stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/99/2016 Rady Gminy

Komentarze

Transkrypt

stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/99/2016 Rady Gminy
Katowice, 3 marca 2016 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.85.2016
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w bezpłatne użyczenie na okres 10 lat, na rzecz Górniczego Klubu Sportowego GKS Piast
Wola, nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
"starej stołówki" położonej w Woli - jako
niezgodnej z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 Konstytucji RP (Dz.U.
z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. z 2015r. poz. 1774 ze zm.).
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 26 stycznia 2016r. Rada Gminy Miedźna podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w bezpłatne użyczenie na okres 10 lat, na rzecz Górniczego Klubu Sportowego GKS Piast
Wola, nieruchomości zabudowanej budynkiem "starej stołówki" położonej w Woli. Kompetencję do
podjęcia przedmiotowej uchwały Rada wywiodła m. in. z treści art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tymczasem, zdaniem organu nadzoru,
powołane w podstawie prawnej uchwały – ani żaden inny przepis prawa powszechnie obowiązującego – nie
stanowią podstawy prawnej do podjęcia przedmiotowej uchwały.
Organ
nadzoru
kwestionuje
legalność
przedmiotowej
uchwały,
gdyż
z
treści
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika generalna zasada, zgodnie z którą
gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadań wójta. Ograniczenia dla wskazanej wyżej
kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem gminy zawarte są w postanowieniach art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. a ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie
stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Wymaga
podkreślenia, iż z brzmienia powołanej normy prawnej wynika wyłączna kompetencja rady gminy do
podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy enumeratywnie wymienionych w tym artykule.
Katalog spraw, w których organ stanowiący władny jest do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych
gminy ma charakter zamknięty i nie mieści się w nim użyczenie.
Rada Gminy Miedźna, regulując w przedmiotowej uchwale kwestie dotyczące umowy użyczenia,
przekroczyła zakres kompetencji wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym
i wkroczyła w sferę uprawnień Wójta Gminy Miedźna - jako organu uprawnionego do zawierania umów
użyczenia w ramach „gospodarowania mieniem komunalnym”.
Uprawnień takich nie daje radzie gminy także art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
przepis ten uprawnia bowiem organ stanowiący gminy do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony.
Id: E5A1F69E-E0DE-4CE4-B51C-A6BB3C79D409. Podpisany
Strona 1
Wyrażając zgodę na zawarcie umowy użyczenia wskazanej nieruchomości, Rada naruszyła również
uprawnienie Wójta do reprezentowania gminy w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Bowiem mocą § 1 przedmiotowej
uchwały, Rada postanowiła również o tym, z kim zostanie zawarta umowa użyczenia, nie pozostawiając
żadnej swobody organowi wykonawczemu w tym zakresie.
W związku z tym organ nadzoru stwierdza, iż przedmiotowa uchwała została podjęta bez podstawy
prawnej, godząc w ustawowy podział kompetencji określony zarówno w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym, jak również art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Z treści przepisu art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że organy administracji publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa, wynika bezsprzecznie, iż organy administracji publicznej obowiązuje
zasada: „co nie jest prawem dozwolone jest zakazane”. Organom jednostek samorządu terytorialnego wolno
bowiem jedynie to, na co zezwalają przepisy prawa i mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego
upoważnia (por. W. Skrzydło – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, Zakamycze 1999 rok,
str. 15). Innymi słowy, jeżeli organ administracji publicznej podejmuje działanie w sprawie, co do której
przepis prawa wyraźnie lub pośrednio nie wskazuje jego właściwości, działanie takie stanowi naruszenie
konstytucyjnej zasady legalizmu.
W związku z powyższym stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Miedźna
– w całości – jest konieczne i uzasadnione.
Pouczenie:
Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Id: E5A1F69E-E0DE-4CE4-B51C-A6BB3C79D409. Podpisany
Strona 2

Podobne dokumenty