaliki w dwóch szeregach. Określanie,
który szereg szalików jest dłuższy a który
krótszy. Nazywanie kolorów szalików,
wskazywanie odpowiedniego koloru.
-Słońce świeci- deszcz pada”- zabawa
ruchowa. Gdy nauczyciel pokaże szablon
słońca dzieci wesoło biegają, a gdy szablon
deszczu kucają pod ścianą.
- Praca plastyczna. Malowanie farbami za
pomocą pędzla szablonu czapki i szalika.
J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora
- Rozwój słuchu muzycznego i
koordynacji wzrokowo-ruchowosłuchowej. Rozwój wyobraźni.
- klasyfikowanie przedmiotów wg
długości, rozróżnianie krótszych
elementów od dłuższych.
Utrwalanie nazw kolorów.
- Reagowanie ruchem na symbol
wzrokowy.
- Kształcenie umiejętności
malowania farbami. Estetyczne
wykonywanie prac plastycznych.
05.11.2015
Czwartek
Temat dnia: W co się ubieramy jesienią?
- Przypomnienie piosenki „Idzie Jaś, idzie
Staś”- wspólne śpiewanie piosenki i
poruszanie się po okręgu.
- utrwalanie piosenki, kształcenie
umiejętności poruszania się po
okręgu
-„Co słyszysz?" - Zagadki słuchowe dla dzieci. - rozwój słuchu muzycznego,
Butelki plastikowe są wypełnione różnymi
rozróżnianie dźwięków
materiałami, np.: woda, szpilki, piasek, fasola.
Zadaniem dzieci jest odgadnąć zawartość tych
butelek na podstawie wydawanych dźwięków.
-Taniec integracyjny z Pedagogiki Zabawy
„Deszczyk”.
- Pogadanka na podstawie ilustracji na temat
właściwego i niewłaściwego ubierania się
jesienią. Dobieranie sylwetom garderoby
odpowiedniej do pogody. Utrwalenie nazwy
aktualnej pory roku.
- rozwój koordynacji wzrokoworuchowo-słuchowej, dobra zabawa
- dziecko wie jak należy się ubierać
jesienią, rozumie konieczność
zakładania kaloszy i płaszcza na
deszczową pogodę. Wie, jaką
mamy porę roku.
Rytmika (10-15min). „Cicho – głośno” „ Wolno
- szybko” . Gra na instrumentach perkusyjnych - Dziecko reaguje na zmianę tempa,
we wskazanym przez nauczyciela tempie.
umie grac na instrumentach
perkusyjnych.
06.11.2015
Piątek
Temat dnia: Dzień parasola
Gimnastyka (10-15 min)- ćwiczenia bieżne i w - Podnoszenie wydolności
pozycji stojącej
organizmu.
- „Parasolki”- klasyfikowanie zgromadzonych
parasolek wg przyjętych kryteriów,
przeliczanie , określanie cech.
- dziecko umie liczyć do 3,
klasyfikuje przedmioty.
- dobra zabawa
- Bal z parasolami. Dzieci tańczą do wesołego
utworu muzycznego.
- Dziecko zna imiona dzieci w
grupie.
-„Który parasol jest mój?”- zabawa utrwalająca
znajomość własnego imienia. Dzieci oglądają
parasolki i następnie wskazują imieniem
właściciela danej parasolki.
- „Puzzle- parasol ”-składanie całości obrazka z - Rozwój wyobraźni, kształcenie
pociętych części i naklejanie na kartkę.
spostrzegawczości wzrokowej.
J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora
Tydzień 2: „Kto Ty jesteś? Polak mały”
09.11.2015 Temat dnia: Gdzie jest Polska na mapie?Poniedziałek mapa Polski
- Edukacja polonistyczna:”Kto Ty jesteś? Polak
mały”- nauka wierszyka na pamięć i
utrwalanie jego w kolejnych dniach tygodnia.
Pogadanka na temat kraju w którym żyjemy,
pokazanie na mapie granic naszego państwa,
nazywanie kolorów na mapie.
