Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu

Komentarze

Transkrypt

Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu
Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu
giełdowego akcji serii D Spółki
Zarząd Comperia.pl S.A. („Spółka”) informuje, zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33,
poz. 259 ze zm.), że powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1117/2014 z dnia 8 października 2014 roku w sprawie
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych
na okaziciela serii D Spółki, zgodnie z którą to uchwałą dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku
równoległym są 4.907 (cztery tysiące dziewięćset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Ponadto, na mocy ww. uchwały, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem
10 października 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym powyższe
akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w dniu 10 października 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCOMPR00010.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartosz Michałek – Prezes Zarządu,

Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty