OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW
Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Jaryszowie na rok szkolny 2016/2017
……………….…………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
……………….…………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka - kandydata)
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW
Oświadczam*)/oświadczamy*), że zostało spełnione następujące kryterium:
Proszę zaznaczyć kryterium,
podstawowej/gimnazjum
które
spełnia
kandydat
do
klasy
pierwszej
1)
Dziecko posiada rodzeństwo w szkole.
2)
Dziecko uczęszczało do przedszkola/szkoły podstawowej – kontynuacja nauki.
3)
Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły.
4)
Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły.
5)
Dziecko zamieszkałe na terenie gminy.
szkoły
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*
………………………………………………….…………………………………
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
*zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Podobne dokumenty