- Kształcenie wartości
patriotycznych, kształcenie
pamięci, dziecko zna nazwę kraju w
którym żyjemy
- Praca plastyczna. Kolorowanie kredkami
kolorowanki z granicami naszego państwa.
- dziecko umie prawidłowo trzymać
kredkę, sprawnie koloruje.
- Edukacja matematyczna. Układanie w
szeregu rytmicznym na zmianę białych i
czerwonych kamieni.
- dziecko umie tworzyć szeregi
rytmiczne dwuelementowe.
Rytmika (10-15min) zabawa –"Jesienne
- dziecko rozróżnia dźwięki
malowanie"- rozróżnianie rejestru wysokiego, wysokie, średnie i niskie i reaguje
średniego i niskiego. Dzieci naśladują
na zmianę tempa.
malowanie liści wysoko na drzewie, na
niższych gałązkach i nisko na ziemi.
10.11.2015
Wtorek
Temat dnia: Flaga i barwy narodowe.
- Edukacja polonistyczna. Wysłuchanie
utworu Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”.
Po wysłuchaniu wiersza nauczyciel zadaje
dzieciom pytania:
- Jakie kolory występowały w wierszy?
- Jakie barwy znajdują się na polskiej fladze?
- Co oznacza czerwień a co biel w wierszu?
- Kiedy i gdzie możemy zobaczyć naszą flagę?
Prezentacja flagi Polski, wskazywanie
kolorów.
-budzenie szacunku i przywiązania
do symboli narodowych,
-Zabawa ruchowa „Chorągiewki na wietrze”.
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Jedne z
nich są chorągiewkami a drugie wiatrem. Prosi
je że gdy da znać tamburynem to te dzieci,
które są wiatrem nadymają policzki i z całej
siły dmuchają. Natomiast te dzieci, które są
chorągiewkami ruszają się tak z podniesionymi
rączkami jak gdyby chorągiewki miały zaraz
odfrunąć. Potem następuje zmiana grup.
- wie, jak nazywa się nasza
ojczyzna, umie pokolorować
zgodnie ze wskazanym kolorem,
-Wspólne układanie puzzli na dywanie
( pocięta flaga na kilka części).
-Edukacja plastyczna.Dzieci wyklejają
- kształcenie spostrzegawczości
wzrokowej
- zapoznanie z barwami flagi
narodowej,
- wzbogacanie słownika dzieci o
nowe pojęcia.
-rozpoznaje flagę Polski,
- słucha z zainteresowaniem
czytanej literatury dziecięcej.
- jest cierpliwe podczas
wykonywania prac plastycznych.
kawałkami papieru kolorowego przygotowany
wcześniej przez nauczyciela szablon flagi. Po
skończeniu pracy wspólne oglądanie prac i
zrobienie wystawy.
Gimnastyka (10-15 min) elementu Ruchu
rozwijającego W. Sherbone
11.11. 2015
środa
Święto Niepodległości- dzień wolny od zajęcie
dydaktyczno -opiekuńczych
12.11.2015
Czwartek
Temat dnia: Mazurek Dąbrowskiego i nasze
godło
Rytmika (10-15min)- Melo-bajka o literce A –
ćwiczenia muzyczno-ruchowe
Wyklaskiwanie "pauz"- we właściwych
miejscach klaskanie lub granie na
instrumentach /kołatki, bębenki/
- Wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego” w
odpowiedniej postawie, zapoznanie dzieci ze
słowem hymn, prezentacja Polskiego Godła,
omówienie jego wizerunku, nazywanie
kolorów itp.
- podnoszenie wydolności
organizmu
- kształcenie słuchu muzycznego
koordynacja zmysłowo-ruchowa
- dziecko rozpoznaje Hymn Polski,
zna symbole narodowe, nazywa
kolory.
- Zabawa ruchowa „Baczność- Spocznij”- dzieci - dziecko reaguje na hasło
biegają po sali i na hasło „Baczność”
baczność-spocznij.
zatrzymują się i nie ruszają a na „Spocznij”
biegają dalej.
