załącznik nr 1

Komentarze

Transkrypt

załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Wydział:
Kierunek studiów:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Stacjonarne/Niestacjonarne*
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Metody uczenia się i studiowania
Poziom kształcenia, semestr
studiów:
Przynależność do modułu
Studia pierwszego stopnia, semestr 1
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Język wykładowy:
Język polski
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Forma zajęć, liczba
godzin dydaktycznych,
ECTS:
Autor programu:
Prowadzący zajęcia:
Sposób zaliczenia:
Sposób walidacji
efektów kształcenia
Ogólnouczelniany
Forma zajęć:
Liczba godzin:
Liczba punktów ECTS:
ćwiczenia
15/9*
1
Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji i Ewaluacji
Zaliczenie na podstawie testu dotyczącego prawa autorskiego i
pojęć związanych ze studiami w szkole wyższej
Obecność na zajęciach, wypełnienie ankiet i testu, udział w
dyskusji
*niewłaściwe skreślić
I. Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z systemem szkolnictwa wyższego oraz
przygotowanie do świadomego studiowania. Przedmiot ma na celu także ułatwienie
pokonywania trudności wynikających z przejścia z etapu szkolnego uczenia się do
uniwersyteckiego studiowania. Dzięki świadomości rangi i znaczenia studiów wyższych dla
osobistego rozwoju i indywidualnej ścieżki kariery student w czasie zajęć uświadamia sobie
potrzebę uczenia się przez całe życie.
II. Efekty kształcenia:
Student w zakresie wiedzy:
 zna akty prawne i zasady regulujące proces studiowania i uczenia się w szkole wyższej;
 zna zasady prawa autorskiego i praw pokrewnych;
 określa podstawowe pojęcia, związane ze studiami w szkole wyższej;
w zakresie umiejętności:




potrafi zdiagnozować uwarunkowania przebiegu procesów uczenia się i studiowania;
analizuje programy kształcenia i na ich podstawie planuje swoją ścieżkę rozwoju;
potrafi ze zrozumieniem odczytać sylabusy przedmiotów;
potrafi dobierać adekwatne do swoich możliwości metody uczenia się;
w zakresie kompetencji społecznych:
 jest świadomy rangi i znaczenia studiów wyższych dla osobistego rozwoju i
indywidualnej ścieżki kariery;
 uświadamia sobie potrzebę uczenia się przez całe życie.
III. Metody i kryteria zaliczenia przedmiotu:
Metodą zaliczenia ćwiczeń będzie udział w zajęciach, udział w dyskusji, a także sprawdzenie
wiedzy z zakresu pojęć dotyczących szkolnictwa wyższego oraz praw autorskich i praw
pokrewnych na podstawie testu.
IV. Treści programowe:
W trakcie zajęć realizowane są zagadnienia określone poniżej. Układ zajęć w czasie semestru
zależny jest od prowadzącego.
1. Zajęcia wprowadzające. Studia wyższe w Polsce i na świecie. Struktura uczelni wyższej.
Anonimowa ankieta (załącznik 2).
2. Czym jest studiowanie? Sposoby uczenia się i efektywna praca umysłowa. Sposoby
przekazywania wiedzy.
3. Rodzaje zajęć, formy zaliczeń na studiach wyższych w zależności od profilu kształcenia.
Wybór przedmiotów. Sylabusy przedmiotów.
4. Regulaminy studiów i inne akty prawne obowiązujące w uczelni.
5. Efekty kształcenia. System punktacji ECTS.
6. Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego (przy współpracy z Biblioteką Główną AJD).
7. Metoda tutoringu akademickiego i tutoringu rozwojowego.
8. Mobilność krajowa i międzynarodowa studentów, program Erasmus +.
9. Kształcenie na odległość, on-line, e-learning.
10. Dziekanat i Wirtualny Dziekanat (USOSweb).
11. System stypendialny.
12. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Źródła informacji i intelektualne przetwarzanie
danych.
13. Studenckie życie naukowe - koła naukowe, udział w pracach naukowych, itp.
14. Dlaczego warto studiować? Idea lifelong learning, potrzeba uczenia się przez całe życie i
kształtowanie indywidualnej ścieżki rozwoju. Anonimowa ankieta (załącznik nr 3)
15. Test sprawdzający wiedzę z zakresu pojęć dotyczących szkolnictwa wyższego oraz praw
autorskich i praw pokrewnych (załącznik nr 4) oraz zaliczenie przedmiotu.
V. Literatura podstawowa:
Cotrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Poznań 2007.
Metodyka studiowania, red. A. Andrzejczak, Poznań 2011.
Sarnat-Ciastko A., Tutoring w polskiej szkole, Warszawa 2015.
Tutoring : teoria, praktyka, studia przypadków, red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala,
Warszawa 2015.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
VI. Literatura uzupełniająca:
Corey G., Schneider Corey M., Mamy wybór. Zgłębianie osobistego rozwoju, Poznań 2002
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003
Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2000.

Podobne dokumenty