Składowisko odpadów komunalnych Barycz w

Komentarze

Transkrypt

Składowisko odpadów komunalnych Barycz w
POZYSKIWANIE
I WYKORZYSTANIE BIOGAZU
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH BARYCZ
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie
Krystyna Flak, Henryk Kultys
1
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W KRAKOWIE to:
założony w 1906 roku Zakład Oczyszczania Miasta,
przekształcony w roku 1953 w Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania,
od roku 1993 funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
w której 100% udziału ma Miasto Kraków.
Dziś stanowi największą, nowocześnie zarządzaną firmę w regionie.
miechowski
dąbrowski
proszowicki
oświęcimski
brzeski
wadowicki
bocheński
suski
Tarnów
tarnowski
limanowski
Nowy Sącz
gorlicki
LEGENDA
suski
nazwy powiatów
nowotarski
nowosądecki
granice powiatów
Teren działalności MPO Kraków
Obszar, na którym MPO Kraków rozpoczyna
swoją działalność
tatrzański
2
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA
SPÓŁKA Z O.O. W KRAKOWIE
Działalność podstawowa
wywóz odpadów stałych
i płynnych
Działalność pomocnicza
sprzedaż pojemników
na odpady oraz worków
zimowe oraz letnie
oczyszczanie dróg,
placów i chodników
naprawa samochodów,
regeneracja pojemników
odbiór odpadów
selektywnie zbieranych
prowadzenie stacji paliw
zarządzanie
kompleksem obiektów
gospodarki odpadami
3
CENTRUM EKOLOGICZNE BARYCZ W KRAKOWIE
4
Składowisko odpadów komunalnych Barycz w Krakowie, to:
•
•
•
Obszar o powierzchni 36 ha podzielony na trzy etapy,
I i II etap składowiska – zrekultywowany,
etap III składowiska – eksploatowany od roku 2005
5
HISTORIA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH BARYCZ
W KRAKOWIE
Rok 1974
podpisanie porozumienia pomiędzy Kopalnią Soli „Wieliczka” i Miejskim
Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie i rozpoczęcie
eksploatacji I etapu składowiska,
Rok 1992
rozpoczęcie eksploatacji II etapu składowiska
Lata 1992 – 1994
zamknięcie I etapu składowiska, wykonanie instalacji do odgazowania i
jego rekultywacja,
Lata 1998, 1999, 2002, 2008
zabudowa zespołów prądotwórczych do produkcji energii elektrycznej,
Rok 2005
zakończenie eksploatacji II etapu składowiska i rozpoczęcie eksploatacji
III etapu,
6
TECHNOLOGIA SKŁADOWANIA ODPADÓW
Ważenie
samochodów
wwożących odpady
Rozładunek i
zagniatanie odpadów
Kontrola i rejestracja
odpadów
Codzienna izolacja
zdeponowanych
odpadów
Ważenie samochodów
wyjeżdżających ze
składowiska
Mycie kół i podwozi
samochodów
opuszczających
składowisko
7
POZYSKIWANIE
BIOGAZU
I ETAP SKŁADOWISKA (instalacja eksploatowana od 1994.)
47 studni wierconych o głębokości od 5 – 21 m zakończonych głowicami zabezpieczonymi
kręgami betonowymi i rurociągami zbierającymi i przesyłowymi
8
POZYSKIWANIE
BIOGAZU
II ETAP SKŁADOWISKA (odgazowywany jest od roku 1997 -
niecałe pięć lat od rozpoczęcia jego eksploatacji)
Rok 1997
na poziomie 265-270 m n.p.m wykonanych zostało:
- 11 studni wierconych o głębokości około 17 m,
- 8 rurociągów horyzontalnych (po północnej i południowej stronie)
Rok 2002
na poziomie 275- 280 m n.p.m wykonanych zostało 11 studni wierconych
o głębokości około 12 m,
Rok 2005
na poziomie około 290 -295 m n.p.m wykonane zostały 32 studnie
wiercone o głębokości około 12 m.
9
STUDNIE ODGAZOWUJĄCE NA II ETAPIE
SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH BARYCZ
10
III ETAP SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH BARYCZ
III ETAP SKŁADOWISKA (studnie sukcesywnie podnoszone podczas
eksploatacji składowiska oraz poziome rurociągi zbierające).
Na dnie niecki III etapu składowiska zabudowanych zostało 28 studni
11
SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJI ODGAZOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA BIOGAZU
NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH BARYCZ W KRAKOWIE
CZĘŚĆ ZREKULTYWOWANA
I ETAP
Studnie
odgazowujące
Studnie odgazowujące
CZĘŚĆ EKSPLOATOWANA
II ETAP
III ETAP
Rurociągi
horyzontalne
Studnie odgazowujące
i
Kolektor zbiorczy
Kolektory zbiorcze
Stacja zbiorcza biogazu
komora spalania
biogazu
Stacja przesyłowa biogazu
PRODUKCJA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
energia cieplna dla
potrzeb własnych
I CIEPLNEJ
Blok
energetyczny
Blok
energetyczny
Blok
energetyczny
Blok
energetyczny
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Stacja transformtorowa 15 kV
energia elektryczna do sieci ENION
energia elektryczna na potrzeby własne
12
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z BIOGAZU
BLOKI ENERGETYCZNE
Komora spalania
13
STACJA ZBIORCZA I PRZESYŁOWA BIOGAZU
14
STACJA PRZESYŁOWA BIOGAZU
widok z zewnątrz
maszynownia
15
STACJA PRZESYŁOWA BIOGAZU
sterownia
16
BLOK ENERGETYCZNY (ZESPÓŁ PRADOTWÓRCZY )
DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ Z BIOGAZU
17
Produkcja energii elektrycznej w MWh/rok
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
18
Pozyskiwanie biogazu i produkcja energii
elektrycznej w latach 2005 - 2011
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2005
2006
2007
2008
biogaz w tys.m3/rok
2009
2010
2011
en.elektr. w MWh/rok
19
CERTYFIKAT
UPRAWNIAJĄCY DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
20
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
21

Podobne dokumenty