- Praca plastyczna: Wykonanie godła techniką - dziecko posługuje się sprawnie
klejem, rozwój wyobraźni i
origami płaskie.
motoryki małej.
13.11.2015
Piątek
Temat dnia: Dzielni jak żołnierze
Gimnastyka (10-15 min)
J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora
- oglądanie albumów, zdjęć związanych z
wojskowością i żołnierzami – żołnierze,
czołgi,samoloty, mundury, broń itp. Pogadanka
na temat znaczenia wojska dla kraju.
Naśladowanie odgłosy wydawane przez sprzęt
wojskowy.
- dziecko poznaje zawód żołnierza,
potrafi wskazać podstawowe
pojazdy wojskowe, naśladuje
odgłosy militarne- rozwój aparatu
mowy.
-Zabawa ruchowa z muzyką: Marsz, bieg,
- rozwój koordynacji wzrokowopodskok- reagowanie na zmianę tępa w
ruchowo-sluchowej
muzyce
- „Czołg”-praca plastyczna z papierowych
pudełek i słomki. Doklejanie kółek z naklejek.
Prezentacja prac i zabawa czołgami.
- praca z różnym materiałem
plastycznym. Tworzenie własnych
zabawek z odpadów.
Tydzień 3:Kto ratuje nasze życie?
16.11.2015 Temat dnia: Poznajemy zawód lekarza
Poniedziałek
- Edukacja polonistyczna. "U pana doktora" - -kształcenie uwagi dowolnej,
wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej.
rozwój mowy biernej i czynnej.
Rozmowa na temat treści wiersza. Oglądanie Dziecko wie kim jest lekarz.
rekwizytów lekarskich, nauczyciel pokazuje, do
czego służą.
-Zabawa ruchowa ,,Spacer dla zdrowia”: na
-dziecko reaguje ruchem na sygnał
sygnał- symbol słońca, dzieci spacerują,
wzrokowy- Rozwój koordynacji
podskakują, na symbol- deszcz- kucają i robią wzrokowo-ruchowej.
daszek, na symbol burzy- kładą się na dywanie.
- "Witaminki" - interpretacja ruchowa
piosenki.
- Zajęcia plastyczne „U lekarza.”
Pokolorowanie obrazka kredkami.
Rytmika (10-15min) Marsz pojedynczo
dookoła sali ze zmiana kierunku na sygnał
słowny lub muzyczny Gry i zabawy
orientacyjno – sprawnościowe (zabawa w
kałuże, ptaszki)
17.11.2015
Wtorek
- samodzielna aktywność dziecka,
rozwój wyobraźni, dobra zabawa
- rozwój małej motoryki
- dziecko reaguje na sygnał
muzyczny, wykonuje polecenia
nauczyciela.
Temat dnia: Po co jest apteka?
- Oglądanie gazetek reklamowych z lekami.
Pogadanka na temat konieczności zażywania
lekarstw w czasie choroby i zakazu zabawy
lekami przez dzieci. Poznanie słowa apteka
jako miejsce gdzie się kupuje leki.
- kształcenie spostrzegawczości,
wzbogacanie słownictwa i wiedzy o
świecie
-Zabawa tematyczna:
„W aptece”
dzieci w kąciku lekarskim naśladuje według
swej inwencji twórczej czynności wykonywane
przez farmaceutkę i pacjentów, którzy
pokazują, że jakaś część ciała ich boli i przyszli
po leki.
- dziecko umie się zgodnie bawić,
pokazuje co go boli, jaką ma
dolegliwość, rozumie konieczność
zażywania lekarstw tylko w czasie
choroby.
- Praca stolikowa. Naklejanie na kartkę
wyciętych artykułów farmaceutycznych.
- rozwój motoryki małej
18.11.2015
środa
Zagadki słuchowe. Nauczyciel odtwarza z
płyty cd dźwięki służb ratowniczych. Dzieci
odgadują do kogo należą.
