pozew o separacje

Komentarze

Transkrypt

pozew o separacje
K .................... dnia ....................r.
Do
Sądu Okręgowego
Wydział Rodzinny
w W...............
Powódka: Zofia R.
zam. ......................
Pozwany: Jan R.
zam. ......................
Pozew
o separację
W imieniu własnym, wnoszę:
1) o orzeczenie separacji małżonków Zofii i Jana R., pozostających w związku małżeńskim
zawartym dnia 15 maja 1990 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w ............................z winy
pozwanego;
2) powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem
stron Piotrem R., urodzonym 10 marca 1991 r.;
3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania syna Piotra w
kwocie 600 zł miesięcznie, płatnej do rąk powódki do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z
ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności każdej raty;
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu 15 maja 1990 r. w USC w .................................
Dowód: odpis aktu małżeństwa.
Od chwili ślubu strony zamieszkują w ................ – w domu należącym do rodziców powódki.
Z małżeństwa tego w dniu 10 marca 1991 r. urodził się syn Piotr.
Dowód: odpis aktu urodzenia.
Pożycie małżeńskie do wiosny 1995 r. układało się zgodnie, pozwany dbał o dom i dziecko
oraz przyczyniał się do zaspokajania potrzeb rodziny.
W 2001 r. pozwany zaczął spędzać coraz więcej czasu poza domem i nawiązywał bliskie
kontakty z obcymi kobietami.
Od tego czasu zaczęły się nieporozumienia w małżeństwie stron. Pozwany, mimo składanych
powódce i rodzicom obietnic zerwania z takim trybem życia nadal większość czasu spędzał
poza domem. Zimą 2002 r. wyprowadził się z mieszkania powódki i przestał zupełnie
interesować się losem rodziny. W tej sytuacji w 2002 r. doszło między stronami do zerwania
pożycia fizycznego i więzi gospodarczej. Pozwany zobowiązał się dobrowolnie łożyć na
utrzymanie syna alimenty w kwocie 600 zł, lecz czyni to nieregularnie.
Pozwany pracuje w Przedsiębiorstwie ........................................... i zarabia około 2.400 zł
miesięcznie. Powódka pracuje jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w ..................i
zarabia 1.600 zł miesięcznie.
Dowód: zaświadczenie o wysokości zarobków powódki.
Przedstawione okoliczności uzasadniają orzeczenie separacji z winy pozwanego, gdyż
powódka w żadnym stopniu nie przyczyniła się do rozkładu pożycia.
.........................
podpis
Załączniki:
1) odpis pozwu;
2) odpis aktu małżeństwa;
3) odpis aktu urodzenia;
4) zaświadczenia o wysokości zarobków.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Podobne dokumenty