D - Sąd Rejonowy w Kłodzku

Komentarze

Transkrypt

D - Sąd Rejonowy w Kłodzku
Sygn. akt I C 1475/15
WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 8 marca 2016 roku
Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska
Protokolant: prot. sąd. Daria Paliwoda
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2016 roku w Kłodzku
sprawy z powództwa M. W.
przeciwko J. B.
o zapłatę kwoty 2.035 zł i o zobowiązanie
I. zasądza od pozwanego J. B. na rzecz powódki M. W. kwotę 2.035 (dwa tysiące trzydzieści pięć) złotych;
II. oddala powództwo w dalszej części;
III. zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 178,54 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu;
IV. wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Powódka M. W. wniosła pozew w dniu 24.06.2015r. przeciwko J. B. o zapłatę kwoty 2035 zł oraz o zobowiązanie
pozwanego do spłaty kolejnych rat kredytu do kwietnia 2017r. na konto powódki. W uzasadnieniu podała, że na
prośbę pozwanego zaciągnęła kredyt w (...) S.A. z przeznaczeniem dla pozwanego na 6 lat od maja 2011r. do kwietnia
2017r., ponieważ pozwany nie miał wówczas zdolności kredytowej. Podała, że pozwany zwrócił się do niej z prośbą o
pomoc, żeby pożyczyła mu pieniądze lub zaciągnęła kredyt, a on będzie systematycznie spłacał raty na konto powódki,
pozwana zaś będzie spłacała raty do banku. Pozwany wywiązywał się z zobowiązania do lipca 2014r. W sierpniu 2014r.
nie wpłacił raty w kwocie 185 zł, wpłacił dopiero we wrześniu 2014r. Od października 2014r. zaprzestał spłaty rat
kredytu i nie odpowiada na wezwanie do zapłaty. W lipcu 2015r. zadłużenie pozwanego wynosiło 2035 zł.
Pozwany nie stawił się na rozprawie, nie złożył wyjaśnień na piśmie, nie domagał się rozpoznania sprawy w swojej
nieobecności.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Na prośbę pozwanego, w kwietniu 2011r. powódka zaciągnęła kredyt w Banku (...) S.A. Uzyskaną z kredytu kwotę
7.628,96 zł, w dniu 29.04.2011r., powódka w całości przekazała pozwanemu przelewem na jego rachunek bankowy.
Pozwany zobowiązał się spłacać systematycznie raty kredytu na rachunek pozwanej. Od maja 2011r. powódka spłacała
raty kredytu na rzecz Banku w wymaganej wysokości zgodnie z harmonogramem spłaty. Pozwany wywiązywał się z
zobowiązania wobec powódki do lipca 2014r. W sierpniu 2014r. nie wpłacił raty w kwocie 185 zł, wpłacił dopiero we
wrześniu 2014r. Od października 2014r. zaprzestał spłaty rat kredytu. Do lipca 2015r. jego zadłużenie wobec powódki
wynosiło 2035 zł. Wezwanie do zapłaty pozostało bezskuteczne.
Dowód:
harmonogram spłat kredytu (k-2)
historia rachunku bankowego powódki (k-4-5)
polecenie przelewu z dnia 29.04.2011r. (k-6)
wezwanie do zapłaty (k-3)
zeznania powódki (k-50).
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 339§1 kpc w zw. z art. 340 kpc, jeżeli pozwany nie stawił się na rozprawie, nie żądał przeprowadzenia
rozprawy w swojej nieobecności i nie złożył wyjaśnień na piśmie, sąd wydaje wyrok zaoczny. W tym wypadku
przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, doręczonym
pozwanemu w dniu 10.12.2015r. (art. 339§2 kpc).
Wobec tego, że pozwany nie wykonał należycie swojego zobowiązania, zaciągniętego wobec powódki w kwietniu
2011r., i zaprzestał spłat rat kredytu, zaciągniętego przez powódkę w banku z przeznaczeniem dla pozwanego, nie
zwrócił powódce spłaconych przez nią rat kredytu do lipca 2015r. w łącznej kwocie 2035 zł, zasądzono od pozwanego
tę kwotę na rzecz powódki na podstawie art. 471 kc w zw. z art. 354§1 kc w zw. z art. 316§1 kpc.
Powództwo o zobowiązanie pozwanego do spłaty kolejnych rat kredytu do kwietnia 2017r., podlegało oddaleniu.
Zgodnie z art. 189 kpc, powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
gdy ma w tym interes prawny. W okolicznościach sprawy nie można uznać, że pozwany kwestionuje istnienie stosunku
prawnego, łączącego go z pozwaną. Istnienie zobowiązania i jego wysokość nie są sporne. Powódka ma możliwość
wytoczenia powództwa o zasądzenie co do niespłaconych rat wymagalnych od sierpnia 2015r., co wyklucza po jej
stronie istnienie interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie naruszonego prawa lub stosunku prawnego.