- rozwój aparatu słuchu
Gimnastyka (10-15 min)- pokonywanie toru
przeszkód
- ćwiczenia ogolnorozwojowe
Temat dnia: 999/112- pogotowie
- Edukacja matematyczna. Nauczyciel staje
pośrodku sali i wysypuje z pudełka żółte i
czerwone kółeczka – tabletki witaminy.
Zadaniem dzieci jest jak najszybsze
pozbieranie tabletek i włożenie do pudełek
według kolorów
-klasyfikacja przedmiotów według
jednej cechy
- "Jedzie karetka" – zabawa ruchowa.
Przed rozpoczęciem zabawy dzieci słuchają
zagadki
dźwiękowej-sygnału
karetki
pogotowia. Następnie wyjaśniają, kiedy
karetka pogotowia włącza sygnał,(kiedy jedzie
do chorego lub nagłego wypadku), co powinni
zrobić kierowcy, kiedy usłyszą ten sygnał
(kierowcy powinni zjechać z drogi, zatrzymać
się i ułatwić przejazd karetce.) Następnie N.
rozdaje dzieciom krążki – to kierownice i
wyjaśnia przebieg zabawy. Dzieci swobodnie
poruszają się po sali, naśladują jazdę
samochodem. Na dźwięk sygnału karetki
pogotowia wszystkie samochody zjeżdżają na
bok i zatrzymują się, aby karetka mogła
swobodnie przejechać.
- zapoznanie z wyglądem służb
uprzywilejowanych i dźwięków
przez nie wydawanych, reagowanie
na sygnał dźwiękowy
- dobra zabawa
- zabawy dźwiękonaśladowcza „Syrena - rozwój aparatu mowy,
pogotowia” dzieci naśladują odgłosy slużb profilaktyka logopedyczna
ratowniczych zmieniając natężenie głosu:
eeoooo, eiii, eeeeoooo itp
Karetka- wykonanie pracy plastycznej. Dzieci
- rozwój manualny
naklejają na szblon karetki naklejki.
J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora
19.11.2015
Czwartek
Temat dnia: Gdy wybucha pożar…
Rozmowa wprowadzająca na podstawie
ilustracji:
- Kim jest strażak?
- wzbogacanie wiedzy o
otaczającym świecie
- wzbogacanie słownictwa
- Czym się zajmuje?
- rozwój mowy, zachęcanie do
- Jak wygląda strój strażaka?
wypowiadania się
- Co to jest pożar? Pokaz zdjęć pożaru, spalony
dom, las.
- Jak zachować się by uniknąć pożaru i sytuacji
zagrażających życiu?
- Jak zachować się kiedy widzimy dym i
płomienie? Numer alarmowy straży pożarnej,
znaki ewakuacyjne.
- zabawa ruchowa ,,Alarm” – dzieci biegają
swobodnie po sali, na sygnał ,,PALI SIĘ!” dzieci
odkładają wszystko i ustawiają się w pociąg
przy drzwiach. Dwójka wyznaczonych dzieci
chowa się.
-Wyjście z sali w poszukiwaniu znaków
ewakuacyjnych na korytarzu, kierowanie się w
stronę wyjścia.
- reagowanie na sygnał słowny,
wykonywanie poleceń nauczyciela,
- kształcenie spostrzegawczości,
kształcenie odpowiedniego
zachowanie się w sytuacji
kryzysowej
-,,Dym” – dzieci biegają swobodnie po Sali na - pokonywanie torów przeszkód,
sygnał ,,Dym!” – kładą się na podłogę, czołgają rozwój motoryki dużej
się pokonując tor przeszkód (palące się
przedmioty) w stronę drzwi (tunel, zabawki
porozrzucane).
- Praca plastyczna. Wóz strażacki z figur
geometrycznych. Rozróżnianie i nazywanie
figur,określanie kolorów. Naklejanie figur na
kartkę tworząc pojazd.
