Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii H

Komentarze

Transkrypt

Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii H
Raport bieżący nr 41/2010
Data sporządzenia: 2010-06-28
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – przydział akcji zwykłych na okaziciela serii H
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
W oparciu o Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/08/12/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii H z prawem poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu,
zmieniona Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/01/02/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku oraz
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 37/27/05/2010 z dnia 27 maja 2010 roku oraz prospekt emisyjny
akcji serii H oraz I zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 02 czerwca 2010 roku,
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym
Uchwały nr 1/29/06/2010 w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H w łącznej liczbie
82 468 843 (słownie: osiemdziesięciu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu
trzech) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego:
a)
68 718 207 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemnaście tysięcy dwieście siedem) akcji
zwykłych na okaziciela serii H przydzielonych zostało subskrybentom, którzy na podstawie jednostkowych
praw poboru złożyli 2 535 (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć) zapisów podstawowych,
b)
750 636 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii
H przydzielonych zostało subskrybentom, którzy złożyli 116 (słownie: sto szesnaście) zapisów dodatkowych,
c)
13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H przydzielonych zostało
subskrybentom, którzy złożyli zapis w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki, w oparciu o art. 436 § 4 Kodeksu
spółek handlowych,
Wszystkie ww. akcje serii H opłacone zostały w całości wkładami pieniężnymi. Cena emisyjna wynosiła 1,10 zł.
Jednocześnie, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. przekazuje, iż raport bieżący w przedmiocie
podsumowania emisji akcji serii H, przekazany zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią § 33 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259),
w terminie przewidzianym w § 100 ust. 2 wskazanego rozporządzenia.