POZEW O ROZWÓD

Komentarze

Transkrypt

POZEW O ROZWÓD
………………………...
Sąd Okręgowy
Wydział Cywilny – Rodzinny
w …………………
Powódka: …………………………
Pozwany: …………………………
POZEW O ROZWÓD
Wnoszę:
1. o rozwiązania małżeństwa …………………… z ………………… zawartego w dniu ……………..r.
w USC w ……………….. za numerem aktu …………. – przez orzeczenie rozwodu z winy
pozwanego,
2. o powierzenie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron:
……………. (ur. ………………...) i ………………….. (ur. ……………..), z tym ustaleniem, że
miejscem pobytu dzieci będzie każdoczesne miejsce zamieszkania ich matki,
3. o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletnich dzieci …………… i ……….. alimentów
w kwocie po ………. zł (łącznie ……….. zł) miesięcznie, płatnych do rąk powódki do 10go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty,
4. o wydanie
zarządzenia
tymczasowego o zabezpieczeniu alimentów
przez
zobowiązanie pozwanego …………………. do uiszczania na rzecz małoletnich dzieci
alimentów kwoty po ……….. zł miesięcznie (łącznie ……… zł), płatnych do rąk matki
dzieci do 10-go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w
płatności każdej raty – przez czas trwania postępowania w niniejszej sprawie,
5. o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego domu jednorodzinnego,
parterowego, składającego się z 4 pokoi, 2 łazienek i kuchni, położonego w ………… –
w ten sposób, aby na wyłączny użytek pozwanego przyznać mniejszy pokój położony
na prawo od wejścia i mniejszą łazienkę, natomiast powódce i dzieciom na
wyłączność przyznać trzy pokoje i większą łazienkę, ze wspólnym korzystaniem z
kuchni i przedpokoju,
6. o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:
a) ……………………..
zam. ………………….
b) ……………………..
zam. …………………….
na okoliczność nagannego zachowania się pozwanego oraz przyczyn rozkładu pożycia
małżeńskiego stron,
7. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według spisu, który
zostanie przedłożony na rozprawie.
8. o zwolnienie powódki od ponoszenia kosztów w sprawie.
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu ……………... w USC w …………….
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.
Ze związku tego urodziło się dwoje dzieci: ……………… (ur. …………...) oraz …………….. (ur.
………………).
Dowód: odpis aktów urodzenia dzieci.
Pożycie stron początkowo układało się zgodnie, choć powódka dostrzegła, że
pozwany po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu staje się agresywny i wybuchowy. Z
upływem lat skłonności do spożywania napojów alkoholowych (głównie piwa) przerodziła się
w chorobę alkoholową która nasilała się okresowo. W mieszkaniu stron kilkukrotnie
interweniowała policja. Pozwany coraz częściej upijał się, przebywał w miejscach nieznanych
dla powódki, a przy tym był agresywny.
Sytuacja rodzinna stron uległa dalszemu pogorszeniu w ………….r. – kiedy powódka
odkryła, że pozwany zdradza ją z inną kobietą.
Dowód: zeznania zawnioskowanych świadków.
Jesienią ………r. pozwany pobił powódkę i odgrażał się, że odbierze sobie i im
wszystkim życie. Groził podpaleniem domu oraz zniszczył wyposażenie kuchni i pokoju.
Taki stan rzeczy doprowadził do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron.
Strony od …………..………….r. nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie
utrzymują stosunków cielesnych i nie łączy ich więź uczuciowa.
Pozwany nie interesuje się rozwojem ani zdrowiem dzieci. Częste nadużywanie
alkoholu oraz agresywne zachowanie sprawiły, że dzieci się go boją. Pozwany nie łoży
również na utrzymanie dzieci ani wspólnego domu. Powódka pomimo urodzenia syna w
……………..r.. musiała już powrócić do pracy. W tej sytuacji ponosi dodatkowe koszta związane
z zatrudnieniem opiekunki. Do tego dochodzą koszty związane z zakupem jedzenia, odżywek
i pieluch. Starszy syn jest uczeniem gimnazjum. Czynnie uprawia sport, korzystając z
odpłatnych lekcji gry w tenisa. Uczęszcza również na dodatkowe lekcje angielskiego. W tej
sytuacji alimenty po ………. zł miesięcznie na każde dziecko (łącznie …….. zł) odpowiadają
uzasadnionym potrzebom dzieci, a przy tym nie przekraczają możliwości finansowych i
zarobkowych pozwanego.
Ponadto z uwagi na fakt, iż pozwany od dłuższego czasu nie łoży na utrzymanie dzieci
- powódka dochodzi zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego na czas trwania sprawy
rozwodowej.
Zasadny jest również wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie
zajmowanego domu Sposób korzystania opisane w meritum pozwu jest zgodny z
dotychczasowym sposobem korzystania z domu – a przy tym zaspokaja zarówno potrzeby
powódki jak i pozwanego.
Pozwany jest z zawodu ………………… i zarabia w jak załączonym zaświadczeniu.
Powódka jest zatrudniona w ………………… i zarabia jak w załączonym zaświadczeniu.
Jednocześnie cierpi na wrodzoną chorobę ……………….. i z tego tytułu jest dodatkowo
obciążona zakupem leków i częstymi wizytami lekarskimi.
Ponadto z otrzymanego
wynagrodzenia w całości musi pokryć koszt utrzymania dzieci i wspólnego domu. W tej
sytuacji nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego od niniejszej sprawy bez uszczerbku w
koniecznym utrzymaniu siebie i rodziny.
Z tych względów wnioski zawarte w pozwie są uzasadnione.
……………………….
1. odpis pozwu
2. odpis skrócony aktu małżeństwa
3. odpisy aktów urodzenia dzieci
4. zaświadczenie o zarobkach pozwanego
5. zaświadczenie o zarobkach powódki
6. oświadczenie o stanie majątkowym, dochodach i rodzinie

Podobne dokumenty