- Tworzenie prac plastycznych z
figur geometrycznych, utrwalanie
ich nazw oraz kolorów
Rytmika (10-15min)
Zabawa z piosenką: "KOTEK" , wystukiwanie
rytmu na kastanietach podczas piosenki
-rozwój grafometryczny
-dziecko umie grac na kastanietach,
20.11. 2015 Temat dnia: Poznajemy zawód policjanta.
Piątek
-Prezentacja munduru oraz wyposażenia
potrzebnego policjantom w pracy: kajdanki,
odznaka policyjna, krótkofalówka; omówienie
ich przeznaczenia i pracy policjanta z
wykorzystaniem plansz demonstracyjnych i
książek Rozmowa na temat pracy wykonywanej
przez funkcjonariusz policji ( ilustracje ):
kierowanie ruchem, gdy nie działa sygnalizacja
świetlna, czuwanie nad bezpieczeństwem w
ruchu drogowym,ściganie przestępców.
- poszerzanie wiedzy o otaczającym
świecie, zapoznanie z pracą
policjanta,
- nazywanie i rozpoznawanie
przedmiotów
- wzbogacanie słownictwa
- Zabawa tematyczna w kąciku zainteresowań z - dziecko umie się bawić,
samochodami „Policjanci i złodzieje”. Dziecko przestrzega zasad, odgrywa role.
policjant ściga samochodem dziecko złodzieja.
Zamiana ról.
- reagowanie na sygnał
wzrokowy,rozwój dużej motoryki
- Zabawa ruchowa „Samochody”
Dzieci otrzymują obręcze-kierownice i biegają
po sali gdy n-l pokaże kartkę zieloną, na
czerwonej się zatrzymują.
- rozwój motoryki małej,
kształcenie uwagi dowolnej i
- Praca plastyczna. Wyklejanie lizaka
cierpliwości
policyjnego czerwonym papierem. Technika
wydzieranka.
- kształcenie spostrzegawczości
- Karta pracy. Łączenie pojazdu ze służbą
ratunkową, do której należy.
- podnoszenie sprawności
organizmu
Gimnastyka (10-15 min) Zabawy ruchowe z
piłkami
J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora
Tydzień 4: Nasze emocje
23. 11.2015 Temat dnia: „Jeśli jest Ci wesoło”- radość
Poniedziałek
Rytmika (10-15min) Nauka cwału bocznego w
kole wiązanym (w wolnym tempie, bez
odrywania nóg od podłogi), elementy tańcapolka .Próby instrumentowania piosenek
(głównie w refrenach)
- uwrażliwienie ruchowe dziecka
- nauka nowego sposobu
poruszania się
- dziecko umie posługiwać się
instrumentami muzycznymi
- „Jeśli jest ci wesoło”- wprowadzenie nowej
piosenki. Nauczyciel śpiewa piosenkę a w
kolejnych wersach dzieci dopowiadają swoje
ruchy i wykonują daną czynność np. to skacz
tak jak ja, to klaszcz tak jak ja, to uśmiechaj się
jak ja itp.
- rozwój wyobraźni, rozwój
motoryki dużej,
- umuzykalnianie dzieci
- Zabawa logopedyczna. Zabawa w śmieszne
miny. Dzieci naśladują miny nauczyciela i
wymyślają własne. Podkreślanie znaczenia
wesołej miny.
- Profilaktyka logopedyczna.
Usprawnianie narządów mowyjęzyka, ust
- Oglądanie plansz z minami. Odnajdywanie
- rozpoznawanie stanów
wesołej miny. Pogadanka na temat znaczenia
emocjonalnych drugiej osoby
uśmiechu w życiu społeczny że np. uśmiechem
okazujemy sympatię, akceptacje.
- „Taniec radości”- każde dziecko pokazuje jak
się cieszy a reszta próbuje je naśladować.
- integracja grupy
- Praca plastyczna. Naklejanie na kartkę z
zarysem głowy oczu, nosa i uśmiechniętych
ust.
