Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji
zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela
serii E
Zarząd TESGAS S.A. informuje, Ŝe w dniu 19 lipca 2010 roku powziął informację o podjęciu,
przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących uchwał:
- Uchwała Nr 692/2010 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku
GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i D
- Uchwała Nr 693/2010 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku
GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 21 lipca 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku równoległym:
1) akcje zwykłe na okaziciela Spółki TESGAS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
kaŜda:
a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTSGS000019”,
b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii D oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTSGS000019”,
2) 4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TESGAS S.A.
pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w
dniu 21 lipca 2010 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLTSGS000035”.
Akcje serii B i D notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą
„TESGAS” i oznaczeniem „TSG”.
Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii E notowane będą w systemie notowań ciągłych
pod skróconą nazwą „TESGAS-PDA” i oznaczeniem „TSGA”.
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).