24.11.2015
Wtorek
Temat dnia: Gdy mi smutno, gdy mi źle…
- Oglądanie plansz z miniami. Poszukiwanie
smutnej miny. Dzieci pokazują na zmianę
smutną minę i wesołą. Pokazanie drugiej
planszy na której są różne sytuacje a dzieci
mają pokazać smutną minę bądz wesołą np.
dziewczynce uciekł balon – smutna, chłopiec
dostał prezent – wesoła.
- Jak możemy pocieszyć przyjaciela? Pogadanka
połączone z pokazem, że kogoś przytulamy,
głaszczemy, zapraszamy do zabawy.
- praca z drobnym materiałem
plastycznym. Rozwój manualny.
- rozpoznawanie stanów
emocjonalnych innych osób
- uwrażliwienie emocjonalne
- integracja grupy, przekraczanie
linii dystansu osobistego
- „Kostka uczuć” - dzieci rzucają po kolei kostką - uczenie cierpliwości w
z narysowanymi różnymi emocjami i następnie oczekiwaniu na swoją kolej,
naśladują minę wyrzuconą na kostce.
rozpoznawanie stanów
emocjonalnych,reagowanie na
sygnał wzrokowy
Gimnastyka (10-15 min)- ćwiczenia i zabawy
ogólnorozwojowe
25.11.2015
Środa
Temat dnia: Światowy dzień Pluszowego
Misia
J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora
- Edukacja polonistyczna. Wiersz Z.
Bronikowskiej pt. „Miś idzie do przedszkola” –
wyjaśnienie dzieciom, dlaczego przyniosły
dzisiaj swoje misie do przedszkola.
- rozwój uwagi dowolnej
- poszerzanie słownictwa
- Oto mój miś” – prezentacja misiów
przyniesionych przez dzieci.
Krótkie opowiadanie dzieci o swoich misiach.
Opis jak wyglądają, jak się nazywają.
- zachęcanie dzieci do
wypowiadania się
- „Dwa malutkie misie” – zabawa ruchowa z
- dobra zabawa
misiem.( Hasło do zabawy :„Dziś w przedszkolu - integracja grupy
jest wesoło, misie z nami tańczą w koło”)
- podnoszenie sprawności i
wydolności organizmu
- zabawa muzyczno- ruchowa „Stary
niedźwiedź mocno śpi”
- zgodna zabawa, przestrzeganie
reguł zabawy
- Zabawa z misiem wg instruktażu nauczycielki - - rozwój grafomotoryczny
„ Misiowy masaż” do słów rymowanki:
- rozwój wyobraźni
Przyszła jesień z deszczowymi chmurami'
a po parku chodzą dzieci parami ( po misia
plecach maszerują paluszki)
na alejkach ścielą się liści dywany (głaskają całą
dłonią) i brązowe spadają kasztany (ukłucia
palcem)
my zbierzmy te dary jesieni (chwyt pięcioma
palcami) układamy je w rządkach na
ziemi( rysowanie grzbietem dłoni linii).W domu
tato wywierci w nich dziurki (wiercenie
opuszkiem palców) nawleczemy je wtedy na
sznurki ( dwie faliste linie wykonane na
plecach)
- Praca plastyczna. Wykonanie misia techniką
- rozwój zdolności plastycznych
origami.
26.11.2015
Czwartek
Temat dnia: Mamo, tato boje się...
- Gra mimiczna z wykorzystaniem lusterek
Dzieci siedzą w kole na dywanie, każde z nich
trzyma w rękach lusterko. Do każdego
wypowiedzianego przez nauczycielkę zdania
mają zrobić odpowiednią „minę”, wyrażającą
ich uczucia i oglądają swoje miny w lusterku,
np.
„Ewa dostała prezent od babci”
„Bartek zgubił swój ulubiony samochód”
„Za oknem pada zielony śnieg”
„Zobaczyłem groźnego, dużego psa” itp
- Zajęcia polonistyczne. Boję się” M.
Musierowicz - słuchanie fragmentu
opowiadania
- profilaktyka logopedyczna
- uwrażliwienie emocjonalne dzieci
- rozwój aparatu mowy
- rozwój uwagi dowolnej
- poszerzanie słownictwa, rozwój
mowy
- „Straszne głosy i odgłosy” – zagadki słuchowe - rozwój aparatu słuchu
Prowadzący tłumaczy, że nie tylko ludzi,
- poszerzanie wiedzy o świecie
zwierząt, przedmiotów czy zjawisk można się
- przezwyciężanie strachu
bać. Niepokój i strach mogą w nas wzbudzać
także dźwięki i odgłosy.
Zadanie polega na słuchaniu dźwięków: miłych
dla ucha (np. pozytywka), niemiłych (skrobanie
po szkle), budzących niepokój i strach (szelesty,
szumy). Prowadzący odtwarza dźwięki , a dzieci
odgadują. Pyta czy dźwięk był miły, a może
straszny. Następnie pokazuje przedmiot, który
ten dźwięk wydał. Ponownie pyta czy
przedmiot, który wydał ten straszny dźwięk
rzeczywiście jest straszny? Podsumowanie:
czasami „Strach ma wielkie oczy”
- rozwój wyobraźni i umiejętności
- Praca plastyczna. Wykonanie ducha z
talerzyka papierowego. Doklejanie oczu, buzi i
sukienki z krepiny. Prezentacja prac i
dmuchanie na krepinę.
-Rytmika (10-15min)
Wyrabianie wrażliwości na stopniowe zmiany
dynamiki i agogiki– reagowanie na zmiany
ruchem, improwizacje ruchowe do fragmentu
utworu Mozarta
27.11.2015
Piątek
plastycznych
- wydłużanie fazy wydechowej
-uwrażliwienie dzieci na piękno
muzyki;
- rozbudzenie emocjonalnego
stosunku dziecka do muzyki.
wdrażanie do umiejętności
słuchania muzyki;
-kształtowanie wrażliwości na
zmianę tempa, dynamiki,
wysokości dźwięku;
Temat dnia: Mam prawo czuć złość
Gimnastyka (10-15 min) Elementy ruchu
rozwijającego W. Sherbone
J. Angielski- zajęcia prowadzone przez lektora
- Edukacja polonistyczna- Bajka z serii Domisie
pt. "O nadętym Domisiu" – omówienie emocji
w bajce.
- Zabawa muzyczno–ruchowa "Dwóm tańczyć
się zachciało"
-Zabawa ruchowa „Podróż do krainy: złości,
radości i smutku”.
Dzieci ustawiają się w pociąg i jadą do krainy
złości, tutaj ludzie chodzą obrażeni, są źli i
zagniewani, tupią nogami, zaciskają dłonie w
pięści i krzyczą. Następnie pociąg rusza dalej i
zatrzymuje się w krainie smutku. Tutaj ludzie
chodzą markotni, płaczą, Na końcu pociąg
rusza do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze
uśmiechnięci, życzliwi i pomocni wobec siebie,
witają się z nami serdecznie.
Dzieci wypowiadają się w której krainie
podobało im się najbardziej i dlaczego?
Podczas tej zabawy w każdej krainie słychać
muzykę odpowiednią do emocji: złości,
smutku i radości. Każda kraina znajduje się w
innym miejscu sali i jest oznaczona symbolem
oddającym daną emocję.
- „Złość”- praca plastyczna. Dzieci na białej
kartce wyrażają swoją złość malując dowolnie
- rozwój uwagi dowolnej
- poszerzanie słownictwa
- nauka tańca w parach
- udział w imrowizacjach
ruchowych piosenek
- dziecko dostosowuje stan
emocjonalny do nastroju
- reaguje emocjonalnie na bodźce
z zewnątrz
- rozróżnia stany emocjonalne
- dziecko wie jak odreagować
emocje
- rozwój wyobraźni
czarną kredką